GALASI 2

1Yome pie nɩ anaar pùorí, ɩ̃ tɩ lɛb a cen a Zeruzalɛm, mãa nɩ Banabasɩ. Ɩ̃ mɩ̀ tɩ tɛr ɩ Títɩ̀ ƴãw pʋɔ. 2Yel-wula Naaŋmɩn na ɩ ɩ̃ bãw a n'a so ɩ̃ tɩ do. Ɩ̃ tɩ man nɩ a Yel-nʋ̃ɔ̀ ɩ̃ na hiere a nɩ-bʋʋr-yoru sɔgɔ a kʋ̀ a Kɩrɩta-nɩbɛ, al pùorí, ɩ̃ man ʋ kʋ̀ a nɩ-bɛrɛ bɛ tɛwr zie. Ɩ̃ bɛ tɩ bɔbr k'aa tome ɩ̃ na tõ, ɛ cãa tone a, ɩ zawla ɩ. 3Ɛ cɛ a Títɩ̀ na bɩɛlɛ mɛ̃, ɛ ɩ Gɩrɛkɩ a, bɛ bɛ tɩ fɛr ʋ k'ʋʋ ɩ bɛ ŋmãa a ʋ yʋɔr ɛ, 4yɛb-bɛlɛ-bɛlɛ bɛ mɩnɛ kãw na saa tɩ kpɛ jɛr a tɩ pʋɔ, ɛ́ bɔbr kɛ bɛ ŋmãa ʋ a yʋɔr a. A nɩbɛ bɛ ŋa tɩ sɔwl a kpɛ a tɩ pʋɔ, kɛ́ bɛ piwre a so-tɩ-tʋɔra tɩ na páw a Yeezu Kɩrɩta zie a, ɛ lɛ tɛr tɩ tɩ ƴãw a Naaŋmɩn-Wulu sawfʋ gbãgbaalʋ pʋɔ. 5Tɩ bɛ tɩ saw kʋ̀ a nɩbɛ bɛ ŋa ɛ a ɩ zaa pʋrɩ lɛ ɩ, k'aa Yel-nʋ̃ɔ̀ yel-mɩŋa cãa be be a nyɩ ƴãw. 6Ɛ cɛ a nɩ-bɛrɛ ƴãw a, - bɛlɩ nɩbɛ nɛ bʋʋrɛ bɛ na tɩ ɩ a lɛn daar a, ɩ̃ bɛ cɛlɛ a ɩ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, Naaŋmɩn bɛ jɩrɛ nɩr niwn ɛ - a nɩ-bɛrɛ bɛ ŋa bɛ tɩ ƴãw mɛ̃ fɛrʋ kãw dɔwlɩ ɛ. 7Bɛ nɩ̃ɛ na tɩ nyɛ̃ k'aa Naaŋmɩn kʋ̀ m ɩ a Yel-nʋ̃ɔ̀ hieru bon a bɛl na bɛ ɩ Zifʋ a ƴãw, mɛ̃ a lɛn tɔr za ʋ na tɩ kʋ̀ a Yel-nʋ̃ɔ̀ hieru ton a Pɩɛr a Zifʋ mɩnɛ ƴãw a. 8Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Naaŋmɩn na ƴãw a Pɩɛr ʋ ɩ a nɩ-tona a Zifʋ mɩnɛ zie a, lɛ mɩ̀ n'a ʋ ƴãw ɩ̃ ɩ a nɩ-tona a nɩ-bʋʋr-yoru zie. 9A Zakɩ, Pɩɛr, nɩ Zã, bɛl a nɩbɛ na tɩ nyɛ̃ bɛ ɩ mɛ̃ a Lãw-yir kpule a, tɩ nyɔw tɩ nɩ nũú pùori, mãa nɩ a Banabasɩ, a wul kɛ tɩɩm nɩ bɛl lãw nɩ taa. A ŋa n'a tɩ za lãw wõ taa, kɛ́ tɩɩm na cen nɩ a nɩ-bʋʋr-yoru zie, ɛ bɛl cen a Zifʋ mɩnɛ zie. 10A bɛ zɛlʋ tɛwr tɩ n'ɩ kɛ tɩ tɛr a Zeruzalɛm Lãw-yir nan dem tɩɛrʋ, ɛ́ lɛn tɔr za n'a ɩ̃ ƴãw fãw ɩ. 11Ɛ cɛ, a Pɩɛr na tɩ wa a Ãtɩɔsɩ a, ɩ̃ tɩ zɛb ɩ ʋ nɩ cãàmɩ́ lɛ, ʋ na tɩ sãw a ƴãw. 12Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a nɩbɛ a Zakɩ na tɩ tõ a, na bɛ tɩ ta sɛr a, a Pɩɛr mɩ́ tɩ lãw na dɩrɛ nɩ a Kɩrɩta-nɩbɛ bɛl na bɛ ɩ a Zifʋ mɩnɛ a; ɛ cɛ bɛ na wa ta baar a, ʋ taw na yi pùor bɛ cãa lãwnɛ nɩ bɛ ɩ; a bɛl na tu a yʋɔr-ŋmãafʋ pùor a dɛ̃bɩ̃ɛ n'a ʋ tɩ zɔrɛ. 13A Zifʋ ŋmãa bɛl na cɛ a, mɩ̀ na tɩ ɩrɛ a lɛ a Pɩɛr na ɩ a, a Banabasɩ tɔr za mɩ̀ tɩ bɛr ɩ a bɛ nɩsaal-libelibe ɩb a ŋa bɛlɩ nyɔw ʋ, ʋ mɩ̀ ɩrɛ mɛ̃ a bɛl a. 14Ɛ cɛ ɩ̃ na wa nyɛ̃ k'aa bɛ ɩb bɛ tori tu a Yel-nʋ̃ɔ̀ yel-mɩŋa a, ɩ̃ yel ɩ a Pɩɛr a nɩbɛ za niŋé: «Fʋ̃ʋ na ɩ Zifʋ a, fʋ bɛ ɩrɛ mɛ̃ Zifʋ a ɩ, ɛ ɩrɛ mɛ̃ nɩ-bʋʋr-yoru nɩr a, ŋmɩŋmɩn za n'a, fʋ na tʋ̃ɔ fɛr nɩ-bʋʋr-yoru nɩbɛ ƴãw bɛ ɩrɛ mɛ̃ Zifʋ mɩnɛ a?» 15A tɩɩm a, tɩ dɔw na ɩ Zifʋ mɩnɛ, tɩ bɛ yi nɩ-bʋʋr-yoru pʋɔ ɩ, bɛl na bɛ bãw a Naaŋmɩn-Wulu a. 16Ɛ cɛ, tɩ bãwnɩ a na a nɩsaal na bɛ mɩ́ ɩ nɩ-mɩŋa a Naaŋmɩn niŋé a Mõyiir-Wulu sawfʋ ɩ-ɩrɩ zũú a, a Yeezu Kɩrɩta saw-deb tɛwr zũú mɩ́ n'a. A tɩɩm a, tɩ saw na de a Yeezu Kɩrɩta kɛ́ tɩ tʋ̃ɔ páw a mɩnʋ a Kɩrɩta saw-deb zũú, ɛ a ta ɩ Wulu sawfʋ ɩ-ɩrɩ ƴãw n'a ɩ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, nɩr za bɛ be na ɩ nɩ-mɩŋa a Wulu sawfʋ ɩ-ɩrɩ zũú ɛ. 17Ɛ cɛ tɩɩm na bɔbr kɛ́ tɩ ɩ nɩ-mɩn a Kɩrɩta ƴãw a, tɩmɛ wa sãá ɩ yel-bebe dem mɩ̀ a, a wul a k'aa Kɩrɩta tone nɩ yel-bier tome bɩɩ? Lɛ bɛ n'a towtow ɛ! 18Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, mãa wa lɛb de a Wulu ɩ̃ na zawrɩ bɛr a, mãa mɩŋa n'ʋ wul k'ɩ̃ɩ ɩ n nɔ-zawrɛ. 19Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, alɛ wa ɩ a Naaŋmɩn-Wulu ƴãw a, ɩ̃ kpi na, ɛ a ɩ̃ kũu yi a Naaŋmɩn-Wulu zie, k'ɩ̃ɩ tʋ̃ɔ vʋʋrɛ a Naaŋmɩn ƴãw. Bɛ kpa m ɩ a da-gara zu lãwnɩ a Kɩrɩta. 20Ɩ̃ vʋʋrɛ na, ɛ cɛ mãa bɛ cãa n'ʋ vʋʋrɛ ɩ, Kɩrɩta n'ʋ vʋʋrɛ a ɩ̃ pʋɔ. Bʋ̃ʋ n'ʋ so, a ɩ̃ nɩsaal nyɔ-vʋʋrʋ a ƴɛrɛ ŋa a, ɩ̃ vʋʋrɛ ʋ na a Naaŋmɩn Bie saw-deb pʋɔ, ʋl na nɔ̃w mɛ̃ ɛ de ʋ tʋɔra tɩr a ɩ̃ ƴãw a. 21Ɩ̃ bɛ zawrɛ a Naaŋmɩn maalʋ bɛrɛ ɩ; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, alɛ wa ɩ a Wulu sawfʋ zũú n'a a nɩsaal mɩ́ páw a mɩnʋ a Naaŋmɩn niŋé a, a Kɩrɩta kpi n zawla lɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\