EBIRE 12

1A na ɩ a ŋa a, a tɩɩm mɩ̀ na tɛr yel-mɩn dem bɛ jil koli tɩ sɛw a ŋa za a, nyɩ ɩ tɩ lɔb tuor za na gbine a tɩ cenu a bɛr, nɩ a yel-bier na bɛ mɩ́ yaa kɛ nyɔw tɩ a, ɛ dɩ kanyir zɔrɛ nɩ a dãw-taa zɔba bɛ na yel kɛ tɩ zɔrɛ a. 2Tɩ tori niwn jɩrɛ a Yeezu na ɩ a tɩ saw-deb tib zie nɩ a nʋɔr kʋb zie a. Ʋ bɛr ɩ a nʋ̃ɔ̀ ʋ na tɩ so a, ɛ bɛ zɔ vĩ ɛ, ɛ saw kpi a da-gara zu. Ƴɛrɛ ŋa a, ʋ zɩ̃ n a Naaŋmɩn naalʋ da-kɔw dʋrʋ lowr. 3Nyɩ lɛb tɩɛrɩ a ʋ yele, a lɛ a yel-bebe dem na bɛ tɩ de a ʋ yele towtow, ʋʋ dɩ kanyir a. Lɛ n'a nyɩ kʋ̃ saw a balʋ tʋ̃ɔ nyɩ ɛ. 4A zɛbr nyɩ na zɛbr ɩ a yel-bier a, nyɩ cãa bɛ zɛb tɩ kpi n sɛr ɛ, 5ɛ yiiri a kpaalʋ ŋa bɛr a Naaŋmɩn na kpaalɛ nyɩ mɛ̃ a ʋ bibiir a: «Ɩ̃ bie e, ta de a Sore kpãafʋ ʋ ɩ bʋ̃-zaa lɛ ɩ, fʋ̃ʋ wa sãw ʋ yere fʋ a, ta tɛr pʋ-sãwna ɩ. 6Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Sore mɩ́ kpãa nɩ a sob nɛ ʋ na nɔnɛ a, ʋ mɩ́ fɔb ɩ sob nɛ ʋ na de ʋ ɩ a ʋ bie a.» 7A tuo nyɩ na wone a, a nyɩ kpãafʋ ƴãw n'a. A Naaŋmɩn ɩrɛ nɩ a nyɩ zie mɛ̃ a ʋ bibiir a. Ɛ cɛ bi-buor sob ʋ a sãà bɛ mɩ́ kpãa? 8A Naaŋmɩn bɛ wa kpãanɛ nyɩ mɛ̃ a lɛ ʋ na kpãanɛ a ʋ bibiir za a, nyɩ ɩ n zɩ̃-yir-bibiir, nyɩ bɛ ɩ a bibiir tɛɛ za ɩ. 9Tɩ tɩ tɛr ɩ a tɩ sãà mɩnɛ a tẽw zu ka, bɛ kpãanɛ tɩ, ɛ́ tɩ ƴãwnɛ bɛ; ɛ́ bɛ nãa yere a tɩ Sãà na be a tẽ-vla pʋɔ a? A fɛr a kɛ tɩ sawr a ʋ nʋɔr, ʋʋ kʋ̀ tɩ a nyɔ-vʋʋrʋ. 10A tɩ sãà mɩnɛ mɩ́ tɩ kpãa tɩ nɩ blã lɛ ƴãw, mɛ̃ a lɛ bɛ na mɩ́ tɩ nyɛ̃ a sɛw taa nɩ a. Ɛ cɛ a Naaŋmɩn ʋl a, a tɩ vla ƴãw n'a ʋ mɩ́ kpãanɛ tɩ, kɛ́ tɩ tʋ̃ɔ pʋɔ a ʋ sonu pʋɔ. 11Kpãafʋ za a ʋlɩ pɛr nɛ pʋɔ bɛ mɩ́ sãá ɩ nʋ̃ɔ̀ yel ɛ, pʋ-sãwna mɩ́ n'a. Ɛ cɛ a pùorí a, a mɩ́ ɩ n ƴã-ɓaarʋ nɩ mɩnʋ a bɛlɩ dem na nyɛ̃ a kpãafʋ a zie. 12A na ɩ lɛ a, nyɩ lɛb dɔl a nyɩ nuru na yʋɔrɛ a, nɩ a nyɩ dume na mawr a. 13Nyɩ maalɩ soli-dẽdẽ a nyɩ gbɛ̃ɛ ƴãw, a wʋba gbɛr taa nʋrɛ ɩ, ʋʋ nɩ̃ɛ sanɩ. 14Nyɩ ƴãw fãw a ƴã-ɓaarʋ be nyɩmɛ nɩ a nɩbɛ za cara pʋɔ, ɛ nyɩ bɔbr a sonu, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ʋlɛ bɛ wa ka be a, nɩr za kʋ̃ tʋ̃ɔ nyɛ̃ a Sore ɩ. 15Nyɩ gu vla nɩr za taa gùre pùor cɔwr a Naaŋmɩn maalʋ ɛ, nɩr za taa wa ɩ mɛ̃ tɩ-nyɩwr-tuo na bule sãwnɛ nɩ-yaga bɛrɛ a ɩ. 16Nyɩ gu vla kãw za taa wa ɩ pɩ̃ɔ-yel-maalɛ ɩ, bɩɩ ɩrɛ a bʋ̃-son laar mɛ̃ a Ezawu a ɩ; ʋ tɩ de nɩ a ʋ kpɛ̃ɛnʋ tɛw nɩ bʋ̃-dɩrɩ daƴẽn yõ ƴãw. 17Nyɩ bãwnɩ a na, a pùorí ʋ na wa bɔbr k'aa ʋ sãà ƴɛr nɔ-vla kʋ̀ ʋ a, ʋ bɛ saw a lɛ kʋ̀ ʋ ɛ. Ʋ tɩ bɔ n a lɛ ʋ na na ɩ lɩɛbɩ a yele a gu, ʋ na saa tɩ lɔbr nuru zɛlɛ kone nɩ a. 18Nyɩ bɛ taw pɩɛlɩ bom bɛ na na tʋ̃ɔ tɔ a ɩ, a Sɩnayi tãw nɩ a ʋ vũu na dɩrɛ a, a lige nɩ a ulu, a sɛsɛb kpɛ̃ɛ, 19wɩɛ kɔkɔr nɩ nɩr kɔkɔr ɛ. A Ɩsɩrayɛl bibiir na tɩ wõ a kɔkɔr ŋa a, bɛ tɩ zɛlɛ na kɛ́ ƴɛrʋ ta lɛ ƴɛr dɔwlɩ ɛ. 20Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ bɛ tɩ tʋɔr tɛrɛ a nʋɔr ŋa na tɩ ƴãw a ɩ: «Dʋ̃w saa wa n'ʋ tɔ a tãw a, bɛ na lɔb ɩ ʋ nɩ kʋsɛbɛ kʋ́.» 21A yel bɛ na tɩ nyɛ̃ a, tɩ sɩrɩ na ɩrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ yaga, a Mõyiir yel: «Dɛ̃bɩ̃ɛ ɩrɛ mɛ̃ na, ɩ̃ mawr.» 22Sɩyɔ̃ tãw n'ʋ nyɩ taw pɩɛlɩ, nɩ a Naaŋmɩn na vʋʋrɛ a tẽ-kpɛ̃ɛ, a tẽ-vla pʋɔ Zeruzalɛm nɩ a ʋ malkɩ tu-tu-tur. 23Nyɩ taw na pɩɛlɩ cuw-dɩrbɛ lãw, a Naaŋmɩn bi-dãw-dɔwrɩ, a yee na sɛb a tẽ-vla pʋɔ a. Nyɩ taw na pɩɛlɩ a Naaŋmɩn, na ɩ a nɩbɛ za ƴɛr-maalɛ a, ɛ taw pɩɛlɩ a nɩ-mɩn bɛl na nyɛ̃ a vɩɛlʋ baarɩ a sɩ́ɩr. 24Nyɩ taw na pɩɛlɩ a Yeezu na ɩ Wõ-ta-paala lɔ̃lʋɔrɛ a, nɩ a ʋ zɩ̃ɩ na cir a, a zɩ̃ɩ a ŋa na ƴɛrɛ vla zuo a Abɛl dem a. 25Nyɩ gu vla taa wa zawrɛ a sob nɛ na ƴɛrɛ a nyɩ zie a ƴɛrʋ bɛr-wob ɛ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a bɛlɩ dem, na tɩ zawrɩ a sob nɛ na kpãanɛ bɛ a tẽw zu ka a bɛr a, bɛ bɛ cɩ̃ɛ ɩ, ɛ̀ bɛ nãa yere a tɩɩm ɩ, tɩ mɩ̀ kʋ̃ cɩ̃ɛ ɩ, tɩmɛ wa gur pùor cɔw a sob nɛ na ƴɛrɛ a tɩ zie a tẽ-vla pʋɔ a. 26A koro za a, a Naaŋmɩn kɔkɔr tɩ dam ɩ a tẽw, ɛ cɛ ƴɛrɛ ŋa a, ʋ yel ɩ a ŋa: «Ɩ̃ na lɛb a báa dam a tẽw lãw nɩ a salom.» 27A ƴɛr-bie a ŋa: «lɛb a báa» wul a k'aa bʋ̃-iri na dam a ɛ bɔr, k'aa bom ʋl na bɛ tɛr damnʋ a be be. 28A na ɩ a ŋa tɩ páwr naalʋ tẽw na bɛ tɛr damnʋ a, nyɩ ɩ tɩ tɛr a maalʋ ŋa vla, tʋ̃ɔ puore nɩ a Naaŋmɩn mɛ̃ a lɛ a na nʋmɛ a ʋ zie a, tɛr ɩ a ʋ ƴãwfʋ nɩ a ʋ zɔba. 29Bʋ̃ʋ n'ʋ so, a tɩ Naaŋmɩn ɩ n vũu na dɩrɛ a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\