NƖ-TONI 4

1A Pɩɛr nɩ a Zã tɩ cãa na ƴɛrɛ a zu-sɛbla zie wa bere a bawr-maalbɛ, a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ sojarɩ nɩ-kpɛ̃ɛ nɩ a Sadiseyɛ̃ mɩnɛ wa ta. 2Suur tɩ ɩrɛ bɛ na bɛ dɩ vuo ɩ, bɛ na tɩ nyɛ̃ a Pɩɛr nɩ a Zã bɛ kanɛ nɩ a zu-sɛbla ɛ yere k'aa Yeezu lɛb a yi a kũu pʋɔ, a wul k'aa kũuni lɛ-yib be na a. 3Bɛ tɩ ƴãw na bɛ nyɔw a Pɩɛr nɩ a Zã lɔb ƴãw gaso pʋɔ cɛlɛ nɩ a bio daarɩ, a zie na tɩ faa sɔbr a ƴãw. 4A nɩbɛ bɛl na tɩ bɛr wõ a Pɩɛr mɩnɛ ƴɛrʋ a, bɛ yaga zie tɩ saw na de. Bɛ tɩ faar a na ta nɩbɛ tur anũu. 5A bio daarɩ n'a, a Zifʋ mɩnɛ nɩ-bɛrɛ, nɩ a nɩ-kore nɩ a Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ bɛl na tɩ be a Zeruzalɛm a tɩ ɓã taa. 6A Naaŋmɩn bawr-maal-kara An, nɩ Kayifʋ, nɩ Zã nɩ Alɛsãdɩr, nɩ a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ yie dem za tɩ be n be. 7Bɛ tɩ ƴãw na bɛ tɛr a Pɩɛr nɩ a Zã wa n a bɛ niŋé, bɛ wa tɛr ɩ bɛ sowru: «Ãa n'ʋ kʋ̀ nyɩ a fãw, bɩɩ ãa yúor ƴãw n'a nyɩ tõ a a ŋa?» 8Lɛ n'a a Vʋʋrʋ Sõw tɩ paalɩ a Pɩɛr ʋ yel bɛ: «Nyɩɩm, nɩbɛ nɩ-bɛrɛ nɩ nɩ-kore e, 9bɛ na sowre tɩ dɩ̃a, ƴɛrʋ zie, yel-vla tɩ na maalɩ nɩ-baal ƴãw a, nɩ a lɛ a na tu ʋ tɩ sanɩ a, 10a fɛr a kɛ nyɩ za bãw vla, lãw nɩ a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ za: a Yeezu Kɩrɩta na yi Nazarɛtɩ a yúor ƴãw n'a a nɩr ŋa lɛ ɩ nɩ-kpɛ̃w ar a nyɩ niŋé, a Yeezu Kɩrɩta ŋa nyɩ na kpa a da-gara zu a, ɛ a Naaŋmɩn ɩ ʋ lɛb yi a kũuni pʋɔ a. 11Ʋlɛ n'ɩ ‹A kʋsɩɛr ʋl, a nyɩɩm yi-mɩɛrbɛ na ír lɔb bɛr a, ɛ cɛ ʋ lɩɛb ɩ a yir pɛr kʋsɩɛr.› 12Faafʋ bɛ lɛ yi nɩr kãw za zie a bɛ ɩ a ʋl yõ zie ɩ. Yúor bɛ lɛ ka zie za a tẽw zu, a Naaŋmɩn kʋ̀ a nɩsaalbɛ, ʋ na tʋ̃ɔ faa tɩ ɛ.» 13Nɔ-ɓãan tɩ nyɔw nɩ a Zifʋ mɩnɛ ƴɛrʋ-dɩb-lãw nɩbɛ. Bɛ tɩ nyɛ̃ na kɛ a Pɩɛr nɩ a Zã ƴɛrɛ na bɛ zɔrɛ nɩ bom za ɩ, ɛ ɩ nɩ-zawlɛ na bɛ bãw sɛbɛ a. Bɛ tɩ nyɛ̃ na bãw bɛ ɩ a Yeezu po-tuurbɛ. 14Bɛ mɩ̀ tɩ nyɛ̃ nɩ a nɩr ʋl na sanɩ a, ʋ ar kɔw a Pɩɛr nɩ a Zã, ɛ́ bɛ bɛ tɩ nyɛ̃ a lɛ bɛ na na yel a ɩ. 15Lɛ n'a bɛ tɩ ƴãw bɛ tɛr a po-tuurbɛ yi n a ƴɛrʋ dɩb dĩ̀ó, ɛ́ bɛ wõ taa. 16Bɛ tɩ sowre nɩ taa: «Tɩ na ɩ n a nɩbɛ bɛ ŋa ŋmɩn? Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ maal ɩ nɔ-ɓãa-yel na bɛ sɔwlɩ a, a sãá nɩ a Zeruzalɛm nɩbɛ za zie, tɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ ciiri ɛ. 17Ɛ cɛ, nyɩ ɩ tɩ kpãa bɛ kɛ̀ bɛ taa lɛ pore a yúor ŋa nɩsaalɛ kãw za zie ɩ, a yel ŋa ta yi tɔl yɩ̃ɛ a nɩbɛ pʋɔ ɩ.» 18Lɛ n'a bɛ tɩ ƴãw bɛ lɛ bʋɔlɩ bɛ wa n, bɛ wa ƴãw nʋɔr kʋ̀ bɛ kɛ́ bɛ taa lɛ pore a Yeezu yúor towtow ɛ, bɩɩ bɛ taa lɛ kanɛ nɩ nɩr a Yeezu yúor ɛ. 19Ɛ cɛ a Pɩɛr nɩ a Zã tɩ sɔw bɛ na: «Abobe sob a sɛw a Naaŋmɩn zie: tɩ sawr a nyɩ nʋɔr bɩɩ tɩ sawr a Naaŋmɩn nʋɔr? Nyɩmɛ so na bãw! 20Tɩɩm ƴãw a, tɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ bɛ manɛ a alɩ bome nɛ tɩ na nyɛ̃ ɛ wõ a ɩ.» 21Bɛ tɩ lɛb a kpãa bɛ ɛ bɛr bɛ: bɛ bɛ tɩ tʋ̃ɔ nyɛ̃ a lɛ bɛ na na ɩ ƴãw bɛ dɔwrʋ a ɩ, ɛ a ɩ a zu-sɛbla ƴãw; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a nɩbɛ za tɩ danɛ nɩ a Naaŋmɩn a yel ŋa na tɩ maalɩ a ƴãw. 22A nɩr ʋl, bɛ na tɩ maalɩ a nɔ-ɓãa-yel sanɩ a, tɩ tɛr ɩ yome lɩz'a ayi nɩ dɔwlɛ. 23Bɛ na tɩ lɛb bɛr a Pɩɛr nɩ a Zã a, bɛ cen na tɩ páw a bɛ taabɛ, manɩ kʋ̀ bɛ a lɛ za a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Zifʋ mɩnɛ nɩ-kore na tɩ yel kʋ̀ bɛ a. 24Bɛ tɩ bɛr a wõ a Pɩɛr nɩ a Zã manʋ. Al pùorí, bɛ za tɩ lãw nɩ nɔ-been pùori a Naaŋmɩn a ŋa: «Bome za zu sob i, fʋ̃ʋ n'ʋ ír a salom, a tẽw, a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nɩ bom za na be a pʋɔ a. 25Fʋ̃ʋ n'ʋ ɩ a Vʋʋrʋ Sõw ƴãw a ƴɛr-bie a ŋa a fʋ tõ-tõ-bie tɩ sãakʋm Daviir nʋɔrɩ́: ‹Bʋ̃ʋ n'ʋ so a ten nɩbɛ ɩrɛ gɔmɛ a ŋa? Ɛ bʋ̃ʋ n'ʋ so a nɩ-bʋʋrɛ balɛ bal-zawlɛ a ŋa? 26A tẽw na-mɩnɛ nyɔw nɩ taa, ɛ a nɩ-bɛrɛ ɓã taa ɩ been, ìr a Sore nɩ a ʋ Nɩ-kabra ƴãw.› » 27«Sɩza, bɛ sɩrɩ na ɓã taa a tẽ-kpɛ̃ɛ ŋa pʋɔ: Erɔdɩ nɩ Pɔ̃sɩ Pɩlatɩ, lãw nɩ a nɩ-bʋʋr-yoru nɩ a Ɩsɩrayɛl bʋʋrɛ nɩbɛ wõ n taa a fʋ tõ-tõ-bi-sõw Yeezu ƴãw, a ʋl fʋ na ka nũu ƴãw a. 28A a ŋa bɛ na ɩ a, bɛ tu n a lɛ za fʋ na tɩ bɔbr ɛ cɔbrɩ a yele nɩ kpɛnʋ bin a. 29Ƴɛrɛ ŋa a, Sore e, bãwnɩ a kpãafʋ a ŋa bɛ na kpãanɛ tɩ a, ɛ ɩ a fʋ tõ-tõ-biir ɓãa ƴãw hiere a fʋ ƴɛrʋ. 30A lɛ ƴãw a, wul a fʋ kpɛnʋ, kɛ̀ baalbɛ sanʋ, nɩ nɔ-ɓãa-yele nɩ yel-bãw-guuri maalɛ a fʋ tõ-tõ-bi-sõw Yeezu yúor ƴãw.» 31Bɛ na tɩ pùori baar a, a dĩ̀ó nɛ pʋɔ bɛ na tɩ ɓã taa a, tɩ dam a: a Vʋʋrʋ Sõw tɩ paal ɩ bɛ za, bɛ ɓãa ƴãw hiere a Naaŋmɩn ƴɛrʋ. 32A nɩ-yaga bɛl za, na tɩ saw de a Yeezu yele a, tɩ lãw nɩ soci-been nɩ tɩɛr-been. Kãw za bɛ tɩ yere kɛ ʋl yõ so a ʋ bʋ̃-tɛrɩ ɛ, ɛ cɛ a bɛ bʋ̃-tɛrɩ za mɩ́ tɩ ɩ n a bɛ za dem. 33A nɩ-toni tɩ dɩrɛ nɩ a Sore Yeezu kũu-pʋɔ-lɛ-yib dãsɩɛ nɩ fãw kpɛ̃ɛ, ɛ a Naaŋmɩn maalʋ yaga tɩ be a bɛ zie. 34A bɛ been kãw za bɛ tɩ ɩ nɩ-kɔmɛ ɩ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛlɩ dem za na tɩ tɛr poru nɩ yie a, mɩ́ tɩ de a na da, wa n a libie 35wa bin a Yeezu nɩ-toni niŋé. Bɛ mɩ́ tɩ de nɩ a libie põ bɛ za, man a been been yel-bɔbrɩ. 36A ŋa n'a Zuzɛb, a nɩ-toni na kpɔwrɛ bʋɔlɛ Banabasɩ, a pɛr lɛ kɛ Mɔw-mɔwlɛ a, tɩ tɛr puó. Ʋ tɩ ɩ n Levitɩ ɛ yi Sɩɩpʋr. 37Ʋ tɩ de nɩ a ʋ puó kʋɔrɩ wa n a libie wa bin a nɩ-toni niŋé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\