NƖ-TONI 6

1A alɩ bibie nɛ pʋɔ, a po-tuurbɛ nʋɔr na tɩ kɛrɛ dɔwlɛ a, a bɛl na wone a Gɩrɛkɩ mɩnɛ ƴɛrʋ a, tɩ zɛbr ɩ nɩ a bɛl na wone a Ebire mɩnɛ ƴɛrʋ a. Bɛ tɩ yel a k'aa bibi-vɩɛrɩ za sõwfʋ pob pʋɔ a, bɛ bɛ kaarɛ a bɛ pɔw-kɔbɛ zie vla ɩ. 2Lɛ n'a a nɩ-toni pie nɩ ayi tɩ bʋɔlɩ a po-tuurbɛ za ɓã taa ɛ yel bɛ: «A bɛ sɛw kɛ tɩ bɛr a Naaŋmɩn ƴɛrʋ hieru ɛ kaarɛ bʋ̃-dɩrɩ yele zie ɩ. 3A na ɩ lɛ a, yɛbr ɩ, nyɩ bɔ dɛbr ayopõi a nyɩ pʋɔ, nɩbɛ na ɩrɛ vla, ɛ a Vʋʋrʋ Sõw nɩ yã-bãwfʋ be a bɛ zie a, ɛ́ tɩ na de nɩ a ton ŋa kʋ̀ bɛ. 4Tɩɩm ƴãw a, tɩ na su n zu a puoru ƴãw nɩ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ manʋ ƴãw.» 5A bɛ ƴɛrʋ ŋa tɩ nʋmɛ nɩ a bɛ za zie, lɛ n'a bɛ tɩ kaa ir Ɩtɩɛn, na tɩ tɛr Naaŋmɩn-saw-deb yaga ɛ Vʋʋrʋ Sõw mɩ̀ be a ʋ zie yaga a, nɩ Filib, Porokɔɔr, Nɩkanɔɔr, Tɩmɔ̃, Parmena nɩ Nɩkola na yi Ãtɩɔsɩ ɛ kpɛ a Zifʋ mɩnɛ puoru a. 6Bɛ tɩ tɛr ɩ a nɩbɛ bɛ ŋa wa n a nɩ-toni niŋé, bɛ wa pùori kʋ̀ bɛ ɛ ír nuru dɔwlɩ a bɛ zu. 7A Sore ƴɛrʋ tɩ yaarɛ nɩ a ziir za, a po-tuurbɛ nʋɔr mɩ̀ tɩ kɛrɛ nɩ yaga za a Zeruzalɛm. A Zifʋ mɩnɛ bawr-maalbɛ yaga yaga tɩ sawr a dier a Yeezu yele. 8A Naaŋmɩn maalʋ nɩ a Naaŋmɩn fãw tɩ be n a Ɩtɩɛn zie, ʋ maalɛ yel-bãw-guuri nɩ nɔ-ɓãa-yel-bɛrɛ a nɩbɛ sɔgɔ. 9Puoru-dĩo kãw tɩ be n be, bɛ bʋɔlɛ kɛ Gbãgbaar na lɛ so bɛ tʋɔra a puoru-dĩo. A puoru-dĩo ŋa nɩbɛ bɛ mɩnɛ nɩ Sɩɩrɛn tẽw nɩbɛ kãw, lãw nɩ Alɛsãdiri tẽw dem bɛ mɩnɛ nɩ Silisi nɩ Azi tẽw dem tɩ wa ŋmɩɛr ɩ nɩ a Ɩtɩɛn nɔkpɛn. 10Ɛ cɛ a Vʋʋrʋ Sõw na tɩ ɩ a Ɩtɩɛn ƴɛrɛ nɩ yã-bãwfʋ a, bɛ bɛ tɩ tʋ̃ɔ ƴɛrɛ tʋ̃ɔnɛ ʋ ɛ. 11Lɛ n'a bɛ tɩ ya nɩbɛ ƴãw kɛ́ bɛ yel a ŋa: «Tɩ wõ na ʋ tʋ a Mõyiir nɩ a Naaŋmɩn zʋmɛ.» 12Bɛ tɩ ɩ na a nɩbɛ, nɩ a nɩ-kore nɩ a Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ damnɛ damnʋ na bɛ vɩɛl a, ɛ́ bɛ cen tɩ ur nyɔw a Ɩtɩɛn, tɛr ʋ cen nɩ a Zifʋ mɩnɛ ƴɛrʋ-dɩb-lãw zie. 13Bɛ mɩ̀ tɩ wa n nɩ dãsɩɛ-ziri dem, bɛ wa yel: «Kʋra lɛ n'a a nɩr ŋa ƴɛrɛ ƴɛrʋ na bɛ vɩɛl a, caarɛ nɩ a tɩ Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ sõw nɩ a Naaŋmɩn-Wulu. 14Tɩ wõ na ʋ yel kɛ a Yeezu ŋa, na yi Nazarɛtɩ a, na ŋmɛr ɩ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ bɛr ɛ lɩɛbɩ a ɩb a Mõyiir na wul tɩ tuur a.» 15A bɛlɩ dem za na tɩ zɩ̃ a ƴɛrʋ dɩb zie a tɩ jɩrɛ nɩ a Ɩtɩɛn gbẽgbẽ, ɛ́ bɛ tɩ nyɛ̃ nɩ a ʋ niwn ʋ ŋmɛ̃ mɛ̃ malkɩ niwn a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\