EBIRE 7

1A Mɛlkɩsedɛkɩ ŋa, na tɩ ɩ Salɛm tẽw nãà ɛ ɩ a Naaŋmɩn-na-do-saa-bɛ-pɩɛl-a bawr-maalɛ a, tɩ tuor ɩ a Abraham ɛ maalɩ ʋ, a lɛn daar a Abraham na tɩ zɛb tʋ̃ɔ a na-mɩnɛ ɛ lɛb waar a. 2A Abraham tɩ kʋ̀ ʋ nɩ a bome ʋ na zɛb de a ziir pie sob. A dãw-niwn sob a, a Mɛlkɩsedɛkɩ yúor pɛr ɩ: «Mɩnʋ nãà», ɛ lɛb waar, ʋ ɩ Salɛm nãà, a pɛr lɛ kɛ: «Ƴã-ɓaarʋ nãà». 3Ʋ bɛ tɛr sãà ɩ, bɛ tɛr mã ɩ, bɛ tɛr sãakʋ̃-kʋra kãw za ɩ; bɛ mɩ̀ bɛ por a ʋ dɔwfʋ nɩ a ʋ kũu yúor zie za ɩ. Ʋ ŋmɛ̃ na taa nɩ a Naaŋmɩn Bie: ʋ ɩ n bawr-maalɛ kʋra lɛ. 4Nyɩ nyɛ̃ ʋ na ɩ kpɛ̃ɛ sɛw a! Ʋl a sãakʋ̃-kʋra Abraham na kʋ̀ a bome ʋ na zɛb de a, a bʋ̃-vɩɛlɩ zie ziir pie sob a! 5A Levi bibiir bɛl na ɩ a bawr-maalbɛ a, bɛ ƴãw nɩ nʋɔr kʋ̀ bɛ, kɛ́ bɛ mɩ́ de a bʋ̃-tɛrɩ ziir pie sob, mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn-Wulu na yel a, a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ zie, a pɛr lɛ k'aa bɛ yɛbr zie, mɩ̀ na saa mɩ̀ ɩ a Abraham bʋʋrɛ a. 6A Mɛlkɩsedɛkɩ nɩ a bɛl bɛ tɩ lãw sãakʋm ɛ, ɛ cɛ ʋ tɩ de a Abraham bome ziir pie sob, ɛ maalɩ a sob nɛ a Naaŋmɩn na tɩ ƴãw a nɛɛ kʋ̀ a. 7Ɛ cɛ nɔkpɛn dɛ bɛ ka be ɩ, a kpɛ̃ɛ n'ʋ mɩ́ maalɩ a bile. 8A Levi bibiir, na dier a bʋ̃-tɛrɩ ziir pie sob a, ɩ n nɩsaalbɛ na ɩ bʋ̃-kpiiri a; ɛ cɛ a Mɛlkɩsedɛkɩ lowr a, nɩr na bɛ kpiir a n'ʋ de, mɛ̃ a lɛ a Sɛb-sõw na dɩ a dãsɩɛ a. 9Mɔ̃ mɩ̀, tɩ na tʋ̃ɔ na yel k'aa Abraham na tɩr a bʋ̃-tɛrɩ ziir pie sob a, a Levi na dier a bʋ̃-tɛrɩ ziir pie sob a, mɩ̀ tɩr ɩ a bʋ̃-tɛrɩ ziir pie sob. 10Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Levi bɛ tɩ dɔw sɛr ɛ, ɛ ɩ mɛ̃ ʋ cãa na be a ʋ sãakʋ̃-kʋra pʋɔ, a lɛn daar a Mɛlkɩsedɛkɩ na tɩ tuori a Abraham a. 11A bawr-maalɛ ɩb a Levi pal pʋɔ n'ʋ tɩ so a nʋɔr bɛ na kʋ̀ a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ a. Ɛ cɛ a Levi pal pʋɔ bawr-maalbɛ tɩ tõ ton na vɩɛl ʋ za a, a kʋ̃ʋ lɛ fɛrɛ kɛ́ baw-maal-yũo yi ɩ mɛ̃ a Mɛlkɩsedɛkɩ na tɩ ɩ a bawr-maalɛ a ɩ, ɛ bɛ ɩ mɛ̃ a lɛ a Aarɔ̃ na tɩ ɩ a bawr-maalɛ a ɩ. 12Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a lɛ bɛ na mɩ́ ɩ a bawr-maalɛ a, wa lɩɛbɩ a, a fɛr a k'aa Naaŋmɩn-Wulu mɩ̀ lɩɛbɩ. 13Ɛ a tɩ Sore, a ƴɛr-bie a ŋa na caarɩ a, pʋɔ nɩ dɔwl-yũo pʋɔ, a nɩr kãw za na bɛ dãw tõ a bawr-maal-kuur tome a. 14Nɩbɛ za bãwnɩ a na ʋ na ɩ Zuda dɔwlʋ nɩr a, a dɔwlʋ ŋa ƴãw Mõyiir na bɛ yel yel za, a lɛ ʋ na tɩ ƴɛrɛ a bawr-maalbɛ ƴɛrʋ a. 15A yele nɩ̃ɛ na lɛ bãw ɩ cãa, a baw-maal-yũo na yi ŋmɛ̃ taa nɩ a Mɛlkɩsedɛkɩ a, 16ʋ bɛ lɩɛbɩ a bawr-maalɛ a tu nʋɔr na tu nɩsaalbɛ dɔwfʋ a ɩ, ɛ lɩɛbɩ a bawr-maalɛ nyɔ-vʋʋrʋ na bɛ tɛr sãwfʋ a fãw zũú. 17Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Sɛb-sõw dɩ n a ʋ dãsɩɛ a ŋa: «Fʋ ɩ n bawr-maalɛ kʋra lɛ a Mɛlkɩsedɛkɩ pal pʋɔ.» 18A na ɩ a ŋa a, bɛ ír ɩ a koro za tub na bɛ tɩ tɛr fãw na ɩ bom a bɛr, ɛ́ bɛ tɛr yel-ɩra a. 19Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Naaŋmɩn-Wulu bɛ ɩ bom za ʋ páw a ʋ vɩɛlʋ za ɩ. Ɛ cɛ tɩɛrʋ na vɩɛl zuo, tɩ ƴãw a Naaŋmɩn ƴãw a, wa na, ɛ a ʋl zũú n'a tɩ mɩ́ tawr pɩɛlɛ a Naaŋmɩn. 20Lɛ waar mɩ̀, a Naaŋmɩn pɔb be n be. A bɛ ŋa lɩɛb ɩ bawr-maalbɛ, ɛ a pɔb ŋa bʋʋrɛ bɛ pɔ ɩ. 21Ɛ cɛ a Yeezu a, pɔb a Naaŋmɩn pɔ ʋ lɩɛbɩ bawr-maalɛ, a lɛ a Naaŋmɩn na tɩ yel ʋ a: «A Sore pɔ na, ɛ kʋ̃ lɩɛbɩ bɛr ɛ: fʋ ɩ n Naaŋmɩn bawr-maalɛ kʋra lɛ.» 22A na ɩ a ŋa a, a Yeezu ƴãw n'a tɩ bɛ bʋnɛ nɩ kɛ Wõ-taa, na vɩɛl zuo a, be n be ɩ. 23Bom ŋa n'ʋ mɩ̀ lɛ be be, a bawr-maalbɛ bɛl tɩ yãwmɛ n'a, a kũu na bɛ tɩ sawr bɛ na cɛlɩ a ƴãw. 24Ɛ cɛ a Yeezu ʋl na be be kʋra lɛ a, a ʋ bawr-maalɛ tome be n kʋra lɛ. 25A lɛ n'a so, a bɛlɩ dem na tawr pɩɛlɛ a Naaŋmɩn a ʋ ƴãw a, ʋ na tʋ̃ɔ mɩ́ faa bɛ a nʋɔr kʋ̀. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ʋ vʋʋrɛ nɩ kʋra lɛ k'ʋʋ tʋ̃ɔ puore a Naaŋmɩn kʋ̀rɛ bɛ. 26A bawr-maal-kara tɔr za n'ɩ a ŋa a na tɩ fɛr kɛ tɩ tɛr a: ʋ ɩ n sõw, ʋ bɛ tɛr sãwna ɩ, ʋ vɩɛl ɩ ʋ za; bɛ bʋ́r ʋ na ʋ bɛ pʋɔ a yel-bebe dem pʋɔ ɩ, ɛ zɛw ʋ k'ʋ do gãw a salom. 27A bɛ fɛrɛ ʋ mɛ̃ a baw-maal-karɩ a, kɛ́ bibir za, ʋ mɩ́ de niwn maalɩ bawr a ʋl mɩŋa yel-bebe ƴãw, ɛ a pùorí ʋ maalɩ a nɩbɛ dem ƴãw ɛ. Daƴẽn daadaa n'a ʋ maalɩ a bawr, a lɛ ʋ na de ʋ tʋɔra tɩr a. 28A Naaŋmɩn-Wulu mɩ́ ƴãw nɩ nɩbɛ na tɛr bãbaalʋ a, bɛ ɩ a baw-maal-karɩ; ɛ cɛ a pɔb a Naaŋmɩn na ƴɛr pɔ n, a Wulu pùorí a, ɩ na a ʋ Bie na páw vɩɛlʋ za a nʋɔr kʋ̀ a, ʋ ɩ bawr-maal-kara na be kʋra lɛ a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\