NƖ-TONI 8

1A Sol mɩ̀ tɩ saw na kɛ́ bɛ kʋ́ a Ɩtɩɛn. A ʋlɩ bibir nɛ tɔr za, dɔwrʋ kpɛ̃ɛ tɩ lo n a Zeruzalɛm Lãw-yir zu. Bɛ za tɩ zɔ na yaarɩ cen a Zude nɩ a Samaari ten pʋɔ, ɛ tɩ cɛ a nɩ-toni tɛwr. 2Nɩbɛ na nɔ̃w a puoru a, tɩ ɓaw nɩ a Ɩtɩɛn cen nɩ tɩ ũù, ɛ kõ ʋ yaga za. 3A Sol ʋl a, ʋ tɩ ƴãw nɩ fãw dɔwrɛ a Lãw-yir. Ʋ mɩ́ tɩ kpɛ n a yie pʋɔ nyɔw nɩbɛ, dɛbr nɩ pɔwbɛ za, tɩ lɔb ƴãw a gaso pʋɔ. 4A bɛl na tɩ zɔ yaarɩ a, tɩ cɔlɛ na hiere a Yel-nʋ̃ɔ̀. 5Lɛ n'a a Filib tɩ siw a Samaari tẽ-kpɛ̃ɛ kãw pʋɔ tɩ manɛ a Kɩrɩta yele kʋ̀rɛ a nɩbɛ. 6A zu-sɛbla tɩ gel a tu a ʋ kanʋ pùor: bɛ za tɩ wone na bɛ na manɛ a nɔ-ɓãa-yele ʋ na maalɛ a, bɩɩ bɛ tɛɛ za mɩ̀ mɩ́ tɩ nyɛ̃ a na. 7A kɔ̃tɔ̃-faar tɩ ŋmɩɛr ɩ cɛlsɩ yire nɩ a kɔ̃tɔ̃-ìrbɛ yaga zie. Nɩ-yaga na tɩ lore wɔblʋ bɩɩ gbɛr a tɩ sanɩ na. 8Nʋ̃ɔ̀-kpɛ̃ɛ tɩ paalɩ a tẽw nɛ. 9Dɛb kãw bɛ na bʋɔlɛ kɛ Sɩmʋ̃ a, tɩ dãw na be a tẽw nɛ pʋɔ. Ʋ tɩ tone nɩ tɩtɩblɛ tome, a mɩ́ ɩ nɔ-ɓãan a Samaari tẽw dem za zie. Ʋ tɩ yel a kɛ ʋlɛ mɩ̀ n'ʋ, 10ɛ a nɩbɛ za tɩ tu a ʋ pùor, a bibiir tɩ lãw nɩ a nɩ-bɛrɛ. Bɛ tɩ yere na: «A dɛb ŋa n'ɩ a Naaŋmɩn fãw, a fãw ʋl bɛ na bʋɔlɛ a fãw kpɛ̃ɛ a.» 11Bɛ tɩ tu n a ʋ pùor, ʋ na tɩ ɩ a ʋ tɩtɩblɛ ɩ-ɩrɩ a nyɔw bɛ a koro za a ƴãw. 12Ɛ cɛ a Filib na wa hieri a Naaŋmɩn-Naalʋ Yel-nʋ̃ɔ̀ nɩ a Yeezu Kɩrɩta Yel-nʋ̃ɔ̀ a, bɛ tɩ saw na de a Filib ƴɛrʋ ɛ de a suob, dɛbr nɩ pɔwbɛ. 13A Sɩmʋ̃ tɔr za mɩ̀ tɩ saw na de ɛ de a suob, ɛ́ mɩ́ tɩ sɛ̀b mɛr a Filib kʋra lɛ. Ɛ a nɔ-ɓãa-yel-bɛrɛ nɩ a yel-bãw-guuri ʋ na tɩ nyɛrɛ a, tɩ ɩ ʋ nɩ nɔ-ɓãan. 14A nɩ-toni, na tɩ be a Zeruzalɛm a, tɩ wõ na kɛ a Samaari tẽw dem saw na de a Naaŋmɩn ƴɛrʋ. Lɛ n'a bɛ tɩ tõ Pɩɛr nɩ Zã a bɛ zie. 15Bɛ na tɩ ta a, bɛ pùor ɩ Naaŋmɩn kʋ̀ a Samaari tẽw dem, kɛ́ bɛ tʋ̃ɔ páw a Vʋʋrʋ Sõw, 16ʋ na bɛ tɩ siw a bɛ been kãw za zu sɛr a ƴãw: a suob tɛwr ʋ bɛ tɩ de a Sore Yeezu yúor ƴãw. 17A Pɩɛr nɩ a Zã tɩ íre nɩ nuru dɔwlɛ a bɛ zu, ɛ́ bɛ tɩ páwr a Vʋʋrʋ Sõw. 18A Sɩmʋ̃ tɩ nyɛ̃ na kɛ a nɩ-toni mɩ́ wa dɔwlɩ nuru a nɩr zu a, a ʋ sob mɩ́ páw nɩ a Vʋʋrʋ Sõw. Lɛ so ʋ tɩ ír libie zɛlɛ nɩ a Pɩɛr nɩ a Zã 19yere nɩ: «Nyɩ de, ɛ mɩ̀ kʋ̀ m a fãw ŋa, kɛ́ a bɛlɩ dem zu ɩ̃ nãá mɩ́ wa ír a nuru dɔwlɩ a, bɛ mɩ̀ mɩ́ páw a Vʋʋrʋ Sõw.» 20Ɛ cɛ a Pɩɛr tɩ yel ʋ na: «Fʋ̃ʋ nɩ a fʋ libie za a, nyɩ wɛ! Fʋ na tɩɛrɛ kɛ́ fʋ na tʋ̃ɔ na da n libie a Naaŋmɩn maalʋ ʋ na tɩrɛ zawla lɛ a! 21A fʋ tɩɛrʋ na bɛ tori a Naaŋmɩn zie a, fʋ bɛ tɛr sɔr na páw bom za a yele a ŋa na ɩrɛ a ka a pʋɔ ɩ. 22A na ɩ lɛ a, zawrɩ a fʋ yel-faa ŋa bɛr ɛ pùori a Sore: a mɩnɛ kãw ʋ na dɩ n a tɩɛr-faa ŋa, na wa a fʋ zie a, sãwna suur kʋ̀ b. 23Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ nyɛ̃ a na fʋ kpɛ n nyuur yaga za, ɛ a yel-bier 'lẽ fʋ mɛ̃ miwr a.» 24A Sɩmʋ̃ tɩ sɔw na: «A nyɩɩm tɛɛ za, nyɩ pùori a Sore kʋ̀ m, kɛ a a ŋa kãw za nyɩ na yel a taa páwr mɛ̃ ɩ.» 25A Pɩɛr nɩ a Zã na tɩ dɩ a dãsɩɛ ɛ hieri a Yel-nʋ̃ɔ̀ a be a, bɛ lɛb a cen a Zeruzalɛm. Bɛ tɩ hiere nɩ a Yel-nʋ̃ɔ̀ a Samaari lowr tẽli yaga pʋɔ cere nɩ. 26A Sore malkɩ tɩ ƴɛr ɩ a Filib zie yel ʋ: «Ìr tu a saa-pɛrɩ́-dʋrʋ lowr, de a sɔr ʋl na yi a Zeruzalɛm ɛ siwr a Gaza a, nɩr bɛ be a ʋ zu ɛ.» 27A Filib tɩ ìr cen daadaa lɛ. Zɩ̃ kɛ dɛ-vár kãw, Etiopi tẽw pɔw-nãà Kãdasɩ tõ-tõ-nɩ-kpɛ̃ɛ, na tɩ kaarɛ a ʋ na-bome zie a, tɩ cen nɩ a Zeruzalɛm tɩ pùori 28ɛ lɛb kule. Ʋ tɩ zɩ̃ n a ʋ torko pʋɔ kanɛ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Ɩzayi sɛbɛ. 29A Vʋʋrʋ Sõw tɩ yel ɩ a Filib: «Cen ta a torko ŋa zie.» 30A Filib tɩ zɔ na pɩɛlɩ wõ a dɛ-vár ʋ kanɛ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Ɩzayi sɛbɛ, ʋ sowr ʋ: «Fʋ nɩ̃ɛ na bãw a kanʋ ŋa fʋ na kanɛ a pɛr ɩ?» 31Ʋ tɩ sɔw na: «Nɩr bɛ wa ír a pɛr kʋ̀ m a, ŋmɩŋmɩn za n'a ɩ̃ na ɩ tɩ bãw?» Ʋ tɩ yel ɩ a ŋa, ɛ ƴãw a Filib do kpɛ zɩ̃ pɩɛl ʋ. 32A Sɛb-sõw ƴɛr-bie a ŋa n'a ʋ tɩ kanɛ: ‹Mɛ̃ pɛ́rʋ bɛ na nyɔw cere nɩ a kʋ́b zie a, mɛ̃ péle bɛ na ŋmarɛ a kɔblʋ ɛ ʋ ar gbili a, ʋ bɛ haa nʋɔr ɛ. 33Bɛ siwr ʋ na, ɛ́ bɛ dɩ a ƴɛrʋ nɩ mɩnʋ kʋ̀ ʋ ɛ. Ãa n'ʋ ƴɛr a ʋ bʋʋrɛ ƴɛrʋ? Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ ír ɩ a ʋ nyɔ-vʋʋrʋ a tẽw zu.› 34A dɛ-vár sowr ɩ a Filib: «Ɩ̃ zɛlɛ fʋ na, yel ɩ̃ nyɛ̃, ãa ƴɛrʋ n'a a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ ƴɛrɛ? Ʋl mɩŋa ƴɛrʋ n'a ʋ ƴɛrɛ bɩɩ nɩ-yũo ƴɛrʋ n'a?» 35Lɛ n'a a Filib tɩ de a ƴɛrʋ, tĩ a Sɛb-sõw ƴɛr-bie a ŋa zie ɛ hieri a Yeezu Yel-nʋ̃ɔ̀ kʋ̀ ʋ. 36Bɛ na tɩ cãa lo a sɔr cere a, bɛ tɩ ta n kʋ̃ɔ zie. A dɛ-vár tɩ yel ɩ a Filib: «Nyɛ̃ kʋ̃ɔ, bʋ̃ʋ n'ʋ be be ɩ̃ kʋ̃ tʋ̃ɔ de a suob?» [ 37A Filib tɩ yel ʋ na: «Fʋ̃ʋ wa saw de nɩ a fʋ pʋɔ za a, fʋ na tʋ̃ɔ na de a suob.» A dɛ-vár yel ʋ: «Ɩ̃ saw na de k'aa Yeezu Kɩrɩta ɩ n a Naaŋmɩn Bie.»] 38Ʋ tɩ ƴãw na bɛ ɩ a torko ʋ ar, ɛ ʋlɛ nɩ a Filib siw bɛ za ayi a kʋ̃ɔ̀mɩ́, a Filib kʋ̀ ʋ a suob. 39Bɛ na wa lɛb yi a kʋ̃ɔ pʋɔ a, a Sore Vʋʋrʋ ír ɩ a Filib. A dɛ-vár bɛ lɛ tɩ cãa nyɛ̃ ʋ ɛ, ɛ cãa lo a ʋ sɔr kule nɩ nʋ̃ɔ̀. 40A Filib ʋl wa tɩ nyɛ̃ na ʋ be Azɔtɩ. Al pùorí, ʋ tɩ hiere nɩ a Yel-nʋ̃ɔ̀ a ten al za pʋɔ ʋ na tɩ tuur tɔlɛ a, tɩ sãá nɩ Sezaare.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\