NƖ-TONI 1

1Bá Teofil i, A ɩ̃ sɛb dãw-niwn sob pʋɔ a, ɩ̃ manɩ nɩ a ɩ-ɩrɩ al za a Yeezu na ɩ a, nɩ a wulu al za ʋ na wul a pɛr tib daar za 2tɩ ta n a ʋlɩ bibir nɛ̃ bɛ na ír ʋ do n a tẽ-vla a. A Vʋʋrʋ Sõw n'ʋ tɩ ƴãw ʋ ƴɛr a ʋ ƴɛr-pɛ-baara kʋ̀ a ʋ nɩ-toni ʋ na tɩ kaa ir a, ɛ pãa bãw do a tẽ-vla pʋɔ. 3A ʋ kũu pùorí a, bɛlɛ nɛ bɛ ʋ tɩ ɩ bɛ nyɛ̃ ʋ, ɛ ʋ wul bɛ gb'a a ŋmɩn za k'ʋʋ ɩ n nɩ-vʋʋra: bibie lɩz'a ayi ƴãw, ʋ tɩ wul ɩ ʋ tʋɔra a bɛ zie ɛ ƴɛr a Naaŋmɩn-Naalʋ ƴɛrʋ kʋ̀ bɛ. 4Bibir kãw, ʋ na tɩ lãw nɩ bɛ dɩrɛ a, ʋ tɩ ƴãw nɩ nʋɔr kʋ̀ bɛ kɛ́ bɛ taa cere zãanɛ nɩ a Zeruzalɛm ɛ, ɛ gùre a bom nɛ a Naaŋmɩn Sãà na ƴãw nʋɔr k'ʋʋ na kʋ̀ bɛ na a. Ʋ tɩ yel bɛ na: «A nʋɔr a Naaŋmɩn Sãà na ƴãw a nyɩ zie a, mãa nʋɔrɩ́ n'a nyɩ wõ ʋ. 5Nyɩ bãwnɩ a, kʋ̃ɔ n'a a Zã-Bati kʋ̀ n a nɩbɛ a suob, ɛ cɛ a nyɩɩm a, ka nɩ bibie a ŋa lɛ tɛwr ƴãw a, Vʋʋrʋ Sõw pʋɔ n'a nyɩ na de a suob.» 6Lɛ n'a a po-tuurbɛ na tɩ ɓã taa a Yeezu zie a, tɩ sowr ʋ: « Sore e, a ƴɛrɛ ŋa n'ɩ a daar ʋl fʋ na na lɛb zɩɩlɩ a Ɩsɩrayɛl bʋʋrɛ naalʋ a bɩɩ?» 7Ʋ tɩ yel bɛ na: «A daar al, nɩ a bibie al a Sãà na nɔ̃w ƴãw a, nyɩmɛ bɛ so a bãwfʋ ɛ. 8Ɛ cɛ a Vʋʋrʋ Sõw na siw nɩ a nyɩ zu, kʋ̀ nyɩ fãw, ɛ́ nyɩ na ɩ n ɩ̃ dãsɩ̃ɛ nɩbɛ a Zeruzalɛm, a Zude nɩ a Samaari ten za pʋɔ, tɩ tɔ n a tẽw baarʋ ziir za.» 9Ʋ na tɩ ƴɛr a ƴɛr-bie a ŋa baar a, bɛ tɩ nyɛ̃ ʋ na ʋ ìr duor a salom zu, zũzuwr wa yi pàw ʋ, bɛ bɛ cãa nyɛ̃ ʋ ɛ. 10Bɛ na tɩ cãa ar uore a Yeezu na duor a salom zu a, bɛ wa bere na nɩbɛ ayi kãw su kpar-pɛlɛ wa ta ar ɩ a bɛ zie, 11ɛ sowri bɛ: «Galile tẽw dem i, bʋ̃nʋ ƴãw n'a nyɩ ar uore a salom a a ŋa? A Yeezu ŋa bɛ na ír a nyɩ sɔgɔ do n a salom zu a, ʋ nãa lɛb a wa, mɛ̃ a a ŋa nyɩ na nyɛ̃ ʋ k'ʋ duor a salom zu a.» 12Lɛ n'a a nɩ-toni tɩ yi a tãw ʋl zu bɛ na bʋɔlɛ Olivʋ-tɩɩr tãw a lɛb cen a Zeruzalɛm; a tãw ŋa tɩ pɩɛl ɩ a Zeruzalɛm yɩ̃ɛ lɛ, man a lɛ a na sɛw kɛ́ bɛ mɩ́ cen zãá a Zifʋ mɩnɛ pɩɛnʋ-bibir a. 13Bɛ na tɩ lɛb wa a, bɛ do n a bɔwpɩɛ pʋɔ na tɩ ɩ a bɛ beba zie a. Pɩɛr, Zã, Zakɩ nɩ Ãdere, Filib nɩ Toma, Batelemi nɩ Matie, Alfe bi-dɛb Zakɩ nɩ Sɩmʋ̃ Zelɔtɩ nɩ Zakɩ bi-dɛb Zuda tɩ nɛ bɛ. 14A bɛ ŋa za tɩ lãw nɩ taa mɛ̃ nɩ-been a, puore nɩ kʋra lɛ, bɛlɛ nɩ pɔwbɛ bɛ mɩnɛ kãw, a Yeezu mã Marya nɩ a Yeezu yɛbr tɩ pʋɔ nɩ a bɛ pʋɔ. 15A alɩ bibie nɛ pʋɔ, a Pɩɛr tɩ ìr a ar a yɛbr sɔgɔ, na tɩ ɓã taa ta nɩbɛ lɩz'a ayʋɔb a, ɛ yel: 16«Yɛbr ɩ, a Sɛb-sõw ƴɛr-bie a Vʋʋrʋ Sõw na tɩ dãw yel ɩ a Daviir nʋɔr a Zuda ƴãw a, a tɩ fɛr a k'aa tu; a Zuda ŋa n'ʋ tɩ tɛr a nɩbɛ wa n bɛ wa nyɔw a Yeezu. 17Ʋ tɩ pʋɔ nɩ a tɩ pʋɔ tɩ lãw a tome. 18Zɩ̃ k'ʋʋ tɩ da n puo nɩ a yel-faa ʋ na maalɩ a sã-ya libie: ʋ lo na tʋʋrɩ, a puór pur, a pʋ-sabɛ za yi gã. 19A Zeruzalɛm tẽw nɩbɛ za wõ n a yel ŋa. Lɛ so bɛ bʋɔlɛ a puó ŋa nɩ a bɛ ƴɛrʋ kɛ: ‹Akɛldama› a pɛr lɛ kɛ: ‹zɩ̃ɩ puó.› 20Ɛ cɛ bɛ sɛb ɩ a Sɛb-sõw yielu sɛbɛ pʋɔ kɛ: ‹A ʋ kpɛb zie, ʋ gã zawla, nɩr za taa kpɩɛr a ʋ pʋɔ ɩ.› Nɩ kɛ: ‹Nɩ-yũo, ʋ de a ʋ tõ-nʋɔr.› 21Lɛ so, a nɩbɛ bɛl na pʋɔ a tɩ pʋɔ, a ʋlɩ daar nɛ za a Sore Yeezu na tɩ be a tɩ sɔgɔ a, 22a na tĩ a Zã suob ʋ na de a, ɛ tɩ ta a ʋlɩ bibir nɛ bɛ na lɛb ír ʋ a tɩ sɔgɔ a, a fɛr a k'aa bɛ ƴẽn sob kãw pʋɔ a tɩ pʋɔ ɩ a ʋ kũu-pʋɔ-lɛ-yib dãsɩɛ sob.» 23Bɛ tɩ wul ɩ nɩbɛ ayi: Zuzɛb, bɛ na tɩ bʋɔlɛ Barsabasɩ, ɛ́ kpɔwrɛ bʋɔlɛ kɛ Zitisɩ a, nɩ Matɩasɩ. 24A nɩbɛ za tɩ lãw na pùori a ŋa: «Sore e, fʋ̃ʋ na bãw a nɩbɛ socie a, wul a ʋlɩ sob fʋ na kaa ir a nɩbɛ bɛ ŋa ayi pʋɔ, 25k'ʋʋ ɩ a nɩ-tona lɩɛrɩ de a zie a nɩ-tona tome pʋɔ, a Zuda na bɛr kɛ cen a ʋ mɩ̀ zie a.» 26Al pùorí, bɛ tɩ ŋmɛ n a gbãw, ʋ lo Matɩasɩ zu, ɛ̀ bɛ de ʋ ƴãw a nɩ-toni pie nɩ been pʋɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\