NƖ-TONI 14

1A Ɩkonɩɔm a, a Pol nɩ a Banabasɩ mɩ́ tɩ kpɛ n a Zifʋ mɩnɛ puoru-dĩ̀ó tɩ ƴɛr a ƴɛrʋ vla kɛ̀ Zifʋ yaga nɩ Gɩrɛkɩ yaga saw de a Yeezu yele. 2Ɛ cɛ a bɛlɩ Zifʋ nɛ na bɛ tɩ saw de a Yeezu a, tɩ ɩ na a nɩ-bʋʋr-yoru tɩɛrʋ bɛ vɩɛl a yɛbr ƴãw ɛ. 3A na saa tɩ ɩ a ŋa a, a Pol nɩ a Banabasɩ tɩ kpɛ n a Ɩkonɩɔm kɔwrɩ; bɛ bɛ tɩ bʋ́nɛ a bɛ ƴɛrʋ pʋɔ ɩ. Bɛ tɩ ƴãw nɩ a bɛ tɩɛrʋ za a Sore ƴãw. A Sore mɩ́ tɩ kʋ̀ bɛ nɩ fãw bɛ maalɛ nɔ-ɓãa-yele nɩ yel-bãw-guuri, ʋʋ dɩrɛ a dãsɩɛ kɛ a kanʋ bɛ na kanɛ càarɛ nɩ a ʋ maalʋ a ɩ n sɩza. 4A tẽw nɩbɛ tɩ bʋ́r a: bɛ mɩnɛ tɩ tu n a Zifʋ mɩnɛ, ɛ ŋmaarɛ tu a nɩ-toni. 5A nɩ-bʋʋr-yoru nɩ a Zifʋ mɩnɛ, lãw nɩ a bɛ nɩ-bɛrɛ, tɩ bɔbr a kɛ́ bɛ dɔwrɩ a Pol nɩ a Banabasɩ, ɛ lɔb ɩ bɛ kʋsɛbɛ kʋ́. 6A Pol nɩ a Banabasɩ na wa bãwnɩ a, bɛ zɔ na cen Likaoni lowr, Lɩsɩtɩr nɩ Dɛrbe ten nɩ a tẽ-kõkowe pʋɔ. 7A be a, bɛ mɩ̀ tɩ hiere nɩ a Yel-nʋ̃ɔ̀. 8A Lɩsɩtɩr tẽw be a, nɩr kãw tɩ be n be gbɛr zɩ̃; a ʋ dɔwfʋ daar za n'a ʋ tɩ ɩ a nɩ-kɔw, ɛ bɛ dãw cen towtow ɛ. 9Ʋ tɩ bɛrɛ na wone a Pol ƴɛrʋ. A Pol tɩ jɩr ʋ nɩ gbẽgbẽ, ɛ nyɛ̃ ʋ tɛr a Naaŋmɩn sawfʋ a na tʋ̃ɔ faa ʋ. 10A Pol tɩ zɛw nɩ kɔkɔr yel ʋ: «Ìr ar dẽdẽ!» Ʋ tɩ vaa na ìr cere. 11A zu-sɛbla na tɩ nyɛ̃ a a ŋa a Pol na ɩ a, bɛ tɩ yere na nɩ a Likaoni tẽw nɩbɛ ƴɛrʋ: «A ŋmɩmɛ lɩɛb a ŋmɛ̃ taa nɩ a nɩsaalbɛ, ɛ siw wa a tɩ zie.» 12Bɛ tɩ bʋɔlɛ nɩ a Banabasɩ Zesɩ, ɛ bʋɔlɛ a Pol Ɛrmɛsɩ, ʋlɛ na n'ʋ mɩ́ de a ƴɛrʋ a. 13A Zesɩ puoru yir tɩ be n a tẽw dɩ̃dɔ-nʋɔr. A Zesɩ bawr-maalɛ tɩ ƴãw na bɛ nyɔw na-dɛɛ, bɛ na ƴãw tɩ-puuru pɩɛmɛ a, wa n ʋ wa wõ taa nɩ a zu-sɛbla kɛ́ bɛ maalɩ bawr kʋ̀ a Pol nɩ a Banabasɩ. 14A nɩ-toni Banabasɩ nɩ Pol na wa wõ a a, bɛ taw nɩ a bɛ bʋ̃-suuri cɩɛrɩ, ɛ ŋmɛ cɛlsɩ zɔ cen nɩ a zu-sɛbla zie, 15tɩ yel: «Alɛ! Ba-mɩnɛ ɛ, bʋ̃ʋ n'ʋ so nyɩ ɩrɛ a a ŋa? Tɩ mɩ̀ ɩ n nɩsaalbɛ mɛ̃ a nyɩɩm a! A Yel-nʋ̃ɔ̀ tɩ na hiere kʋ̀rɛ nyɩ a, ʋlɛ n'ɩ kɛ́ nyɩ bɛr a bʋ̃-zawlɛ a ŋa ɛ saw de a Naaŋmɩn na vʋʋrɛ a, ʋlɛ n'ʋ ír a salom, a tẽw, a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nɩ a bome za na be a pʋɔ a. 16A koro za, ʋ tɩ bɛr ɩ a nɩ-bʋʋrɛ za bɛ tuur a bɛ sɛɛ. 17Ɛ cɛ ʋ tɩ cãa na wule bɛ a ʋ ɩ-vɩɛlɩ: mɩ́ kʋ̀ nyɩ a saa ɛ ɩ a bʋ̃-kʋɔrɩ a maalɩ a daar, ʋ mɩ́ kʋ̀ nyɩ nɩ bʋ̃-dɩrɩ ɛ ɩ kɛ̀ nʋ̃ɔ̀ ɩrɛ nyɩ yaga za.» 18Bɛ na saa tɩ ƴɛr a a ŋa a, bɛ tɩ diw nɩ a zu-sɛbla bɛr hanɩ nɩ kɛ́ bɛ ta maalɩ bawr kʋ̀ bɛ ɩ. 19Ɛ cɛ a Ãtɩɔsɩ nɩ a Ɩkonɩɔm tẽw Zifʋ mɩnɛ tɩ wa na wa lɩɛbɩ a zu-sɛbla tɩɛrʋ, ƴãw bɛ tu bɛ, ɛ lɔb a Pol nɩ kʋsɛbɛ, ɛ nyɔw ʋ vu yi n bɛr a tẽw pʋɔ, ɛ tɩɛrɛ k'ʋʋ kpi na. 20Ɛ cɛ a po-tuurbɛ na tɩ wa gbõ taa ŋmãa viiri koli ʋ a, ʋ tɩ lɛb a ìr kpɛ a tẽw pʋɔ. A bio daarɩ, ʋ tɩ tɔl a cen Dɛrbe, ʋlɛ nɩ a Banabasɩ. 21A Pol nɩ a Banabasɩ tɩ hier ɩ a Yel-nʋ̃ɔ̀ a Dɛrbe, páw po-tuurbɛ yaga a be. Al pùorí, bɛ tɩ lɛb a cen a Lɩsɩtɩr nɩ Ɩkonɩɔm nɩ a Ãtɩɔsɩ ʋl na be a Pisidi a. 22Bɛ tɩ ɩ na a po-tuurbɛ kpɛ socie ɛ bɛr dɛ̃bɩ̃ɛ. Bɛ tɩ kanɛ nɩ bɛ na yere kɛ́ bɛ ƴãw fãw tɛr a Naaŋmɩn sawfʋ kʋra lɛ, bɛ mɩ̀ tɩ yere nɩ a ŋa kʋ̀rɛ bɛ: «A fɛr a kɛ tɩ nyɛ̃ dɔwrʋ yaga a Naaŋmɩn-Naalʋ pʋɔ kpɛb ƴãw.» 23Bɛ tɩ kaa na ir nɩ-kore a Lãw-yie been been kaafʋ ƴãw, ɛ́ bɛ na tɩ pùori tɛr ɩ mʋta-tuo wa baar a, bɛ de nɩ a nɩbɛ bɛ ŋa, na tɩ ƴãw a bɛ tɩɛrʋ a Sore ƴãw a, kʋ̀ ʋ. 24Lɛ n'a bɛ tɩ tu tɔl a Pisidi cen Pãfili. 25Bɛ na wa manɩ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ kʋ̀ a Pɛrze tẽw dem baar a, bɛ siw nɩ Atalɩa. 26Be n'a bɛ tɩ kpɛ a gbor cen a Ãtɩɔsɩ ʋl na be a Siiri a, a be a nɩbɛ na tɩ dãw zɛlɩ kɛ́ a Naaŋmɩn maalʋ tu bɛ, a tome a ŋa bɛ na tõ baarɩ a ƴɛrɛ ŋa a ƴãw a. 27Bɛ na tɩ ta a daadaa lɛ a, bɛ bʋɔl ɩ a Lãw-yir dem ɓã taa, ɛ manɩ a yele al za a Naaŋmɩn na tɩ lãw nɩ bɛ maalɩ a, nɩ a lɛ ʋ na yuo a ʋ saw-deb dɩ̃dɔr kʋ̀ a nɩ-bʋʋr-yoru a. 28A Pol nɩ a Banabasɩ tɩ kpɛ n a po-tuurbɛ zie be kɔwrɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\