NƖ-TONI 21

1Tɩ na wa tɩ bɛr taa a, tɩ kpɛ n a gbor cen Kɔsɩ daadaa. A bio daarɩ, tɩ tɩ ta n Ʋrɔdɩ, yi a be cen Patara. 2Tɩ tɩ nyɛ̃ nɩ gbor kãw a be ʋ cere Fenisi, tɩ kpɛ a ʋ pʋɔ cen. 3Tɩ na tɩ pɩɛlɛ Sɩɩpʋr nyɛ̃ a tẽw ʋ sãá a, tɩ ŋmɛ na lɩɛbɩ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ sɔgɔ tẽw dʋrʋ lowr, tu a Siiri lowr sɔr, tɩ ta siw a Tɩ́ɩ̀r. Be n'a a gbor pʋɔ túor tɩ siwr. 4Tɩ tɩ nyɛ̃ nɩ po-tuurbɛ a be, lɛ so tɩ tɩ kpɛ a be bibie ayopõi. A Vʋʋrʋ Sõw tɩ ƴãw bɛ na bɛ yel a Pol k'ʋʋ ta do a Zeruzalɛm ɛ. 5Tɩ na tɩ kpɛ a be tɩ ta a bibie ayopõi a, tɩ lɛb a lo a sɔr. Tɩ na tɩ cere a, bɛ za, tɩ lãwnɩ a pɔwbɛ nɩ a bibiir, tɩ bɩɛlɩ tɩ na tɩ yi n a tẽw pʋɔ. Tɩ na tɩ ta a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nʋɔr a, tɩ gbĩ n dume lãw pùori. 6Al pùorí, tɩ tɩ pùori taa ɛ tɩ kpɛ a gbor, ɛ bɛ lɛ kule. 7A tɩɩm na tɩ kpɛ a gbor a, tɩ tɩ yi n a Tɩ́ɩ̀r ɛ cen tɩ ta Pitolemayisi. Tɩ tɩ siw na pùori a yɛbr na be a be a, ɛ lãw zɩ̃ nɩ bɛ bibi-been. 8A bio daarɩ, tɩ tɩ duw na tɩ ta Sezaare, cen tɩ kpɩɛr Yel-nʋ̃ɔ̀ hiere Filib yir. A Filib tɩ ɩ n a nɩbɛ ayopõi bɛl kãw bɛ na tɩ kaa ir a Zeruzalɛm a. 9Ʋ tɩ tɛr ɩ pɔwyabɛ anaar na bɛ kul sɩrbɛ a, ɛ ƴɛrɛ Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ ƴɛrʋ a. 10Tɩ na tɩ cãa be a be maalɩ bibie a ŋa a, Zude tẽw Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ kãw na dɩ Agabisɩ a tɩ wa ta na. 11Ʋ tɩ wa n a tɩ zie wa de a Pol kpawr 'lẽ nɩ a ʋl tɔr za gbɛɛ nɩ a nuru ɛ yel: «A ŋa n'a a Vʋʋrʋ Sõw yere: ‹A a ŋa tɔr za n'a a Zifʋ mɩnɛ na 'lẽ a kpawr ŋa sob a Zeruzalɛm, ɛ de ʋ ƴãw a nɩ-bʋʋr-yoru nuru pʋɔ.› » 12Tɩ na tɩ wõ a a ŋa a, tɩɩm nɩ a yɛbr, na be a Sezaare a, tɩ zɛlɩ nɩ a Pol yãayãa k'ʋʋ ta do a Zeruzalɛm ɛ. 13Lɛ n'a ʋ tɩ sɔw yel tɩ: «Bʋ̃ʋ ƴãw n'a nyɩ kone ɛ sãwnɛ mɛ̃ pʋɔ a ŋa? Mãa a, 'leb yõ bɛ n'a ɩ̃ gu ɛ, ɩ̃ mɩ̀ gu n a kũu a Zeruzalɛm a Sore Yeezu yúor ƴãw.» 14Ʋ na bɛ tɩ sawr dier a tɩ ƴɛrʋ a, tɩ tɩ bɛr ʋ na ɛ yel: «A Sore pʋ-tɩɛrʋ, ʋ maalɩ!» 15Tɩ na tɩ kpɛ a be bibie blã a, tɩ cɔbr ɩ a tɩ túor yi lo n a Zeruzalɛm sɔr. 16Sezaare tẽw po-tuurbɛ, mɩ̀ na tɩ páw tɩ duor a Zeruzalɛm a, tɩ tɛr tɩ na cen nɩ Sɩɩpʋr, Mɩnasɔ̃ yir, tɩ tɩ be a be. A Mɩnasɔ̃ ŋa tɩ saw na de a Yeezu yele a pɛr tib daar za. 17Tɩ na wa ta a Zeruzalɛm a, a yɛbr tuor a nyɔw tɩ nɩ nʋ̃ɔ̀. 18A bio daarɩ, tɩɩm nɩ a Pol tɩ cen nɩ a Zakɩ zie. Be n'a a Lãw-yir nɩ-kore za mɩ̀ tɩ ɓã taa. 19A Pol na wa pùori bɛ baar a, ʋ manɩ na owri a yele al za a Naaŋmɩn na tɩ tu a ʋ tome pùor maalɩ a nɩ-bʋʋr-yoru zie a. 20Bɛ na tɩ wõ a ʋ manʋ a, bɛ danɩ nɩ a Naaŋmɩn ɛ yel a Pol: «Yɛb ɩ, nyɛ̃, Zifʋ mɩnɛ ta n ture ture na lɩɛbɩ a Kɩrɩta-nɩbɛ a. Bɛ za tu n a Naaŋmɩn-Wulu pùor sɩza. 21Ɛ cɛ bɛ wone nɩ a lɛ a nɩbɛ na ƴɛrɛ a fʋ ƴãw a: a nɩbɛ yere na kɛ́ fʋ wule nɩ a Zifʋ mɩnɛ na kpɩɛr a nɩ-bʋʋr-yoru pʋɔ a, kɛ́ bɛ ta tuur a Wulu a Mõyiir na ƴãw a ɩ; kɛ́ fʋ cãa na mɩ̀ lɛ yere kʋ̀rɛ bɛ kɛ́ bɛ ta ŋmarɛ a bɛ bibiir ƴɛɛ ɩ, ɛ mɩ̀ ta tuur a Zifʋ mɩnɛ ɩ-ɩrɩ ɛ. 22Ŋmɩŋmɩn za n'a tɩ na ɩ? Bʋnʋ bɛ ka be ɩ, bɛ na wõ na kɛ fʋ be n ka. 23Lɛ so, saw tu a a ŋa tɩ na na yel kʋ̀ b a. Tɩ tɛr ɩ dɛbr anaar na kõ nʋɔr a. 24Tɛr bɛ nyɩ za lãw tu a dɛwr-so-bɛrʋ tub, ɛ́ fʋ ya a bɛ bʋ̃-daarɩ kʋ̀ bɛ, bɛ tʋ̃ɔ fɔr a bɛ zuru. Lɛ n'a nɩr za na bãw kɛ a lɛ bɛ na yere a fʋ ƴãw a, bɛ tɛr pɛr ɛ, ɛ́ kɛ a fʋ̃ʋ mɩ̀, fʋ tuur ɩ a Naaŋmɩn-Wulu. 25Ɛ cɛ, a nɩ-bʋʋr-yoru nɩbɛ bɛl na lɩɛbɩ a Kɩrɩta-nɩbɛ a, tɩ sɛb a yel kʋ̀ bɛ kɛ́ bɛ ciir a bawr nɛnɛ nɩ a zɩ̃ɩ, kɛ́ bɛ ciir dʋ̃w bɛ na bɛ ŋmãa a kɔkɔr a nɛn, kɛ́ bɛ ta maalɛ pɩ̃ɔ yele ɩ.» 26Lɛ n'a a Pol tɩ ìr a bio daarɩ tɛr a dɛbr anaar bɛl tĩ nɩ a dɛwr-so-bɛrʋ tub. Ʋ tɩ kpɛ n a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ k'ʋʋ tɩ ƴãw a bibir ʋl bɛ nãa wa tu a dɛwr-so-bɛrʋ tub baarɩ, ɛ́ bɛ maalɩ a bawr a bɛ been been ƴãw a. 27A bibie ayopõi na tɩ waar na baar a, Azi tẽw Zifʋ bɛ mɩnɛ kãw tɩ nyɛ̃ nɩ a Pol a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ. Bɛ tɩ ƴɛr a ƴãw a zu-sɛbla dam a ʋ ƴãw, ɛ́ bɛ nyɔw ʋ. 28Bɛ tɩ cɩɩrɛ na yere nɩ: « Ɩsɩrayɛl biir i, nyɩ wa faa tɩ! Nyɩ nyɛ̃ ʋ! A nɩr ŋa wule nɩ a nɩbɛ a ziir za kɛ́ bɛ hɩɛn a tɩ nɩ-bʋʋrɛ nɩ a tɩ zi-sõw ŋa, kɛ́ bɛ ta tuur a Wulu a Mõyiir na ƴãw kʋ̀ tɩ a ɩ. Ʋ sʋ̃ɔm a bul tɛr Gɩrɛkɩ mɩnɛ kpɛ n a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ, dɛw nɩ a zi-sõw ŋa bɛr.» 29Efɛɛzɩ tẽw Torofim nɩ a Pol nɛ bɛ bɛ tɩ nyɛ̃ bɛ cɔlɛ a tẽw pʋɔ. Lɛ n'a bɛ tɩ manɛ kɛ a Pol tɛr ʋ na kpɛ n a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ. 30A damnʋ tɩ tɔ n a tẽw nɩbɛ za, ɛ a zu-sɛbla zɔ wa gbõ taa. Bɛ tɩ nyɔw nɩ a Pol vɩr yi n bɛr a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ ɛ pàw a pamɛ daadaa lɛ. 31Bɛ tɩ bɔbr ɩ a Pol kʋ́b a lɛn daar a sojarɩ tur nɩ-kpɛ̃ɛ na tɩ wõ a yel ŋa a: «A Zeruzalɛm dam a nyaw taa ʋ za!» 32Daadaa lɛ, a sojarɩ tur nɩ-kpɛ̃ɛ tɩ bʋɔl ɩ a sojarɩ kʋba nɩ-bɛrɛ nɩ a sojarɩ zɔ cen nɩ a zu-sɛbla zie. Bɛ na wa nyɛ̃ a soja-nɩ-kpɛ̃ɛ nɩ a sojarɩ a, bɛ bɛr ɩ a Pol ŋmɛb. 33A sojarɩ tur nɩ-kpɛ̃ɛ tɩ taw na ta ƴãw bɛ nyɔw a Pol 'lẽ nɩ bamɛ ayi. Al pùorí ʋ tɩ sowr a kɛ ãa n'ʋ? Nɩ kɛ bʋ̃ʋ n'ʋ ʋ ɩ? 34Ɛ cɛ a zu-sɛbla pʋɔ a, ŋa za mɩ́ tɩ cɩɩrɛ nɩ a ŋa, ɛ a ʋ tɔ mɩ́ tɩ cɩɩrɛ a mɩnɛ. A na bɛ tɩ tɛr a sojarɩ tur nɩ-kpɛ̃ɛ na bãw yel-mɩŋa kãw za a damnʋ zũú a, ʋ tɩ ƴãw na kɛ́ bɛ tɛr a Pol kpɛ n a yir-kpɛ̃w ʋl pʋɔ a sojarɩ na mɩ́ be gu a tẽw a. 35A Pol na wa nyɔw a tanɛ dɛr duor a yir pʋɔ a, a tɩ fɛr a kɛ a sojarɩ ɓáw ʋ, a zu-sɛbla na tɩ damnɛ taa yaga a ʋ ƴãw a zũú. 36Bɛ za tɩ tuur ʋ na cɩɩrɛ yere nɩ: «Nyɩ kʋ́ ʋ!» 37A na tɩ cɛ blã bɛ na na ɩ a Pol kpɛ a sojarɩ yir pʋɔ a, ʋ sowr ɩ a sojarɩ tur nɩ-kpɛ̃ɛ: «Ɩ̃ na tʋ̃ɔ na ƴɛr a fʋ zie e?» A soja-nɩ-kpɛ̃ɛ tɩ sɔw ʋ na yel: «Fʋ wone nɩ a Gɩrɛkɩ ƴɛrʋ ʋ? 38A ɩ lɛ fʋ bɛ ɩ a Eziptɩ tẽw dɔɔ ʋl na daar ìr wa n a damnʋ, ɛ tɛr nɩ-kʋ́rbɛ tur anaar zɔ kpɛ n wɛja pʋɔ a ʋ?» 39A Pol tɩ lɛb a yel ʋ: «A mãa a, Zifʋ nɛ m. Silisi Tarsɩ n'a ɩ̃ dɔw. Tẽw na tɛr yúor a tẽ-bie nɛ m. Ɩ̃ zɛlɛ fʋ na, saw ɩ̃ ƴɛr a zu-sɛbla zie.» 40A sojarɩ tur nɩ-kpɛ̃ɛ tɩ saw na kʋ̀ ʋ. A Pol tɩ ìr a ar a tanɛ dɛ-mimie zu, ɛ zɛw nũu kabrɩ yel a nɩbɛ kɛ́ bɛ bɛr gɔmɛ. A nɩbɛ tɩ ŋmãa nɩ vʋʋrʋ ɛ a Pol de a ƴɛrʋ nɩ a arameyɛ̃ kɔkɔr yel:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\