NƖ-TONI 15

1Nɩbɛ bɛ mɩnɛ kãw, na tɩ yi a Zude siw wa a Ãtɩɔsɩ a, tɩ tĩ na kanɛ nɩ a yɛbr yere a ŋa: «Nyɩmɛ bɛ wa ƴãw bɛ ŋma nyɩ a yɛɛ, mɛ̃ a lɛ a Mõyiir nʋɔr na ƴãw a, nyɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ nyɛ̃ a faafʋ ɛ.» 2A tɩ ɩ n taw-taa gã, ɛ nɔkpɛn na bɛ vɩɛl a be a Pol nɩ a Banabasɩ nɩ a nɩbɛ bɛl cara pʋɔ. Lɛ n'a bɛ pãa tɩ wõ ta, ɛ yel kɛ a Pol nɩ a Banabasɩ nɩ nɩbɛ bɛ mɩnɛ na do n a Zeruzalɛm, tɩ páw a nɩ-toni nɩ a nɩ-kore a taw-taa ŋa ƴãw. 3A Ãtɩɔsɩ tẽw Lãw-yir tɩ sõw bɛ na bɛ cen. Bɛ tɩ tu na tɔl a Fenisi nɩ a Samaari ten pʋɔ, manɛ kʋ̀rɛ a nɩbɛ a be, a lɛ a nɩ-bʋʋr-yoru na saw de a Sore a. A mɩ́ tɩ ɩ n nʋ̃ɔ̀ kpɛ̃ɛ a yɛbr zie. 4Bɛ na tɩ ta a Zeruzalɛm a, a Lãw-yir nɩ a nɩ-toni nɩ a nɩ-kore tɩ de bɛ nɩ a sãanʋ, ɛ́ bɛ tɩ manɩ a alɩ bome nɛ za a Naaŋmɩn na tɩ lãw nɩ bɛ maalɩ a kʋ̀ bɛ. 5A Farizɩ̃ɛ mɩnɛ lãw nɩbɛ bɛ mɩnɛ, na tɩ saw de a Yeezu yele a, tɩ ìr a yel: «A fɛr a bɛ ŋma a nɩ-bʋʋr-yoru bɛl na saw de a Yeezu yele a yɛɛ, ɛ ƴãw bɛ tuur a Mõyiir-Wulu.» 6A nɩ-toni nɩ a nɩ-kore tɩ kpaa nɩ taa kɛ́ bɛ jɛl a yel ŋa kaa. 7Bɛ na tɩ ŋmɛ a nɔkpɛn a tɩ cɛlɩ a, Pɩɛr tɩ ìr a yel: «Yɛbr ɩ, nyɩ bãwnɩ a na a Naaŋmɩn na kaa ir mɛ̃ koro za a nyɩ pʋɔ, k'aa nɩ-bʋʋr-yoru tʋ̃ɔ wõ a Yel-nʋ̃ɔ̀ a ɩ̃ nʋ́ɔrɩ́ ɛ saw de a. 8A Naaŋmɩn na bãw a nɩsaalbɛ socie a tɩ dɩ n a bɛ dãsɩɛ, a lɛn daar ʋ na tɩ kʋ̀ bɛ a Vʋʋrʋ Sõw mɛ̃ a tɩɩm a. 9A Naaŋmɩn bɛ owri owru kãw za tɩɩm nɩ a bɛl ɛ, a bɛ Naaŋmɩn-saw-deb zũú n'a ʋ pɛw a bɛ socie a vɩɛl. 10A na ɩ a ŋa a, bʋnʋ ƴãw n'a nyɩ yel kɛ nyɩ ɩ a Naaŋmɩn kaa? Nyɩ na de tuor, tɩɩm nɩ a tɩ sãà mɩnɛ na bɛ tʋ̃ɔ tuo a, bɔbr kɛ nyɩ tuo a po-tuurbɛ a? 11Ɩ̃ lɛb maal yel: tɩ tɩɛrɛ na k'aa Sore Yeezu maalʋ zũú n'a tɩ páw a faafʋ mɛ̃ a lɛn tɔr za bɛ na páw a.» 12Lɛ n'a a kpaa-ta-kpɛ̃ɛ dem za tɩ ŋmãa vʋʋrʋ, ɛ bɛ bɛr wõ a Pol nɩ a Banabasɩ manɩ a nɔ-ɓãa-yele nɩ a yel-bãw-guuri al za a Naaŋmɩn na tɩ ƴãw bɛ maalɩ a nɩ-bʋʋr-yoru zie a. 13Bɛ na wa ƴɛr baar a, Zakɩ mɩ̀ tɩ de nɩ a ƴɛrʋ yel: «Yɛbr ɩ, nyɩ bɛrɛ wone. 14A Sɩmɩ̃ɔ lɛb a manɩ kʋ̀ tɩ a ƴɛrɛ ŋa, a lɛ a pɛr tib daar, a Naaŋmɩn na kaa a nɩ-bʋʋr-yoru zie, ɛ kaa ir nɩ-bʋʋrɛ a bɛ pʋɔ kɛ bɛ ɩ a ʋ nɩbɛ a. 15A yel ŋa nɩ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ ƴɛrʋ de nɩ taa, bɛ na sɛb yel kɛ: 16‹Al pùorí, ɩ̃ na lɛb wa wa mɛ a Daviir yir na lo a, ɩ̃ na lɛb a libri a ʋ deboru, ɛ ɩ ʋ lɛ ar. 17Lɛ n'a a nɩsaalbɛ bɛl na cɛ a na bɔbr a Sore, a nɩ-bʋʋrɛ bɛl za ɩ̃ na bʋɔlɩ kɛ bɛ wa ɩ a ɩ̃ nɩ-sori a. A ŋa n'a a Sore yere, 18ʋl na ɩ bɛ bãw a ʋ pʋ-tɩɛrʋ yele a koro za a.› » 19«Lɛ so, mãa saw na k'aa nɩ-bʋʋr-yoru nɩbɛ bɛl na saw de a Naaŋmɩn a, tɩ ta balɛ bɛ zawla lɛ ɩ. 20Ɛ cɛ tɩ sɛb yel kʋ̀ bɛ kɛ́ bɛ ciir a bawr nɛnɛ, nɩ a pɩ̃ɔ yele, bɛ taa 'wɔbr dʋ̃w bɛ na bɛ ŋmãa a kɔkɔr a nɛn ɛ, bɛ taa 'wɔbr a zɩ̃ɩ ɛ. 21Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a tẽ-kor daar za wa tɔ a dɩ̃a a, nɩbɛ be n a ten za manɛ a Mõyiir-Wulu yele, ɛ pɩɛnʋ-bibir za, bɛ mɩ́ kanɩ ʋ nɩ a puoru-diru pʋɔ.» 22A Yeezu nɩ-toni nɩ a nɩ-kore, nɩ a Lãw-yir za, tɩ wõ n taa yel kɛ́ bɛ na kaa na ir nɩbɛ a bɛ pʋɔ tõ a Ãtɩɔsɩ, bɛlɛ nɩ a Pol nɩ a Banabasɩ. A bɛlɩ nɩbɛ nɛ tɩ ɩ n nɩ-yee a yɛbr pʋɔ: Zuda bɛ na bʋɔlɛ Barsabasɩ nɩ Sɩlasɩ tɩ nɛ bɛ. 23Sɛbɛ ŋa n'ʋ bɛ tɩ kʋ̀ bɛ kɛ́ bɛ cen nɩ: «A Yeezu nɩ-toni nɩ a nɩ-kore, nyɩ yɛbr, puore nɩ a bɛ yɛbr bɛl na ɩ a nɩ-bʋʋr-yoru nɩbɛ ɛ be a Ãtɩɔsɩ, nɩ a Siiri nɩ a Silisi ten pʋɔ a. 24Tɩ wõ na k'aa tɩ nɩbɛ bɛ mɩnɛ, tɩ na bɛ tõ a, wa na wa ƴãw bʋnʋ a nyɩ zie, ɛ dam a nyɩ tɩɛrʋ nɩ a bɛ ƴɛrʋ. 25Tɩ wõ n taa lãw nɔ-been, kaa ir nɩbɛ tone a nyɩ zie, bɛlɛ nɩ a tɩ yɛb-nɔnɩ Banabasɩ nɩ Pol, 26na de a bɛ nyɔ-vʋʋrʋ za kʋ̀ a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta a. 27A na ɩ lɛ a, Zuda nɩ Sɩlasɩ nɛ bɛ tɩ tone a nyɩ zie, kɛ́ bɛ wa haa nʋɔr yel a yele a ŋa kʋ̀ nyɩ. 28A Vʋʋrʋ Sõw nɩ a tɩɩm tɛɛ za sɩrɩ na yel kɛ tɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ lɛ ƴãw fɛrʋ kãw za dɔwlɩ a nyɩ zu, a bɛ ɩ a yel-fɛrɩ a ŋa na bɛ tɛr nɩɩr-bɛrʋ a ɩ: 29nyɩ ta 'wɔbr a bawr-maal-nɛnɛ ɩ, nɩ a zɩ̃ɩ nɩ dʋ̃w bɛ na bɛ ŋmãa a kɔkɔr a nɛn ɛ, nyɩ bɛr a pɩ̃ɔ yele. Nyɩmɛ wa ƴãw fãw bɛr a a ŋa za a, nyɩ na maal ɩ vla. Nyɩ zɩ̃ vla.» 30A nɩbɛ bɛl bɛ na tɩ kaa ir a, bɛ tɩ bɛr bɛ nɩ sɔr bɛ tɔl siw a Ãtɩɔsɩ, tɩ bʋɔlɩ a Lãw-yir nɩbɛ ɓã taa ɛ de a sɛbɛ kʋ̀ bɛ. 31A ʋ kanʋ tɩ ɩ bɛ nɩ nʋ̃ɔ̀, a sõwfʋ ʋ na tɩ wa n a bɛ zie a ƴãw. 32A Zuda nɩ a Sɩlasɩ mɩ̀ na tɩ ɩ Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ a, bɛ tɩ ƴɛr ɩ yaga a bɛ zie, kɛ́ bɛ tʋ̃ɔ sõw bɛ ɛ tɩɛ bɛ a Naaŋmɩn-saw-deb pʋɔ. 33Bɛ tɩ kpɛ n a bɛ zie kɔwrɩ blã. Al pùorí, a yɛbr tɩ tɛr bɛ na ƴãw sɔ́rɩ́ pùori bɛ, kɛ́ bɛ lɛb kul vla a bɛlɩ dem na tɩ tõ bɛ a zie. [ 34Ɛ cɛ a Sɩlasɩ tɩ yel a k'ʋʋ na kpɩɛr ɩ a be.] 35A Pol nɩ a Banabasɩ bɛl tɩ kpɩɛr ɩ a Ãtɩɔsɩ. Bɛlɛ nɩ nɩ-yaga bɛ mɩnɛ tɩ kanɛ nɩ nɩ a nɩbɛ, ɛ hiere a Yel-nʋ̃ɔ̀ na ɩ a Sore ƴɛrʋ a. 36A na wa kɔwrɩ blã a, a Pol tɩ yel ɩ a Banabasɩ: «Ɩ tɩ lɛb cen tɩ nyɛ̃ a yɛbr a ten al za pʋɔ tɩ na hieri a Sore ƴɛrʋ a, tɩ tɩ nyɛ̃ ŋmɩŋmɩn n'a a ŋmɛ̃ a bɛ zie.» 37A Banabasɩ tɩ bɔbr a kɛ́ bɛ mɩ̀ tɛr a Zã, bɛ na bʋɔlɛ Markɩ a, cen nɩ; 38ɛ cɛ a Pol bɛ tɩ bɔbr k'ʋʋ lɛ tɛr nɩr, na tɩ zawrɩ bɛ bɛr Pãfili ɛ bɛ pʋɔ a bɛ tome pʋɔ a, ʋ bɩɛl ʋ ɛ. 39Bɛ tɩ ŋmɛ n a nɔkpɛn faafaa tɩ bʋ́r ɩ taa. A Banabasɩ tɩ tɛr ɩ a Markɩ kpɛ n gbor cere Sɩɩpʋr. 40A Pol ʋl tɩ tɛr ɩ a Sɩlasɩ, ɛ a yɛbr na wa zɛlɩ a Sore maalʋ kʋ̀ ʋ baar a, ʋ cen na. 41Ʋ tɩ cɔlɛ nɩ a Siiri nɩ a Silisi ten nyuwle a Lãw-yie Naaŋmɩn-saw-deb.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\