2 TIMOTE 4

1Ɩ̃ zɛlɛ na kpaalɛ nɩ fʋ, a Naaŋmɩn niŋé nɩ a Kɩrɩta Yeezu niŋé, ʋl na na lɛb wa, wa maal ɩ a nɩ-vʋʋrɩ nɩ a nɩ-kũuni ƴɛrʋ a, a ʋ lɛb-waa nɩ a ʋ naalʋ zũú, 2hiere yere a Naaŋmɩn ƴɛrʋ, alɛ saa ŋmɛ̃ ŋmɩŋmɩn a, manɛ ʋ, mɩ́ man ʋ wul a bɛlɩ dem na yel kɛ ziri n'a a, ƴãwnɛ bɛ dɛ̃bɩ̃ɛ, mɩ́ nyɔw fʋ tʋɔra kpaalɛ bɛ, tɛr ɩ a wulu tɩɛrʋ kʋra lɛ. 3Daar kãw sɩrɩ na waar na ta, bɛ mɩnɛ kʋ̃ cãa sawr a wul-vla ɩ, ɛ cɛ mɛ̃ a lɛ bɛ na bɔbr a, bɛ na tɛr ɩ wul-wulbɛ yaga yaga bɛ manɛ yele na nʋmɛ a bɛ tobe wob ƴãw a. 4Bɛ na fur ɩ a bɛ tobe a yel-mɩŋa ƴãw, ɛ tu suolu pùor. 5Ɛ cɛ a fʋ̃ʋ a, nyɔw fʋ tʋɔra a yele za pʋɔ, saw de a tuo, tone a Yel-nʋ̃ɔ̀ hieru tome, tone a fʋ Naaŋmɩn tõ-tõ-bie tome za vla. 6Mãa a, bɛ maal ɩ mɛ̃ nɩ a bawr baarɩ, a ɩ̃ kulu daar ta na. 7Ɩ̃ zɛb ɩ a zɛb-vla, ɩ̃ zɔ na ta a dãw-taa zɔ-tab zie, ɩ̃ maal a tɛr a Naaŋmɩn saw-deb. 8Ƴɛrɛ ŋa a, a mɩnʋ sã-ya gùre mɛ̃ na; a ƴɛrʋ-maalʋ bibir wa vɩɛ a, a Sore na ɩ ƴɛr-maalɛ na tuur yel-mɩŋa a, na de ʋ na kʋ̀ m; ɛ cɛ mãa yõ kʋ̃ n'ʋ ɛ, ʋ mɩ̀ na de ʋ na kʋ̀ a bɛlɩ dem za na gùre nɩ nɔ̃wfʋ a daar ʋl ʋ nãà wa sãá a. 9Ƴãw fãw wa fɔ̃w wa páw mɛ̃. 10Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, Demasɩ zawrɩ mɛ̃ na bɛr ɛ tɔl cen Tesaloniki, ʋ na nɔ̃w a tẽw ŋa zu yele a ƴãw. Kɩrɛsãsɩ cen nɩ Galasi, Títɩ̀ cen Dalmasɩ. 11Luka yõ n'ʋ be a ɩ̃ zie. Tɛr a Markɩ wa n, ʋ na sõw mɛ̃ nɩ a ɩ̃ tome pʋɔ bɛ dɩ vuo ɩ. 12Ɩ̃ tõ n Tɩsɩkɩ Efɛɛzɩ tẽw. 13Fʋ̃ʋ wa waar a, fʋ̃ʋ tɛr a kpar-kpɛ̃ɛ ɩ̃ na bɛr a Karpɔsɩ zie a Tʋrʋwasɩ a, waar ɩ, lãw nɩ a sɛbr, baa zuo a za a gamɛ sɛbr. 14A sãa-kpɩɛrɛ Alɛsãdɩr ɩ na a kpɛ m yaga. «A Sore na ya ʋ na man nɩ a ʋ ɩ-ɩrɩ.» 15A fʋ̃ʋ mɩ̀, gu fʋ tʋɔra a ʋ ƴãw. Ʋ bɛ saw de a tɩ ƴɛrʋ towtow ɛ. 16Ɩ̃ na tɩ cen a ƴɛrʋ zie a dãw-niwn sob, k'ɩ̃ɩ tɩ ƴɛr faa ɩ̃ tʋɔra a, nɩr za bɛ tɩ tu a ɩ̃ pùor ɛ, bɛ za tɩ zawrɩ mɛ̃ na bɛr. Naaŋmɩn taa wa sowre bɛ bom ɛ. 17A Sore ʋl sõw mɛ̃ na. Ʋ kʋ̀ m ɩ fãw yaga k'ɩ̃ɩ tʋ̃ɔ hieri yel a Yel-nʋ̃ɔ̀, ɛ ɩ a nɩ-bʋʋr-yoru za wõ ʋ. Ʋ faa mɛ̃ nɩ a gbẽw nʋɔrɩ́. 18A Sore na cãa na lɛ faa mɛ̃ yel-faa za pʋɔ. Ʋ na faa mɛ̃ na ɛ ƴãw ɩ̃ kpɛ a ʋ tẽ-vla Naalʋ pʋɔ. Ʋlɛ so yúor-vɩɛlʋ-danʋ a yome yome za. Amɛn. 19Puori a Pɩrɩsɩl nɩ Akɩlasɩ kʋ̀ m, lãw nɩ a Onezifɔɔr yir dem. 20Erasɩ cãa na be a Korɛ̃tɩ. Torofim ɩ n baal, ɩ̃ bɛr ʋ a Mɩlɛtɩ. 21Ɩ fãw wa ɛ a ũon-yi-paala wa bãw ta. Ebul nɩ Pidãsɩ nɩ Lɛ̃ puore fʋ na, de nɩ Kulodɩa nɩ a yɛbr za. 22A Sore ʋ be a fʋ zie. A Naaŋmɩn maalʋ, ʋ be a nyɩ zie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\