GALASI 1

1A mãa Pol na ɩ nɩ-tona a, ɛ a bɛ ɩ nɩsaalbɛ nɛ bɛ so, bɩɩ nɩsaal zie n'a a yi a, ɛ ɩ a Yeezu Kɩrɩta zie nɩ a Naaŋmɩn Sãà, na ɩ a Yeezu Kɩrɩta ʋ lɛb yi a kũuni pʋɔ a zie n'a a, 2mãa nɩ a yɛbr za na be a ɩ̃ zie ka a, tɩmɛ nɛ bɛ sɛbr a sɛbɛ ŋa kʋ̀rɛ a Galasi tẽw Lãw-yie: 3a Naaŋmɩn tɩ Sãà nɩ a Sore Yeezu Kɩrɩta, bɛ kʋ̀ nyɩ maalʋ nɩ ƴã-ɓaarʋ. 4A Kɩrɩta de nɩ ʋ tʋɔra tɩr, a tɩ yel-bebe ƴãw, k'ʋʋ tʋ̃ɔ faa tɩ a dɩ̃a zie ŋa na bɛ vɩɛl a pʋɔ, mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn tɩ Sãà na bɔbr a. 5A Naaŋmɩn so yúor-vɩɛlʋ-danʋ yome yome za. Amɛn. 6Nʋɔr ɓãa mɛ̃ na, nyɩ na gùr pùor fɔ̃w lɛ kʋ̀ a Naaŋmɩn na bʋɔlɩ nyɩ a Kɩrɩta maalʋ zũú a, ɛ tu Yel-nʋ̃ɔ̀ yũo pùor a. 7A bɛ kaar mɛ̃ Yel-nʋ̃ɔ̀ kãw lɛb a be be ɩ, nɩbɛ bɛ mɩnɛ kãw nɛ bɛ be be damnɛ nyɩ, ɛ bɔbr kɛ bɛ lɩɛbɩ a Kɩrɩta Yel-nʋ̃ɔ̀. 8Ɛ cɛ nɩr wa ɩ mɛ̃ ʋ manɛ nɩ Yel-nʋ̃ɔ̀ kʋ̀rɛ nyɩ, na bɛ ɩ a ʋl tɩ na manɩ kʋ̀ nyɩ a, tɩmɛ saa nɛ bɛ bɩɩ malkɩ na yi salom zu a saa n'ʋ a, a Naaŋmɩn ŋmɛ-ƴãw a tuur ʋ! 9Tɩ tɩ dãw na yel kʋ̀ nyɩ, ɛ ɩ̃ lɛb yere kʋ̀rɛ nyɩ a ƴɛrɛ ŋa: nɩr wa manɛ Yel-nʋ̃ɔ̀ kʋ̀rɛ nyɩ na bɛ ɩ a ʋl nyɩ na wõ a, a Naaŋmɩn ŋmɛ-ƴãw a tuur ʋ! 10A ƴɛrɛ ŋa a, nɩsaalbɛ nɛ bɛ ɩ̃ bɔbr kɛ́ bɛ kpɛ m bɩɩ Naaŋmɩn n'ʋ? Nɩsaalbɛ nɛ bɛ ɩ̃ bɔbr k'ɩ̃ɩ ɩrɛ nʋ̃ɔ̀ kpɩɛr bɩɩ? Mãa tɩ cãa ɩ mɛ̃ ɩ̃ bɔbr a k'ɩ̃ɩ ɩrɛ nʋ̃ɔ̀ kpɩɛr a nɩsaalbɛ a, ɩ̃ kʋ̃ʋ ɩ a Kɩrɩta tõ-tõne ɩ. 11Yɛbr ɩ, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, a Yel-nʋ̃ɔ̀ ɩ̃ na manɩ kʋ̀ nyɩ a bɛ yi nɩsaal zie ɩ. 12Ɩ̃ mɩ̀ bɛ páw ʋ nɩsaal zie ɩ, ɛ́ nɩsaal mɩ̀ bɛ n'ʋ zànɩ nɩ mɛ̃ ɩ̃ bãw ʋ ɛ, a Yeezu Kɩrɩta mɩŋa n'ʋ wul mɛ̃. 13Nyɩ wõ na bɛ na manɩ a ɩ̃ ɩb, a lɛn daar ɩ̃ na tɩ cãa be a Zifʋ mɩnɛ puoru pʋɔ a: a lɛ ɩ̃ na tɩ dɔwrɛ a Naaŋmɩn Lãw-yir bɛ dɩ vuo a, ɛ ƴãw fãw ɩrɛ k'ʋʋ lo a. 14Ɩ̃ tɩ gãw nɩ a ɩ̃ yɛbr yaga zie na ɩ a ɩ̃ lãw-dɔw-taabɛ a, a Zifʋ mɩnɛ puoru yele pʋɔ. Ɩ̃ tɩ tʋlɛ na gãw bɛ a tɩ sãakʋ̃-kore yele pʋɔ. 15Ɛ cɛ, a Naaŋmɩn na kaa ir mɛ̃ bʋɔlɩ mɛ̃ a ʋ maalʋ zũú a ʋ tome ƴãw a, ɩ̃ɩ cãa a ɩ̃ mã pùorí a, ʋ na tɩ nyɛ̃ a sɛw 16k'ʋʋ wul mɛ̃ a ʋ Bie, ɩ̃ tʋ̃ɔ manɛ ʋ kʋ̀rɛ a nɩ-bʋʋr-yoru a, ɩ̃ bɛ tɩ sowri bom nɩsaal kãw za ɩ; 17ɩ̃ mɩ̀ bɛ tɩ do a Zeruzalɛm a bɛl na tɩ de niwn ɩ nɩ-toni a ɩ̃ ƴãw a zie ɩ; ɛ cɛ ɩ̃ tɩ ìr ɩ daadaa lɛ cen a Arabi, a pùorí ɩ̃ lɛb wa a Damasɩ. 18Yome ata pùorí n'a, ɩ̃ tɩ do a Zeruzalɛm k'ɩ̃ɩ tɩ bãw a Pɩɛr, ɛ ɩ̃ tɩ maal ɩ bibie pie nɩ anũu a ʋ zie. 19Ɩ̃ bɛ tɩ nyɛ̃ nɩ-tona kãw za ƴãw pʋɔ, ʋ bɛ ɩ a Sore yɛb Zakɩ ɛ. 20A a ŋa ɩ̃ na sɛbr nyɩ a ɩ n sɩza, Naaŋmɩn niŋé n'a ɩ̃ yere, ɩ̃ bɛ ŋmarɛ ziri ɛ. 21Al pùorí, ɩ̃ cen a Siiri nɩ a Silisi ten voru pʋɔ. 22Ɛ cɛ a Zude tẽw Kɩrɩta Lãw-yie nɩbɛ bɛ tɩ caarɩ bãw mɛ̃ ɩ. 23Wob tɛwr a bɛ tɩ wõ bɛ yere kɛ: «A sob nɛ na tɩ dãw dɔwrɛ tɩ a, a ƴɛrɛ ŋa a, ʋ manɛ nɩ a Naaŋmɩn-saw-deb ʋ na tɩ ɩrɛ k'ʋʋ lo a.» 24Ɛ́ bɛ tɩ danɛ nɩ a Naaŋmɩn a ɩ̃ ƴãw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\