NƖ-TONI 18

1Al pùorí, a Pol tɩ yi n a Atɛn ɛ cen Korɛ̃tɩ. 2Ʋ tɩ páw nɩ Zifʋ nɩr kãw, na dɩ Akɩlasɩ a, a be. Pɔ̃w n'a a Akɩlasɩ tɩ yi. A Ɩtali n'a ʋlɛ nɩ a ʋ pɔw Pɩrɩsɩl tɩ yi wa ta paalʋ. Kuloor, na tɩ so a Ʋrɔm a, tɩ ƴãw nɩ nʋɔr kɛ a Zifʋ mɩnɛ za yi zaa a Ʋrɔm. A Pol tɩ cen na tɩ páw bɛ. 3Ʋlɛ nɩ a bɛl na tɩ lãw tõ-nʋɔr wobr pɛnɛ yie a, ʋ tɩ be n a bɛ zie tone. 4Pɩɛnʋ-bibir za, ʋ mɩ́ tɩ de nɩ a ƴɛrʋ a puoru-dĩ̀ó, ƴãw fãw kanɛ kɛ a Zifʋ nɩ a Gɩrɛkɩ mɩnɛ saw de a Yeezu yele. 5Ɛ cɛ a Sɩlasɩ nɩ a Timote na tɩ yi a Masedʋan wa ta a, a Pol tɩ bɛr ɩ bom za, ɛ tu a Yel-nʋ̃ɔ̀ hieru tɛwr pùor. Ʋ mɩ́ tɩ wul a a sãá a Zifʋ mɩnɛ zie, kɛ a Yeezu n'ɩ a Kɩrɩta. 6Ɛ cɛ bɛ na tɩ zawrɩ a saw-deb ɛ tʋʋr a Pol a, ʋ tɩ pĩ n a ʋ bʋ̃-suuri uuru ƴãw bɛ ɛ yel: «Nyɩmɛ wa bɔr a, a bɛ yi mãa zie ɩ! Ɩ̃ zaa n'ɩ ŋa! Dɩ̃a na ta a, nɩ-bʋʋr-yoru zie n'a ɩ̃ na cen.» 7Ʋ tɩ yi n a be ɛ cen dɔɔ kãw na dɩ kɛ Tɩsiyusɩ Zitisɩ a yir. A dɔɔ ŋa tɩ ƴãwnɛ nɩ a Naaŋmɩn. A ʋ yir tɩ gbab ɩ a puoru-dĩo. 8Kɩrɩsɩpɩsɩ, na tɩ ɩ a puoru-dĩo nɩ-kpɛ̃ɛ a, tɩ saw na de a Sore, ʋlɛ nɩ a ʋ yir dem za. A Korɛ̃tɩ tẽw nɩbɛ yaga, na tɩ bɛr wõ a Pol ƴɛrʋ a, tɩ lɩɛbɩ a bɛ ɩb ɛ saw de a Sore, ɛ́ bɛ kʋ̀ bɛ a suob. 9Tɩ̃ɩsɔw kãw, a Pol tɩ nyɛ̃ nɩ a Sore ʋ yel ʋ: «Ta zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ, cãa ƴɛrɛ, taa bɛrɛ ɩ. 10Ɩ̃ sɩrɩ na be a fʋ zie. Lɛ so, nɩr za bɛ íre nũu tʋɔr ɩ fʋ k'ʋʋ dɔwrɩ fʋ ɛ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ɩ̃ tɛr ɩ nɩbɛ yaga a tẽ-kpɛ̃ɛ ŋa pʋɔ.» 11A Pol tɩ kpɛ n a be yuon ɓil nɩ cuwr ayʋɔb, wule bɛ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ. 12A lɛn daar a Galɩɔ̃ na tɩ ɩ a Akayi tẽw kaarɛ a, a Zifʋ mɩnɛ za tɩ wa ìr ɩ a Pol ƴãw, nyɔw ʋ cen nɩ ƴɛrʋ-maalʋ zie. 13Bɛ tɩ ta na manɛ a ʋ sãwna yere nɩ: «Naaŋmɩn puoru na bɛ tu sɔr a pʋɔ n'a a nɩr ŋa tawr a nɩbɛ ƴãwn.» 14A Pol tɩ maal a k'ʋʋ haa a nʋɔr, a Galɩɔ̃ ŋmãa de a ƴɛrʋ sɔw yel a Zifʋ mɩnɛ: «Zifʋ mɩnɛ ɛ, alɛ tɩ kaar mɛ̃ ʋ kʋ́ n nɩr bɩɩ ʋ sãw nɩ nɔ-kpɛ̃ɛ kãw a, a nãá tɛr ɩ sɔr k'ɩ̃ɩ bɛr wõ a nyɩ dem. 15Ɛ cɛ a na ɩ nɔkpɛn na caarɩ ƴɛr-bie, nɩ yée, nɩ a nyɩ wulu a, mãa bɛ bɔbr k'ɩ̃ɩ dɩ a yele a ŋa taabɛ ƴɛrʋ ɛ.» 16Ɛ tɩ diw bɛ bɛr a ƴɛrʋ-maalʋ zie be. 17Lɛ n'a bɛ za tɩ lɩɛb lo a Sɔsɩtɛn zu, nyɔw ʋ ŋmɩɛr a ƴɛrʋ-dɩb zie be. Ʋlɛ tɩ n'ɩ a puoru-dĩo nɩ-kpɛ̃ɛ. Ɛ cɛ a bɛ tɩ ɩrɛ a Galɩɔ̃ bom za ɩ. 18A Pol tɩ cãa na kpɛ a Korɛ̃tɩ kɔwrɩ. Al pùorí, ʋ tɩ bɛr ɩ a yɛbr ɛ kpɛ gbor, ʋlɛ nɩ a Pɩrɩsɩl nɩ a Akɩlasɩ, cere a Siiri. A Pol tɩ ƴãw na bɛ fɔr ʋ zu a Sãkire, nʋɔr kãw ʋ na tɩ kõ a zũú. 19Bɛ na tɩ ta a Efɛɛzɩ a, a Pol bɛr ɩ a Akɩlasɩ mɩnɛ ɛ tɔl kpɛ a Zifʋ mɩnɛ puoru-dĩ̀ó tɩ ƴɛr ɩ a Zifʋ mɩnɛ. 20Bɛ tɩ zɛlɛ na kɛ a Pol kpɛ a be kɔwrɩ. Ɛ cɛ a Pol tɩ zawr a, 21ɛ yel bɛ: «Naaŋmɩn wa saw a, ɩ̃ na lɛb a wa a nyɩ zie nɩdaar kãw.» Al pùorí, ʋ tɩ bɛr ɩ a be ɛ kpɛ a gbor a Efɛɛzɩ 22tɩ siw a Sezaare, tɔl do tɩ pùori a Zeruzalɛm Lãw-yir, ɛ siw a Ãtɩɔsɩ. 23Ʋ tɩ kpɛ n a be kɔwrɩ blã. Al pùorí, ʋ tɩ yi na cɔlɩ a Galasi tẽw vuo, ɛ cɔlɩ a Firizi, nyuwle a Yeezu po-tuurbɛ za Naaŋmɩn-sawfʋ. 24Zifʋ kãw, na dɩ Apɔlɔsɩ ɛ yi Alɛsãdiri a, tɩ wa ta n a Efɛɛzɩ. Ʋ tɩ bãw nɩ ƴɛrʋ vla vla, ɛ bãw a Sɛb-sõw bɛ dɩ vuo ɩ. 25Ʋ tɩ bãw nɩ a Sore sɔr yele ɛ tʋlɛ a ƴãw, hiere wule a nɩbɛ a Yeezu yele. A ʋ wulu tɩ tori na, ɛ cɛ, a Zã suob yõ n'ʋ ʋ tɩ bãw. 26Lɛ n'a ʋ tɩ ɓãa ƴãw hiere a Yeezu yele a Zifʋ mɩnɛ puoru-dĩ̀ó. Ɛ cɛ a Pɩrɩsɩl nɩ a Akɩlasɩ na wa bɛr wõ a ʋ ƴɛrʋ a, bɛ tɛr ʋ nɩ bɛ tɛwr zie tɩ manɩ kʋ̀ ʋ a lɛ a Naaŋmɩn sɔr yele na sɩrɩ tu a. 27A Apɔlɔsɩ na tɩ bɔbr k'ʋʋ cen a Akayi a, a yɛbr tɩ saw na kʋ̀ ʋ, ɛ maalɩ sɛbɛ yel kʋ̀ a be dem Yeezu po-tuurbɛ kɛ́ bɛ tɛr ʋ a sãanʋ vla. Ʋ na tɩ ta a be a, a bɛlɩ dem na tɩ saw de a Yeezu yele a Naaŋmɩn maalʋ zũú a, ʋ sõw bɛ nɩ yaga za. 28Lɛ n'a ʋ mɩ́ tɩ ƴɛr tʋ̃ɔ a Zifʋ mɩnɛ a nɩ-yaga pʋɔ. A Sɛb-sõn n'a ʋ mɩ́ tɩ de wul ɩ bɛ kɛ a Yeezu n'ɩ a Kɩrɩta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\