NƖ-TONI 10

1Dɛb kãw tɩ be n a Sezaare a yúor dɩ kɛ́ Kɔrnɛɩ. Ʋ tɩ ɩ n sojarɩ kʋba nɩ-kpɛ̃ɛ, a Ʋrɔm sojarɩ bɛl pʋɔ bɛ na bʋɔlɛ Ɩtali sojarɩ a. 2Ʋlɛ nɩ a ʋ yir dem za tɩ zɔrɛ na ɛ ƴãwnɛ a Naaŋmɩn; ʋ tɩ sõwne nɩ a Zifʋ mɩnɛ nɩ-kɔmɛ bɛ dɩ vuo ɩ, ɛ puore a Naaŋmɩn kʋra lɛ. 3Bibir kãw, a na tɩ cen man zaanʋɔra gbele ata daar a, ʋ tɩ caar a nyɛ̃ Naaŋmɩn malkɩ ʋ wa kpɛ a ʋ zie bʋɔl ʋ yel: «Kɔrnɛɩ ɩ!» 4A Kɔrnɛɩ tɩ jɩr ʋ nɩ gbẽgbẽ, ɛ́ dɛ̃bɩ̃ɛ nyɔw ʋ, ʋ sɔw: «Ɛ́ bʋnʋ, Sore e?» A malkɩ tɩ lɛb yel ʋ: «Naaŋmɩn nyɛ̃ nɩ a lɛ fʋ na sõwne a nɩbɛ a, ʋ saw na de a fʋ puoru, ʋ bɛ yiiri fʋ bɛr ɛ. 5Ƴɛrɛ ŋa a, tõ nɩbɛ a Zope bɛ tɩ tɛr nɩr kãw na dɩ Sɩmʋ̃, ɛ́ bɛ bʋɔlɛ Pɩɛr a, wa n. 6Ʋ be n nɩr kãw mɩ̀ na dɩ kɛ Sɩmʋ̃ a yir. A Sɩmʋ̃ ŋa ʋl nɔnɛ́ nɩ gamɛ ɛ a ʋ yir be a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nʋɔr.» 7A malkɩ na tɩ ƴɛrɛ a ʋ zie a, na wa cen baar a, daadaa lɛ a, a Kɔrnɛɩ bʋɔl ɩ a ʋ yir nɩbɛ ayi de nɩ soja kãw, na nɔnɛ puoru ɛ be a ʋ zie koro za a, 8wa manɩ a za kʋ̀ bɛ ɛ tõ bɛ a Zope. 9A bio daarɩ, bɛ na tɩ lo a sɔr pɩɛlɛ a Zope a, a Pɩɛr ʋl tɩ do n a gàrʋ́ k'ʋʋ tɩ pùori. A tɩ manɛ na mɛ̃ gbãgbãw daar a. 10Kɔ̃ tɩ kpɩɛr ɩ a Pɩɛr ʋ bɔbr k'ʋʋ dɩ. Bɛ tɩ cãa na ɩrɛ a ʋ bʋ̃-dɩrɩ, ɛ wa bere ʋ nyɛ̃ bʋ̃-nyɛra. 11Ʋ tɩ nyɛ̃ nɩ a salom ʋ yuo; bom kãw nɩr na kʋ̃ tʋ̃ɔ bãw a, tɩ yi n a salom zu siwr a tẽw. Ʋ tɩ ɩ na mɛ̃ pɛn-kpɛ̃ɛ-kpɛ̃ɛ, bɛ na nyɔw a nɛɛ anaar ƴãw, ɛ bɛr ʋ siwr a tẽw a. 12Dʋ̃-pɛ-bʋʋrɛ za tɩ be n a ʋ pʋɔ: a bʋ̃-gbɛɛ anaɩ, a bʋ̃-vuri nɩ a bʋ̃-pɩgɛ. 13Kɔkɔr tɩ yel ɩ a Pɩɛr: «Pɩɛr ɩ, ìr nyɔw kʋ́ 'wɔb!» 14A Pɩɛr tɩ sɔw na: «Towtow Sore e, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ɩ̃ na cɔ̃ kɛ dɔw a, ɩ̃ bɛ dãw dɩ bʋ̃-dɩ-ciira ɩ, bɩɩ bʋ̃-dɩ-dɛwr ɛ.» 15A kɔkɔr tɩ lɛb a ƴɛr a ʋ zie a gb'a ayi sob ƴãw yel: «Bom Naaŋmɩn na ɩ ʋ vɩɛl a, fʋ̃ʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ yel k'ʋʋ ɩ n bʋ̃-dɛwr ɛ!» 16A tɩ ɩ n a a ŋa tɩ ta gb'a ata, ɛ a bom nɛ lɛb do a salom zu daadaa lɛ. 17A Pɩɛr tɩ cãa na zɩ̃ tɩɛrɛ bɔbr k'ʋʋ bãw a bʋ̃-nyɛra ŋa pɛr, ɛ tɩ bãwnɛ guur. Ʋ wa bere na, a nɩbɛ a Kɔrnɛɩ na tõ a, sowri bãw a Sɩmʋ̃ yir zie wa ta ar a dɩ̃dɔrɩ́. 18Bɛ tɩ bʋɔl a sowri: «Sɩmʋ̃ bɛ na bʋɔlɛ Pɩɛr a, a yir ŋa pʋɔ n'a ʋ kpɩɛr ɩ?» 19A Pɩɛr tɩ cãa na su zu tɩɛrɛ a ʋ bʋ̃-nyɛra. A Vʋʋrʋ Sõw tɩ yel ʋ na: «Dɛbr ata n'ɩ bɛ ŋa na ar sowre fʋ a, 20siw a ƴɛrɛ ŋa páw bɛ lo a sɔr. Ta bʋnɛ ɩ, mãa n'ʋ tõ bɛ.» 21A Pɩɛr tɩ siw nɩ a nɩbɛ bɛl zie tɩ yel bɛ: «Nyɩ nyɛ̃ m. Mãa n'ɩ a sob nɛ nyɩ na bɔbr a. Bʋ̃ʋ ƴãw n'a nyɩ wa?» 22Bɛ tɩ sɔw na yel: «A sojarɩ kʋba nɩ-kpɛ̃ɛ ʋl na dɩ Kɔrnɛɩ a, ʋlɛ n'ʋ tõ tɩ. Ʋ ɩ n nɩ-mɩŋa, ʋ zɔrɛ nɩ Naaŋmɩn, ɛ a Zifʋ mɩnɛ za mʋʋrɛ ʋ. Malkɩ sõw wa na wa yel k'ʋʋ tõ bʋɔlɩ fʋ a ʋ yir, fʋ wa manɩ yele ʋ bɛr wõ.» 23A Pɩɛr tɩ tɛr bɛ na kpɛ n tɩ tɛr bɛ a sãanʋ. A bio daarɩ tɔr za, bɛlɛ nɩ a Pɩɛr tɩ yi na lo a sɔr. A Zope tẽw Kɩrɩta-nɩbɛ bɛ mɩnɛ tɩ bɩɛl ɩ a Pɩɛr. 24A deyere daarɩ, bɛ tɩ ta n a Sezaare. A Kɔrnɛɩ nɩ a ʋ yir dem za, lãw nɩ a ʋ ba-túor ʋ na tɩ bʋɔlɩ a, tɩ gùre bɛ na. 25A Pɩɛr na tɩ tarɛ a Kɔrnɛɩ yir a, a Kɔrnɛɩ ìr a tuor ʋ, tɩ lo gbĩ dume a ʋ pile pùor ʋ. 26Ɛ cɛ a Pɩɛr tɩ nyɔw ʋ na ʋ lɛb ìr, ɛ ʋ yel: «Ìr, a mãa mɩ̀ a, nɩsaal tɛwr nɛ m.» 27Lɛ n'a ʋ tɩ cãa ƴɛrɛ nɩ a Kɔrnɛɩ tɩ kpɛ n a dĩ̀ó, nyɛ̃ nɩ-yaga bɛ ɓã taa. 28Ʋ tɩ yel bɛ na: «Nyɩ bãwnɩ a na, a bɛ sɛw kɛ Zifʋ bʋʋrɛ nɩ nɩ-bʋʋr-yoru nɩr cere tʋɔr taa ɩ; a mɩ̀ bɛ sɛw kɛ Zifʋ bʋʋrɛ kpɛ nɩ-bʋʋr-yoru yir ɛ. Ɛ cɛ daar tɛwr, Naaŋmɩn daar wul mɛ̃ na kɛ a bɛ tɛr sɔr k'ɩ̃ɩ yel kɛ́ nɩr ɩ n nɩ-ciira bɩɩ nɩ-dɛwr ɛ. 29Alɛ n'a so, fʋ na tõ kɛ́ bɛ bʋɔlɩ mɛ̃ a, ɩ̃ ìr wa daadaa lɛ. Ɛ cɛ ɩ̃ pãa bɔbr a k'ɩ̃ɩ bãw a fʋ bʋɔlʋ pɛr.» 30Lɛ n'a a Kɔrnɛɩ tɩ de a ƴɛrʋ yel: «Bibie ata n'ɩ a ŋa, a a ŋa tɔ wõn, zaanʋɔra gbele ata sãw, ɩ̃ tɩ be n a ɩ̃ yir puore, wa bere nɩr kãw na su fɔbr na nyɩwrɛ a, wa ar a ɩ̃ niŋé, 31ɛ yel mɛ̃: ‹Kɔrnɛɩ ɩ, Naaŋmɩn wõ n a fʋ puoru, ʋ bɛ yiiri a fʋ nɩ-kɔmɛ sõwfʋ bɛr ɛ. 32Tõ nɩr a Zope ʋ tɩ bʋɔlɩ a Sɩmʋ̃ bɛ na bʋɔlɛ Pɩɛr a, ʋ wa a ka. Sɩmʋ̃ na nɔnɛ́ gamɛ a, ɛ́ kpɩɛr a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nʋɔr a, ʋl yir a ʋ be.› 33A pɛr nɛ pʋɔ, ɩ̃ tõ na kɛ́ bɛ wa tɛr fʋ wa n, ɛ́ fʋ sɩrɩ saw a ɩ̃ bʋɔlʋ wa a tɩ zie ka. Ƴɛrɛ ŋa a, tɩ za n'ɩ bɛ ŋa a Naaŋmɩn niŋé, kɛ́ tɩ bɛr wõ bom nɛ a Sore na ƴãw kɛ́ fʋ yel kʋ̀ tɩ a.» 34Lɛ n'a a Pɩɛr pãa tɩ de a ƴɛrʋ yel: «Ɩ̃ pãa nyɛ̃ nɩ yel-mɩŋa kɛ́ Naaŋmɩn bɛ owre a nɩbɛ a ʋ ɩb pʋɔ ɩ: 35bʋʋrɛ nɛ kãw za pʋɔ, nɩr na zɔrɛ ʋ ɛ tuur a yel-mɩnʋ a, a ʋ yele mɩ́ nʋmɛ nɩ a Naaŋmɩn zie. 36Ʋ tɩr ɩ a ʋ ƴɛrʋ kʋ̀ a Ɩsɩrayɛl bibiir, kɛ a Yeezu Kɩrɩta wa yel a ƴã-ɓaarʋ Yel-nʋ̃ɔ̀ kʋ̀ bɛ: a Yeezu na ɩ a nɩsaalbɛ za Sore a. 37Nyɩ bãw nɩ a yel ʋl na ɩ a Zifʋ mɩnɛ tẽw za pʋɔ a, a Galile a na tĩ a pɛr a Zã suob hieru pùorí a: 38a Nazarɛtɩ Yeezu yele, Naaŋmɩn paal ʋ na nɩ a Vʋʋrʋ Sõw fãw. Be n za ʋ na mɩ́ tɩ tɔlɛ a, ʋ mɩ́ tɩ maalɛ nɩ a nɩbɛ vla, ɛ́ sanɛ a bɛlɩ dem na be a Gɛgɛra gbãgbaalʋ pʋɔ a. Naaŋmɩn tɩ sɩrɩ na be a ʋ zie. 39Ɛ a tɩɩm a, tɩ nyɛ̃ nɩ a tome ʋ na tõ a Zifʋ mɩnɛ tẽw nɩ a Zeruzalɛm a, tɩ dɩ n a tome a ŋa dãsɩɛ. A ʋl bɛ na tɩ nyɔw yawlɩ da-gara zu kʋ́ a, 40Naaŋmɩn ɩ na ʋ lɛb yi a kũu pʋɔ, a ʋ kũu bibie ata sob, ɛ ɩ ʋ wul ʋ tʋɔra. 41Ɛ cɛ ʋ bɛ wul ʋ tʋɔra a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ za ɩ, ʋ wul ɩ ʋ tʋɔra a dãsɩɛ dem bɛl a Naaŋmɩn na tɩ dãw kaa ir a, a tɩɩm na lãw nɩ ʋ dɩ ɛ nyũ a ʋ kũu-pʋɔ-lɛb-yib pùorí a. 42Ʋ ƴãw nɩ nʋɔr kʋ̀ tɩ kɛ́ tɩ hiere kʋ̀rɛ a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ, ɛ dɩrɛ a dãsɩɛ kɛ́ ʋlɛ n'ʋ a Naaŋmɩn kaa ir, k'ʋʋ wa dɩ n a nɩ-vʋʋrɩ nɩ a nɩ-kũuni a ƴɛrʋ. 43A Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ za dɩ n a dãsɩɛ ŋa a ʋ ƴãw: nɩr za, na saw de a ʋ yele a, na páw nɩ a yel-bebe suur a ʋ yúor ƴãw.» 44A Pɩɛr tɩ cãa na ƴɛrɛ wa bere, a Vʋʋrʋ Sõw siw a bɛlɩ dem za na tɩ bɛrɛ wone a ʋ ƴɛrʋ a zu. 45A Kɩrɩta-biir bɛl na ɩ a Zifʋ bʋʋrɛ nɩbɛ ɛ bɩɛlɩ a Pɩɛr wa n a, nɔ-ɓãa tɩ nyɔw bɛ nɩ yaga, a nɩ-bʋʋr-yoru mɩ̀ na tɩ páw a Vʋʋrʋ Sõw a ƴãw. 46Bɛ tɩ sɩrɩ na wone bɛ ƴɛrɛ ƴɛr-bʋʋrɛ kãw, ɛ danɛ a Naaŋmɩn kpɛnʋ. Lɛ n'a a Pɩɛr tɩ yel: 47«Ãa n'ʋ na tʋ̃ɔ sɩb a suob kʋ̃ɔ, ɛ yel kɛ a nɩbɛ bɛ ŋa ta de a suob, bɛl na páw a Vʋʋrʋ Sõw mɛ̃ a tɩɩm a?» 48Ʋ tɩ ƴãw na bɛ kʋ̀ bɛ a suob a Yeezu Kɩrɩta yúor ƴãw. A nɩbɛ bɛl tɩ zɛlɩ nɩ a Pɩɛr k'ʋʋ kpɛ a be bibie blã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\