EBIRE 10

1A Naaŋmɩn-Wulu bɛ wule a lɛn tɔr za a yele na ŋmɛ̃ a ɩ; a yel-vɩɛlɩ na waar a dasule tɛwr ʋ ʋ wule. Ʋ bɛ be za na tʋ̃ɔ ɩ, a bɛlɩ dem na tawr pɩɛlɛ a Naaŋmɩn a, bɛ vɩɛl bɛ cɛ ɩ, a bawr-been nɛ na saa maalɛ kʋra lɛ, yuon za, bɛ tɛr bɛrʋ daar a. 2A bɛlɩ dem, na puore a Naaŋmɩn a a ŋa a, tɩ ɩ mɛ̃ bɛ páw nɩ a vɩɛlʋ gb'a been daadaa a, bɛ kʋ̃ʋ cãa nyɛ̃ bɛ tɛr sãwna za ɩ, ɛ́ bɛ nãá bɛr ɩ bawr za maalʋ. 3Ɛ cɛ a bagɛ a ŋa pʋɔ a, a yel-bebe tɩɛrʋ n'a bɛ nɩ̃ɛ mɩ́ lɛb sɩ̃w a nɩbɛ zie yuon za. 4Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, na-dɛɛ nɩ bʋrɩ zɩ̃ɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ ír yel-bebe bɛr towtow ɛ. 5A lɛ n'a so, a Kɩrɩta na wa waar a tẽ-daa zu a lɛn daar a, ʋ yel a Naaŋmɩn: «Fʋ bɛ saw de bawr nɩ de-kʋb bom ɛ, ɛ cɛ fʋ cɔbr ɩ ƴãgan kʋ̀ m. 6Nɛn-nyɩw bawr nɩ yel-bebe suur-dɩ-kʋ̀b bawr bɛ pɛlɩ a fʋ pʋɔ ɩ. 7Lɛ n'a ɩ̃ yel: ‹Mãa n'ɩ ŋan waar, Naaŋmɩn ɩ, k'ɩ̃ɩ wa maalɩ a fʋ pʋ-tɩɛrʋ mɛ̃ a lɛ bɛ na sɛb a ɩ̃ ƴãw a Wulu sɛbɛ pʋɔ a.› » 8Ʋ de nɩ niwn yel a ŋa: «Bagɛ, de-kʋb bome, nɛn-nyɩw bawr, nɩ yel-bebe suur dɩ-kʋ̀b bawr, fʋ bɛ saw de a ɩ, a bɛ pɛlɩ a fʋ pʋɔ ɩ.» Ɛ cɛ a bagɛ a ŋa a, a lɛ a Naaŋmɩn-Wulu na yel a n'a bɛ mɩ́ maalɩ a. 9Al pùorí, ʋ yel ƴãw pʋɔ: «Mãa n'ɩ ŋan waar k'ɩ̃ɩ wa maalɩ a fʋ pʋ-tɩɛrʋ.» A ŋa n'a ʋ ír a koro za bagɛ bɛr, ɛ lɩɛr a nɩ a ʋ bawr. 10A Naaŋmɩn pʋ-tɩɛrʋ ŋa na maalɩ a ƴãw n'a tɩ páw a sonu, a Yeezu Kɩrɩta na de a ʋ ƴãgan maal ɩ bawr gb'a been daadaa a zũú. 11Baw-maalɛ za mɩ́ ar ɩ bibir za tone a ʋ baw-maal-ton; ʋ mɩ́ maalɛ nɩ a alɩ bawr been nɛ kʋra lɛ, na kʋ̃ tʋ̃ɔ ír a yel-bebe bɛr towtow a. 12A Kɩrɩta ʋl a, ʋ maal ɩ bawr been yõ a yel-bebe ir-bɛrʋ ƴãw, al pùorí ʋ zĩ a Naaŋmɩn dʋrʋ lowr a baarɩ, 13ɛ ʋ pãa gu k'aa Naaŋmɩn wa fɛr a ʋ dɔ̃ dem ƴãw bɛ lɩɛbɩ a ʋ gbɛɛ dɔwlʋ zie. 14A na ɩ a ŋa a, bawr been n'ʋ ʋ ɩ n, a bɛlɩ dem ʋ na kʋ̀rɛ a sonu a, bɛ vɩɛl kʋra lɛ bɛ cɛ ɩ. 15A Vʋʋrʋ Sõw mɩ̀ dɩrɛ nɩ a dãsɩɛ a tɩ zie. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ʋ de nɩ niwn yel a ŋa: 16«A Sore yere na: a Wõ-taa n'ɩ ŋa ɩ̃ na na maal ɩ bɛ, a bibie al pùorí a: ɩ̃ na sɛb ɩ a ɩ̃ Wulu ƴãw a bɛ socie pʋɔ, ɩ̃ na wi ʋ na ƴãw a bɛ tɩɛrʋ pʋɔ. » 17Al pùorí ʋ yel ƴãw pʋɔ: «Ɩ̃ kʋ̃ cãa tɛr a bɛ yel-bebe nɩ a bɛ bɛ-wonu tɩɛrʋ ɛ.» 18Ɛ cɛ be bɛ na dɩ suur tɩr baarɩ a, de-kʋb bom bɛ lɛb tɩrɛ a yel-bier ƴãw ɛ. 19A na ɩ a ŋa a, yɛbr ɩ, tɩ mɩ́ ɓãa nɩ ƴãw kpɛ a zi-sõw-za-zi-sõw pʋɔ a Yeezu zɩ̃ɩ zũú. 20Sɔr-paala nɩ sɔr-mimir ɩ a ŋa ʋ na puo kʋ̀ tɩ tɔl ɩ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pɛn-yawla pʋɔ a, a pɛr lɛ k'aa ʋl mɩŋa ƴãgan a. 21Tɩ tɛr ɩ bawr-maal-kara na kaarɛ a Naaŋmɩn yir zie a. 22A na ɩ lɛ a, nyɩ ɩ tɩ taw pɩɛlɩ a Naaŋmɩn nɩ soci-dẽdẽ nɩ a tɩ saw-deb za, ɛ tɛr socie na vɩɛl bɛ cãa tɛr sãwna za tɩɛrʋ a, nɩ ƴãgamɛ bɛ na pɛw nɩ kʋ̃ɔ vla walwal a. 23Tɩ na yere kɛ́ tɩ ƴãw nɩ a tɩ tɩɛrʋ a Naaŋmɩn ƴãw a, tɩ tɛr ʋ kpɛ̃w za, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Naaŋmɩn na ƴãw a nʋɔr a ŋmɛ̃ n ʋ ŋmɛ̃a. 24Nyɩ ɩ tɩ kaarɛ taa zie, tʋ̃ɔ sɩ̃wnɛ taa tɩɛrʋ a nɔ̃wfʋ ƴãw nɩ a ɩ-vɩɛlɩ maalʋ ƴãw. 25Tɩ ta mɩ́ zawrɩ a tɩ lãw ziir cenu mɛ̃ a lɛ bɛ mɩnɛ na ɩ mili a ɩ; nyɩ nɩ̃ɛ ɩ tɩ kpaalɛ taa, nyɩ na baa nyɛ̃ a Sore bibir ʋ pɩɛlɛ a. 26Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, tɩmɛ wa bãw a yel-mɩŋa za baarɩ, ɛ cãa mɩ́ bãw kɛ maalɩ a yel-bier a, bawr bɛ lɛ ka be na tʋ̃ɔ ír a yel-bebe bɛr ɛ. 27A ƴɛrʋ-maalʋ tɛwr a cɛ tɩ na pi pee gùre nɩ, nɩ a vũu tʋlʋ kpãkpã na na dɩ a zu-kpɛn dem a. 28Nɩr na zawrɩ a Mõyiir-Wulu a, nɩ-baalʋ zɔba bɛ ka be ɩ, a kũu n'a: yel-mɩn-dem ayi bɩɩ ata wa yel kɛ sɩza n'a ʋ sãw a. 29Nyɩ tɩɛr bãw kɛ sob nɛ na ɩ a Naaŋmɩn Bie la a, na nyɛ̃ a Wõ-taa zɩ̃ɩ na kʋ̀ ʋ a sonu a bɛ ɩ bom a, ɛ tʋ a Vʋʋrʋ na tɩrɛ a maalʋ a, nyɩ tɩɛr bãw k'aa sob nɛ kʋ̃ sɛwnɩ dɔwrʋ na kpɛ faa zuo lɛ a bɩɩ? 30Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, tɩ bãw nɩ a sob nɛ na yel a ƴɛr-bie a ŋa a: «Mãa so a san yaafʋ, mãa n'ʋ na yaa a ɩ-faa san», ʋlɛ n'ʋ mɩ̀ cãa lɛ yel: «A Sore na maalɩ nɩ a ʋ nɩbɛ a ƴɛrʋ.» 31A Naaŋmɩn na vʋʋrɛ a, na na ƴãw fʋ nũú a, a ɩrɛ nɩ dɛ̃bɩ̃ɛ bɛ dɩ vuo ɩ! 32Nyɩ lɛb tɩɛrɩ a lɛ a na tɩ ŋmɛ̃ nyɩ a pɛr tib daar a: nyɩ na tɩ nyɛrɛ a cãa wa baarɛ a, nyɩ wõ n tuo yaga, nyɩ mɔ̃ nɩ mɔb na kpɛmɛ a. 33Nyɩ mɩnɛ tɩ nyɛ̃ nɩ zʋmɛ nɩ dɔwrʋ a nɩbɛ za niŋé, ɛ a nyɩ ŋmaarɛ tɩ lãw nɩ a bɛl bɛ na tɩ dɔwrɛ a a ŋa a. 34Nyɩ tɩ lãw nɩ nɩ a gaso pʋɔ dem a bɛ kpɩɛrʋ pʋɔ, nyɩ tɩ saw na bɛ fa a nyɩ bʋ̃-tɛrɩ ɛ nʋ̃ɔ̀ cãa ɩrɛ nyɩ, nyɩ na tɩ bãwnɩ a kɛ́ nyɩ tɛr ɩ na-bom na vɩɛl zuo ɛ be be kʋra lɛ a. 35A na ɩ lɛ a, nyɩ cãa ɓãa ƴãw bɛr tɩɛrʋ, a waar ɩ nɩ maalʋ. 36Kanyir a a fɛr kɛ́ nyɩ dɩrɛ, tʋ̃ɔ maalɩ a Naaŋmɩn pʋ-tɩɛrʋ ɛ páw a ʋlɩ bom nɛ ʋ na ƴãw nʋɔr k'ʋʋ na tɩr a a. 37Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ sɛb ɩ a ŋa: «Blã lɛ n'a cãa cɛ, zaa pʋrɩ lɛ, ɛ a sob nɛ na waar a na wa, ʋ kʋ̃ cɛlɩ ɛ. 38Ɛ cɛ a Naaŋmɩn yere na: Sob nɛ na ɩ nɩ-mɩŋa a ɩ̃ zie a, na vʋʋrɛ nɩ a saw-deb zũú, ɛ cɛ ʋlɛ wa lɛb pùor a, ɩ̃ pʋɔ kʋ̃ cãa pɛlɩ a ʋ ƴãw ɛ. » 39A tɩɩm a, tɩ bɛ ɩ nɩbɛ na lɛbr pùor a bɛ bɔrʋ ƴãw a ɩ, tɩ ɩ n nɩbɛ na saw de a tɩ sɩ́ɩr faafʋ ƴãw a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\