EFƐƐZƖ 4

1A mãa na be a gaso pʋɔ a Sore yúor ƴãw a, ɩ̃ zɛlɛ nyɩ na, nyɩɩm a Naaŋmɩn na bʋɔlɩ a, kɛ́ nyɩ vʋʋrɛ nyɔ-vʋʋrʋ na sɛw taa nɩ a bʋɔlʋ ŋa nyɩ na wõ a. 2Nyɩ tɛr nyɩ tʋɔra siwru yaga, nyɩ tɛr su-baalʋ nɩ su-nyɔwra, nyɩ dier taa sãwna bɛrɛ nɩ nɔ̃wfʋ. 3A lãw-taa a Vʋʋrʋ Sõw na tɩrɛ a, nyɩ ƴãw fãw tɛr ʋ vla, a ƴã-ɓaarʋ na lãw nyɩ taa a zũú. 4Mɛ̃ a lɛ a nyɩ bʋɔlʋ na bʋɔlɩ nyɩ tɩɛr-been pawfʋ ƴãw a, lɛ n'a ƴãgã-been yõ be, Vʋʋrʋ been yõ mɩ̀ be. 5Sore been yõ n'ʋ be, Naaŋmɩn-sawfʋ been yõ, suob been yõ, 6Naaŋmɩn been yõ na ɩ a bɛ za Sãà a, na so bɛ za a, na tone bɛ za zie a, ɛ lãw nɩ bɛ za a. 7Ɛ cɛ a maalʋ al a Kɩrɩta na tɩr a, tɩ za been been páw nɩ maalʋ kãw a pʋɔ. 8Lɛ so a Sɛb-sõw ƴɛr-bir ŋa yel: «Ʋ na do a sa-zu a, ʋ nyɔw nɩ nɩbɛ bɛ ɩ gaso nɩbɛ, ɛ ʋ kʋ̀ bʋ̃-kʋrɩ a nɩsaalbɛ.» 9A «ʋ do na» ŋa pɛr ɩ bo? Alɛ bɛ ɩ k'ʋʋ mɩ̀ siw nɩ a tẽw pʋɔ̃mɩ́ za? 10A sob nɛ na siw a, mɩ̀ cãa n'ɩ a sob nɛ na do tɩ gãw bom za a sa-zu, k'ʋʋ tʋ̃ɔ paalɩ bom za a. 11Ɛ a bʋ̃-kʋrɩ ʋ na tɩr a n'ɩ a nɩ-toni nɩ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ, a Yel-nʋ̃ɔ̀ hierbɛ nɩ a nɩbɛ kaarbɛ nɩ a wul-wulbɛ, 12k'ʋʋ tʋ̃ɔ cɔbrɩ a Kɩrɩta-biir vla a bɛ tome ƴãw: a Kɩrɩta ƴãgan mɛb ƴãw, 13gùre nɩ a lɛn daar tɩ za na na lãw taa ɩ been a Naaŋmɩn-sawfʋ pʋɔ ɛ bãw a Naaŋmɩn Bie a, a lɛn daar tɩ na na ɩ nɩ-bɛrɛ, ta mɛ̃ a Kɩrɩta na ta a ʋ tab za a. 14Lɛ n'a tɩ kʋ̃ cãa ɩ bibiir wul-pɛ-bʋʋrɛ za sɛsɛb-pɩl nɩ kʋ̃ɔ-mie na darɛ viire nɩ, ɛ a nɩsaalbɛ nɩ a bɛ cɩbɛ bɛlɛ ƴãwn tulu pʋɔ a ɩ. 15Tɩmɛ nɩ̃ɛ wa yere a yel-mɩŋa nɩ nɔ̃wfʋ a, tɩ na kɛrɛ nɩ a yele za pʋɔ tarɛ a Kɩrɩta na ɩ a zu a. 16A ʋl zũú n'a a ƴãgan ɓã taa ɩ been ɛ kpɛmɛ, a kɔbɛ tuor-taa ziir na ɩ a ziir za nyɔw taa vla vla a ƴãw. A na ɩ a ŋa a, a ƴãgan ɓɛrmɛ̃ za wa tone vla a, a nɩr ƴãgan za mɩ́ bɩrɛ na ɛ tarɛ a nɔ̃wfʋ zũú. 17A na ɩ a ŋa a, bom ŋa n'ʋ ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ lãw nɩ kpaalʋ a Sore yúor ƴãw: nyɩ ta cãa ɩrɛ mɛ̃ a nɩ-bʋʋr-yoru na tuur a bɛ tɩɛr-zawlɛ a ɩ. 18Lige liw na pàw a bɛ yã, bɛ bɛ pʋɔ a nyɔ-vʋʋrʋ a Naaŋmɩn na tɩrɛ a pʋɔ ɩ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a bɛ zɔnʋ kpawl ɩ a bɛ socie. 19Bɛ bɛ cãa bãw bʋ̃ʋ n'ɩ vĩ ɛ, alɛ so bɛ so pɩ̃ɔ yele tɛwr maalɛ, mɩ́ nyɔw bɛ tʋɔra gu ɩ-fa-bʋʋrɛ za maalʋ ƴãw. 20A nyɩɩm a, a ŋa bɛ n'a bɛ wul nyɩ a Kɩrɩta nyɩ bãw ɛ. 21A ʋ yele n'a nyɩ wõ, ɛ ʋlɛ n'ʋ bɛ wul nyɩ a tu a yel-mɩŋa na be a Yeezu pʋɔ a. 22A koro za ɩ-ɩrɩ n'a a fɛr kɛ́ nyɩ bɛr, ɛ ír a nɩsaal kʋra bɛr, a ʋ bɛlʋ tɩɛrʋ ɩ na ʋ wɩɛr a loba. 23Nyɩ saw bɛ ɩ nyɩ lɩɛbɩ nɩ-paalɛ a nyɩ yã pʋɔ nɩ a nyɩ tɩɛrʋ pʋɔ; 24nyɩ de a nɩ-paala ɩ-ɩrɩ, a ʋl a Naaŋmɩn na ír ʋ ŋmɛ̃ taa nɩ ʋ, ɛ mɩ́ sãá nyɔ-vʋʋrʋ na tu sɔr ɛ ɩ sõw a pʋɔ, ɛ yi yel-mɩŋa zie a. 25A na ɩ a ŋa a, nyɩ bɛr a ziri: ŋa za mɩ́ yel a yel-mɩŋa kʋ̀ ʋ tɔ-sob, tɩ za na ɩ ƴãgã-been ɓɛrmɛ̃ a ƴãw. 26Nyɩ ya nyɛ̃ nɩ suur bɩɩ? Nyɩ taa maalɛ yel-bier ɛ; mʋ̃tɔ̃w ta kpɛ ɛ a nyɩ suur cãa bɛ ɓãa ɩ. 27Nyɩ ta bɛr vuo kʋ̀ a Gɛgɛra ʋ so nyɩ ɛ. 28Sob nɛ na tɩ dãw zure a, ʋ bɛr a nyãnyuwlu ɛ nɩ̃ɛ ƴãw fãw tone nɩ a ʋ nuru, mɛ̃ a lɛ a na sɛw a, tʋ̃ɔ mɩ́ páw bom ɩ kʋ̀ sob nɛ na bɛ tɛr a. 29Ƴɛr-faa za bɛ sɛw k'ʋʋ yi a nyɩ nʋɔrɩ́ ɛ, ɛ cɛ nyɩ ƴɛrɛ ƴɛr-bie na tɛr yel-ɩra a, na na tʋ̃ɔ sõw ɛ wa n maalʋ a bɛlɩ dem na bɛrɛ wone nyɩ a zie. 30Nyɩ ta ɩ a Vʋʋrʋ Sõw tɛr pʋ-sãwna ɩ, ʋlɛ n'ɩ a bãwfʋ a Naaŋmɩn na ƴãw nyɩ, gùre nɩ a faafʋ bibir nãa wa vɩɛ a. 31Bom nɛ za na ɩ pʋ-sãwna, suur, su-ɩb, zɛbr-gɔmɛ̃ bɩɩ zʋmɛ a, nyɩ ɩ a za bɔr a nyɩ zie, lãw nɩ a po-tuolu bʋʋrɛ za. 32Nyɩ ɩ nɩ-vɩɛlɩ a nyɩ cara pʋɔ, ɛ zɔrɛ taa nɩ-baalʋ dɩrɛ nɩ suur kʋ̀rɛ taa, mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn na dɩ suur kʋ̀ nyɩ a Kɩrɩta ƴãw a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\