NƖ-TONI 24

1Bibie anũu pùorí, a bawr-maal-kara Ananɩasɩ tɩ tɛr ɩ nɩ-kore bɛ mɩnɛ, nɩ dɔɔ kãw na dɩ Tɛrtilisɩ a, siw nɩ a Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ lɩɛrɛ zie kɛ́ bɛ tɩ manɩ a Pol sãwna. A Tɛrtilisɩ tɩ ɩ n ƴɛrʋ-maalʋ zie ƴɛr-bãw-ƴɛrɛ na mɩ́ ƴɛr kpɛ nɩr bɩɩ ƴɛr wul nɩr sãwna a. 2Bɛ tɩ bʋɔl ɩ a Pol ʋ wa. A Tɛrtilisɩ tɩ tĩ na manɛ a Pol sãwna yere: «Felisɩ ɩ, a ƴã-ɓaarʋ za tɩ na tɛr a, fʋ̃ʋ zie n'a a yi, ɛ mɩ̀ yi a yele fʋ na bãw vla kaa a tẽw ŋa lɩɛbɩ a. 3Kʋra lɛ nɩ ziir za, tɩ puore fʋ nɩ yaga za a yel-vɩɛlɩ a ŋa ƴãw. 4Ɩ̃ bɛ bɔbr k'ɩ̃ɩ balɛ fʋ ɛ. Lɛ so ɩ̃ na ƴɛr ŋmãa lɛ, ɛ zɛlɛ kɛ́ fʋ saw ƴãw tobr vla bɛr wõ a tɩ ƴɛrʋ. 5Tɩ nyɛ̃ na kɛ a dɛb ŋa ɩ n zi-sãwnɛ mɩŋa: ʋ na ɩ a Nazarɛtɩ tẽw nɩbɛ lãw nɩ-kpɛ̃ɛ a, ʋ ƴãwnɛ nɩ damnʋ a Zifʋ mɩnɛ za sɔgɔ a tẽ-daa za zu. 6Ʋ wa ìr a bɔbr k'ʋʋ dɛw a tɩ Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ. Lɛ n'a tɩ nyɔw ʋ. [Tɩ tɩ bɔbr a kɛ tɩ maal ɩ ʋ a ƴɛrʋ mɛ̃ a lɛ a tɩ Naaŋmɩn-Wulu na bin a. 7Ɛ cɛ a sojarɩ tur nɩ-kpɛ̃ɛ Lɩzɩasɩ wa na wa faa ʋ nɩ fãw a tɩ nuru pʋɔ, 8ɛ yel kɛ a bɛlɩ dem na tɛr ɩ a nɩr ŋa ƴɛrʋ a, bɛ wa a fʋ zie.] Fʋ̃ʋ mɩŋa wa sowr ʋ a, fʋ na nyɛ̃ na kɛ a ʋ sãwna al za tɩ na manɛ a ɩ n yel-mɩŋa.» 9A Zifʋ mɩnɛ tɩ saw na de a sãwna manʋ ŋa, ɛ yel ƴãw pʋɔ kɛ a ŋa n'a a yele sɩrɩ tu. 10A Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ lɩɛrɛ na tɩ kabr ɩ yel a Pol k'ʋʋ de a ƴɛrʋ a, a Pol tɩ yel a: «Ɩ̃ bãwnɩ a na, a yome yãwmɛ na fʋ na ɩ a ƴɛr-maalɛ a tɩ tẽw ƴãw a, lɛ so, ɩ̃ na bɛr ɩ tɩɛrʋ ɛ ƴɛr wul a ɩ̃ yel-mɩŋa a fʋ niŋé. 11A bɛ zuo bibie pie nɩ ayi ɛ, ɩ̃ na do a Zeruzalɛm k'ɩ̃ɩ tɩ pùor a, fʋ̃ʋ mɩŋa na tʋ̃ɔ na sowri bãw sɩza n'a bɩɩ ziri n'a. 12Ɛ cɛ nɩr bɛ dãw nyɛ̃ m ɩ̃ ar a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ, bɩɩ a puoru-dìrú, bɩɩ a tẽw pʋɔ mãa nɩ nɩr ŋmɩɛr nɔkpɛn ɛ, bɩɩ ɩ̃ ƴãwnɛ damnʋ a zu-sɛbla pʋɔ ɩ. 13A nɩbɛ bɛ ŋa na manɛ a ɩ̃ sãwna kʋ̀rɛ fʋ a ƴɛrɛ ŋa a, bɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ wul fʋ a sãá k'ɩ̃ɩ sãw na ɩ. 14Bom nɛ ɩ̃ na bãw k'ɩ̃ɩ ɩ na a n'ɩ ŋa: ɩ̃ tu n a Sɔr-paala, tone a tɩ sãà mɩnɛ Naaŋmɩn tome. A sɔr ŋa n'ʋ bɛl bʋɔlɛ kɛ lãw na bɛ sɛw a. Ɩ̃ saw na de a yele al za na sɛb ƴãw a Naaŋmɩn-Wulu sɛbɛ pʋɔ nɩ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ sɛbr pʋɔ a. 15Ɩ̃ tɩɛrɛ na kɛ a kũuni lɛ-yib be n a nɩsaalbɛ za ƴãw, a nɩ-mɩn lãw nɩ a nɩ-faar. A bɛl tɛɛ za mɩ̀ tɩɛrɛ nɩ a a ŋa. 16A lɛ ƴãw n'a ɩ̃ mɩ̀ mɩ́ fɛr ɩ̃ tʋɔra tɛr tɩɛrʋ na vɩɛl a, a Naaŋmɩn niŋé nɩ a nɩsaalbɛ niŋé.» 17«Yome yaga tɩ tɔl a, ɛ ɩ̃ wa lɛb wa a Zeruzalɛm nɩ sõwfʋ a ɩ̃ nɩ-bʋʋrɛ ƴãw, nɩ Naaŋmɩn dekʋb-bome. 18A ɩ̃ dɛwr-so-bɛrʋ tub ƴãw, ɩ̃ na tɩ be a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ a, tɩ baarɛ na. Be n'a bɛ wa nyɛ̃ m. Nɩbɛ bɛ tɩ ɓã taa a ɩ̃ zie ɩ, ɛ damnʋ mɩ̀ bɛ tɩ ka be ɩ. 19Azi tẽw Zifʋ bɛ mɩnɛ kãw nɛ bɛ tɩ be a be. Bɛlɛ nɛ bɛ nãa ar a fʋ niŋé ka yel a ɩ̃ sãwna, bɛlɛ tɩ tɛr ɩ mɛ̃ bom a. 20Mɔ̃ mɩ̀, a nɩbɛ bɛ ŋa na zɩ̃ a ka a, bɛ yel a sãwna nɛ, bɛ na nyɛ̃ a ɩ̃ zie a ʋlɩ bibir ɩ̃ na tɩ ƴɛr a ƴɛrʋ-dɩb-lãw niŋé a. 21Ɩ̃ tɩ ìr a ar a bɛ sɔgɔ ɛ yel kpɛ̃w za: ‹A kũuni lɛb-yib ƴãw n'a ɩ̃ ar a nyɩ niŋé ka bɛ maalɛ nɩ mɛ̃ ƴɛrʋ a dɩ̃a.› A ƴɛr-bir ŋa taa wa n'ɩ a ɩ̃ sãwna ʋ?» 22A Felisɩ tɩ bãw nɩ a Sɔr-paala yele vla. Ʋ tɩ lɩɛb ɩ a bɛ ƴɛrʋ dɩb ƴãw bibir kãw, ɛ yel bɛ: «A sojarɩ tur nɩ-kpɛ̃ɛ Lɩzɩasɩ wa wa a, lɛn daar a ɩ̃ na dɩ a ƴɛrʋ bãw a nyɩ yel ŋa.» 23Ʋ tɩ ƴãw na kɛ́ a sojarɩ kʋba nɩ-kpɛ̃ɛ cãa tɛr a Pol a gaso pʋɔ, ɛ cɛ ta piw ʋ sɔr a yele za ƴãw ɛ, k'ʋʋ mɩ́ saw bɛr a ʋ nɩbɛ za bɛ kaarɛ a ʋ zie. 24Bibie a ŋa lɛ pùorí, a Felisɩ tɩ wa na, ʋlɛ nɩ ʋ pɔw Dirisil, na tɩ ɩ Zifʋ bʋʋrɛ a. A Felisɩ tɩ ƴãw na kɛ́ bɛ tɛr a Pol wa n ʋ wa ƴɛr a Yeezu Kɩrɩta saw-deb ƴɛrʋ ʋ bɛr wõ. 25Ɛ cɛ a Pol na wa tĩ manɛ a yel na tu sɔr a, nɩ a tʋɔra nyɔwfʋ yele nɩ a ƴɛrʋ-maalʋ na waar a yele a, dɛ̃bɩ̃ɛ tɩ ɩrɛ nɩ a Felisɩ. Lɛ n'a ʋ tɩ yel a Pol: «A na ta ka a, lɛb kpɛ, mãa wa nyɛ̃ vuo a, ɩ̃ na lɛb a bʋɔlɩ fʋ.» 26Ʋ mɩ́ tɩ tɩɛrɛ na kɛ a Pol na kʋ̀ ʋ nɩ libie, alɛ so ʋ mɩ́ tɩ bʋɔl ʋ kʋra lɛ k'ʋʋ wa bɛ ƴɛrɛ. 27Yome ayi pùorí, Pɔrsɩyisi Fɛsɩtɩsɩ tɩ lɩɛr ɩ a Felisɩ ɩ a Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ lɩɛrɛ. Ɛ cɛ a Felisɩ na tɩ bɔbr k'ʋʋ ɩ nʋ̃ɔ̀ kpɛ a Zifʋ mɩnɛ a, ʋ tɩ cãa na bɛr a Pol a gaso pʋɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\