NƖ-TONI 22

1«Ɩ̃ yɛbr nɩ ɩ̃ sãà mɩnɛ ɛ, nyɩ pãa wõ a ƴɛrʋ ɩ̃ na tɛr a nyɩ zie, k'ɩ̃ɩ ƴɛr faa ɩ̃ tʋɔra a.» 2Bɛ na tɩ wõ a Pol ƴɛrɛ a bɛ zie a arameyɛ̃ kɔkɔr pʋɔ a, bɛ tɩ lɛb a bãw nyɔw bɛ tʋɔra ɛ ŋma vʋʋrɛ. Lɛ n'a a Pol tɩ yel: 3«Zifʋ nɛ m, Silisi Tarsɩ n'a ɩ̃ dɔw. Ɛ cɛ a Zeruzalɛm ka n'a ɩ̃ baa, Gamalɩɛl pile n'a ɩ̃ zànɩ a yele na caarɩ a tɩ sãà mɩnɛ Naaŋmɩn-Wulu a. Mɛ̃ a nyɩɩm za a dɩ̃a a, ɩ̃ mɩ̀ bɛ tɩ sawr a Naaŋmɩn yele ƴãw ɛ. 4A bɛlɩ dem na tuur a sɔr ŋa a, ɩ̃ mɩ́ tɩ dɔwrɩ bɛ na tɩ kʋ́. Ɩ̃ nyɔw nɩ dɛbr nɩ pɔwbɛ 'lẽ lɔb ƴãw gaso pʋɔ. 5A bawr-maal-kara nɩ a nɩ-kore-lãw nɩbɛ za na tʋ̃ɔ na dɩ a yele a ŋa dãsɩɛ. Bɛlɛ nɛ bɛ tɩ kʋ̀ m sɛb-tʋɔlɩ a tɩ yɛbr ƴãw, a lɛn daar ɩ̃ na tɩ cen a Damasɩ a; ɛ́ bɛ tõ m k'ɩ̃ɩ tɩ nyɔw a bɛl na be a be a, 'lẽ wa n a Zeruzalɛm bɛ wa ƴãw bɛ dɔwrʋ a.» 6«Lɛ n'a ɩ̃ tɩ lo a sɔr cere tɩ pɩɛlɛ a Damasɩ. A tɩ man nɩ gbãgbaw daar, wa bere cãa kpɛ̃ɛ kãw yi a salom zu wa pili pàw mɛ̃. 7Ɩ̃ tɩ lo na gã tẽw ɛ wõ kɔkɔr ʋ sowre mɛ̃: ‹Sol i, Sol i, bʋ̃ʋ ƴãw n'a fʋ dɔwrɛ mɛ̃?› 8Ɩ̃ tɩ sɔw na yel: ‹Ãa nɛ b, Sore e?› A kɔkɔr tɩ lɛb a yel mɛ̃: ‹Nazarɛtɩ Yeezu nɛ m, mãa n'ʋ fʋ dɔwrɛ.› 9A ɩ̃ taabɛ tɩ nyɛ̃ nɩ a cãa, ɛ cɛ bɛ bɛ tɩ wone a kɔkɔr na ƴɛrɛ a ɩ̃ zie a ɩ. 10Lɛ n'a ɩ̃ tɩ lɛb sowri: ‹Bʋ̃ʋ n'ʋ a fɛr k'ɩ̃ɩ ɩ, Sore e?› A Sore tɩ sɔw na yel mɛ̃: ‹Ìr cen a Damasɩ, bɛ na tɩ yel a kʋ̀ b a be a alɩ bome nɛ za a Naaŋmɩn na yel kɛ fʋ ɩ a.› 11A cãa kpɛ̃ɛ tɩ del ɩ a ɩ̃ mimie ɩ̃ bɛ nyɛrɛ ɩ. A ɩ̃ sɔr lãw-cenbɛ tɩ nyɔw mɛ̃ nɩ nũú taw cen nɩ a Damasɩ.» 12«Dɔɔ kãw tɩ be n be dɩ Ananɩasɩ. Ʋ tɩ nɔnɛ nɩ puoru ɛ tuur a Naaŋmɩn-Wulu vla. A Zifʋ mɩnɛ za na tɩ kpɩɛr a be a tɩ nɔnɛ nɩ a ʋ yele. 13Ʋ tɩ wa na wa páw mɛ̃ yel: ‹Ɩ̃ yɛb Sol i, lɛb nyɛrɛ!› Daadaa lɛ ɩ̃ tɩ lɛb a nyɛrɛ, nyɛ̃ ʋ. 14A lɛ n'a ʋ tɩ yel mɛ̃: ‹A tɩ sãà mɩnɛ Naaŋmɩn tɩ dãw na bãwnɩ fʋ kaa ir, kɛ́ fʋ wa bãw a ʋ pʋ-tɩɛrʋ, kɛ́ fʋ wa bãw a nɩ-mɩŋa ɛ wõ a ʋ tɔr za kɔkɔr. 15A fɛr a kɛ́ fʋ dɩ a ʋ dãsɩɛ a nɩsaalbɛ za niŋé, a yele a ŋa fʋ na nyɛ̃ ɛ wõ a ƴãw. 16A na ɩ a ŋa a, bʋ̃ʋ ƴãw n'a fʋ pãa na lɛ bʋnɛ a? Ìr de a suob bʋɔlɩ a ʋ yúor a fʋ yel-bebe pɛwfʋ ƴãw.› » 17«Ɩ̃ na tɩ lɛb wa a Zeruzalɛm a, ɩ̃ wa yi n bibir kãw kpɛ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ tɩ be be puore wa nyɛ̃ bʋ̃-nyɛra. 18Lɛ n'a ɩ̃ tɩ nyɛ̃ a Sore ʋ tɩ yere kʋ̀rɛ mɛ̃: ‹Yi zaa fɔ̃w lɛ a Zeruzalɛm tẽw pʋɔ. A ka a, bɛ kʋ̃ saw de a ɩ̃ dãsɩɛ fʋ na na dɩ a ɩ.› 19Ɩ̃ tɩ sɔw na yel ʋ: ‹Sore e, bɛ bãwnɩ a na mãa na n'ʋ mɩ́ tɩ cen a puoru-dìrú, tɩ ƴãw bɛ nyɔw a bɛlɩ dem na saw de fʋ a, lɔb ƴãw gaso pʋɔ ɛ fɔb a. 20Ɛ lɛ waar, a lɛn daar bɛ na tɩ kʋ́rɛ a fʋ dãsɩɛ-dɩrɛ Ɩtɩɛn a, ɩ̃ tɩ be n be, ɩ̃ tɩ saw na kɛ́ bɛ kʋ́ ʋ. Mãa n'ʋ tɩ ar gu a bɛ bʋ̃-suuri.› 21Ɛ cɛ ʋ tɩ yel mɛ̃ na: ‹Cere, zi-zãana, nɩ-bʋʋr-yoru zie n'a mãa na tõ fʋ.› » 22A Zifʋ mɩnɛ na tɩ bɛr wõ a Pol ƴɛrʋ wa tɩ ta a ƴɛr-bie a ŋa a, bɛ tɩ ŋmɩɛr ɩ cɛlsɩ yere nɩ: «Nyɩ ɩ a nɩr ŋa tɔ ta cãa a tẽw zu ɛ! A bɛ sɛw k'ʋʋ cãa vʋʋrɛ ɩ!» 23Bɛ tɩ ŋmɛrɛ nɩ kɔkɛɛ, yaarɛ nɩ a bɛ kpar-bɛrɛ, ɛ 'wɔ̃wnɛ tanɛ lɔbr sa-zu a ɩrɛ uuru. 24A lɛ n'a a sojarɩ tur nɩ-kpɛ̃ɛ tɩ ƴãw kɛ́ bɛ tɛr a Pol kpɛ n a sojarɩ yir tɩ ƴãw ʋ fʋba, sowri bãw bʋ̃ʋ n'ʋ so a gɔmɛ a ŋa a ʋ ƴãw. 25Bɛ tɩ nyɔw nɩ a Pol 'lẽ kɛ́ bɛ fɔb. Lɛ n'a ʋ tɩ sowri a sojarɩ kʋba nɩ-kpɛ̃ɛ ʋl na tɩ ar a be a: «Ʋrɔm tẽ-bie bɛ na bɛ maal ɩ ƴɛrʋ a, nyɩ tɛr ɩ sɔr kɛ́ nyɩ fɔb ʋ bɩɩ?» 26A sojarɩ kʋba nɩ-kpɛ̃ɛ na wa wõ a a ŋa a, ʋ cen na tɩ yel a sojarɩ tur nɩ-kpɛ̃ɛ: «Alɛ! bʋ̃ʋ n'ʋ fʋ tɩ bɔbr kɛ fʋ ɩ a? A nɩr ŋa ɩ n Ʋrɔm tẽ-bie dɛ!» 27Lɛ n'a a sojarɩ tur nɩ-kpɛ̃ɛ tɩ lɛb wa wa sowri a Pol: «Yel ɩ̃ nyɛ̃, Ʋrɔm tẽ-bie sɩrɩ nɛ b ɩ?» A Pol tɩ sɔw na kɛ ʋ̃ʋ. 28A sojarɩ tur nɩ-kpɛ̃ɛ tɩ lɛb a yel: «Mãa a, libi-tɩbrʋ n'ʋ ɩ̃ ya tʋ̃ɔ ɩ a Ʋrɔm tẽ-bie.» Lɛ n'a a Pol tɩ yel ʋ: «Ɛ mãa, ɩ̃ lãw na dɔw nɩ.» 29A bɛl na tɩ cɔbr ɩ kɛ́ bɛ ƴãw ʋ a fʋba sowri ʋ a, tɩ bɛr ʋ nɩ daadaa lɛ. A sojarɩ tur nɩ-kpɛ̃ɛ na wa bãw kɛ Ʋrɔm tẽ-bie n'ʋ ʋ ƴãw bamɛ a, dɛ̃bɩ̃ɛ nyɔw ʋ na. 30A sojarɩ tur nɩ-kpɛ̃ɛ tɩ bɔbr a k'ʋʋ sɩrɩ bãw a sãwna nɛ a Zifʋ mɩnɛ na tɩ ŋmaarɛ ƴãwn a Pol a. Alɛ so a bio daarɩ ʋ tɩ cɛr a ʋ bamɛ bɛr, ɛ bʋɔlɩ a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Zifʋ mɩnɛ ƴɛrʋ-dɩb-lãw nɩbɛ za. Ʋ tɩ ƴãw nɩ a Pol siw a bɛ zie kɛ́ bɛ tɩ maalɩ a ƴɛrʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\