2 KORƐ̃TƖ 10

1A mãa Pol, bɛ na yel k'ɩ̃ɩ mɩ́ siwre nɩ ɩ̃ tʋɔra yaga za mãa wa be a nyɩ sɔgɔ a, ɛ́ kpɛ pʋra a lɛn daar ɩ̃ na mɩ́ wa zãá a, mãa tɔr za n'ʋ kpaalɛ nyɩ a Kɩrɩta su-baalʋ nɩ a ʋ vɩɛlʋ zũú: 2ɩ̃ zɛlɛ nyɩ na, nyɩ ta saw ɩ̃ wa wul nyɩ k'ɩ̃ɩ kpɛ n pʋra mãa wa wa a nyɩ zie a ɩ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ɩ̃ bɛ tɩɛr k'ɩ̃ɩ na bɛr ɩ a bɛlɩ dem na yere k'aa tɩ ɩ-ɩrɩ tu n nɩsaalʋ tɛwr a ɩ. 3Tɩ na saa ɩ nɩsaalbɛ a, tɩ bɛ zɛbr a zɛbr mɛ̃ a lɛ tɛwr nɩsaalbɛ na mɩ́ zɛbr a ɩ. 4A tɩ zɛbr bome bɛ yi nɩsaalbɛ zie ɩ, Naaŋmɩn zie n'a a tɩ zɛbr bome fãw yi, k'aa tʋ̃ɔ mɩ́ ŋmɛ a yi-kpɛn lɔb. Tɩ mɩ́ ŋmɛ n a tɩɛrʋ na bɛ tu yel-mɩŋa a lɔb, 5tɩ mɩ́ tʋ̃ɔ nɩ fãw za na zɛwr ʋ tʋɔra bɛ sawr kɛ́ bɛ bãw a Naaŋmɩn a ɩ. Tɩ mɩ́ tʋ̃ɔ nɩ nɩsaal tɩɛrʋ za, a ɩ mɛ̃ gaso pʋɔ n'a tɩ nyɔw ʋ ƴãw a, kɛ́ tɩ ɩ ʋ sawr a Kɩrɩta nʋɔr. 6Ɛ nyɩmɛ dɛ wa sawr nʋɔr tɩ ɓɩɩlɩ a, tɩ cɔbr a baarɩ gu kɛ́ tɩ dɔwrɩ nʋɔr-zawrʋ za. 7Nyɩ jɩrɛ a lɛ a yele na sɩrɩ ŋmɛ̃ a: nɩr wa bãw k'aa Kɩrɩta so ʋ a, ʋ páw bãwnɩ a: a Kɩrɩta wa so ʋ a, a Kɩrɩta mɩ̀ so tɩ. 8Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, vĩ bɛ ɩrɛ mɛ̃ mãa saa pɔrɛ nɩ a fãw a Sore na kʋ̀ tɩ a ɩ, ʋ kʋ̀ tɩ nɩ a fãw ŋa a nyɩ vla ƴãw, a nyɩ loba ƴãw bɛ n'a ɩ. 9Ɩ̃ bɛ bɔbr k'ɩ̃ɩ ɩ mɛ̃ ɩ̃ ƴãwnɛ nyɩ nɩ dɛ̃bɩ̃ɛ nɩ a ɩ̃ sɛbr ɛ. 10Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ yere na: «A Pol sɛbr ƴɛr-bie mɩ́ tɩbrɛ na ɛ kpɛmɛ, ɛ cɛ a ʋl tɔr za wa be a tɩ sɔgɔ a, ʋ bɛ mɩ́ tɛr fãw ɛ, a ʋ ƴɛrʋ bɛ mɩ́ tɛr pɛr ɛ.» 11A sob nɛ na yere a a ŋa a, ʋ páw bãwnɩ a: a lɛ tɩ na ƴɛrɛ a tɩ sɛbr pʋɔ tɩ na zãá a, lɛ tɔr za n'a tɩ na ŋmɛ̃ a tɩ ɩ-ɩrɩ pʋɔ, tɩmɛ wa be a nyɩ sɔgɔ a. 12Tɩ kʋ̃ kpɛ pʋra yel kɛ tɩɩm nɩ a nɩbɛ bɛ mɩnɛ kãw, na mɩ́ manɛ a bɛ tʋɔra ɩ-vɩɛlɩ a, sɛw nɩ taa a ɩ, bɩɩ tɩ kʋ̃ de tɩ tʋɔra manɛ nɩ bɛ ɩ. Dãbole nɛ bɛ, bɛ na de bɛ tʋɔra bɛ lɩɛbɩ bʋ̃-mána bɛ manɛ nɩ bɛ tʋɔra a ƴãw. 13Tɩɩm a, tɩ kʋ̃ pɔrɛ tɩ col ɩ ɛ. Tɩ na mɩ́ pɔ na tɩ ta n a be a Naaŋmɩn na ƴãw a tɩ tome zie tɩ tɩɛ a, ʋ na saw tɩ wa ta a nyɩ zie a ƴãw. 14Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, tɩ bɛ zuore a tɩ tʋr-bɔw bɛrɛ ɩ, mɛ̃ a lɛ nãa tɩ n'a, tɩmɛ bɛ tɩ wa a nyɩ zie a. Tɩmɛ nɛ bɛ sɩrɩ de niwn ta a nyɩ zie kʋ̀ nyɩ a Kɩrɩta Yel-nʋ̃ɔ̀. 15Tɩ bɛ de tome nɩ-yoru na tõ a, pɔrɛ nɩ yaga za zuo ɛ. Ɛ cɛ, tɩ nɩ̃ɛ na tɩɛrɛ k'aa nyɩ Naaŋmɩn sawfʋ na kɛrɛ na dɔwlɛ, nɩ kɛ tɩ na tʋ̃ɔ na tõ tõ-kpɛ̃ɛ zuo lɛ a nyɩ sɔgɔ, ɛ cɛ a cãa ɩ a tɩ tome tʋr-bɔw pʋɔ. 16Al pùorí, tɩ na tʋ̃ɔ na hieri yel a Yel-nʋ̃ɔ̀ ten na be a nyɩ tẽw nidaa pʋɔ, ɛ kʋ̃ pɔrɛ nɩ tome nɩ-yoru na tõ a bɛl mɩŋa tome puo pʋɔ a ɩ. 17Mɛ̃ a lɛ a Sɛb-sõw na yel a: «Ʋlɩ sob wa zɛwr ʋ tʋɔra a, ʋ zɛwr ʋ tʋɔra a Sore ƴãw.» 18A sob nɛ na nyɛ̃ ʋ tʋɔra ʋ ɩ nɩ-vla a, ʋ yele bɛ n'a bɛ mɩ́ de ɩ, sob nɛ a Sore na yel k'ʋʋ ɩ n nɩ-vla a n'ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\