NƖ-TONI 7

1A bawr-maal-kara tɩ sowr ɩ a Ɩtɩɛn: «A sɩrɩ na ɩ a ŋa bɩɩ?» 2A Ɩtɩɛn tɩ sɔw na: «Ɩ̃ yɛbr nɩ ɩ̃ sãà mɩnɛ ɛ, nyɩ cɛlɛ vla, a yúor-vɩɛlʋ-danʋ Naaŋmɩn tɩ wul ɩ ʋ tʋɔra a tɩ sãakʋm Abraham, a lɛ ʋ na tɩ be a Mezopotami ɛ wa bãw kpɛ a Karan a. 3Ʋ tɩ yel ʋ na: ‹Bɛr a fʋ tẽ-kpɩɛra nɩ a fʋ sãà yir, ɛ cen a tẽw ʋl pʋɔ ɩ̃ na na wul fʋ a.› 4Lɛ n'a a Abraham tɩ bɛr a Kaldeyɛ̃ mɩnɛ tẽw ɛ cen tɩ kpɩɛr a Karan. A Abraham sãà na wa kpi a, a Naaŋmɩn ɩ na ʋ yi a be, ɛ wa a tẽw ŋa pʋɔ nyɩ na kpɩɛr a dɩ̃a a. 5A be a, Naaŋmɩn bɛ tɩ kʋ̀ ʋ zie ɩ, zie zaa pʋrɩ na yɛlmɛ man gbɛnaɓɛl a ɩ. Ɛ cɛ ʋ tɩ ƴãw nɩ nʋɔr k'ʋʋ na kʋ̀ ʋ nɩ a tẽw nɛ ʋ ɩ a ʋ bʋ̃-sora, nɩ a ʋ bʋ̃-dɔwrɩ bʋ̃-sora a ʋ kũu pùorí, a Abraham na saa bɛ tɩ tɛr bie a lɛn daar a. 6A Naaŋmɩn tɩ yel ʋ na: ‹A fʋ bʋʋrɛ na zɩ̃ n tẽ-yoru pʋɔ, bɛ na ɩ na bɛ lɩɛbɩ gbãgbaar a be, bɛ dɔwrɩ bɛ yome kɔbr anaar. 7Ɛ cɛ a tẽw nɛ na na ɩ bɛ ɩ a ʋ gbãgbaar a, ɩ̃ na dɩ n ʋ nɩ ƴɛrʋ. Al pùorí, bɛ na yi n a be ɛ wa a ka wa puore mɛ̃.› 8A Naaŋmɩn tɩ maal ɩ Wõ-taa nɩ a Abraham, ɛ a Wõ-taa nɛ bãwfʋ ɩ a yʋɔr-ŋmãafʋ. Lɛ so a Abraham na wa dɔw a Ɩzaakɩ a, ʋ ŋmãa nɩ a ʋ yʋɔr a bibie anĩ sob. Lɛ n'a a Ɩzaakɩ mɩ̀ tɩ tu a Zakɔb zie, a Zakɔb mɩ̀ tu a lɛ a sãakʋ̃-kore pie nɩ ayi zie.» 9«A Sãakʋ̃-kore tɩ nyuur ɩ nɩ a Zuzɛb, nyɔw ʋ da ƴãw bɛ cen nɩ Eziptɩ. Ɛ cɛ a Naaŋmɩn tɩ be n a ʋ zie. 10Ʋ tɩ faa ʋ nɩ a ʋ kpɩɛrʋ za pʋɔ, ɛ kʋ̀ ʋ maalʋ nɩ yã-bãwfʋ a Eziptɩ nãà Faarɔ̃ niŋé, ʋ de ʋ ʋ kaarɛ a Eziptɩ tẽw zie, lãw nɩ a nãà yir bome zie. 11Kɔ̃ wa tɩ lo n a Eziptɩ nɩ a Kanãa, wa n kpɩɛrʋ yaga. A tɩ sãakʋm mɩnɛ bɛ tɩ cãa páwr a dɩrɛ ɩ. 12A Zakɔb na tɩ wõ kɛ bʋ̃-dɩrɩ be n a Eziptɩ a, ʋ tõ n a tɩ sãakʋm mɩnɛ a gb'a a dãw-niwn sob ƴãw. 13Ʋ na tɩ lɛb tõ bɛ a gb'a ayi sob ƴãw a, a Zuzɛb tɩ ɩ na a ʋ yɛbr bãw kɛ ʋlɛ n'ʋ, ɛ a Faarɔ̃ mɩ̀ tɩ bãw a ʋ yib zie. 14Lɛ n'a a Zuzɛb tɩ ƴãw bɛ cen tɩ tɛr a ʋ sãà Zakɔb nɩ a ʋ yir dem za wa n; bɛ za tɩ ɩ n nɩbɛ lɩz'a anaar ŋmãa nũu. 15A ŋa n'a a Zakɔb tɩ siw a Eziptɩ, be n'a ʋ tɩ kpi, ʋlɛ nɩ a tɩ sãakʋm mɩnɛ. 16Bɛ tɩ tuo bɛ na wa n a Sɩsɛm, wa ũù a yaa bɔw nɛ pʋɔ a Abraham na tɩ da a Amɔɔr bibiir zie a Sɩsɛm a.» 17«A daar nɛ, a Naaŋmɩn na na tu a nʋɔr ʋ na ƴãw kʋ̀ a Abraham a, tɩ pɩɛlɛ na. A tɩ nɩ-bʋʋrɛ tɩ yɛ̀r a yãwmɛ dɔwlɩ a Eziptɩ pʋɔ. 18Na-yũo kãw, na bɛ tɩ bãw a Zuzɛb a, tɩ de nɩ a naalʋ a Eziptɩ. 19A nãà ŋa tɩ bɛlɩ nɩ a tɩ bʋʋrɛ ɛ dɔwrɛ a tɩ sãakʋm mɩnɛ, mɩ́ tɩ fɛr bɛ ƴãw bɛ zawrɩ a bɛ bɩ-pɩɩlɛ bɛr kɛ́ bɛ kpi. 20A ʋlɩ vuo nɛ pʋɔ n'a a Mõyiir tɩ dɔw, ɩ bi-vla na pɛlɩ a Naaŋmɩn pʋɔ a. Bɛ tɩ tɛr ʋ na guoli a ʋ sãà dĩ̀ó tɩ maalɩ cuwr ata. 21A lɛn daar bɛ na wa zawr ʋ bɛr a, a Faarɔ̃ pɔwyaa de ʋ na guoli mɛ̃ a ʋ bi-dɔwra a. 22A ŋa n'a bɛ tɩ zànɩ nɩ a Mõyiir a Eziptɩ yã-bãwfʋ za, ʋʋ tɩ tɛr ɩ fãw a ʋ ƴɛrʋ pʋɔ nɩ a ʋ ɩ-ɩrɩ pʋɔ. 23Ʋ na wa tɛr yome lɩz'a ayi a, a tɩɛrʋ wa ʋ na k'ʋʋ cen tɩ nyɛ̃ a ʋ yɛbr Ɩsɩrayɛl biir. 24Ʋ na tɩ nyɛ̃ Eziptɩ tẽw nɩr ʋ dɔwrɛ a bɛ kãw a, ʋ ŋmãa na yi de a sob nɛ bɛ na dɔwrɛ a zɛbr, ɛ lɩɛr ʋ ŋmɛ a Eziptɩ tẽw nɩr nɛ kʋ́. 25Ʋ tɩ tɩɛrɛ k'aa ʋ yɛbr na bãwnɩ a na kɛ Naaŋmɩn n'ʋ tu a ʋ Mõyiir kʋ̀rɛ bɛ a faafʋ, ɛ cɛ bɛ bɛ tɩ bãw kɛ lɛ n'a ɩ. 26A bio daarɩ, ʋ tɩ nyɛ̃ nɩ Ɩsɩrayɛl bʋʋrɛ nɩbɛ ayi bɛ pɔbr taa, ʋ yel k'ʋʋ faarɩ bɛr. Ʋ tɩ yel bɛ na: ‹Ɩ̃ ba mɩnɛ ɛ, nyɩ ɩ n yɛbr, bʋ̃ʋ n'ʋ so nyɩ dɔwrɛ taa?› 27Ɛ cɛ a sob nɛ na tɩ dɔwrɛ a ʋ tɔ a tɩ daa nɩ a Mõyiir bɛr ɛ yel a ŋa: ‹Ãa n'ʋ ƴãw fʋ kɛ́ fʋ ɩ a tɩ nɩ-kpɛ̃ɛ nɩ a tɩ ƴɛr-maalɛ? 28Fʋ bɔbr a kɛ fʋ kʋ́ m mɛ̃ a lɛ fʋ na zãa kʋ́ a Eziptɩ tẽw nɩr a bɩɩ?› 29A Mõyiir na tɩ wõ a ƴɛr-bie a ŋa a, ʋ zɔ na cen tɩ kpɩɛr Madɩ̃a. Ʋ tɩ dɔw nɩ dɛbli ayi a be.» 30«A tɩ maal ɩ yome lɩz'a ayi, ɛ́ malkɩ tɩ wul ʋ tʋɔra a Mõyiir Sɩnayi tãw wɛja pʋɔ, tuw kãw vũu zɛlɛ pʋɔ. 31A Mõyiir na tɩ nyɛ̃ a yel ŋa a, a tɩ ɓãa ʋ nɩ nʋɔr ʋ tawr pɩɛlɛ k'ʋʋ maal jɩr kaa. Lɛ n'a ʋ tɩ wõ kɔkɔr ʋ yere: 32‹Mãa n'ɩ a fʋ sãakʋm mɩnɛ Naaŋmɩn, a Abraham, a Ɩzaakɩ nɩ a Zakɔb Naaŋmɩn.› A Mõyiir tɩ mawr ɩ ʋ za, ɛ́ bɛ lɛ saw na zɛw zu jɩr kaa ɩ. 33Lɛ n'a a Sore tɩ yel ʋ: ‹Fowri a fʋ nafawr bɛr, a ka fʋ na ar a, ɩ n zi-sõw. 34Sɩza, ɩ̃ nyɛ̃ nɩ a ɩ̃ nɩ-bʋʋrɛ kpɩɛrʋ a Eziptɩ, ɩ̃ wõ n a bɛ kon. Ɩ̃ siw na wa k'ɩ̃ɩ wa faa bɛ. Ƴɛrɛ ŋa a, ɩ̃ tone fʋ na, cen a Eziptɩ.› » 35«A Mõyiir ŋa a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ na tɩ jɛ bɛr a, a ʋl bɛ na tɩ sowri: ‹Ãa n'ʋ ƴãw fʋ fʋ ɩ nɩ-kpɛ̃ɛ nɩ ƴɛr-maalɛ a?› Ʋlɛ n'ʋ a Naaŋmɩn tõ a bɛ zie, k'ʋʋ ɩ a bɛ nɩ-kpɛ̃ɛ nɩ a bɛ faarɛ. A tõ-nʋɔr ŋa n'ʋ a Naaŋmɩn tɩ tõ a malkɩ k'ʋʋ tɩ kʋ̀ a Mõyiir, a lɛn daar ʋ na tɩ wul ʋ tʋɔra a tuw pʋɔ a. 36A Mõyiir ʋ tɛr bɛ yi n a Eziptɩ ɛ maalɩ yel-bãw-guuri nɩ nɔ-ɓãa-yele a Eziptɩ tẽw nɩ a Kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ-zɩɛ ƴãw nɩ a wɛja-kpalɛ pʋɔ yome lɩz'a ayi. 37Ʋlɛ n'ʋ tɩ cãa yel a Ɩsɩrayɛl biir: ‹Naaŋmɩn na ɩ na ƴɛr-manɛ na ŋmɛ̃ mɛ̃ a mãa a, ʋ yi a nyɩ pʋɔ a nyɩ ƴãw.› 38A wɛja-kpalɛ pʋɔ lãw daar a, a Mõyiir ʋ tɩ be a tɩ sãakʋm mɩnɛ nɩ a malkɩ cárá, ɛ a malkɩ ƴɛrɛ nɩ ʋ a Sɩnayi tãw zu. Ʋlɛ n'ʋ de a nyɔ-vʋʋrʋ ƴɛr-bie wa kʋ̀ tɩ. 39Ɛ cɛ a tɩ sãakʋm mɩnɛ bɛ tɩ saw a Mõyiir nʋɔr ɛ; bɛ zawr ʋ na bɛr, ɛ lɛ tɩɛrɛ a Eziptɩ cenu. 40Lɛ n'a bɛ tɩ yel a Aarɔ̃: ‹Maalɩ ŋmɩmɛ kʋ̀ tɩ, a de tɩ niwn. A Mõyiir ŋa na tɛr tɩ yi n a Eziptɩ a, tɩ bɛ bãw ʋlɩ bom nɛ na ɩ ʋ a ɩ.› 41A alɩ bibie nɛ pʋɔ n'a bɛ tɩ maalɩ na-dele ɛ maalɩ bawr kʋ̀ ʋ, ɛ maalɩ cuw kpɛ̃ɛ a bɛ nuru bʋ̃-maala ƴãw. 42Lɛ n'a a Naaŋmɩn gùr pùor cɔw bɛ, ɛ bɛr bɛ bɛ su zu maalɛ a salom zu bʋ̃-caalɩ, a tu a lɛ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ na tɩ sɛb yel a: ‹Ɩsɩrayɛl yir nɩbɛ ɛ, yome lɩz'a ayi za nyɩ na kpɛ a wɛja-kpalɛ pʋɔ a, nyɩ kʋ́ n dʋn kʋ̀ m ɩ? Nyɩ maal ɩ bawr kʋ̀ m ɩ? 43Nyɩ tuo nɩ ŋmɩn Molɔkɩ pɛn-sɛw nɩ a nyɩ ŋmar-bi-ŋmɩn Erefã dasule. A tɩbɛ a ŋa n'a nyɩ maalɩ gbine dume puore. Lɛ so, ɩ̃ na ír nyɩ nɩ a nyɩ tẽw pʋɔ cen nɩ tɩ zuo nɩ Babɩlɔn bɛr.› » 44«A wɛja-kpalɛ pʋɔ a, a tɩ sãakʋm mɩnɛ tɩ tɛr ɩ a Naaŋmɩn Wõ-taa pɛn-sɛw. A Naaŋmɩn tɩ yel a kʋ̀ a Mõyiir k'ʋʋ maalɩ a pɛn-sɛw ŋa ʋ ŋmɛ̃ taa nɩ a ʋl ʋ na tɩ nyɛ̃ a. 45A tɩ sãakʋm mɩnɛ lʋɔrɩ nɩ a pɛn-sɛw ŋa kʋ̀ taa. A lɛn daar a Zozue na wa tɩ de bɛ a niwn a, bɛ tɩ cãa na tɛr a pɛn-sɛw ŋa. A Zozue n'ʋ tɩ tɛr bɛ tɩ kpɛ n a tẽw ʋl pʋɔ, a Naaŋmɩn na diw a tẽ-biir, ɛ a Ɩsɩrayɛl biir zɛb de a. A pɛn-sɛw ŋa tɩ be n a be tɩ ta a Daviir daar. 46A Daviir tɩ pɛlɩ nɩ a Naaŋmɩn pʋɔ. Ʋlɛ n'ʋ tɩ zɛlɩ k'ʋʋ tʋ̃ɔ ŋmãa yir kʋ̀ a Zakɔb Naaŋmɩn. 47Ɛ cɛ Salomɔ̃ n'ʋ wa ŋmãa yir kʋ̀ a Zakɔb Naaŋmɩn. 48Ɛ cɛ a Naaŋmɩn-na-do-saa-bɛ-pɩɛl-a, bɛ kpɩɛr nɩsaalbɛ nuru yi-mɩɛrɩ pʋɔ ɩ, mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ na yel a: 49‹A Sore yel a: a salom ɩ n a ɩ̃ naalʋ da-kɔw, ɛ a tẽsɔw ɩ a ɩ̃ gbɛɛ dɔwlʋ zie. Yir buor ʋ nyɩ na ŋmãa kʋ̀ m? Nyɩnɛ n'a na ɩ a ɩ̃ pɩɛnʋ zie? 50A ɩ̃ nũu bɛ n'ʋ maalɩ a a ŋa za a ɩ?› » 51«Zukpɛn dem n'ɩ nyɩ! A nyɩ tobe nɩ a nyɩ socie bɛ wone a Naaŋmɩn bʋɔlʋ ɛ. Nyɩ mʋɔr ɩ nɩ a Vʋʋrʋ Sõw kʋra lɛ. Nyɩ sɩrɩ na ŋmɛ̃ mɛ̃ a nyɩ sãà mɩnɛ a. 52Naaŋmɩn-ƴɛr-man-buor sob ʋ a nyɩ sãà mɩnɛ bɛ dɔwrɩ? Bɛ kʋ́ n a bɛl na tɩ dãw hiere a nɩ-mɩŋa waa a. A Nɩ-mɩŋa ŋa tɔr za nyɩ na pãa mɩl kʋ́ a, 53nyɩɩm Naaŋmɩn na tu malkɩ mɩnɛ kʋ̀ a ʋ Wulu ɛ́ nyɩ zawrɩ a tub a.» 54A Zifʋ mɩnɛ ƴɛrʋ-dɩb-lãw nɩbɛ tɩ pi n kɔkɛɛ dʋnɛ nɩ nyɩmɛ a Ɩtɩɛn ƴãw, a ʋ ƴɛr-bie a ŋa zũú. 55Ɛ cɛ a Vʋʋrʋ Sõw tɩ paal ɩ a Ɩtɩɛn, ʋ uori a salom nyɛ̃ a Naaŋmɩn yúor-vɩɛlʋ-danʋ nɩ a Yeezu na ar a Naaŋmɩn dʋrʋ lowr a. 56Ʋ tɩ yel a: «Ɩ̃ nyɛ̃ nɩ a salom k'ʋ yuo, ɛ a Nɩsaal Bie ar a Naaŋmɩn dʋrʋ lowr.» 57A bɛlɩ dem na tɩ be a be a, tɩ pàw nɩ a bɛ tobe ŋmɩɛr ɩ cɛlsɩ. Bɛ za tɩ lãw na zɔ mɛ̃ nɩ-been a 58tɩ lo nyɔw ʋ vɩr yi n a tẽw pʋɔ, tɩ tĩ lɔbr ɩ ʋ kʋsɛbɛ. A yel-mɩn-dem tɩ bin nɩ a bɛ bʋ̃-suuri pɔl-bile kãw zie bɛ na bʋɔlɛ kɛ Sol a. 59Bɛ na tɩ lɔbr ɩ ʋ a kʋsɛbɛ a, a Ɩtɩɛn tɩ puore nɩ a ŋa: «Sore Yeezu u, de a ɩ̃ vʋʋrʋ!» 60Al pùorí, ʋ tɩ gbĩ n dume ɛ yel kpɛ̃w za: «Sore e, taa dier a yel-bier ŋa dɔwlɛ a bɛ zu ɛ.» Ʋ na tɩ yel a ŋa baar a, ʋ gur ɩ a kũu gʋ̃ɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\