NƖ-TONI 20

1A damnʋ na wa baar a, a Pol bʋɔl ɩ a po-tuurbɛ ɓã taa ɛ yel bɛ kɛ́ bɛ cãa ƴãw fãw a Naaŋmɩn-saw-deb pʋɔ. Ʋ na tɩ ƴɛr a ŋa baar a, ʋ pùori bɛ na ɛ yi lo a Masedʋan sɔr. 2Ʋ tɩ tu na tɔl a voru al pʋɔ, kpaalɩ a po-tuurbɛ gb'aa yaga za kɛ́ bɛ ƴãw fãw a Naaŋmɩn-saw-deb ƴãw. Al pùorí, ʋ tɩ cen nɩ a Gɩrɛsɩ 3tɩ kpɛ cuwr ata. Ʋ tɩ cɔbrɩ na k'ʋʋ de a gbor cen Siiri, ɛ wa wõ kɛ Zifʋ mɩnɛ bʋrɛ nɩ taa a ʋ kʋ́b ƴãw, lɛ so ʋ tɩ yel k'ʋʋ na tu n Masedʋan sɔr. 4Piirisi bi-dɛb Sopatʋrɔsɩ na yi Beere a, nɩ Tesaloniki tẽw Arɩsɩtakɩ nɩ Sekũdisi nɛ bɛ tɩ bɩɛlɛ ʋ, bɛlɛ nɩ Dɛrbe tẽw Gayisɩ nɩ Timote, lãw nɩ Azi tẽw Tɩsɩkɩ nɩ Torofim. 5A nɩbɛ bɛ ŋa tɩ de nɩ niwn tɩ ta a Tʋrʋwasɩ cɛlɛ tɩ. 6A tɩɩm a, a dipɛ̃ na bɛ ƴãw dãbɩl a cuw bibie na wa tɔl baar a, tɩ tɩ yi n a Filib cen tɩ kpɛ a gbor cere kɛ́ tɩ tɩ páw bɛ. Bibie anũu pùorí n'a tɩ wa tɩ páw bɛ a Tʋrʋwasɩ, tɛw maalɩ kɔsɩɛr-ɓil. 7A kɔsɩɛra zãa daarɩ zaanʋɔra, tɩ tɩ ɓã n taa kɛ́ tɩ ŋma a dipɛ̃ põ. A Pol tɩ yire nɩ a bio daarɩ, lɛ so ʋ tɩ nyɔw nɩ a yɛbr a ƴɛrʋ lɛɛɛ tɩ ta n tɩ̃ɩsɔw põ-zɛ̃-taa. 8Kanɩ̃a vũuni tɩ ʋr ɩ a bɔwpɩɛ ʋl pʋɔ tɩ na tɩ ɓã taa a. 9Pɔl bile kãw, na dɩ Etikɩ a, tɩ zɩ̃ n a tokoro nʋɔr. A Pol na tɩ ƴɛrɛ bɛ tɛr ŋmãafʋ daar a, gʋ̃ɔ tɩ nyɔw nɩ a pɔl bile ʋl ʋ gur gbʋlfʋlʋ. Ʋ wa tɩ yi n a bɔwpɩ-suwle ata sob pʋɔ 'law tɩ lo a dapùorí. Bɛ na tɩ bɔbr kɛ́ bɛ nyɔw ʋ ʋ ìr a, bɛ tɩ nyɛ̃ na ʋ kpi. 10Lɛ n'a a Pol tɩ siw tɩ gũu ɓaw ʋ a ʋ nuru pʋɔ ɛ yel: «Nyɩ bɛr dɛ̃bɩ̃ɛ, ʋ vʋʋrɛ na.» 11Ʋ na wa lɛb do a, a Pol ŋmã n a dipɛ̃ ír 'wɔb, ɛ cãa cow a ʋ ƴɛrʋ tɩ vɩɛ nɩ a zie, ɛ pãa yi lo a sɔr cere. 12A pɔl ʋl a, ʋ tɩ vʋʋrɛ na bɛ tɛr kul ɩ. A tɩ ɓãa bɛ nɩ ƴãw bɛ za. 13Tɩ tɩ kpɛ n gbor kpɛ̃ɛ kãw de niwn cere Asɔsɩ. Be n'a a tɩ sɛw kɛ́ tɩ de a Pol, na tɩ yel kɛ ʋl na tu n a sɔr cen a. 14Ʋ na wa páw tɩ a Asɔsɩ a, tɩ de ʋ nɩ a tɩ gbor pʋɔ tɩ cere Mɩtɩlɛn. 15Tɩ tɩ ìr ɩ a be cãa cow a tɩ sɔr, tɩ ta Kio a bio daarɩ. A deyere daarɩ tɩ ta Samɔsɩ. A dɛtɛrɛ bibir, tɩ tɩ ta n a Mɩlɛtɩ. 16A Pol tɩ dɛ n a Efɛɛzɩ bɛr, kɛ́ tɩ ta kɔwrɩ zawla lɛ a Azi ɛ. Ʋ tɩ páwr a, bɔbr kɛ alɛ wa tʋ̃ɔ a, ʋ̃ʋ ta a Zeruzalɛm a Pãtɩkɔtɩ cuw bibir. 17A Mɩlɛtɩ n'a a Pol tɩ be, ɛ tõ bʋɔlɩ a Efɛɛzɩ Lãw-yir nɩ-kore. 18Bɛ na tɩ wa páw ʋ a, ʋ yel bɛ na: «A ʋlɩ bibir ɩ̃ na nɛ̃ gbɛr a Azi wa tɔ dɩ̃a a, nyɩ bãw nɩ lɛ ɩ̃ na ɩ a nyɩ zie kʋra lɛ a. 19Ɩ̃ siwr ɩ ɩ̃ tʋɔra tõ n a Sore tome nɩ kòn nɩ kpɩɛrʋ, a Zifʋ mɩnɛ na tɩ mɩ́ bʋ taa a ɩ̃ kʋ́b ƴãw a zũú. 20Bom nɛ za a na sɛw kɛ́ nyɩ bãw a, ɩ̃ bɛ sɔwl ʋ a nyɩ zie ɩ; ɩ̃ nɩ̃ɛ na kanɩ nɩ nyɩ, ɩ̃ wul nyɩ nɩ a nɩbɛ pʋɔ bɩɩ a nyɩ tɛwr zie. 21A dãsɩɛ ɩ̃ na dɩ a, tɩ bɔbr a kɛ a Zifʋ mɩnɛ nɩ a Gɩrɛkɩ mɩnɛ lɛb wa a Naaŋmɩn zie, kɛ́ bɛ saw de a tɩ Sore Yeezu. 22Ƴɛrɛ ŋa a, mãa n'ɩ ŋan lo a Zeruzalɛm sɔr, mɛ̃ a lɛ a Vʋʋrʋ Sõw na fɛrɛ mɛ̃ k'ɩ̃ɩ ɩ a, ɛ́ bɛ bãw ʋlɩ bom nɛ na gùre mɛ̃ a be a ɩ. 23Ɛ cɛ alɛ saa ŋmɛ̃ ŋmɩŋmɩn za a, tẽw za pʋɔ ɩ̃ na tuur tɔlɛ a, a Vʋʋrʋ Sõw yere na kʋ̀rɛ mɛ̃, kɛ́ bamɛ nɩ kpɩɛrʋ n'a gùre mɛ̃. 24Mãa zie a, a ɩ̃ nyɔ-vʋʋrʋ bɛ ɩ bʋ̃-sɩza kãw ɛ. Bom nɛ ɩ̃ na bɔbr tuo tuo a, ʋlɛ n'ɩ k'ɩ̃ɩ tʋ̃ɔ tõ a ɩ̃ tõ-nʋɔr tɩ ɓɩɩlɩ, lãw nɩ a ton a Sore Yeezu na kʋ̀ m a: a Naaŋmɩn maalʋ Yel-nʋ̃ɔ̀ hieru.» 25«Dɩ̃a na ta a, ɩ̃ bãwnɩ a na, nyɩɩm za sɔgɔ ɩ̃ na tu yi hieri a Naaŋmɩn-Naalʋ dɩb a, nyɩ kʋ̃ lɛ nyɛ̃ ɩ̃ niwn ɛ. 26Lɛ so ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ za a dɩ̃a, nyɩ kãw za wa bɔr a, a bɛ yi mãa zie ɩ. 27A lɛ a Naaŋmɩn na cɔbrɩ a yele bin a, ɩ̃ manɩ nɩ a za kʋ̀ nyɩ, ɩ̃ bɛ sɔwlɩ bom za a nyɩ zie ɩ. 28Nyɩ kaarɛ nyɩ tʋɔra zie vla lãw nɩ a Naaŋmɩn Lãw-yir, a Vʋʋrʋ Sõw na ƴãw kɛ nyɩ gùre a. Nyɩ kaarɛ a Naaŋmɩn Lãw-yir zie vla. A ʋ zɩ̃ɩ tɔr za n'a ʋ páw nɩ a Lãw-yir ŋa. 29Ɩ̃ bãwnɩ a na, mãa wa cen baar a, nɩbɛ na ɩ mɛ̃ wɛ-ba-faar a, na kpɛ n a nyɩ pʋɔ bɛ bɛrɛ a zaw dʋn ɛ. 30Mɔ̃ mɩ̀, zi-ŋmarbɛ na yi n a nyɩ pʋɔ bɛlɩ a po-tuurbɛ bɛ tu a bɛ pùor. 31Lɛ so, nyɩ cɛlɛ vla ɛ lɛ tɩɛrɩ bãwnɩ a kɛ yome ata za, mʋ̃tɔ̃w nɩ tɩ̃ɩsɔw za, ɩ̃ mɩ́ tɩ kpaalɛ nɩ a nyɩ za been been tɩ lãw nɩ kon. 32Ƴɛrɛ ŋa a, ɩ̃ dier nyɩ na kʋ̀rɛ a Naaŋmɩn, ɛ dier nyɩ kʋ̀rɛ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ na tɩrɛ maalʋ a. A Naaŋmɩn tɛr ɩ fãw na tʋ̃ɔ mɛ a yir, ɛ ɩ a bɛlɩ dem za na ɩ nɩ-son a bɛ páw a gbã-dɩ-bom. 33Ɩ̃ bɛ tɩ bɔbr nɩsaalɛ kãw za libir, bɩɩ a ʋ salmɛ, bɩɩ ʋ pɛnɛ ɩ. 34Nyɩ mɩŋa za bãwnɩ a na, a ɩ̃ nuru tome pʋɔ n'a ɩ̃ páw mãa nɩ a ɩ̃ taabɛ bʋ̃-bɔbrɩ. 35Kʋra lɛ, ɩ̃ wul nyɩ na kɛ́ nyɩmɛ wa hanɛ a ŋa a, lɛ n'a nyɩ na tʋ̃ɔ sõw a bãbaalbɛ, cãa tɩɛrɛ nɩ a ƴɛr-bie a ŋa a Sore Yeezu mɩŋa na tɩ yel a: ‹A bom tɩrʋ waar ɩ nɩ nʋ̃ɔ̀ zuo a bom pawfʋ.› » 36A Pol na wa ƴɛr a a ŋa baar a, ʋ gbi n dume, ʋlɛ nɩ a bɛl za, ɛ pùori. 37Lɛ n'a bɛ za tɩ nyɔw kon, ɛ ƴawr nyɔwr a Pol were kɛ́ bɛ pùor ʋ. 38A Pol na tɩ yel kɛ bɛ kʋ̃ lɛ nyɛ̃ a ʋ niwn a, alɛ n'a baa so a pʋ-sãwna na tɩ tɛr bɛ a. Al pùorí bɛ tɩ bɩɛl ʋ na cen nɩ a ʋ gbor pɛr.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\