NƖ-TONI 12

1A ʋlɩ daar nɛ, a nãà Erɔdɩ tɩ ìr a nyɔw a Lãw-yir nɩbɛ bɛ mɩnɛ dɔwrʋ. 2Ʋ tɩ ƴãw na bɛ kʋ́ a Zã yɛb Zakɩ nɩ sɔ-kpɛ̃ɛ. 3Ʋ na tɩ nyɛ̃ a nʋmɛ a Zifʋ mɩnɛ zie a, ʋ tɩ ƴãw na bɛ mɩ̀ nyɔw a Pɩɛr. A dipɛ̃ na bɛ ƴãw dãbɩl a cuw bibie pʋɔ tɩ n'a. 4Bɛ na tɩ nyɔw a Pɩɛr baarɩ a, a Erɔdɩ tɩ ƴãw na bɛ pàw ʋ gaso pʋɔ, ɛ ƴãw sojarɩ anaar ziir anaar gùre ʋ. A Erɔdɩ tɩ bɔbr a k'aa Tɔlʋ cuw dɩ yi baarɩ, ʋ bãw maal ɩ ʋ a ƴɛrʋ a nɩbɛ niŋé. 5Ɛ cɛ a Pɩɛr na tɩ be a gaso pʋɔ a, a Lãw-yir tɩ puore nɩ a Naaŋmɩn kpɛ̃w kpɛ̃w za kʋ̀rɛ ʋ. 6A Erɔdɩ nãá tɩ maal ɩ ʋ a ƴɛrʋ a nɩbɛ niŋé a bio daarɩ a, lɛ n'a a ʋlɩ tɩ̃ɩsɔw nɛ tɔr za, a Pɩɛr tɩ be sojarɩ ayi cara pʋɔ gúre. Bɛ tɩ 'lẽ ʋ na nɩ bamɛ ayi, ɛ́ nɩbɛ tɩ ar gu a dɩ̃dɔr. 7Bɛ wa bere na k'a Sore malkɩ ar a be, ɛ a gaso caalɩ ʋ za. A malkɩ tɩ tɔ n a Pɩɛr lõbówrí sɩ̃w ʋ ɛ yel: «Ìr fɔ̃w!» A bamɛ tɩ yɔl ɩ a ʋ nuru ƴãw lo. 8A malkɩ tɩ yel ʋ na: «Sɛ a fʋ kpawr ɛ ƴãw a fʋ nafawr.» A Pɩɛr ɩ a lɛ. A malkɩ lɛb yel ʋ: «Su a fʋ kpar-kpɛ̃ɛ ɛ tuur mɛ̃.» 9Ʋ tɩ yi na tuur ʋ, ɛ́ bɛ tɩ bãw k'aa yele a malkɩ na ɩrɛ a ɩ n sɩza ɩ: ʋ tɩ manɛ kɛ bʋ̃-nyɛra kãw n'ʋ ʋ nyɛ̃. 10Bɛ tɩ tɔl a gãw a dɩ̃dɔ-gurbɛ dãw-niwn dem bɛr, ɛ lɛ gãw bɛ mɩnɛ, ɛ ta a kure dɩ̃dɔ-kpɛ̃ɛ ƴãw, na ɩ a yẽw dɩ̃dɔr a, ʋ yuo ʋ tʋɔra a bɛ niŋé. Bɛ tɩ tɔl a yi lo sɔr kãw cere, wa bere a malkɩ bɔr a be ɛ bɛr a Pɩɛr. 11A Pɩɛr niwn tɩ cɩ na ʋ yel: «Ƴɛrɛ ŋa a, ɩ̃ bãwnɩ a nɩ yel-mɩŋa kɛ a Sore tõ n a ʋ malkɩ ʋ wa faa mɛ̃ a Erɔdɩ nuru pʋɔ, nɩ a lɛ a Zifʋ mɩnɛ na tɩ gùre kɛ bɛ wa ɩ m a.» 12A Pɩɛr na wa bãw a pɛr a, ʋ cen nɩ Zã bɛ na bʋɔlɛ Markɩ a mã, Marya, yir. Nɩ-yaga tɩ ɓã n taa a be puore. 13A Pɩɛr tɩ kpawr ɩ a dɩ̃dɔ-kpɛ̃ɛ ƴãw, tõ-tõ-bi-pɔwle kãw, na dɩ kɛ Orodɛ a, wa k'ʋʋ wa yuo. 14Ʋ tɩ wõ n a Pɩɛr kɔkɔr bãw, nʋ̃ɔ̀ kpɛ ʋ, ʋ bɛr a pan yuofʋ, ɛ zɔ kpɛ tɩ yel kʋ̀ a nɩbɛ kɛ́ Pɩɛr ʋ ar a dɩ̃dɔrɩ́. 15A nɩbɛ tɩ sɔw ʋ na: «Fʋ yaar a bɩɩ?» Ɛ cɛ a tõ-tõ-bi-pɔwle tɩ cãa na yere kɛ sɩza n'a. A lɛ n'a bɛ tɩ lɛb yel ʋ: «Alɛ wa ɩ lɛ a, a ʋ malkɩ n'ʋ!» 16Ɛ cɛ a Pɩɛr ʋl tɩ cãa na kpawrɛ a pan. Bɛ na pãa wa tɩ nanɩ yuo a pan a, bɛ nyɛ̃ na a ɩ ʋlɛ n'ʋ, a ɩ nɔ-ɓãan a bɛ zie. 17A Pɩɛr tɩ kabr a yel kɛ́ bɛ bɛr gɔmɛ, ɛ ʋ manɩ kʋ̀ bɛ a lɛ a Sore na ɩ tɛr ʋ yi n a gaso pʋɔ a. Ʋ na wa ƴɛr baar a, ʋ cãa na lɛ yel bɛ: «Nyɩ cen tɩ manɩ kʋ̀ a Zakɩ nɩ a yɛbr bɛl na cɛ a.» Al pùorí, ʋ tɩ yi na lo a sɔr cen zi-yũo. 18A zie na wa vɩɛ a, a tɩ ɩ n damnʋ yaga a sojarɩ sɔgɔ: bɛ tɩ sowre nɩ taa a lɛ a Pɩɛr na ɩ a. 19A Erɔdɩ tɩ ƴãw na bɛ bɔ a Pɩɛr, ɛ́ bɔ tɩ gu. Lɛ n'a ʋ tɩ ƴãw bɛ tɛr a gaso gurbɛ wa n, ʋ wa maal ɩ bɛ ƴɛrʋ ƴãw bɛ kʋ́ bɛ. Al pùorí, ʋ tɩ yi n a Zude ɛ tɔl cen Sezaare tɩ kpɛ a be blã. 20A Erɔdɩ suur tɩ ìr ɩ yaga a Tɩ́ɩ̀r nɩ a Sɩdɔ̃ tẽw dem ƴãw. Lɛ n'a a Tɩ́ɩ̀r tẽw dem nɩ a Sɩdɔ̃ tẽw dem tɩ wõ taa kɛ́ bɛ cen tɩ páw a Erɔdɩ. Blasɩtisɩ na kaarɛ a nãà di-gana zie a n'ʋ tɩ tɩɛ bɛ a yele a ŋa pʋɔ. A ŋa n'a bɛ tɩ cen kɛ́ bɛlɛ nɩ a Erɔdɩ tɩ lɛ kpɛ taa, a nãà tẽw na n'a a bɛ bʋ̃-dɩrɩ mɩ́ yi wa a ƴãw. 21A bibir na wa vɩɛ a, a Erɔdɩ tɩ su n a ʋ nãà bʋ̃-suuri do zɩ̃ nɩ a ʋ naalʋ da-kɔw zu, ɛ ƴɛr a ʋ ƴɛrʋ kʋ̀ bɛ a nɩbɛ za niŋé. 22A nɩbɛ tɩ caarɛ na yere nɩ: «Naaŋmɩn kãw n'ʋ ƴɛrɛ, nɩsaal bɛ n'ʋ ɛ!» 23Ɛ cɛ bɛ wa bere na Sore malkɩ ŋmɛ a Erɔdɩ, ʋ na bɛ tɩ saw danɩ a Naaŋmɩn a ƴãw: zãzule tɩ dɩ ʋ na, ʋ kpi. 24A Naaŋmɩn ƴɛrʋ tɩ yɛ̀rɛ na dɔwlɛ cere. 25A Banabasɩ nɩ a Sol bɛl a, bɛ na tɩ tõ a bɛ tome baarɩ a Zeruzalɛm a, bɛ tɛr ɩ a Zã bɛ na bʋɔlɛ Markɩ a lɛb ɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\