NƖ-TONI 11

1A nɩ-toni nɩ a yɛbr na tɩ be a Zude a, tɩ wõ na k'aa nɩ-bʋʋr-yoru mɩ̀ saw na de a Naaŋmɩn ƴɛrʋ. 2A Pɩɛr na wa lɛb wa a Zeruzalɛm a, a Kɩrɩta-nɩbɛ bɛl na ŋma a yɛɛ a, tɩ ŋmɩɛr ɩ ʋ nɩ nɔkpɛn. 3Bɛ tɩ yere na: «Fʋ kpɛ n nɩbɛ na bɛ ŋma a yɛɛ a zie, fʋ̃ʋ nɩ bɛl lãw dɩ!» 4Lɛ n'a a Pɩɛr tɩ tĩ manɩ a lɛ a yele na ɩ tu taa a, kʋ̀ bɛ. Ʋ tɩ yel a: 5«Ɩ̃ tɩ be n Zope puore, wa bere ɩ̃ nyɛ̃ bʋ̃-kãw nɩr na kʋ̃ tʋ̃ɔ bãw a, ʋ yi a salom zu siwr; ʋ tɩ ɩ na mɛ̃ pɛn-kpɛ̃ɛ bɛ na nyɔw a nɛɛ anaar ƴãw a, ʋ tɩ yi n a salom zu ɛ siwr waar wa pɩɛlɩ mɛ̃. 6Ɩ̃ na tɩ jɩrɛ ʋ gbẽgbẽ a, ɩ̃ nyɛ̃ nɩ dʋ̃-gbɛɛ anaɩ, wɛ-dʋn, bʋ̃-vuri nɩ bʋ̃-pɩgɛ za a ʋ pʋɔ. 7Lɛ n'a ɩ̃ tɩ wõ kɔkɔr ʋ yel mɛ̃: ‹Pɩɛr ɩ, ìr nyɔw kʋ́ 'wɔb!› 8Ɛ cɛ ɩ̃ tɩ sɔw na: ‹Towtow Sore e, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ɩ̃ na cɔ̃ kɛ dɔw wa tɔ dɩ̃a a, bʋ̃-ciira nɩ bʋ̃-dɛwr za bɛ kpɛ ɩ̃ nʋɔrɩ́ ɛ.› 9A kɔkɔr tɩ ƴɛr ɩ a salom zu a gb'a ayi sob ƴãw yel: ‹Bom nɛ a Naaŋmɩn na ɩ ʋ vɩɛl a, fʋ̃ʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ yel k'ʋʋ ɩ n bʋ̃-dɛwr ɛ.› 10A ŋa n'a a tɩ ɩ gb'a ata, ɛ a za lɛb do a salom zu. 11A pɛr nɛ pʋɔ, dɛbr ata tɩ ta n a yir nɛ pʋɔ tɩ na tɩ be a; Sezaare n'a bɛ tɩ tõ bɛ a ɩ̃ zie. 12A Vʋʋrʋ Sõw tɩ yel mɛ̃ na k'ɩ̃ɩ ta bʋnɛ ɩ, ɛ páw bɛ cen. A yɛbr ayʋɔb bɛ ŋa tɩ bɩɛlɩ mɛ̃ na cen nɩ a Sezaare, tɩ za tɩ kpɛ a Kɔrnɛɩ yir. 13Ʋ tɩ man na kʋ̀ tɩ a lɛ ʋ na nyɛ̃ malkɩ ʋ wa a ʋ yir wa yel ʋ: ‹Tõ nɩr a Zope, ʋ tɩ bʋɔlɩ Sɩmʋ̃ bɛ na bʋɔlɛ Pɩɛr a. 14Ʋ na wa manɩ nɩ yele kʋ̀ b, na na faa fʋ̃ʋ nɩ a fʋ yir dem za a.› 15Ɩ̃ tɩ tine nɩ a ƴɛrʋ wa baarɛ, a Vʋʋrʋ Sõw siw a bɛ zu, mɛ̃ a lɛ ʋ na tɩ siw a tɩ zu a pɛr tib daar a. 16Lɛ n'a ɩ̃ tɩ lɛb tɩɛrɩ a ƴɛrʋ ŋa a Sore na ƴɛr a: ‹Kʋ̃ɔ n'a a Zã tɩr ɩ a suob, ɛ cɛ nyɩɩm a, Vʋʋrʋ Sõw pʋɔ n'a nyɩ na de a suob.› 17A Naaŋmɩn wa kʋ̀ bɛ a maalʋ been nɛ tɩ na tɩ páw, a lɛn daar tɩ na saw de a Sore Yeezu Kɩrɩta yele a, mãa mɩ̀ n'ɩ ãnʋ na yel kɛ a Naaŋmɩn ta ɩ a lɛ?» 18Bɛ na tɩ wõ a ƴɛr-bie a ŋa a, bɛ tɩ lɛb a nyɔw bɛ tʋɔra ɛ danɛ a Naaŋmɩn yere nɩ: «A na ɩ a ŋa a, a Naaŋmɩn mɩ̀ sɩrɩ na kʋ̀ a nɩ-bʋʋr-yoru a fãw kɛ́ bɛ mɩ́ lɩɛbɩ a bɛ ɩb páw a nyɔ-vʋʋrʋ.» 19A dɔwrʋ na tɩ wa a Ɩtɩɛn kũu daar a, tɩ ɩ na a saw-dierbɛ zɔ yaarɩ, bɛ mɩnɛ zɔ tɩ sãá Fenisi, Sɩɩpʋr nɩ Ãtɩɔsɩ; ɛ cɛ a ten a ŋa pʋɔ a, Zifʋ mɩnɛ tɛwr zie n'a bɛ tɩ hiere a Naaŋmɩn ƴɛrʋ. 20Ɛ cɛ a bɛ mɩnɛ, na yi Sɩɩpʋr nɩ Sɩɩrɛn ten a, na wa ta a Ãtɩɔsɩ a, bɛ mɩ̀ tɩ hiere nɩ a Sore Yeezu Yel-nʋ̃ɔ̀ kʋ̀rɛ a Gɩrɛkɩ mɩnɛ. 21A Sore tɩ tɩɛ bɛ na tɛr kpɛ̃w za a bɛ Yel-nʋ̃ɔ̀ hieru tome pʋɔ, lɛ so nɩ-yaga tɩ lɩɛbɩ a bɛ ɩb ɛ saw de a Sore. 22A Zeruzalɛm Lãw-yir dem na wa wõ a yel ŋa a, bɛ kaa na ir Banabasɩ tõ a Ãtɩɔsɩ. 23A Banabasɩ na tɩ ta a Ãtɩɔsɩ nyɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn na maalɩ a nɩbɛ bɛ ŋa a, nʋ̃ɔ̀ kpɛ ʋ na. Lɛ n'a ʋ tɩ kpaalɛ bɛ, kɛ́ bɛ za ƴãw fãw tu a Sore pùor nɩ a bɛ pʋɔ za. 24A Banabasɩ tɩ ɩ n nɩ-vla, ʋ tɩ tɛr ɩ Naaŋmɩn sawfʋ, ɛ a Vʋʋrʋ Sõw tɩ be a ʋ zie. Nɩ-yaga yaga tɩ saw na de a Sore. 25Lɛ n'a a Banabasɩ tɩ cen a Tarsɩ k'ʋʋ tɩ tɛr a Sol wa n. 26Ʋ tɩ nyɛ̃ ʋ nɩ a be, tɛr ʋ wa n a Ãtɩɔsɩ, bɛ wa lãw tõ yuon ɓil a Ãtɩɔsɩ Lãw-yir pʋɔ kanɩ nɩ nɩ-yaga. A Ãtɩɔsɩ n'a bɛ tɩ zànɩ bʋɔlɩ a po-tuurbɛ kɛ Kɩrɩta-nɩbɛ. 27A alɩ bibie nɛ pʋɔ, Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ tɩ yi n Zeruzalɛm ɛ siw wa a Ãtɩɔsɩ. 28Vʋʋrʋ Sõw tɩ caal ɩ a bɛ ƴẽn sob, na dɩ kɛ Agabisɩ a, ʋ yel kɛ kɔ̃-kpɛ̃ɛ kʋ̃ yaa kɛ lo a tẽ-daa za zu ɛ. A kɔ̃ ʋl wa sɩrɩ na lo a Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ Kuloor daar. 29Lɛ n'a a po-tuurbɛ tɩ yel kɛ ŋa za na mɩ́ tɩr ɩ lɛ ʋ na tʋ̃ɔ a, ɛ̀ bɛ tɩr sõwfʋ kʋ̀ a yɛbr na kpɩɛr a Zude a. 30A lɛ n'a bɛ tɩ ɩ, ɛ de a bɛ bome ƴãw Banabasɩ nɩ Sol nuru pʋɔ, kɛ́ bɛ tɩ kʋ̀ a Zude tẽw nɩ-kore.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\