NƖ-TONI 16

1A Pol tɩ ta n Dɛrbe, al pùorí ʋ ta Lɩsɩtɩr. Po-tuure kãw na dɩ Timote a tɩ be n be. A mã tɩ ɩ n Zifʋ na saw de a Yeezu yele a, ɛ a sãà ɩ Gɩrɛkɩ. 2A yɛbr na tɩ kpɩɛr a Lɩsɩtɩr nɩ a Ɩkonɩɔm a tɩ pore nɩ a ʋ yúor yo-vla. 3A Pol tɩ bɔbr a k'ʋʋ tɛr ʋ cen nɩ, lɛ n'a ʋ tɩ de ʋ ŋmãa a yʋɔr, a Zifʋ mɩnɛ na tɩ kpɩɛr a alɩ voru nɛ pʋɔ a ƴãw. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ za tɩ bãwnɩ a na a ʋ sãà na ɩ Gɩrɛkɩ a. 4A ten al za pʋɔ a Pol nɩ a Sɩlasɩ na mɩ́ tɩ tɔlɛ a, bɛ mɩ́ tɩ manɛ nɩ a nɛɛ al za a nɩ-toni nɩ a Zeruzalɛm nɩ-kore na ƴãw a, kʋ̀rɛ a nɩbɛ, ɛ yere kʋ̀rɛ bɛ kɛ́ bɛ tuur. 5A Lãw-yie Naaŋmɩn sawfʋ tɩ bɩrɛ na, ɛ a nɩbɛ na tɩ kpɩɛr pʋɔrɛ a Lãw-yie pʋɔ a tɩ yãwmɛ̃ na dɔwlɛ bibie za. 6A Pol nɩ a Sɩlasɩ tɩ cɔlɩ nɩ a Firizi nɩ a Galasi vuo. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Vʋʋrʋ Sõw bɛ tɩ saw bɛ na hieri a Naaŋmɩn ƴɛrʋ a Azi ɛ. 7Bɛ na tɩ ta a Mizi tʋr-bɔw ƴãw a, bɛ tɩ tɩɛrɛ na kɛ bɛ tɔl a Bitini, ɛ cɛ a Yeezu Vʋʋrʋ tɩ piw bɛ nɩ sɔr. 8Lɛ n'a bɛ tɩ tu tɔl a Mizi siw a Tʋrʋwasɩ. 9Tɩ̃ɩsɔw kãw, a Pol tɩ nyɛ̃ nɩ Masedʋan nɩr, ʋ ar zɛlɛ ʋ yere nɩ: «Gãw wa a Masedʋan wa sõw tɩ!» 10A yel ŋa a Pol na tɩ nyɛ̃ a pùorí, tɩ tɩ ìr ɩ daadaa lɛ bɔbr kɛ tɩ lo a Masedʋan sɔr. Tɩɩm zie a, bʋnʋ bɛ tɩ ka be ɩ, Naaŋmɩn n'ʋ tɩ bʋɔlɛ tɩ kɛ́ tɩ cen tɩ hieri a Yel-nʋ̃ɔ̀ a be. 11Tɩ tɩ kpɛ n gbor a Tʋrʋwasɩ, lɩɛbɩ daadaa lɛ tu n a Samɔtɩrasɩ sɔr, ɛ a bio daarɩ, tɩ lɩɛbɩ tu a Neyapolisɩ sɔr. 12Be n'a tɩ tɩ yi ɛ cen a Filib tẽw, na ɩ a Masedʋan tẽw vuo pʋɔ tẽ-kpɛ̃ɛ za a, ɛ ɩ Ʋrɔm tẽw nɩbɛ zi-sora a. Tɩ tɩ kpɛ n a tẽw ʋl pʋɔ kɔwrɩ blã. 13A Zifʋ mɩnɛ pɩɛnʋ-bibir na wa vɩɛ a, tɩ yi n a tẽw pʋɔ lanɩ baà kãw cen zie kãw tɩ na tɩɛrɛ kɛ puoru zie be n a be a. Tɩ tɩ zɩ̃ na ƴɛr ɩ pɔwbɛ na tɩ ɓã taa a be a. 14A bɛ ƴẽn sob kãw, na dɩ kɛ Lidi a, tɩ ɩ n yɛ-yɛrɛ na kʋɔrɛ pɛn-zɩɩr, pɛn-vɩɛlɩ vɩɛlɩ a; Tɩatɩɩr a ʋ tɩ yi, ɛ tu a Naaŋmɩn puoru sɔr. Ʋ tɩ ƴãw nɩ tobr a ƴɛrʋ ƴãw, a Sore tɩ sɩrɩ na ɩ ʋ cɛlɛ a Pol ƴɛrʋ zie vla. 15Ʋ na wa de a suob, ʋlɛ nɩ a ʋ yir dem za a, ʋ bʋɔlɩ tɩ na yere nɩ: «Nyɩ na tɩɛr bãw k'ɩ̃ɩ saw na de a Sore a, nyɩ wa kpɩɛr a ɩ̃ yir.» Ɛ́ tɩ fɛr tɩ ƴãw tɩ saw a ʋ bʋɔlʋ. 16Bibir kãw tɩ na tɩ cere a puoru zie a, tõ-tõ-bi-pɔwle kãw tɩ cen na tuori tɩ: Kɔ̃tɔ̃-faa na ɩ ʋ bãwnɛ nɩdaar yele a, tɩ nyɔw ʋ na, ɛ ʋ tɩ páwr libie yaga kʋ̀rɛ a ʋ nɩ-bɛrɛ, nɩ a nɩdaar yele ʋ na mɩ́ tɩ manɛ a. 17Ʋ tɩ ta na tu tɩɩm nɩ a Pol, ɛ ŋmɩɛr cɛlsɩ yere nɩ: «Naaŋmɩn-na-do-saa-bɛ-pɩɛl-a tõ-tõ-biir ɩ a nɩbɛ bɛ ŋa, a faafʋ sɔr ʋ bɛ hiere kʋ̀rɛ nyɩ.» 18Bibi-yaga n'a ʋ tɩ ɩ a a ŋa. A wa tɩ zuo nɩ a Pol ʋ lɩɛb yel a kɔ̃tɔ̃n: «A Yeezu Kɩrɩta yúor ƴãw, ɩ̃ ƴãwnɛ nɩ nʋɔr kʋ̀rɛ fʋ: yi zaa a pɔwle ŋa pʋɔ!» A kɔ̃tɔ̃n tɩ yi n a pɛr nɛ pʋɔ. 19A pɔwle ʋl nɩ-bɛrɛ na tɩ nyɛ̃ bɛ kʋ̃ cãa páwr tɔnɛ a, bɛ nyɔw nɩ a Pol nɩ a Sɩlasɩ taw cen nɩ a nɩbɛ tuor-taa zie, a nɩ-bɛrɛ niŋé. 20Bɛ tɩ tɛr bɛ na tɩ wul a Ʋrɔm tẽw ƴɛr-dɩrbɛ ɛ yel: «A nɩbɛ bɛ ŋa ƴãwnɛ nɩ damnʋ a tɩ tẽw pʋɔ. Bɛ ɩ n Zifʋ bʋʋrɛ, 21ɛ wule a nɩbɛ kɛ́ bɛ tuur ɩ-ɩrɩ tɩɩm Ʋrɔm tẽw nɩbɛ na kʋ̃ tʋ̃ɔ saw ɛ mɩ̀ kʋ̃ tʋ̃ɔ tuur a.» 22Lɛ n'a a zu-sɛbla tɩ ìr lo a Pol nɩ a Sɩlasɩ zu. A ƴɛr-dɩrbɛ tɩ ƴãw na bɛ yaarɩ a bɛ fɔbr ɛ fɔb ɩ bɛ fʋbr. 23Bɛ na wa fɔb bɛ vla vla a, bɛ nyɔw bɛ na lɔb ƴãw gaso pʋɔ ɛ yel a gaso gùre k'ʋʋ taa yire bɛ pùor ɛ. 24A kpãafʋ ŋa zũú, a gaso gùre tɩ ƴãw bɛ nɩ a gaso di-pɛ-baara pʋɔ, ɛ ƴãw bɛ kpule a gbɛɛ ƴãw. 25A tɩ̃ɩsɔw zi-po-zɛ̃-taa vuo pʋɔ, a Pol nɩ a Sɩlasɩ tɩ puore na yiele danɛ nɩ a Naaŋmɩn, ɛ a nɩ-pàwrɩ ŋmaarɛ bɛl bɛrɛ wone. 26Bɛ wa bere na a tẽsɔw kɔbr dam kpɛ̃w kpɛ̃w za, dam a gaso yir pɛr. A gaso yir pamɛ za tɩ yuori nɩ a pɛr nɛ pʋɔ, ɛ a nɩ-pàwrɩ za bamɛ kpa lo. 27A gaso gùre na wa zaw ìr a, ʋ nyɛ̃ nɩ a gaso dɩ̃dɛɛ pamɛ na yuori a, lɛ n'a ʋ tɩɛr kɛ a nɩ-pàwrɩ yi na zɔ, ɛ tɩ vʋ̃ɔ a ʋ sʋɔ k'ʋʋ kʋ́ n ʋ tʋɔra. 28Ɛ cɛ a Pol tɩ tanɩ na nɩ kɔkɔr kpɛ̃w yel ʋ: «Taa wa nanɩ kʋ́rɛ fʋ tʋɔra ɩ, tɩ za be n ka!» 29A gaso gùre tɩ ƴãw na bɛ kʋ̀ ʋ vũu, ʋ caalɩ zɔ tɩ kpɛ n a gaso pʋ̃ɔmɩ́, tɩ lo gbĩ dume a Pol nɩ a Sɩlasɩ pile ɛ mawr ʋ za. 30Al pùorí, ʋ tɩ tɛr bɛ na yi n ɛ sowri bɛ: «Ɩ̃ ba mɩnɛ ɛ, bʋ̃ʋ n'ʋ a fɛr k'ɩ̃ɩ ɩ páw a faafʋ?» 31Bɛ tɩ sɔw ʋ na: «Saw de a Sore Yeezu ɛ fʋ na páw nɩ a faafʋ, fʋ̃ʋ nɩ a fʋ yir dem za.» 32Lɛ n'a bɛ tɩ hieri a Sore ƴɛrʋ kʋ̀ ʋ, lãw nɩ a nɩbɛ bɛl za na tɩ kpɩɛr a ʋ yir a. 33A ʋlɩ pɛr nɛ pʋɔ, a tɩ̃ɩsɔw-bɩ̃ɩn, a gaso gùre tɩ tɛr bɛ na cen nɩ k'ʋʋ tɩ pɛw a bɛ natɩɛ; al pùorí, ʋ tɩ de nɩ a suob daadaa lɛ, ʋlɛ nɩ a ʋ nɩbɛ za. 34Ʋ tɩ tɛr ɩ a Pol nɩ a Sɩlasɩ do n a ʋ yir tɩ ɩ bʋ̃-dɩrɩ kʋ̀ bɛ, ɛ́ ʋlɛ nɩ a ʋ yir dem za tɩ cɩlɛ, bɛ na saw de a Naaŋmɩn a. 35A zie na wa vɩɛ a, a ƴɛr-dɩrbɛ tɩ tõ n a bɛ sõw-sownbɛ kɛ́ bɛ tɩ yel a gaso gùre: «Yuo a nɩbɛ bɛl bɛr!» 36A gaso gùre tɩ yel ɩ a ŋa kʋ̀ a Pol: «A ƴɛr-dɩrbɛ tõ na yel kɛ́ bɛ yuo nyɩ bɛr. A na ɩ a ŋa a, nyɩ yi cere nɩ ƴã-ɓaarʋ!» 37Ɛ cɛ a Pol tɩ sɔw na: «Tɩɩm na ɩ Ʋrɔm tẽ-biir a, nɩ-yaga niŋé n'a bɛ fɔb tɩ, ɛ́ bɛ maal ɩ tɩ ƴɛrʋ wul a tɩ sãwna ɩ, ɛ nyɔw tɩ pàw. Ɛ ƴɛrɛ ŋa bɛ bɔbr kɛ bɛ pãa sɔwlɩ yuo tɩ bɛr ɩ? A lɛ kʋ̃ ɩ ɛ! A bɛl tɛɛ za, bɛ wa yuo tɩ bɛr!» 38A ƴɛr-dɩrbɛ sõw-sownbɛ tɩ cen na tɩ manɩ kʋ̀ a ƴɛr-dɩrbɛ. Bɛ na tɩ wõ kɛ Ʋrɔm tẽ-biir nɛ bɛ a, dɛ̃bɩ̃ɛ nyɔw bɛ na. 39Lɛ n'a bɛ tɩ wa wa yel kɛ bɛ sãw na. Al pùorí bɛ tɩ yuo bɛ na bɛr, ɛ zɛlɛ kɛ́ bɛ yi zaa a tẽw pʋɔ. 40A Pol nɩ a Sɩlasɩ na wa yi a gaso pʋɔ a, bɛ cen na tɩ páw a Lidi, ɛ nyɛ̃ a yɛbr pùori bɛ ɛ yel kʋ̀ bɛ kɛ bɛ cãa ƴãw fãw. Al pùorí bɛ tɩ lɛb a yi cere.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\