NƖ-TONI 27

1Bɛ na wa yel kɛ tɩ na kpɛ n a gbor cen a Ɩtali a, bɛ de nɩ a Pol nɩ nɩ-pàwrɩ bɛ mɩnɛ ƴãw sojarɩ kʋba nɩ-kpɛ̃ɛ na dɩ kɛ Ziliyisɩ a nũú. Ʋ tɩ ɩ n sojarɩ kʋba nɩ-kpɛ̃ɛ a Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ lɩɛrɛ sojarɩ pʋɔ. 2Tɩ tɩ kpɛ n Adɩramɩsɩɔm tẽw gbor kpɛ̃ɛ kãw na tɩ cere a Azi tẽw gbee siwfʋ zie a. Masedʋan tẽw dɔɔ kãw, na yi Tesaloniki bɛ bʋɔlɛ Arɩsɩtakɩ a, tɩ páw tɩ na. 3A bio daarɩ, tɩ tɩ ta n Sɩdɔ̃ siw. A Ziliyisɩ tɩ maal a tɛr a Pol nɩ nɩsaalʋ, ʋ tɩ kʋ̀ ʋ nɩ sɔr k'ʋʋ cen tɩ pùori a ʋ barɩ, bɛ tʋ̃ɔ kaa a ʋ zie. 4Tɩ tɩ yi n a be lɛ kpɛ a gbor, ɛ cen lãnɩ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ sɔgɔ tẽw Sɩɩpʋr lõbowr ʋl na pĩ a sɛsɛb a, a sɛsɛb na tɩ fure tuore tɩ a ƴãw. 5A kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ ʋl na lãnɩ a Silisi nɩ a Pãfili a zu n'a tɩ tɩ duw tɩ ta siw Mɩɩr Lisi lowr. 6A sojarɩ kʋba nɩ-kpɛ̃ɛ tɩ nyɛ̃ nɩ Alɛsãdiri gbor a be ʋ cere a Ɩtali lowr, ʋ ƴãw tɩ kpɛ. 7Bibi-yaga za ƴãw, tɩ duwri nɩ bɛl bɛl ɛ hanɩ lɛɛɛ wa tɩ ta a Kinidɩ ƴãw. A sɛsɛb na tɩ tuore tɩ, tɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ cãa tori niwn cere a, tɩ tɩ tu n Salɩmonɛ tẽw nyɔ-mɩɩla lowr, kɛ́ tɩ tʋ̃ɔ lãnɩ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ sɔgɔ tẽw Kɩrɛtɩ lõbowr ʋl na pĩ a sɛsɛb a. 8Tɩ tɩ lãnɩ nɩ a tẽw kõkowr hanɩ nɩ, ɛ wa ta tẽw kãw bɛ na bʋɔlɛ kɛ Gbee-siwfʋ-zie-na-vɩɛl-a, na pɩɛlɩ Lasaya a. 9Tɩ tɩ kɔwr ɩ a be yaga, ɛ a gbor duwfʋ wa tɩ ɩrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a mʋta-tuo bibir tɩ tɔl a baarɩ. Lɛ n'a a Pol tɩ yel a lɛ ʋ na nyɛ̃ a: 10«Ɩ̃ ba mɩnɛ ɛ, ɩ̃ nyɛ̃ na kɛ tɩɩm wa yel kɛ tɩ cãa duwr a, tɩ na sãw nɩ yel-yaga, a gbor nɩ a ʋ tuor ƴãw, ɛ a tɩɩm tɛɛ za mì kʋ̃ cɩ̃ɛ ɩ.» 11Ɛ cɛ a sojarɩ kʋba nɩ-kpɛ̃ɛ tɩ de nɩ a gbor sob nɩ a gbor duwre dem, ɛ bɛr a Pol ƴɛrʋ. 12A tẽw nɛ gbee siwfʋ zie be bɛ tɩ tɛr kpɛb a sɩ̃ɔ vuo nɛ pʋɔ ɩ. Alɛ so nɩbɛ yaga zie tɩ saw kɛ́ bɛ lɛ kpɛ a gbor cere. Bɛ tɩ bɔbr a kɛ alɛ wa tʋ̃ɔ, bɛ̃ɛ ta Fenisi, be a be a sɩ̃ɔ. Ʋ tɩ ɩ n a Kɩrɛtɩ tẽw gbee siwfʋ zie na be a mʋ̃tɔ̃w-kpɛb-zie-gʋba lowr nɩ dʋrʋ lowr a. 13Sɛsɛble kãw tɩ yi n a saa-pɛrɩ́-dʋrʋ lowr fure. Lɛ n'a bɛ tɩ tɩɛr kɛ bɛ na tʋ̃ɔ na maalɩ a bɛ pʋ-tɩɛrʋ. Bɛ tɩ ír ɩ a gbor kpawbir bɛr, ɛ cere lanɛ a Kɩrɛtɩ. 14Ɛ cɛ, a bɛ tɩ cɛlɩ ɛ, ɛ́ sɛsɛb kpɛ̃ɛ kãw, bɛ na bʋɔlɛ Erakɩlɔ̃ a, yi a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ sɔgɔ tẽw tan pʋɔ ɛ fu siw. 15A sɛsɛb tɩ ŋmɛ na ɓaw a gbor, ʋ kʋ̃ lɛ tʋ̃ɔ duw tuori a sɛsɛb ɛ. Lɛ n'a tɩ tɩ bɛr a sɛsɛb ɓaw tɩ cere nɩ. 16Kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ sɔgɔ tẽle kãw bɛ na bʋɔlɛ kɛ Koda a, ɛ ʋ tɩ pĩ a sɛsɛb blã a, a ʋ lobõwr ʋl na be a saa-pɛrɩ́-dʋrʋ lowr a, ʋlɛ n'ʋ tɩ tu lãnɩ tɔl, ɛ hanɩ lɛɛɛ wa tɩ tʋ̃ɔ nyɔw a gbor bile tɛr. 17Bɛ na wa taw ʋ do n ƴãw a gbor-kpɛ̃ɛ pʋɔ baarɩ a, bɛ ɩ n a lɛ bɛ na tʋ̃ɔ a: bɛ de nɩ mie 'lẽ nɩ a gbor viiri koli, ɛ́ bɛ na tɩ zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ bɛ nãa wa cen tɩ kpa gbɛɛ a biire na be a Libi tẽ-kõkowr ƴãw a, bɛ lɔb ɩ a gbor kpawbir ƴãw a kʋ̃ɔ̀mɩ́, ɛ pãa bɛr a sɛsɛb darɛ bɛ cere nɩ. 18A bio daarɩ, a sɛsɛb tɩ cãa bɛ bɛrɛ tɩ ɛ. Lɛ n'a bɛ tɩ wob a gbor tuor lɔb ƴãw a kʋ̃ɔ̀mɩ́. 19A bibie ata sob, a gbor duwrbɛ tɛɛ za tɩ wob ɩ a gbor duwfʋ bome lɔb ƴãw a kʋ̃ɔ̀mɩ́. 20Bibie a ŋmɩn za, mʋ̃tɔ̃w bɛ tɩ cãa pure ɩ, ŋmarbie mɩ̀ bɛ tɩ cãa yire ɩ, a sɛsɛb kpɛ̃ɛ na tɩ pili pàw tɩ a, tɩ cãa na fure nɩ fãw bɛ dɩ vuo ɩ. Tɩ bɛ tɩ cãa tɩɛrɛ kɛ tɩ na cɩ̃ɛ na ɩ. 21A tɩ kɔwrɩ na bɛ na bɛ dɩ bom a. Lɛ n'a a Pol tɩ ìr ar a bɛ sɔgɔ ɛ yel bɛ: «Ɩ̃ ba mɩnɛ ɛ, nyɩ nãa tɩ bɛr a wõ a ɩ̃ ƴɛrʋ ɛ tɩ tɩ cãa be a Kɩrɛtɩ, a bome kʋ̃ʋ sãw ɛ wɛ a a ŋa ɩ. 22Ɛ cɛ ƴɛrɛ ŋa a, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ kɛ́ nyɩ cãa ƴãw fãw, nyɩ been kãw za bɛ kpiir ɛ, a gbor yõ n'ʋ na wɛ. 23Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a tɩ̃ɩsɔw a, a ɩ̃ Naaŋmɩn ɩ̃ na tone a, malkɩ kãw wa n a ɩ̃ zie 24wa yel mɛ̃: ‹Ta zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ, Pol i, a fɛr a kɛ́ fʋ ta a na-kpɛ̃ɛ niŋé, ɛ a Naaŋmɩn nɔnɛ na kʋ̀ b k'aa bɛlɩ dem za nɩ fʋ̃ʋ na lãw duwre a, bɛ kʋ̃ kpi ɛ!› 25Lɛ so, nyɩ ƴãw fãw, ɩ̃ ba mɩnɛ ɛ! Ɩ̃ bɛr ɩ tɩɛrʋ, a Naaŋmɩn na tu n a lɛ ʋ na yel kʋ̀ m a. 26A fɛr a kɛ́ tɩ tɔ kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ sɔgɔ tẽw kãw kõkowr ar.» 27A tɩ̃ɩsɔwr pie nɩ anaar sob tɩ n'ɩ a ŋa a sɛsɛb na tɩ darɛ tɩ gʋɔr ɩ a Mediterane kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ zu a. A na tɩ manɛ a tɩ̃ɩsɔw zi-põ-zɛ̃-taa a, a gbor duwrbɛ tɩ nyɛ̃ na k'aa ɩ na mɛ̃ tɩ pɩɛlɛ nɩ tẽw a. 28Bɛ tɩ lɔb ɩ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ zulu bʋ̃-mána nyɛ̃ a ɩ mɛtɩr lɩz'a ayi ŋmãa nũu dɔwlɩ ayi. Bɛ tɩ cen nɩ blã ɛ lɛ lɔb nyɛ̃ mɛtɩr lɩzɛr ɩ anĩ. 29Bɛ na tɩ zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ a gbor nãa wa cen tɩ ŋmɛ pìe a, bɛ lɔb ɩ kpawbie anaar a gbor pùorí ƴãw a kʋ̃ɔ̀mɩ́, ɛ́ bɛ pãa gùre kɛ a zie vɩɛ fɔ̃w. 30Ɛ cɛ a gbor duwrbɛ tɩ bɔbr a kɛ bɛ zɔ ɛ bɛr a gbor; bɛ tɩ ɓaw nɩ a gbor bile ƴãw a kʋ̃ɔ̀mɩ́, ɛ bɛlɩ yel kɛ kpawbie n'a bɛ bɔbr kɛ́ bɛ cen tɩ ƴãw a kʋ̃ɔ̀mɩ́ a gbor nisɔw. 31Lɛ n'a a Pol tɩ yel a sojarɩ kʋba nɩ-kpɛ̃ɛ nɩ a sojarɩ: «A nɩbɛ bɛ ŋa bɛ wa cãa be a gbor pʋɔ a, nyɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ faa nyɩ tʋɔra ɩ.» 32Lɛ n'a a sojarɩ tɩ ŋma a gbor bile mie bɛr, ɛ bɛr ʋ cere. 33Bɛ na tɩ zɩ̃ cɛlɛ a zie vɩɛfʋ a, a Pol tɩ kpaalɛ nɩ bɛ za kɛ́ bɛ dɩ. Ʋ tɩ yere na: «Bibie pie nɩ anaar n'ɩ a ŋa nyɩ na wone a tuo ɛ bɛ dɩ bom za a. 34Lɛ so, ɩ̃ zɛlɛ nyɩ kɛ nyɩ dɩ bom kãw, a nyɩ faafʋ ƴãw n'a. Ɩ̃ lɛb yel ƴãw pʋɔ, a nyɩ been kãw za zukɔbr been sɩrɩ kʋ̃ bɔr ɛ.» 35Ʋ na tɩ ƴɛr a ŋa baar a, ʋ de nɩ dipɛ̃, pùori Naaŋmɩn yaanɩ a bɛ za niŋé, ɛ nyɔw ŋma, tĩ 'wɔbr. 36Lɛ n'a bɛ za mɩ̀ pãa tɩ ƴãw fãw dɩ. 37Tɩ za na tɩ be a gbor pʋɔ a, tɩ ɓã n taa ɩ nɩbɛ kɔbr ayi dɔwlɩ lɩz'a anaar ŋmãa nũu dɔwlɩ nɩ-been. 38Ŋa za na wa dɩ tɩw baar a, bɛ ír ɩ a ci-vʋɔrɩ lɔb ƴãw a kʋ̃ɔ̀mɩ́ kɛ́ a gbor ta cãa tɩbrɛ ɩ. 39A zie na wa vɩɛ a, a gbor duwrbɛ bɛ tɩ bãw ʋlɩ tẽw nɛ na n'ʋ a ɩ. Ɛ cɛ bɛ tɩ nyɛ̃ nɩ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ zie kãw na ɩ goraa a, ɛ gbãgbala pɩɛlɩ a. Be n'a bɛ tɩ bɔbr kɛ alɛ na na tʋ̃ɔ a, bɛ̃ɛ ɩ a gbor ʋ ta. 40Bɛ tɩ cɛr ɩ a kpawbie mie bɛr, ɛ bɛr a a siw a kʋ̃ɔ̀mɩ́ lãw nɩ a gbor vue mie. Al pùorí, bɛ tɩ 'lẽ nɩ pɛn kɛ a sɛsɛb kpɛ ʋ pi tʋ̃ɔ darɛ a gbor cere nɩ a gbãgbala ʋl pɛr. Gbor kʋ̃ɔ mie na ŋmɩɛr ʋ dãdawlɛ a (27.40). 41Ɛ cɛ bɛ tɩ tuor ɩ zi-biire, a gbor kpɛ nɛr a be. A gbor niŋé tɩ kpɛ na nɛr a biire pʋɔ kʋ̃ lɛ tʋ̃ɔ dam ɛ, ɛ a kʋ̃ɔ mie ŋmɩɛr a gbor pɛr wɛlɛ. 42Lɛ n'a a sojarɩ tɩ tɩɛr kɛ a nɩ-pàwrɩ na lo n a kʋ̃ɔ̀mɩ́ duwri yi zɔ, ɛ bɔbr kɛ́ bɛ kʋ́ bɛ. 43Ɛ cɛ a sojarɩ kʋba nɩ-kpɛ̃ɛ, na tɩ bɔbr k'ʋʋ faa a Pol a, tɩ piw bɛ nɩ sɔr a lɛ ƴãw. Ʋ tɩ yel ɩ a bɛlɩ dem na bãw a duwfʋ a, kɛ́ bɛ de niwn lo a kʋ̃ɔ̀mɩ́ duwri ta a tẽw; 44ɛ a ŋmaarɛ, kɛ́ bɛ nyɔw dapawlɩ bɩɩ a gbor na wɛl yaarɩ a bʋ̃-kãw tuur ɩ. A ŋa n'a bɛ ɩ bɛ za tʋ̃ɔ ta a tẽw, ɛ bom bɛ ɩ a bɛ kãw za ɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\