NƖ-TONI 25

1A Fɛsɩtɩsɩ na wa de a ʋ tome maalɩ bibie ata a, ʋ yi n a Sezaare ɛ cen a Zeruzalɛm. 2A bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ Zifʋ mɩnɛ nɩ-kore tɩ wa n a ʋ zie kɛ́ bɛ wa manɩ a Pol sãwna. Bɛ tɩ zɛlɛ nɩ maalʋ a Fɛsɩtɩsɩ zie, 3k'ʋʋ saw lɛb ƴãw bɛ tɛr a Pol wa n a Zeruzalɛm. Bɛ tɩ bɔbr kɛ bɛ sɔwlɩ gu ʋ, wa kʋ́ ʋ a sɔr zu. 4Ɛ cɛ a Fɛsɩtɩsɩ tɩ sɔw na yel bɛ kɛ a Pol pawfʋ zie n'ɩ a Sezaare, ɛ lɛ waar, kɛ ʋl mɩŋa kʋ̃ yaa kɛ lɛb kul ɛ. 5Ʋ tɩ yel bɛ na ƴãw pʋɔ: «Nɩbɛ wa be a nyɩ pʋɔ na na tʋ̃ɔ a, bɛ tu m siw a Sezaare bɛlɛ wa tɩ nyɛ̃ a dɔɔ ŋa sãwna a, bɛ̃ɛ yel.» 6A Fɛsɩtɩsɩ tɩ maal ɩ bibie anĩ bɩɩ pie tɛwr a bɛ zie. Al pùorí, ʋ tɩ lɛb a kul a Sezaare. Ʋ na tɩ vɩɛrɛ bio wa baarɛ a, ʋ tɩ kpɛ na tɩ zɩ̃ a ƴɛrʋ dɩb zie ɛ ƴãw bɛ tɛr a Pol wa n. 7Ʋ na wa ta a, a Zifʋ mɩnɛ bɛl, na tɩ yi a Zeruzalɛm wa a, tɩ ŋmãa na viiri koli ʋ ɛ manɛ a ʋ sãwna a bɛ tɩ dɩ vuo ɩ, ɛ kpɛ faa yaga. Ɛ cɛ bɛ bɛ mɩ́ tɩ tʋ̃ɔ manɩ wul k'aa ɩ n sɩza ɩ. 8A Pol ʋl tɩ cãa na tɛr kpɛ̃w za k'ʋʋ bɛ sãw ɛ. Ʋ tɩ yere na: «Ɩ̃ bɛ sãw yel na caarɩ a Zifʋ mɩnɛ Naaŋmɩn-Wulu a ɩ, mɩ̀ bɛ lɛ sãw a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ ƴãw ɛ, cãa bɛ lɛ tɛr sãwna a na-kpɛ̃ɛ zie ɩ.» 9A Fɛsɩtɩsɩ na tɩ bɔbr k'ʋʋ ɩ a pɛlɩ a Zifʋ mɩnɛ pʋɔ a, ʋ yel ɩ a Pol: «Fʋ na saw na do a Zeruzalɛm bɛ tɩ maal ɩ fʋ a ƴɛrʋ a ɩ̃ niŋé e?» 10A Pol tɩ sɔw na yel ʋ: «A Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ ƴɛrʋ maalʋ zie n'ɩ a ka ɩ̃ na be a, a ka n'a a sɛw kɛ́ bɛ maal ɩ mɛ̃ a ƴɛrʋ. Fʋ̃ʋ mɩŋa za nyɛ̃ a na, ɩ̃ bɛ sãw a Zifʋ mɩnɛ yel kãw za ƴãw ɛ. 11Mãa wa sɩrɩ ɩ sãwna sob a, mãa wa ɩ bom kãw sãw sɛwnɩ kũu a, ɩ̃ bɛ nɩɩrɛ a kũu bɛrɛ ɩ. Ɛ cɛ, a sãwna a ŋa a nɩbɛ bɛ ŋa na dier dɔwlɛ a ɩ̃ zu a, alɛ bɛ wa tɛr niwn a, nɩr bɛ tɛr sɔr na de mɛ̃ ƴãw a bɛ nuru pʋɔ ɩ. A Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ zie n'a ɩ̃ bɔbr k'ɩ̃ɩ ta.» 12Lɛ n'a a Fɛsɩtɩsɩ tɩ sowri a ʋ yã-wulbɛ lɛ a na sɛw a; al pùorí ʋ tɩ yel a: «Fʋ na bɔbr kɛ fʋ ta a Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ zie a, fʋ na ta na.» 13Bibie a ŋa lɛ pùorí, a nãà Agɩrɩpa nɩ Berenisɩ tɩ wa n a Sezaare kɛ́ bɛ wa pùori a Fɛsɩtɩsɩ. 14Bɛ na tɩ be a be na ta bibie a ŋa lɛ a, a Fɛsɩtɩsɩ tɩ manɩ nɩ a Pol yele kʋ̀ a nãà. Ʋ tɩ yel a: «Nɩr kãw, Felisɩ na bɛr a gaso pʋɔ a, be n a ka. 15Ɩ̃ na tɩ do a Zeruzalɛm a, a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Zifʋ mɩnɛ nɩ-kore tɩ wa na wa yere k'ʋʋ sãw na, ɛ bɔbr k'ɩ̃ɩ ƴãw bɛ kʋ́ ʋ. 16A lɛ n'a ɩ̃ tɩ sɔw kʋ̀ bɛ kɛ tɩɩm Ʋrɔm tẽ-biir zie a, a bɛ tɛr sɔr kɛ fʋ kʋ́ nɩr, ɛ a ʋ sob bɛ de niwn nyɛ̃ vuo manɩ a ʋ yel-mɩŋa a sãwna al bɛ na yel k'ʋʋ sãw na a ƴãw, a ʋ dɔ̃ dem niŋé ɩ. 17Lɛ n'a bɛ tɩ páw mɛ̃ wa a ka, ɩ̃ bɛ wa vɛ̃ ɩ, ɛ a bio daarɩ tɔr za, ɩ̃ zɩ̃ a ƴɛrʋ maalʋ zie ɛ ƴãw bɛ tɛr a nɩr nɛ wa n. 18A ʋ dɔ̃ dem na wa viiri koli ʋ a, bɛ bɛ manɩ yel-faa kãw za mãa na nɩ̃ɛ tɩ tɩɛrɛ a ɩ. 19A bɛ taw-taa tɩ caar ɩ a bɛ puoru sɔr, nɩ Yeezu kãw nɛ na kpi ɛ a Pol yel k'ʋʋ vʋʋrɛ na a. 20Ɩ̃ bɛ tɩ bãw ŋmɩŋmɩn za n'a ɩ̃ na ɩ a yel ŋa ƴãw ɛ. Lɛ so ɩ̃ tɩ sowr ʋ k'ʋʋ taa ɩrɛ wa bɔbr k'ʋʋ do a Zeruzalɛm bɛ tɩ dɩ a yel ŋa ƴɛrʋ a be. 21Ɛ cɛ a Pol tɩ yel a k'ʋʋ bɔbr a kɛ a ʋ yele tɔl nidaa. Ʋ bɔbr a kɛ a na-kpɛ̃ɛ tɔr za maal ɩ ʋ a ƴɛrʋ. Lɛ so ɩ̃ cãa bɛr ʋ a gaso pʋɔ gùre nɩ k'ɩ̃ɩ wa tɩr ʋ kʋ̀ a na-kpɛ̃ɛ.» 22Lɛ n'a a Agɩrɩpa tɩ yel a Fɛsɩtɩsɩ: «Ɩ̃ mɩ̀ bɔbr a k'ɩ̃ɩ nãa wõ a nɩr ŋa ƴɛrʋ.» A Fɛsɩtɩsɩ tɩ sɔw ʋ na yel: «Bio tɛwr fʋ na wõ n a ʋ ƴɛrʋ.» 23A bio daarɩ, a Agɩrɩpa nɩ a Berenisɩ tɩ wa na wa kpɛ a ƴɛrʋ dĩ̀ó nɩ dɛpaalʋ. Sojarɩ nɩ-bɛrɛ nɩ a tẽw nɩ-bɛrɛ tɩ bɩɛlɛ bɛ na. A Fɛsɩtɩsɩ tɩ ƴãw na bɛ tɛr a Pol wa n. 24Lɛ n'a a Fɛsɩtɩsɩ tɩ de a ƴɛrʋ yel: «Nãà Agɩrɩpa a, nɩ nyɩɩm za mɩ̀ na lãw nɩ tɩ a ka a, nyɩ jɩr a nɩr ŋa vla. A Zifʋ mɩnɛ tẽw nɩbɛ za wa na wa páw mɛ̃ a ʋ ƴãw a Zeruzalɛm, ɛ cãa tu mɛ̃ do wa a ka wa cɩɩrɛ k'ɩɩ ta bɛr ʋ ʋ cãa vʋʋrɛ ɩ. 25Mãa bɛ nyɛ̃ bom a ʋ ɩ-ɩrɩ pʋɔ na sɛw k'ʋʋ kpi a ɩ. Ɛ cɛ ʋ na bɔbr kɛ a na-kpɛ̃ɛ tɔr za dɩ a ʋ ƴɛrʋ a, ɩ̃ na tɩr ʋ na kʋ̀ ʋ. 26Ɛ cɛ yel kãw za na bɛ nyɛrɛ ɩ̃ na sɛb manɩ kʋ̀ a na-kpɛ̃ɛ a, alɛ so ɩ̃ yel k'ʋʋ wa ƴɛr a nyɩ za niŋé, baa zuo a za, a fʋ̃ʋ nãà Agɩrɩpa niŋé, kɛ́ a ƴɛrʋ pùorí a, ɩ̃ tʋ̃ɔ tɛr bom sɛb kʋ̀ a tɩ na-kpɛ̃ɛ. 27Mãa zie a, fʋ na na bɛr nɩ-pàwra ʋ cen a Ʋrɔm, ɛ́ fʋ bɛ manɩ a sãwna na be a ʋ zu a, a ɩ na mɛ̃ dãbolu n'a a.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\