NƖ-TONI 2

1A Pãtɩkɔtɩ cuw bibir na wa vɩɛ a, a yɛbr tɩ ɓã n taa bɛ za zi-been. 2Bɛ wa bere na damnʋ yi a salom zu, ɩ mɛ̃ sɛsɛb kpɛ̃ɛ na fure a; ʋ tɩ fu na paalɩ a yir ʋl za pʋɔ bɛ na tɩ be a. 3Lɛ n'a bɛ tɩ nyɛ̃ bom na ŋmɛ̃ mɛ̃ vũu a, ʋ siw põ yaarɩ mɛ̃ zɛlɛ a, dɔwlɩ a bɛ za been been zu. 4A lɛ n'a a Vʋʋrʋ Sõw tɩ paalɩ bɛ za bɛ tĩ ƴɛrɛ bʋʋr-yoru ƴɛrʋ. Ŋa za mɩ́ tɩ ƴɛrɛ na mɛ̃ a lɛ a Vʋʋrʋ Sõw na kʋ̀ ʋ k'ʋʋ ƴɛrɛ a. 5A tɩ car ɩ na kɛ́ Zifʋ bɛ mɩnɛ kãw na nɔ̃w a puoru a, mɩ̀ tɩ be n a Zeruzalɛm be; a nɩ-bʋʋrɛ bɛl za na tɩ be a tẽ-daa zu a, a bɛl pʋɔ n'a bɛ tɩ yi kɛ wa. 6A nɩbɛ na tɩ wõ a damnʋ a, bɛ tɩ zɔ na wa ɓã taa bɛ tɛr vuo ɩ. A tɩ ur bɛ na bɛ dɩ vuo ɩ, a ŋa za na mɩ́ tɩ wone bɛ ƴɛrɛ a ʋ sãà bʋʋrɛ ƴɛrʋ a ƴãw. 7A bɛ tɩɛrʋ za tɩ nyaw nɩ taa ɛ nɔ-ɓãan nyɔw bɛ bɛ yere: «A nɩbɛ bɛ ŋa na ƴɛrɛ a, Galile tẽw dem bɛ tʋ̃ɔ n'ɩ bɛ za ɩ? 8Ɛ ŋmɩŋmɩn n'a tɩ za been been wa wone a bɛ ƴɛrʋ, ŋa za a ʋ sãà bʋʋrɛ kɔkɔr pʋɔ? 9Pártɩ̀ mɩnɛ n'ɩ bɛ ŋa, Mɛ́dɩ̀ nɩ Elamɩtɩ mɩnɛ, a Mezopotami tẽw dem, Zude nɩ Kapadɔsɩ nɩbɛ, Pɔ̃w nɩbɛ, Azi nɩbɛ, 10Firizi nɩ Pãfili ten dem mɩ̀, Eziptɩ tẽw nɩbɛ nɩ Libi na pɩɛlɩ a Sɩɩrɛn tẽw a nɩbɛ, Ʋrɔm tẽw dem na kpɩɛr a ka a, 11a bɛl na dɔw ɩ a Zifʋ mɩnɛ bʋʋrɛ a, nɩ a bɛl na kpɛ a Zifʋ mɩnɛ puoru a, Kɩrɛtɩ tẽw dem nɩ Arabʋ mɩnɛ za, tɩ za wone na bɛ hiere a Naaŋmɩn nɔ-ɓãa-yele a tɩ bʋʋrɛ ƴɛrʋ pʋɔ.» 12A bɛ tɩɛrʋ za tɩ nyaw nɩ taa, ɛ́ bɛ na bɛ tɩ bãw lɛ bɛ na na tɩɛrɛ a, bɛ sowre nɩ taa: «A yel ŋa pɛr ɩ bo?» 13Ɛ cɛ bɛ mɩnɛ tɩ ɩrɛ bɛ na laar hele yere nɩ: «Bɛ kuol ɩ dãa bɛ za!» 14Lɛ n'a a Pɩɛr tɩ ìr ar, ʋlɛ nɩ a nɩ-toni pie nɩ been bɛl na tɩ cɛ a, ɛ́ zɛw kɔkɔr ƴɛr a ŋa: «Zude tẽw dem i, nɩ nyɩɩm za na kpɩɛr a Zeruzalɛm ka a, nyɩ bãw a yel ŋa na ɩrɛ a vla, nyɩ ƴãw tobr a ɩ̃ ƴɛrʋ ƴãw. 15Nyɩ na tɩɛr kɛ a nɩbɛ bɛ ŋa kuol a a, lɛ bɛ n'a ɩ. Bɛ bɛ nyũ ɛ, biɓaara gbele pi-waɩ sob tɛwr n'ɩ a ŋa na ŋmɛ a. 16Ɛ cɛ, a lɛ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Zowɛl na tɩ dãw yel a, alɛ n'ɩ a a ŋa na tuur a: 17‹A ŋa n'a a Naaŋmɩn ƴɛrɛ: a bibi-pɛ-baarɩ wa vɩɛ a, ɩ̃ na ƴãw nɩ a ɩ̃ Vʋʋrʋ nɩsaal za; a nyɩ bi-dɛbr nɩ a nyɩ pɔwyaar na lɩɛb ɩ Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ, a nyɩ pɔl-bili na nyɛrɛ nɩ bʋ̃-nyɛrɩ, zánʋ na waar ɩ a nyɩ dɛ-nyamɛ, 18mɔ̃ mɩ̀, a alɩ bibie nɛ pʋɔ, ɩ̃ na ƴãw nɩ a ɩ̃ Vʋʋrʋ a ɩ̃ tõ-tõ-biir, a dɛbr nɩ a pɔwbɛ, ɛ́ bɛ na lɩɛb ɩ Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ. 19Ɩ̃ na maal ɩ yel-bãw-guuri a salom zu, nɩ nɔ-ɓãa-yele a tẽw zu: zɩ̃ɩ, vũu nɩ zʋ̀ʋ́r na ŋmɛlɛ duor a. 20A mʋ̃tɔ̃w na lɩɛb ɩ lige ɛ a cuw mʋ̃ɔ mɛ̃ zɩ̃ɩ a, ɛ a Sore bibir wa bãw vɩɛ, bibi-kpɛ̃ɛ, yúor-vɩɛlʋ-danʋ bibir. 21Lɛ n'a, sob nɛ za nãa wa bʋɔlɛ a Sore a, na nyɛ̃ a faafʋ.› » 22«Ɩsɩrayɛl biir i, nyɩ ƴãw tobr a ɩ̃ ƴɛrʋ ƴãw: a Nazarɛtɩ tẽw Yeezu, a dɛb ŋa a Naaŋmɩn na de a yele, ɛ ƴãw k'ʋ maalɩ nɔ-ɓãa-yele a nyɩ sɔgɔ, lãw nɩ yel-bãw-guuri nɩ yele na ɩ bãwfʋ sãá a, mɛ̃ a lɛ nyɩɩm mɩŋa na bãw a, 23a dɛb ŋa nyɩ na mɩl nyɔw, a tu a lɛ a Naaŋmɩn pʋ-tɩɛrʋ na tɩ dãw bãwnɩ a yele cɔbrɩ a, nyɩ kʋ́ ʋ na, ƴãw nɩ-faar kpa ʋ da-gara zu. 24Ɛ cɛ Naaŋmɩn ɩ na ʋ lɛb yi a kũu pʋɔ, ɩ a ʋ kũu kpɩɛrʋ za baarɩ: a bɛ tɩ tɛr sɔr kɛ a kũu tɛr fãw ʋ zu ɛ. 25Daviir tɩ yel ɩ a ʋ ƴãw kɛ: ‹Ɩ̃ tɩ nyɛ̃ nɩ a Sore ʋ be a ɩ̃ niŋé kʋra lɛ, ʋ be n a ɩ̃ lõbówrí k'ɩ̃ɩ taa lore ɩ. 26Alɛ n'a so, a ɩ̃ socir cɩlɛ, ɛ a ɩ̃ nʋɔr yiele nʋ̃ɔ̀ yielu. A ɩ̃ ƴãgan tɔr za na bɛr ɩ tɩɛrʋ, ɛ ɓãa ƴãw pɩɛnɛ: 27fʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ jɛ mɛ̃ bɛr a kpɩmɛ tẽw ɛ, fʋ mɩ̀ kʋ̃ tʋ̃ɔ bɛr a fʋ Nɩ-sõw k'ʋ pʋ̃ɔ ɩ. 28Fʋ wul mɛ̃ nɩ a nyɔ-vʋʋrʋ sɛɛ, fʋ na ɩ na k'ɩ̃ be a fʋ zie cɩlɛ yaga.› » 29«Yɛbr ɩ, ɩ̃ na tʋ̃ɔ na ɓãa ƴãw yel kʋ̀ nyɩ: a tɩ sãakʋ̃-kʋra Daviir kpi na, bɛ ũù ʋ na, nɩ dɩ̃a, a ʋ yaa cãa na be a tɩ zie. 30Ɛ cɛ, ʋ tɩ ɩ n Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ, ɛ́ tɩ bãwnɩ a kɛ Naaŋmɩn tɩ pɔ na yel k'ʋʋ na zɩɩlɩ nɩ a ʋ bʋ̃-dɔwra kãw a ʋ naalʋ da-kɔw zu. 31A na ɩ a ŋa a, ʋ de nɩ niwn nyɛ̃ a Kɩrɩtakũu-pʋɔ-lɛ-yib. Ɛ a ʋl ƴãw n'a ʋ tɩ yel: ‹Bɛ bɛ jɛ ʋ bɛr a kpɩmɛ tẽw ɛ, ɛ a ʋ ƴãgan bɛ pʋ̃ɔ ɩ.› » 32«A Yeezu ŋa a, Naaŋmɩn ɩ na ʋ lɛb yi a kũu pʋɔ, tɩɩm za dɩ n a dãsɩɛ. 33A Naaŋmɩn dʋrʋ zɛw ʋ na ʋ do. Lɛ so ʋ páw a Vʋʋrʋ Sõw a Naaŋmɩn na ƴãw nʋɔr k'ʋʋ na tɩr a a; ʋlɛ n'ʋ ɩ a Vʋʋrʋ Sõw siw põ yaarɩ a tɩ zu, ɛ alɛ n'a nyɩ nyɛrɛ ɛ wone. 34A Daviir tɔr za bɛ do a salom zu ɛ, ɛ cɛ ʋ yel a: ‹A Sore yel ɩ a ɩ̃ Sore: zɩ̃ a ɩ̃ dʋrʋ lowr, 35ɛ gu ɩ̃ wa tɩ nɛb a fʋ dɔ̃ dem bin a fʋ pile fʋ dɔwlɩ a fʋ gbɛɛ.› 36A Ɩsɩrayɛl bʋʋrɛ za, bɛ bãwnɩ a vla: a Yeezu ŋa tɔr za nyɩ na kpa a da-gara zu a, Naaŋmɩn ɩ na ʋ ɩ Sore nɩ Kɩrɩta.» 37Bɛ na tɩ wõ a lɛ a, a tɩ dam bɛ nɩ yaga, bɛ yel a Pɩɛr nɩ a nɩ-toni ŋmãa bɛl na cɛ a: «Yɛbr ɩ, bʋ̃ʋ n'ʋ tɩ na ɩ?» 38A Pɩɛr tɩ yel bɛ na: «Nyɩ lɩɛbɩ a nyɩ ɩb, ɛ́ ŋa za mɩ́ de a suob a Yeezu Kɩrɩta yúor ƴãw, a nyɩ yel-bebe suur pawfʋ ƴãw, ɛ nyɩ na páw nɩ a Naaŋmɩn maalʋ na ɩ a Vʋʋrʋ Sõw a. 39A nyɩɩm nɩ a nyɩ bibiir ƴãw n'a a Naaŋmɩn tɩ dãw ƴãw a nʋɔr ŋa, nɩ a bɛlɩ dem na zãá a ƴãw, a bɛlɩ dem za a Sore tɩ Naaŋmɩn na na bʋɔlɩ a.» 40A Pɩɛr tɩ cãa na ƴɛr ƴɛr-bie a mɩnɛ dɩ n a Yeezu dãsɩɛ, ɛ́ tɩ kpaalɛ bɛ yere nɩ: «Nyɩ faa nyɩ tʋɔra yi zaa a dɩ̃a nɩbɛ bɛ ŋa pʋɔ na ɩ nɩ-faar a.» 41A bɛlɩ dem na tɩ saw a Pɩɛr ƴɛrʋ a tɩ de nɩ a suob. A ʋlɩ bibir nɛ a, a nɩbɛ na tɩ saw de pʋɔ a bɛ pʋɔ a, tɩ faar a na ta tur ata. 42Bɛ za tɩ ƴãw nɩ fãw tuur a nɩ-toni wulu kʋra lɛ, ɛ lãw pone a dipɛ̃, ɛ lãw puore mɩ̀. 43Dɛ̃bɩ̃ɛ tɩ tɛr ɩ a nɩbɛ za: a nɩ-toni tɩ sɩrɩ na maalɛ yel-bãw-guuri nɩ nɔ-ɓãa-yele yaga. 44A bɛlɩ dem za na tɩ saw de a Yeezu yele a, tɩ lãw nɩ taa, ɛ́ mɩ́ tɩ de a bɛ bome za ɓã taa lãw. 45Bɛ mɩ́ tɩ de nɩ a bɛ bʋ̃-sori nɩ a bɛ bʋ̃-tɛrɩ za kʋɔrɩ, lãw põ a libie: bɛ mɩ́ tɩ kʋ̀ n ŋa za man a ʋ yel-fɛrɩ. 46Bibi-vɩɛrɩ za, bɛ mɩ́ tɩ lãw nɩ soci-been cere nɩ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ bɛ tɛr nawfʋ ɛ, bɛ mɩ́ tɩ lãw na ŋmarɛ a dipɛ̃ pone a yie pʋɔ, ɛ lãw dɩrɛ a bɛ bʋ̃-dɩrɩ nɩ nʋ̃ɔ̀ nɩ pʋ-pɩɛlʋ. 47Bɛ tɩ danɛ nɩ a Naaŋmɩn, ɛ a nɩbɛ za nɔnɛ bɛ ɛ ƴãwnɛ bɛ. Bibie za, a Sore tɩ ɩrɛ na a bɛlɩ dem na nyɛ̃ a faafʋ a, bɛ kpɩɛr pʋɔrɛ a lãw pʋɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\