NƖ-TONI 28

1Tɩ na wa cɩ̃ɛ baar a, tɩ wõ na kɛ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ sɔgɔ tẽw nɛ dɩ na kɛ Maltɩ. 2A tẽ-biir tɩ tɛr tɩ nɩ vla. Saa na tɩ waar ɛ yawr ɩrɛ a, bɛ gbɔw nɩ vũu-kpɛ̃ɛ ɛ ƴãw tɩ za taw ta. 3A Pol tɩ wob ɩ dali-kon k'ʋʋ tɩ ƴãw a vũùmí. Ɛ cɛ a tʋlʋ tɩ ɩ na dɔpan yi dʋ̃ mɛr a Pol nũu. 4A tẽ-biir na wa nyɛ̃ a waab ŋa ʋ mɛr a Pol nũu ƴãw a, bɛ yere na kʋ̀rɛ taa: «Nɩ-kʋ́rɛ n'ɩ a nɩr ŋa, a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ bɛr ʋ na ʋ cɩ̃ɛ, ɛ cɛ a Naaŋmɩn na tuur yel-mɩnʋ a, bɛ saw ʋ na vʋʋrɛ ɩ.» 5Ɛ cɛ a Pol tɩ mɩr ɩ a waab ƴãw a vũùmí ɛ́ bɛ wõ bom za ɩ. 6Bɛl tɩ tɩɛrɛ na k'ʋʋ na mɔr ɩ a pɛr nɛ pʋɔ, bɩɩ k'ʋʋ na lo na kpi. Ɛ cɛ a tɩ kɔwrɩ na, ɛ bɛ nyɛ̃ bom za bɛ ɩrɛ a Pol ɛ. A lɛ n'a a bɛ tɩɛrʋ tɩ lɩɛbɩ bɛ yel: «Ŋmɩn kãw n'ʋ!» 7Zie kãw tɩ pɩɛlɩ a be, bɛ yel kɛ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ sɔgɔ tẽw nɩ-kpɛ̃ɛ za, na dɩ Pibiliyisɩ a, ɛ ʋlɛ so ʋ. Ʋ tɩ tɛr tɩ na mɛ̃ ʋ barɩ a, ɛ̀ tɩ kpɛ a be bibie ata. 8Ƴã-tʋlʋ nɩ bin-zɩ̃ɩ tɩ gaal ɩ a ʋ sãà. A Pol tɩ cen na tɩ pùori ƴãw ʋ, ɛ ír nuru dɔwlɩ ʋ sanɩ ʋ. 9Al pùorí, a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ sɔgɔ tẽ-biir za na tɩ ɩ baalbɛ a, tɩ waar ɩ a ʋ zie ʋ wa sanɛ bɛ. 10Bɛ tɩ wul ɩ ƴãwfʋ bɛ tɛr vuo ɩ, a tɩ zie. Ɛ tɩ na wa yi lɛ kpɩɛr a gbor a, bɛ kʋ̀ tɩ nɩ bom za a tɩ sɔr ƴãw. 11Tɩ tɩ kpɛ n a be tɩ maalɩ cuwr ata, ɛ bãw yi de gbor kãw na tɩ gã a be cɛlɛ kɛ a sɩ̃ɔ tɔl baar a. Alɛsãdiri n'a a gbor ʋl tɩ yi, ɛ́ bɛ bʋɔlɛ kɛ Dɩɔsɩkiir. 12Tɩ tɩ tɛw na ar Sɩrakizi maalɩ bibie ata. 13Tɩ tɩ yi n a be, ɛ lanɩ a tẽw kõkowr tɩ ta Erezio. A bio daarɩ, a saa-pɛrɩ́-dʋrʋ-lowr sɛsɛb tɩ cɛr a, tɩ maalɩ bibie ayi ɛ ta Puzɔl. 14Tɩ tɩ nyɛ̃ nɩ yɛbr a be, bɛ bʋɔlɩ tɩ kɛ́ tɩ wa kpɛ a bɛ zie tɩ ta kɔsɩɛra. A a ŋa n'a tɩ cen a Ʋrɔm. 15A yɛbr na tɩ be a Ʋrɔm a, na wa wõ a tɩ yele a, bɛ tuori tɩ nɩ a Apiyisi-daa pʋɔ, nɩ a be bɛ na bʋɔlɛ: Sãanbɛ-yie-ata a. A Pol na wa nyɛ̃ bɛ a, ʋ pùor ɩ a Naaŋmɩn yaanɩ. Ʋ tɩ lɛb a nyɛ̃ ʋ tʋɔra. 16Tɩ na wa ta a Ʋrɔm a, a Pol zɛlɩ na bɛ saw ʋ tɛr ʋ tʋɔra yir, ɛ́ soja gùre ʋ. 17Bibie ata pùorí, a Pol tɩ bʋɔl ɩ a Zifʋ mɩnɛ nɩ-kore a ʋ yir. Bɛ na wa ɓã taa a, ʋ yel bɛ na: «Yɛbr ɩ, ɩ̃ bɛ sãw a tɩ nɩ-bʋʋrɛ ɩ, ɛ́ bɛ lɛ tuli a tɩ sãakʋm mɩnɛ nɛɛ ƴãw ɛ, ɛ cɛ mãa n'ɩ ŋa ɩ nɩ-pàwra, a lɛn daar za a Zifʋ mɩnɛ na nyɔw mɛ̃ a Zeruzalɛm ƴãw a Ʋrɔm tẽw nɩbɛ nuru pʋɔ a. 18Bɛ na tɩ sowri mɛ̃ bãw a yel-mɩŋa a, a Ʋrɔm tẽw nɩbɛ bɛl tɩ bɔbr a kɛ́ bɛ lɛb bɛr mɛ̃. Bɛl zie a, bɛ bɛ tɩ nyɛ̃ bom na sɛwnɩ kũu a ɩ. 19Ɛ cɛ, a Zifʋ mɩnɛ bɛ tɩ saw ɛ. Lɛ so a tɩ fɛr mɛ̃ ɩ̃ ta n a ɩ̃ yele a na-kpɛ̃ɛ zie. Ɛ cɛ a ɩ̃ tɩɛrʋ bɛ tɩ n'ɩ k'ɩ̃ɩ tɛr ɩ a ɩ̃ nɩ-bʋʋrɛ ƴɛrʋ ɛ. 20Alɛ so ɩ̃ bɔbr k'ɩ̃ɩ nyɛ̃ nyɩ tɩ ƴɛr sɔw taa. Alɛ ɩrɛ mɛ̃ bom a, a ʋlɩ bom nɛ a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ na tɩɛrɛ a, ʋl zũú n'a ɩ̃ ƴãw a bamɛ a ŋa.» 21Bɛ tɩ sɔw na yel ʋ: «Tɩ bɛ páw sɛbɛ za ʋ yi a Zude wa manɛ a fʋ yele ɩ, ɛ́ tɩ yɛb kãw mɩ̀ bɛ yi a be wa ta manɩ yel kʋ̀ tɩ a fʋ ƴãw, bɩɩ manɩ yel-faa ʋ na wõ a fʋ ƴãw a ɩ. 22Ɛ cɛ tɩ bɔbr a kɛ fʋ̃ʋ tɔr za manɩ a fʋ tɩɛrʋ tɩ wõ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, tɩ bãwnɩ a na a nɩbɛ na bɛ dier a fʋ puoru sɔr ŋa a ziir za a.» 23Bɛ tɩ wõ n taa ƴãw bibir. A bibir na wa vɩɛ a, bɛ wa n yaga dɔwlɩ wa páw a Pol a ʋ yir nɛ pʋɔ. A ʋ manʋ pʋɔ a, a Pol tɩ dɩrɛ nɩ a Naaŋmɩn-Naalʋ dãsɩɛ, ɛ a biɓaara tɩ ta n a zaanʋɔra a, ʋ mɩ́ tɩ de nɩ a Mõyiir-Wulu sɛbɛ nɩ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ sɛbr manɛ nɩ a Yeezu yele, ɛ ƴãw fãw bɔbr k'ʋʋ ƴɛr tʋ̃ɔ bɛ. 24Bɛ mɩnɛ tɩ saw na de, ɛ bɛ mɩnɛ zawrɩ. 25Bɛ na tɩ lɛb kule a, bɛ cãa bɛ tɩ wõ taa a ɩ. A lɛ n'a a Pol tɩ yel a ŋa tɛwr kʋ̀ bɛ: «A Vʋʋrʋ Sõw tɛr ɩ yel-mɩŋa, a lɛn daar ʋ na tɩ ƴɛr a nyɩ sãakʋm mɩnɛ zie nɩ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Ɩzayi nʋɔr a. Ʋ tɩ yel a: 26‹Cen tɩ páw a nɩ-bʋʋrɛ bɛ ŋa yel bɛ: nyɩ na mɩ́ wone na ɛ kʋ̃ bãw a pɛr ɛ. Nyɩ na mɩ́ jɩrɛ na ɛ kʋ̃ nyɛ̃ bom ɛ. 27Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a nɩbɛ bɛ ŋa kpɛ n mimi-kõw; bɛ fur ɩ a bɛ tobe, bɛ pàw nɩ a bɛ mimie kɛ́ bɛ taa nyɛrɛ nɩ a bɛ mimie ɩ, kɛ́ bɛ taa wone nɩ a bɛ tobe ɩ, kɛ́ a bɛ yã taa nyɛrɛ ɩ, kɛ́ bɛ taa lɩɛbɛ a bɛ ɩb ɛ, alɛ bɛ ɩ lɛ ɩ̃ nãa sanɩ bɛ na.› 28Lɛ so nyɩ bãwnɩ a, nɩ-bʋʋr-yoru nɛ bɛ a Naaŋmɩn tɩr a faafʋ ŋa kʋ̀. Bɛl na bɛr a wõ.» [ 29Bɛ na tɩ wõ a Pol ƴɛr-bie a ŋa a, a Zifʋ mɩnɛ tɩ ŋmɩɛr ɩ nɔkpɛn yaga kule nɩ.] 30A Pol tɩ kpɛ n a yir nɛ pʋɔ yũo-ɓile ayi, yarɛ a yir. A bɛlɩ dem za na mɩ́ tɩ wa a ʋ zie a, ʋ mɩ́ tɛr bɛ na 31hiere a Naaŋmɩn-Naalʋ kʋ̀rɛ bɛ, ɛ́ ɓãa ƴãw bɛr bom za ɛ manɛ a Sore Yeezu Kɩrɩta yele kʋ̀rɛ bɛ, ɛ́ bom za bɛ piw ʋ sɔr ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\