NƖ-TONI 9

1A Sol ʋl cãa bɛ tɩ bɛrɛ a Sore po-tuurbɛ ɩ, ɛ bɔbr a bɛ kʋ́b. Ʋ tɩ cen na tɩ páw a bawr-maal-kara, 2ɛ ƴãw ʋ kʋ̀ ʋ sɛb-tʋɔlɩ a Damasɩ tẽw puoru-diru nɩ-bɛrɛ ƴãw, kɛ́ ʋlɛ wa tɩ nyɛ̃ nɩbɛ, dɛbr bɩɩ pɔwbɛ, bɛ tuur a Yeezu sɔr a, ʋ̃ʋ nyɔw bɛ ƴãw bamɛ wa n a Zeruzalɛm. 3Ʋ tɩ lo n a sɔr cere tɩ pɩɛlɛ a Damasɩ, wa bere cãa yi a salom zu wa caalɩ pili pàw ʋ. 4Ʋ tɩ lo na gã tẽw ɛ wõ kɔkɔr ʋ yere a ʋ zie: «Sol i, Sol i, bʋ̃ʋ n'ʋ so fʋ dɔwrɛ mɛ̃?» 5A Sol tɩ sowr ʋ na: «Ãa nɛ b, Sore e?» Ʋ tɩ sɔw na: «Mãa n'ɩ a Yeezu, mãa n'ʋ fʋ dɔwrɛ. 6Ɛ cɛ ìr kpɛ a tẽw pʋɔ, bɛ na tɩ yel a kʋ̀ b a ʋlɩ bom nɛ a na fɛr kɛ fʋ ɩ a.» 7Dɛ̃bɩ̃ɛ tɩ gbĩni nɩ a Sol sɔr-lãw-cen-taabɛ bɛ ar gbili: bɛ tɩ wone nɩ a kɔkɔr, ɛ cɛ bɛ bɛ tɩ nyɛ̃ nɩr za ɩ. 8A Sol tɩ lɛb a ìr. Ɛ cɛ ʋ na saa tɩ yuo a mimie a, ʋ bɛ tɩ nyɛrɛ ɩ. A ʋ sɔr-lãw-cenbɛ tɩ nyɔw ʋ nɩ nũú taw tɩ kpɛn a Damasɩ. 9Ʋ tɩ maal ɩ bibie ata, ɛ cãa bɛ nyɛrɛ ɩ. Ɛ a bibie ata a ŋa za ʋ bɛ dɩ bom ɛ, ɛ bɛ nyũ bom ɛ. 10Yeezu po-tuure kãw, na dɩ kɛ Ananɩasɩ a, tɩ be n a Damasɩ. Ʋ tɩ nyɛ̃ nɩ a Sore ʋ bʋɔl ʋ: «Ananɩasɩ ɩ! » Ʋ sɔw: «Mãa n'ɩ ŋan Sore e.» 11A Sore tɩ yel ʋ na: «Ìr yi a sɔr ʋl zu bɛ na bʋɔlɛ a ‹Sɔr-dẽdẽ› a, tɩ kpɛ a Zuda yir sowri nɩr kãw na dɩ kɛ Sol a, Tarsɩ n'a ʋ yi. Ʋ puore na, 12ɛ nyɛ̃ nɩr na dɩ kɛ Ananɩasɩ a, ʋ wa kpɛ ír nuru dɔwlɩ a ʋ zu k'ʋʋ tʋ̃ɔ lɛ nyɛrɛ.» 13A Ananɩasɩ tɩ sɔw na: «Sore e, ɩ̃ wõ n nɩ-yaga na ƴɛr a nɩr ŋa ƴɛrʋ a, nɩ a dɔwrʋ al za ʋ na dɔwrɩ a fʋ nɩbɛ a Zeruzalɛm a. 14A bawr-maal-nɩ-bɛrɛ kʋ̀ ʋ nɩ sɔr ʋ wa a ka, k'ʋʋ wa nyɔw a bɛlɩ dem za na bʋɔlɛ a fʋ yúor a ƴãw bamɛ.» 15Ɛ cɛ a Sore tɩ yel ʋ na: «Cen, a nɩr ŋa ɩ n tõ-tõ-bom ɩ̃ na kaa ir k'ʋʋ ɩ a ɩ̃ yúor yi ta a nɩ-bʋʋr-yoru, a na-mɩnɛ nɩ a Ɩsɩrayɛl biir zie a. 16Mãa mɩŋa na wul ʋ nɩ a tuo al za a na fɛr k'ʋʋ wõ a ɩ̃ yúor ƴãw a.» 17A Ananɩasɩ tɩ cen na tɩ kpɛ a yir pʋɔ, dɔwlɩ a nuru a ʋ zu ɛ yel: «Ɩ̃ yɛb Sol i, a Sore n'ʋ tõ m. A Yeezu ʋl na wul ʋ tʋɔra fʋ nyɛ̃ ʋ a sɔr ʋl fʋ na tɩ lo waar a zu a, ʋlɛ n'ʋ tõ m k'ɩ̃ɩ wa ɩ fʋ lɛb nyɛrɛ ɛ a Vʋʋrʋ Sõw paalɩ fʋ.» 18Daadaa lɛ bome kãw, na ɩ mɛ̃ zʋm-pɛgɛ a, tɩ yi n a ʋ mimie pʋɔ lawrɩ lo, ɛ ʋ lɛb nyɛrɛ ɛ de a suob. 19Al pùorí, ʋ tɩ dɩ na lɛb páw fãw. A Sol tɩ maal ɩ bibie blã a Damasɩ, ʋlɛ nɩ a Yeezu po-tuurbɛ na tɩ be a be a. 20Ʋ tɩ tĩ nɩ daadaa lɛ hiere a Zifʋ mɩnɛ puoru-dìrú kɛ a Yeezu n'ɩ a Naaŋmɩn Bie. 21A bɛlɩ dem za na tɩ bɛrɛ wone a ʋ kanʋ a, mɩ́ tɩ nyɔw nɩ nʋɔr yere nɩ: «A nɩr ŋa bɛ tʋ̃ɔ n'ʋ bɛ tɩ bɛrɛ a bɛlɩ dem na bʋɔlɛ a Yúor ŋa a Zeruzalɛm a ɩ? Ɛ a bɛ nyɔwfʋ ƴãw bɛ n'a ʋ sʋ̃ɔmɩ bul wa a ka, k'ʋʋ wa nyɔw bɛ 'lẽ cen nɩ tɩ kʋ̀ a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ ɩ?» 22Ɛ cɛ a Sol tɩ nyɛrɛ nɩ fãw dɔwlɛ, ɛ́ mɩ́ tɩ ƴɛr tʋ̃ɔ a Damasɩ tẽw Zifʋ mɩnɛ, ʋ na mɩ́ tɩ manɛ wule k'aa Yeezu sɩrɩ n'ɩ a Kɩrɩta a. 23A wa tɩ kɔwrɩ na, ɛ a Zifʋ mɩnɛ bɛ ŋa wa ír bʋ taa kɛ́ bɛ kʋ́ a Sol. 24A Sol tɩ wõ n a bɛ bʋ-taa ŋa yele. A Zifʋ mɩnɛ mɩ́ tɩ gu n a tẽw dɩ̃dɛɛ mʋ̃tɔ̃w nɩ tɩ̃ɩsɔw za, kɛ́ bɛ tʋ̃ɔ piw nyɔw ʋ kʋ́. 25Ɛ cɛ tɩ̃ɩsɔw kãw, a Sol po-tuurbɛ tɩ ɓaw ʋ na ƴãw zãgba pʋɔ ɛ 'lẽ nɩ mie tur bɛr dapùorí ʋ siw. 26A Sol na tɩ ta a Zeruzalɛm a, ʋ tɩ bɔbr a k'ʋʋ pʋɔ a Yeezu po-tuurbɛ pʋɔ; ɛ cɛ bɛ za tɩ zɔrɛ nɩ a ʋ dɛ̃bɩ̃ɛ, ɛ bɛ tɩ saw tɩɛrɛ kɛ sɩza n'a ʋ lɩɛbɩ a Yeezu po-tuure ɩ. 27Lɛ n'a a Banabasɩ pãa tɩ tɛr ʋ cen nɩ tɩ wul a nɩ-toni, ɛ manɩ kʋ̀ bɛ a lɛ a Sol na tɩ nyɛ̃ a Sore a sɔr pʋɔ ʋ ƴɛr a ʋ zie a, nɩ a lɛ a Sol na tɩ nyɔw socir ɛ kanɩ nɩ a nɩbɛ a Yeezu yúor ƴãw a Damasɩ a. 28Lɛ n'a a Sol pãa tɩ pʋɔ a bɛ pʋɔ, kpɩɛr ɛ yire a Zeruzalɛm, ɛ nyɔw socir kanɛ nɩ a nɩbɛ a Sore yúor ƴãw. 29A Zifʋ bɛl na ƴɛrɛ a Gɩrɛkɩ a zie n'a ʋ mɩ́ tɩ ƴɛrɛ, ɛ ʋlɛ nɩ a bɛl ŋmɩɛr a nɔkpɛn. Ɛ cɛ a nɩbɛ bɛ ŋa tɩ bɔbr ɩ ʋ kʋ́b. 30A yɛbr na tɩ bãwnɩ a, bɛ tɛr ʋ na cen nɩ Sezaare, tɩ ƴãw k'ʋ cen Tarsɩ. 31A Lãw-yir tɩ tɛr ɩ ƴã-ɓaarʋ a Zude tẽw za pʋɔ, nɩ a Galile tẽw nɩ a Samaari tẽw; ʋ tɩ mɩɛr a yɛlɛ ɛ tɛr a Sore zɔba, a Vʋʋrʋ Sõw mɔwlʋ tɩ be n a ʋ zie yaga ʋ kɛrɛ nɩ. 32A Pɩɛr na tɩ cɔlɛ a ziir za a, ʋ mɩ̀ tɩ tɔl a siw a Lɩda a Kɩrɩta-nɩbɛ zie. 33Ʋ tɩ nyɛ̃ nɩ nɩr kãw na dɩ kɛ Ene a, ʋ gã sɛ̃w pʋɔ. Yome anĩ n'ɩ a ŋa ʋ na tɩ gbɛr gã a. 34A Pɩɛr tɩ yel ʋ na: «Ene e, a Yeezu Kɩrɩta sanɩ fʋ na; ìr pili a fʋ sɛ̃w fʋ tʋɔra.» Ʋ tɩ ìr ɩ daadaa lɛ. 35A Lɩda tẽw dem za, nɩ a Saarɔ̃ tẽw nɩbɛ za na tɩ nyɛ̃ ʋ a, bɛ tɩ lɩɛb ɩ a bɛ ɩb saw de a Sore. 36Pɔw kãw tɩ be n a Zope tẽw ɩ a Sore po-tuure. Ʋ tɩ dɩ na kɛ Tabɩta, ɛ́ bɛ bʋɔlɛ Dɔrkasɩ a gɩrɛkɩ kɔkɔr pʋɔ, a pɛr lɛ kɛ Wala. A ɩ-vɩɛlɩ maalʋ nɩ a nɩ-kɔmɛ sõwfʋ tɩ n'ɩ a ʋ tome. 37Ʋ wa tɩ lo n bàalʋ a alɩ bibie nɛ pʋɔ kpi. Bɛ tɩ sò ʋ nɩ a kʋ̃ɔ, ɓaw do n tɩ bin a bɔwpɩɛ pʋɔ. 38A Lɩda nɩ a Zope pɩɛl ɩ taa. A Kɩrɩta-nɩbɛ na tɩ wõ kɛ a Pɩɛr be n a Lɩda a, bɛ tõ n nɩbɛ ayi kɛ́ bɛ tɩ bʋɔl ʋ nɩ a ƴɛr-bie a ŋa: «Wa fɔ̃w za a tɩ zie.» 39A Pɩɛr tɩ ìr ɩ daadaa lɛ páw bɛ cen. Ʋ na tɩ ta a, bɛ tɛr ʋ na do n a bɔwpɩɛ pʋɔ. A pɔw-kɔbɛ za tɩ ɓã n taa a be, kone wule nɩ a Pɩɛr a kpali nɩ a kpar-bɛrɛ al a Dɔrkasɩ na tɩ wóbr a ʋ cãafʋ daar a. 40A Pɩɛr tɩ ƴãw nɩ a nɩbɛ za bɛ yi, ɛ ʋ lo gbĩ dume pùori. Ʋ na wa pùori baar a, ʋ tɩ lɩɛb ɩ niwn cɔw a kũu ɛ yel: «Tabɩta a, ìr!» Ʋ yuo a mimie, ɛ ʋ na tɩ nyɛ̃ a Pɩɛr a, ʋ ìr a zɩ̃. 41A Pɩɛr tɩ nyɔw ʋ nɩ nũú ʋ ìr, ʋʋ bʋɔlɩ a Kɩrɩta-nɩbɛ nɩ a pɔw-kɔbɛ wa wul bɛ a Tabɩta na lɛb vʋʋrɛ a. 42A Zope tẽw nɩbɛ za tɩ wõ n a yel ŋa, ɛ́ bɛ yaga zie tɩ saw na de a Sore. 43A Pɩɛr tɩ kpɛ n a Zope kɔwrɩ. Ʋ tɩ kpɩɛr ɩ gãn-nɔnɛ́ kãw bɛ na bʋɔlɛ Sɩmʋ̃ a yir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\