EBIRE 9

1A wõ-ta-dãw-niwn sob tɩ tɛr ɩ a Naaŋmɩn puoru pɔlɛ nɩ Ŋmɩn-yir na ɩ tẽw zu ka dem a. 2Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ tɩ maal ɩ pɛn-sɛw na tɛr diru ayi a. A di-dãw-niwn sob pʋɔ, bɛ na bʋɔlɛ kɛ zi-sõw a, a fɩ̃tɩlɛ dɔwlʋ zie tɩ be n be, nɩ a tabal ʋl zu bɛ na mɩ́ dɔwlɩ a dipɛ̃ bɛ na de kʋ̀ a Naaŋmɩn a. 3A diru ayi sob, bɛ na bʋɔlɛ kɛ zi-sõw-za-zi-sõw a, be n a pɛnɛ ayi sob bɛ na 'le yawlɩ a pùorí; 4a ʋ pʋɔ n'a a salmɛ̃ baw-maal-kúur be, a ʋl zu bɛ na mɩ́ nyɩw a tɩ-suur zɔ̃ na nyuur vla a; a ʋ pʋɔ mɩ̀ n'a a Wõ-taa daga, bɛ na nyɩl salmɛ̃ pàw ʋ za a, mɩ̀ be; ɛ a daga pʋɔ a, a salmɛ̃ duwle na ƴãw a mãan a, nɩ a Aarɔ̃ dabɔl na tɩ pu a, nɩ a kʋsɛ-pamɛ zu a Wõ-taa nɛ-ƴãwnɩ na tɩ sɛb ƴãw a, tɩ be n be. Wõ-taa daga (9.4). 5A Wõ-taa daga zu a, malkɩ mɩnɛ bɛ na bʋɔlɛ Serubɛ̃ a, tɩ be n be wule a Naaŋmɩn yúor-vɩɛlʋ-danʋ; a tɩ dɔl ɩ a pɩgɛ ɓaarʋ pàw a zie ʋl bɛ na mɩ́ mɩr a zɩ̃ɩ a yel-bebe suur pawfʋ ƴãw a. Ɛ cɛ ka bɛ n'a tɩ na ƴɛr a a ŋa za ƴɛrʋ wɛwrɩ ɛ. 6A yele za na cɔbrɩ bin a a ŋa a, a bawr-maalbɛ mɩ́ kpɩɛr ɩ kʋra lɛ a di-dãw-niwn sob pʋɔ a bɛ tome tob ƴãw. 7Ɛ cɛ a ayi sob pʋɔ a, a bawr-maal-kara yõ n'ʋ mɩ́ kpɛ, gb'a been a yuon za; ɛ ʋ bɛ kpɩɛr a be ɛ́ bɛ tɛr dʋ̃w zɩ̃ɩ kpɛ n tɩ de kʋ̀ a Naaŋmɩn ɛ, a ʋl mɩŋa sãwna ʋ na bɛ bãwnɩ kɛ sãw a ƴãw, nɩ a nɩbɛ dem ƴãw ɛ. 8A ŋa n'a a Vʋʋrʋ Sõw wul, kɛ́ lɛn daar za a di-dãw-niwn sob na cãa be a, a zi-sõw-za-zi-sõw sɔr cãa bɛ yuo sɛr ɛ. 9Zʋkpar ʋ a dɩ̃a zie ŋa ƴãw: a pɛr lɛ kɛ de-kʋb bome tɩrɛ na, bagɛ maalɛ kʋ̀rɛ a Naaŋmɩn, ɛ a kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ a sob nɛ na ƴãwnɛ a Naaŋmɩn a a ŋa a, a ʋ pʋɔ vɩɛl ɛ. 10Nɩsaalbɛ tub tɛwr a, na caarɩ bʋ̃-dɩrɩ, bʋ̃-nyuuri nɩ dɛwr so-bɛrʋ bʋʋrɛ a, alɛ n'a be be na tɩ ta a lɛn a Naaŋmɩn na na lɛb maalɩ a yele za ƴãw a. 11Ɛ cɛ a Kɩrɩta wa na mɛ̃ a yel-vɩɛlɩ na waar a bawr-maal-kara. Pɛn-yir na ɩ kpɛ̃ɛ ɛ vɩɛl zuo a pʋɔ n'a ʋ kpɛ, pɛn-sɛw na bɛ ɩ nɩsaalbɛ nuru bʋ̃-maala a, a pɛr lɛ kɛ na bɛ ɩ tẽw zu ka bʋ̃-ira a. 12Bʋrɩ nɩ nali zɩ̃ɩ bɛ n'a a Kɩrɩta kpɛ n a zi-sõw-za-zi-zõw pʋɔ gb'a been daadaa ɩ, a ʋl mɩŋa zɩ̃ɩ n'a ʋ kpɛ n, ya de nɩ tɩ a baarɩ. 13A bʋrɩ nɩ a na-dɛɛ zɩ̃ɩ nɩ a na-nyãw tãpɛlʋ, bɛ na mɩ́ mɩr a bɛlɩ dem na tɛr dɛwr a, alɛ mɩ́ wa ɩ bɛ lɛb vɩɛl a zi-kue a, 14a Kɩrɩta zɩ̃ɩ na ɩ n ŋmɩn bɛ ɩ gãw lɛ? Ʋl a Vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a na ƴãw ʋ de ʋ tʋɔra kʋ̀ a Naaŋmɩn mɛ̃ bawr-maal-bom na bɛ tɛr dɛwr a, a ʋ zɩ̃ɩ na pɛw nɩ a tɩ pʋɔ dɛwr bɛr, a ɩ-ɩrɩ na waar ɩ kũu a na ƴãw tɩ a, kɛ́ tɩ tʋ̃ɔ tone a Naaŋmɩn na vʋʋrɛ a tome. 15A ŋa n'a a Kɩrɩta ɩ Wõ-ta-paala lɔ̃lʋɔrɛ; ʋ na kpi k'ʋʋ ír a wõ-ta-dãw-niwn sob daar nʋɔr zawrʋ sãwna bɛr a, a bɛlɩ dem a Naaŋmɩn na bʋɔlɩ a, na tʋ̃ɔ na mɩ́ páw a yel-vɩɛlɩ na be kʋra lɛ a Naaŋmɩn na yel k'ʋʋ na kʋ̀ n a ʋ nɩbɛ a. 16Be kũu daar pʋ-tɩɛrʋ sɛbɛ na be a, a fɛr a kɛ́ bɛ wul k'aa sɛb-maalɛ kpi na. 17Kũu wa kpi baar a n'a kũu daar pʋ-tɩɛrʋ sɛbɛ mɩ́ tu. A sɛb-maalɛ wa cãa vʋʋrɛ a, a sɛbɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ tu ɛ. 18A ŋa n'a a wõ-ta-dãw-niwn sob tɔr za bɛ maalɩ ɛ zɩ̃ɩ bɛ cir ɛ. 19A Mõyiir tɩ de nɩ niwn manɩ a Naaŋmɩn nɛ-ƴãwnɩ za, mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn-Wulu na ƴãw a, kʋ̀ a nɩbɛ za. Al pùorí, ʋ de a nali nɩ bʋrɩ zɩ̃ɩ lãw nɩ kʋ̃ɔ, ɛ de pi-kɔbl-zɩɩr nɩ tɩɛ kãw bɛ na bʋɔlɛ ɩzɔpɩ a vaar mɩr ɩ a sɛbɛ tɔr za nɩ a nɩbɛ za, 20ɛ yel: «A wõ-taa zɩ̃ɩ n'ɩ a a ŋa, a wõ-taa a Naaŋmɩn na yel kɛ́ nyɩ tuur a.» 21Ʋ mɩ̀ tɩ mɩr ɩ a pɛn-sɛw nɩ a baw-maalʋ tõ-tõ-bome za nɩ a zɩ̃ɩ. 22A Naaŋmɩn-Wulu zie a, zɩ̃ɩ n'a mɩ́ cɛ blã na ɩ bom za ʋ lɛb vɩɛl, ɛ́ zɩ̃ɩ bɛ wa cir a, yel-bebe suur-dɩ-kʋ̀b mɩ̀ bɛ ka be ɩ. 23A tɩ fɛr a kɛ bɛ mɩ́ tu a a ŋa, a saa zu yele dasuli a ŋa lɛ vɩɛl; ɛ cɛ a saa zu yele tɛɛ za bɔbr ɩ bawr na vɩɛl zuo a. 24Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Kɩrɩta bɛ kpɛ zi-sõw pʋɔ nɩsaalbɛ na ŋmãa ɩ, zi-sõw nãá ɩ a zi-sõw mɩŋa ŋmɛ̃-ta-tɔ tɛwr a ɩ. A tẽ-vla tɔr za pʋɔ n'a ʋ kpɛ, k'ʋʋ tɩ be a Naaŋmɩn niŋé a ƴɛrɛ ŋa a tɩɩm ƴãw. 25Ɛ cɛ ʋ bɛ kpɛ k'ʋʋ tɩ de ʋ tʋɔra tɩr gb'aa yaga, mɛ̃ a lɛ a bawr-maal-kara na mɩ́ kpɛ yuon za a zi-sõw pʋɔ nɩ dʋ̃w zɩ̃ɩ a ɩ. 26Alɛ bɛ ɩ lɛ, a nãá fɛr a ʋ wõ tuo gb'aa yaga, a lɛn daar a tẽ-daa na tĩ kɛ be a. Ɛ cɛ, gb'a been daadaa n'a, a daar na wa ta a, ʋ sãá a ƴɛrɛ ŋa, k'ʋʋ de ʋ mɩŋa maal ɩ bawr ír a yel-bier bɛr. 27Mɛ̃ a lɛ a na tuur k'aa nɩsaalbɛ mɩ́ kpi gb'a been yõ, ɛ a pùorí Naaŋmɩn maal ɩ bɛ a ƴɛrʋ a, 28lɛ n'a a Kɩrɩta, mɩ̀ na de ʋ tʋɔra maal ɩ bawr gb'a been daadaa k'ʋʋ ír nɩ-yaga yaga yel-bebe bɛr a, nãá wa sãá a gb'a ayi sob ƴãw, ɛ a kʋ̃ ɩ yel-bier ir-bɛrʋ ƴãw ɛ, ɛ ɩ a bɛlɩ dem na gùre ʋ a faafʋ ƴãw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\