NƖ-TONI 19

1A lɛn daar a Apɔlɔsɩ na tɩ be a Korɛ̃tɩ a n'a, a Pol tɩ tu Azi Mɩnɛɛr tan pʋɔ sɔr wa ta a Efɛɛzɩ. Ʋ tɩ nyɛ̃ nɩ po-tuurbɛ bɛ mɩnɛ a Efɛɛzɩ, 2sowri bɛ: «A lɛn daar nyɩ na tɩ saw de a Yeezu yele a, nyɩ tɩ páw nɩ a Vʋʋrʋ Sõw ɩ?» Bɛ tɩ sɔw na yel ʋ: «Tɩ bɛ dãw wõ bɛ ƴɛr Vʋʋrʋ Sõw ƴɛrʋ ɛ!» 3A Pol tɩ lɛb a sowri bɛ: «Ɛ́ suob buor ʋ bɛ kʋ̀ nyɩ?» Bɛ tɩ sɔw na yel: «Zã suob ʋ.» 4A Pol tɩ lɛb a yel bɛ: «Ɩb-lɩɛbʋ suob ʋ a Zã tɩ kʋ̀rɛ a nɩbɛ yere nɩ kɛ́ bɛ saw de a ʋlɩ sob na be a ʋ pùorí waar a, a pɛr lɛ kɛ bɛ saw de a Yeezu.» 5Bɛ tɩ bɛr a wõ a Pol ƴɛrʋ ɛ de a suob a Sore Yeezu yúor ƴãw. 6A Pol tɩ ír ɩ nuru dɔwlɩ a bɛ zu, a Vʋʋrʋ sõw siw bɛ, bɛ ƴɛrɛ ƴɛr-pɛ-bʋʋrɛ bɛ na bɛ tɩ dãw wone a, ɛ ƴɛrɛ Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ ƴɛrʋ. 7Bɛ za tɩ ta n nɩbɛ pie nɩ ayi. 8A Pol mɩ́ tɩ cen nɩ a puoru-dĩ̀ó tɩ ɓãa ƴãw ƴɛrɛ a Naaŋmɩn-Naalʋ ƴɛrʋ. Cuwr ata n'a ʋ ƴãw fãw tu a a ŋa, kɛ́ a nɩbɛ na bɛrɛ wone a ʋ ƴɛrʋ a, bɛ saw de kɛ sɩza n'a. 9Ɛ cɛ bɛ mɩnɛ tɩ kpãa nɩ tobr, ɛ zawrɩ a ƴɛrʋ saw deb ɛ sãwnɛ a Sore sɔr yúor a nɩbɛ pʋɔ. Lɛ so a Pol tɩ bɛr bɛ, ɛ́ bibir za, ʋ mɩ́ tɛr a po-tuurbɛ tɛwr kpɛ n a Tɩranɔsɩ nakol-yir tɩ kanɛ nɩ bɛ. 10A ŋa n'a a tu tɩ maalɩ yome ayi, a Azi tẽw nɩbɛ tʋ̃ɔ páw a Sore ƴɛrʋ wõ, a Zifʋ mɩnɛ nɩ a Gɩrɛkɩ mɩnɛ. 11Naaŋmɩn mɩ́ tɩ tu n a Pol maalɩ nɔ-ɓãa-yele na bɛ tɛr manʋ a. 12Lɛ so bɛ mɩ́ tɩ de niwn-pɛn-fɩɛlɩ, bɩɩ pɛnɛ na tɔ a Pol ƴãgan a, tɩ dɔl pàw a baalbɛ. A baalbɛ mɩ́ tɩ sanɩ na, ɛ a kɔ̃tɔ̃-faar yi ɛ bɛr bɛ. 13Zifʋ bɛ mɩnɛ kãw na mɩ́ tɩ diwr kɔ̃tɔmɛ cɔlɛ nɩ a, mɩ̀ wa tɩ ìr a pore a Sore Yeezu yúor ƴãwnɛ a kɔ̃tɔ̃-ìrbɛ; bɛ mɩ́ tɩ yel ɩ a kɔ̃tɔ̃-faar: «A Yeezu ŋa a Pol na hiere a yúor ƴãw, nyɩ yi!» 14A ŋa n'a Zifʋ bawr-maal-kara kãw, na dɩ Seva a, tɩ tɛr bibiir ayopõi bɛ ɩrɛ a a ŋa. 15Bibir kãw, a kɔ̃tɔ̃-faa wa tɩ yel bɛ na: «A Yeezu a, ɩ̃ bãw ʋ na, ɛ mɩ̀ cãa lɛ bãw a Pol. Ɛ a nyɩɩm, ã-mɩnɛ n'ɩ nyɩ?» 16A kɔ̃tɔ̃-ire tɩ ìr a lo a bɛ za zu, tʋ̃ɔ bɛ za ɛ pɔb bɛ faafaa, bɛ wa tɩ yi a ʋ yir zɔ n pɛ-zawlɛ, ɛ ɩ natɩɛ tɛwr. 17A Efɛɛzɩ tẽw nɩbɛ za, a Zifʋ mɩnɛ nɩ a Gɩrɛkɩ mɩnɛ za, tɩ wõ n a yel ŋa. Dɛ̃bɩ̃ɛ tɩ nyɔw nɩ bɛ za. Bɛ tɩ danɛ nɩ a Sore Yeezu yúor na ɩ kpɛ̃ɛ a. 18A Kɩrɩta-nɩbɛ yaga mɩ́ tɩ wa na wa haa nʋɔr wo a bɛ ɩ-faar. 19Nɩbɛ yaga na tɩ tɛr a sɔ-ɩb a, tɩ wob ɩ a bɛ sɛbr ɓã taa nyɩw bɛr a nɩbɛ za niŋé. Bɛ na wa man a sɛbr a ŋa daarʋ a, bɛ nyɛ̃ na a ta salmɛ̃ libie tur lɩz'a ayi nɩ pie. 20A ŋa n'a a Sore fãw zũú, a Naaŋmɩn ƴɛrʋ tɩ yɛ̀rɛ pàwr a be za. Ɛ a mɩ́ tɩ sãá kɛ a ƴɛrʋ ŋa tɛr ɩ fãw. 21A yele a ŋa pùorí, Vʋʋrʋ Sõw tɩ caal ɩ a Pol ʋ yel k'ʋʋ na tu na yi Masedʋan nɩ Akayi ten pʋɔ cen Zeruzalɛm. Ʋ tɩ yere na: «Mãa wa ta a be a, a mɩ̀ na fɛr k'ɩ̃ ta a Ʋrɔm.» 22Lɛ n'a ʋ tɩ tõ a ʋ sõw-sõwnbɛ ayi kãw, Timote nɩ Erasɩ, a Masedʋan. Ɛ cɛ a ʋl tɔr za tɩ cãa na kpɛ a Azi kɔwrɩ blã. 23A vuo nɛ pʋɔ n'a a Efɛɛzɩ tɩ dam yaga yaga a Sore sɔr yele ƴãw. 24Dɔɔ kãw tɩ be n be dɩ Demetɩrɩyisi, ɛ́ tɩ maalɛ salmɛ̃ bome. Ʋ mɩ́ tɩ nyɩl ɩ a salmɛ̃ maal ɩ yili na ŋmɛ̃ taa nɩ a ŋmɩn-pɔw Atemisɩ yir a. A ŋa n'a ʋ tɩ ɩrɛ nyɛrɛ tɔnɛ kʋ̀rɛ a bɛlɩ dem na tɩ tone nɩ a bɛ nuru a. 25Ʋ tɩ bʋɔl ɩ a nɩbɛ bɛ ŋa ɓã taa, lãw nɩ a bɛl tome mɩ̀ na tɩ ŋmɛ̃ taa nɩ a bɛ dem a, ɛ yel bɛ: «Ɩ̃ ba mɩnɛ ɛ, nyɩɩm mɩŋa za bãwnɩ a na, a tõ-nʋɔr ŋa pʋɔ n'a a tɩ tɛra yi. 26Ɛ cɛ nyɩ nyɛ̃ a na, bɩɩ nyɩ wõ a na: a Pol ƴɛrʋ damnɛ nɩ nɩ-yaga yaga a Efɛɛzɩ ka, tɩ faar na ta n a Azi za. Ʋ ɩ na a nɩbɛ saw kɛ a ŋmɩmɛ tɩ na maalɛ nɩ a tɩ nuru a, ɛ a bɛ ɩ ŋmɩmɛ ɩ. 27A na ɩrɛ nɩ a ŋa, bɛ kʋ̃ʋ wa cãa ƴɛrɛ vla a tɩ ton ŋa ƴãw ɛ. Ɛ lɛ waar, a tɩ ŋmɩn-pɔw kpɛ̃ɛ Atemisɩ yir kʋ̃ cãa tɛr yúor ɛ. Ɛ alɛ wa ɩ a a ŋa, a ŋmɩn-pɔw ŋa kʋ̃ cãa tɛr yúor ɛ, ʋl bɛ na puore ɛ ƴãwnɛ a Azi ka nɩ a tẽ-daa za zu a.» 28Bɛ na wa wõ a ŋa a, bɛ nyɛ̃ nɩ suur ɛ cɩɩrɛ bɛ tɛr bɛrʋ daar ɛ, yere nɩ: «A Efɛɛzɩ Atemisɩ ɩ n kpɛ̃ɛ!» 29A damnʋ tɩ dam a pàw a tẽw za. A zu-sɛbla tɩ darɛ nɩ taa zɔrɛ wɩɛr ɩ a dɩɛnʋ yir kpɛ̃ɛ pʋɔ. Bɛ tɩ ŋmãa na nyɔw Gayisɩ nɩ Arɩsɩtakɩ na yi Masedʋan, ɛ́ tɩ bɩɛlɛ a Pol a ʋ cɔlʋ pʋɔ a. 30A Pol tɩ ìr a yel k'ʋʋ na cen nɩ a zu-sɛbla zie be, ɛ cɛ a po-tuurbɛ tɩ piw ʋ nɩ sɔr. 31A Azi tẽw tõ-tõ-nɩ-bɛrɛ bɛ mɩnɛ kãw, na tɩ ɩ a Pol barɩ a, tɩ tõ na bɛ tɩ yel ʋ k'ʋʋ taa wa burbure yel k'ʋʋ cere nɩ a dɩɛnʋ yir kpɛ̃ɛ nɛ pʋɔ ɩ. 32A be a, ŋa mɩ́ tɩ ar a kɔw a ʋ tɔ ɛ cɩɩrɛ ƴɛr-bie kãw, ɛ a ʋ tɔ mɩ̀ vaa kɔkɔr cɩɩrɛ bʋ̃-yoru, a dɛ tɩ ɩ gɔmɛ cɩlwɩlɩ a be za! A bɛ yaga zie bɛ tɩ bãw bom nɛ ƴãw bɛ na ɓã taa mɩ̀ a ɩ. 33Nɩbɛ kãw, a zu-sɛbla pʋɔ, wa tɩ manɩ nɩ a yele pɛr kʋ̀ dɔɔ kãw na dɩ Alɛsãdɩr a, a Zifʋ mɩnɛ na tɩ daa ƴãw a yele niŋé a. A Alɛsãdɩr tɩ zɛw nɩ nũu kabrɩ yel a zu-sɛbla, kɛ́ bɛ bɛr gɔmɛ ʋ tʋ̃ɔ manɩ a pɛr kʋ̀ bɛ. 34Ɛ cɛ bɛ na wa bãw kɛ a Alɛsãdɩr ɩ n Zifʋ a, bɛ za tɩ lãw na cɩɩrɛ mɛ̃ nɩ-been a, tɩ ta tɛm gbele ayi. Bɛ tɩ yere na: «A Efɛɛzɩ Atemisɩ ɩ n kpɛ̃ɛ!» 35A tẽw sɛ-sɛbrɛ tɩ wa nanɩ na ɓaalɩ a nɩbɛ bɛ bɛr a gɔmɛ, ɛ ʋ yel bɛ: «Efɛɛzɩ tẽw nɩbɛ ɛ, ãa n'ʋ bɛ bãwnɩ a, a Atemisɩ tẽ-sõw na n'ɩ a Efɛɛzɩ a? A Atemisɩ dasule na yi a salom zu wa lo a, ãa n'ʋ mɩ̀ cãa bɛ lɛ bãwnɩ a? 36Bʋnʋ bɛ wa ka be a ka a, nyɩɩm nyɔw nyɩ tʋɔra bɛr a damnʋ, ɛ gu taa wa tone dãbõl-tome ɩ. 37A nɩbɛ bɛ ŋa nyɩ na tɛr wa n a ka a, bɛ bɛ tɔ bʋ̃-kãw za a ŋmɩmɛ yie pʋɔ ɩ, ɛ bɛ lɛ tʋ a tɩ ŋmɩn-pɔw zʋm ɛ. 38Demetɩrɩyisi nɩ a nuru tõ-tõnbɛ na tu a ʋ pùor a, bom wa be bɛlɛ nɩ nɩr cara pʋɔ a, ƴɛrʋ maalʋ zie be n be, ƴɛr-maalbɛ be n be, bɛ cen a be bɛ tɩ bãw a yel-mɩŋa kʋ̀ bɛ. 39Ɛ nyɩmɛ wa cãa tɛr bom bɔbr kɛ nyɩ bãw a pɛr a, a ƴɛrʋ-dɩb-lãw na tu n a lɛ a na sɛw kɛ a tu a kʋ̀ nyɩ. 40A kpaa-taa ŋa tɩ na ar ɩ a dɩ̃a a, bɛ na tʋ̃ɔ na yel kɛ a tẽw nãà ŋmɛ-lɔbʋ n'a tɩ bɔbr. Yel-mɩŋa za bɛ ka be tɩ na tʋ̃ɔ manɩ wul kɛ a ɓã-taa ŋa sɛw na ɩ.» 41Ʋ na wa ƴɛr a a ŋa baar a, ʋ ƴãw nɩ a zu-sɛbla bɛ yaarɩ lɛb kule.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\