KƆLƆSƖ 4

1Nɩ-bɛrɛ ɛ, nyɩ kaarɛ a nyɩ gbãgbaar zie nɩ yel-mɩnʋ nɩ lɛ a na sɛw a, ɛ mɩ̀ bãwnɩ a nyɩ na tɛr Nɩ-kpɛ̃ɛ a salom zu a. 2Nyɩ su zu a puoru ƴãw, a ɩ nyɩ bɛr gʋ̃ɔ ɛ puore a Naaŋmɩn barka. 3Nyɩ mɩ̀ cãa puore kʋrɛ tɩ: kɛ́ a Naaŋmɩn saw tɩ nyɛ̃ vo-vla hiere a ʋ ƴɛrʋ, k'ɩ̃ɩ manɛ a Kɩrɩta saw-deb yel-sɔwla, a ʋl ƴãw n'a ɩ̃ be a gaso pʋɔ. 4Nyɩ puore k'ɩ̃ɩ manɛ a yel-sɔwla ŋa pàwr a ziir za mɛ̃ a lɛ a na fɛr k'ɩ̃ɩ ɩrɛ a. 5Nyɩ ɩrɛ a yẽw dem zie nɩ yã-bãwfʋ, nyɩ taa bɛrɛ vo-vla za ʋ tɔlɛ ɩ. 6Nyɩ mɩ́ ɩ a nyɩ ƴɛrʋ nʋmɛ kʋra lɛ, mɛ̃ bom bɛ na ƴãw nyaarʋ a, ɛ sõwne a nɩbɛ. Nyɩ mɩ́ bãw a sɔwfʋ, sɔw vla kʋ̀ ŋa za. 7A ɩ̃ yɛb-nɔna Tɩsɩkɩ, na ɩ tõ-tõ-bi-dẽdẽle nɩ ɩ̃ lãw-tõ-tɔ a Sore tome pʋɔ a, na manɩ nɩ a ɩ̃ yele za kʋ̀ nyɩ. 8Ɩ̃ sʋ̃ɔm a bul tone ʋ a nyɩ zie, k'ʋʋ wa manɩ a tɩ yele kʋ̀ nyɩ ɛ mɔwlɩ nyɩ. 9A tɩ yɛb tɔr za nɩ tɩ bá Onezim, na ɩ a nyɩ nɩr a, bɩɛlɛ ʋ na. Bɛ na manɩ nɩ bom za na ɩrɛ a ka a kʋ̀ nyɩ. 10Arɩsɩtakɩ, mãa nɩ ʋl na be a gaso pʋɔ a, puore nyɩ na lãw nɩ a Banabasɩ yɛb Markɩ. Bɛ yel a kʋ̀ nyɩ a lɛ nyɩ na na ɩrɛ a Markɩ ƴãw a: ʋlɛ wa wa a nyɩ zie a, nyɩ de ʋ vla. 11A Yeezu bɛ na bʋɔlɛ Zitisɩ a, mɩ̀ puore nyɩ na. A Zifʋ mɩnɛ pʋɔ a, bɛl tɛwr nɛ bɛ lãw nɩ mɛ̃ tõ a Naaŋmɩn Naalʋ tome. Bɛ mɔwlɩ mɛ̃ nɩ yaga. 12A Epafarasɩ na ɩ a nyɩ nɩr a, mɩ̀ puore nyɩ na. A Yeezu Kɩrɩta tõ-tõ-bie ŋa tʋlɛ nɩ a puoru ƴãw, puore kʋrɛ nyɩ kʋra lɛ, kɛ́ nyɩ tʋ̃ɔ tɛ nyɩgɛ ɛ bɩ nɩbɛ baar a Kɩrɩta sɔr pʋɔ, maalɛ a Naaŋmɩn pʋ-tɩɛrʋ za. 13Ɩ̃ dɩrɛ nɩ a ʋ dãsɩɛ ʋ na wone tuo a nyɩ ƴãw bɛ dɩ vuo a, nɩ a Lawdise dem nɩ a Ierapolisi dem ƴãw a. 14A tɩ ba Luka na ɩ a dɔwta a, nɩ Demasɩ puore nyɩ na. 15Nyɩ pùori a yɛbr na be a Lawdise a, nɩ a Nɛ̃fa, lãw nɩ a Lãw-yir na ɓanɛ taa a ʋ yir a. 16Nyɩmɛ wa kanɩ a ɩ̃ sɛbɛ baar a, nyɩɩm ɩ ʋ ta a Lawdise Lãw-yir pʋɔ bɛ mɩ̀ kanɩ ʋ. Ɛ nyɩ mɩ̀ kanɩ a Lawdise Lãw-yir sɛbɛ bɛ na na tɩr kʋ̀ nyɩ a. 17Nyɩ yel a ŋa kʋ̀ a Arsɩpʋ: «Kaarɛ a Sore ton fʋ na páw a zie vla, ɛ ƴãw fãw tone ʋ vla.» 18A mãa Pol nũu, na sɛb a yaanɩ puoru a, n'ɩ ŋa: nyɩ taa yiire ɩ̃ na be a gaso pʋɔ a ɩ. A Naaŋmɩn maalʋ, ʋ be a nyɩ zie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\