ZÃ 1

1A yele za pɛr tib daar, a Ƴɛrʋ tɩ be na; a Ƴɛrʋ tɩ be n a Naaŋmɩn zie, ɛ a Ƴɛrʋ tɩ ɩ n a Naaŋmɩn. 2Ʋ tɩ be n a yele za pɛr tib daar a Naaŋmɩn zie. 3Ʋlɛ n'ʋ so kɛ̀ bom za be, ɛ́ ʋl ƴãw bɛ tɩ n'a a, bom za kʋ̃ʋ tɩ be ɩ. 4A ʋl zie n'a a nyɔ-vʋʋrʋ tɩ be, ɛ a nyɔ-vʋʋrʋ tɩ n'ɩ a nɩsaalbɛ cãa. 5A cãa caalɛ nɩ a lige pʋɔ, ɛ a lige bɛ tʋ̃ɔ piw ʋ tɛr ɛ. 6Nɩr kãw a Naaŋmɩn na tɩ tõ a, tɩ yi na a yúor dɩ kɛ Zã. 7Ʋ tɩ wa na k'ʋʋ wa ɩ dãsɩɛ-dɩrɛ, dɩrɛ a cãa dãsɩɛ, kɛ́ a nɩbɛ za tʋ̃ɔ saw de a Naaŋmɩn a ʋ ƴãw. 8Ʋl mɩŋa bɛ tɩ n'ɩ a cãa ɩ: a cãa dãsɩɛ-dɩrɛ tɩ n'ʋ. 9A Ƴɛrʋ tɩ n'ɩ a cãa mɩŋa na waar a tẽ-daa zu ɛ caalɛ nɩsaal za a. 10A Ƴɛrʋ tɩ be n a tẽ-daa zu, ɛ ʋlɛ n'ʋ ír a tẽ-daa, ɛ a tẽ-daa bɛ wa bãw ʋ ɛ. 11Ʋ wa n a ʋl mɩŋa zi-sora pʋɔ, ɛ a ʋ nɩbɛ bɛ wa de ʋ ɛ. 12Ɛ cɛ, a bɛlɩ dem za na saw de ʋ a, ɛ de a ʋ yele a, ʋ kʋ̀ bɛ nɩ fãw kɛ́ bɛ lɩɛbɩ Naaŋmɩn bibiir, 13bɛl na bɛ ɩ nɩsaal zɩ̃ɩ bɩɩ nɩsaal pʋ-tɩɛrʋ bʋ̃-dɔwrɩ a, ɛ ɩ Naaŋmɩn bi-dɔwrɩ a. 14A Ƴɛrʋ lɩɛb ɩ nɩsaal, ʋ wa na wa kpɛ a tɩ sɔgɔ, ɛ tɩ nyɛ̃ nɩ a ʋ yúor-vɩɛlʋ-danʋ, a Sãà Bi-been yõ yúor-vɩɛlʋ-danʋ na yi a Sãà zie a, ʋ paal ɩ nɔ̃wfʋ nɩ yel-mɩŋa. 15A Zã dɩrɛ nɩ a ʋ dãsɩɛ, ɛ hiere yere: «A nɩr ŋa ƴãw n'a ɩ̃ tɩ dãw yel a ƴɛr-bie a ŋa: ‹A ʋlɩ sob nɛ na waar a ɩ̃ pùorí a, ʋ tɔl a de m niwn, a ʋ na dãw be a ɩ̃ ƴãw a zũú.› » 16Tɩ za páw nɩ bom a maalʋ za naalʋ ʋ na kpɛ a pʋɔ; tɩ páw nɩ maalʋ suwli taa. 17Mõyiir ʋ a Naaŋmɩn tɩ dãw tu tɩr a wulu, ɛ cɛ a maalʋ nɩ a yel-mɩŋa a, Yeezu gi Kɩrɩta n'ʋ wa n a. 18Nɩr za bɛ dãw nyɛ̃ a Naaŋmɩn ɛ, ɛ cɛ a Bi-been, na ɩ Naaŋmɩn be a Sãà zie a, ʋlɛ n'ʋ ɩ kɛ tɩ bãw ʋ. 19A Zã dãsɩɛ tɩ n'ɩ ŋa ʋ na dɩ a, a lɛn daar a Zifʋ mɩnɛ na tɩ tõ bawr-maalbɛ nɩ Levitɩ mɩnɛ bɛ yi a Zeruzalɛm ɛ wa kɛ́ bɛ wa sowr ʋ a: «Ãa nɛ b?» 20A Zã tɩ yel ɩ daadaa, ʋ bɛ tɩ ciiri ɛ, ʋ tɩ yel a: «Mãa bɛ n'ɩ a Naaŋmɩn Nɩ-kabra ɩ.» 21Bɛ tɩ sowr ʋ na: «Ãa nɛ b? Eli nɛ b bɩɩ?» Ʋ tɩ sɔw na «Ɩ̃ bɛ ɩ Eli ɛ.» Ɛ bɛ lɛ sowri: «Fʋ̃ʋ n'ɩ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ bɩɩ?» Ʋ sɔw: «Ʋ̃ʋ'hʋ̃.» 22Lɛ n'a bɛ tɩ yel ʋ: «Ãa nɛ b? Tɩ tʋ̃ɔ tɩ yel bom kʋ̀ a bɛlɩ dem na tõ tɩ a, fʋ yel kɛ bo a fʋ mɩŋa ƴãw?» 23A Zã tɩ dɔl ɩ nʋɔr yel: «Mãa n'ɩ a ‹Nɩr ʋl kɔkɔr na cɩɩrɛ a wɛja-kpalɛ pʋɔ a: Nyɩ maalɩ a Sore sɔr ʋ ɩ dẽdẽ› », mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Ɩzayi na yel a. 24Zɩ̃ kɛ Farizɩ̃ɛ mɩnɛ tɩ pʋɔ nɩ a bɛlɩ dem bɛ na tɩ tõ a pʋɔ. 25Bɛ tɩ cãa na sowre a Zã: «Fʋ bɛ ɩ a Naaŋmɩn Nɩ-kabra ɩ, bɛ lɛ ɩ Eli ɛ, bɛ ɩ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ ɩ, ɛ bʋ̃ʋ ƴãw n'a fʋ tɩrɛ a suob?» 26A Zã tɩ sɔw na yel bɛ: «Kʋ̃ɔ pʋɔ n'a mãa tɩrɛ a suob; ɛ cɛ nɩr kãw be n a nyɩ sɔgɔ nyɩ na bɛ bãw a. 27Ʋ waar ɩ a ɩ̃ pùorí, ɛ ɩ̃ bɛ sɛwnɩ na cɛr a ʋ nafawr bʋ̃-'lẽni ɛ.» 28Betani n'a a yele a ŋa tɩ ɩ, a Zurdɛ̃ man gãwn, a be a Zã na tɩ tɩrɛ a suob a. 29A dãw-bio daarɩ, a Zã tɩ nyɛ̃ nɩ a Yeezu na waar a ʋ zie a, ɛ tɩ yel: «Nyɩ nyɛ̃ a Naaŋmɩn péle na íre a tẽ-daa yel-bier bɛrɛ a. 30A ʋ ƴɛrʋ n'a ɩ̃ tɩ dãw ƴɛr yel: ‹Nɩr be n a ɩ̃ púor waar, ɛ de niwn a ɩ̃ ƴãw: ʋ de nɩ niwn be a ɩ̃ ƴãw.› 31Mãa tɔr za bɛ tɩ dãw bãw ʋ ɛ. Ɛ cɛ ɩ̃ wa na wa tɩrɛ a suob a kʋ̃ɔ pʋɔ, kɛ a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ tʋ̃ɔ bãw ʋ.» 32Lɛ n'a a Zã tɩ dɩ a dãsɩɛ a ŋa: «Ɩ̃ nyɛ̃ nɩ a Vʋʋrʋ Sõw ʋ yi a salom zu siwr mɛ̃ na-ŋmam a, wa ar a ʋ zu. 33Ɩ̃ bɛ tɩ bãw ʋ ɛ, ɛ cɛ a ʋlɩ sob nɛ na tõ m k'ɩ̃ɩ tɩ tɩrɛ a suob a kʋ̃ɔ pʋɔ a tɩ yel mɛ̃ na: ‹A nɩr ʋl zu fʋ nãa wa nyɛ̃ a Vʋʋrʋ Sõw ʋ siwr tɩ ar a, ʋlɛ n'ʋ tɩrɛ a suob a Vʋʋrʋ Sõw pʋɔ›. 34Mãa a, ɩ̃ nyɛ̃ na ɛ dɩrɛ a dãsɩɛ ŋa, kɛ ʋlɛ n'ɩ a Naaŋmɩn Bie.» 35A dãw-bio daarɩ, a Zã nɩ a ʋ po-tuurbɛ ayi kãw tɩ lɛb a maal ar a be. 36A Zã tɩ jɩrɛ nɩ a Yeezu na tɩ tɔlɛ a, ɛ yel: «Nyɛ̃ a Naaŋmɩn péle.» 37A ʋ po-tuurbɛ ayi bɛl na tɩ wõ a lɛ ʋ na yel a, bɛ tu n a Yeezu. 38A Yeezu tɩ lɩɛb a nyɛ̃ bɛ na tuur ʋ a, ɛ sowri bɛ: «Bʋ̃ʋ n'ʋ nyɩ bɔbr?» Ɛ̀ bɛ yel ʋ: «Arabi i, -a ƴɛr-bir ŋa pɛr ɩ Wul-wul-kara- nyɩnɛ n'a fʋ kpɩɛr?» 39Ʋ yel bɛ: «Nyɩ wa wa bɛl nyɛ̃.» Bɛ tɩ cen na tɩ nyɛ̃ a be ʋ na kpɩɛr a, ɛ tɩ zɩ̃ a ʋ zie a ʋlɩ bibir nɛ. A tɩ man nɩ a zaanʋɔra gbele anaar daar. 40Sɩmʋ̃ Pɩɛr yɛb Ãdere tɩ n'ɩ a nɩbɛ ayi bɛl kãw, na tɩ wõ a Zã ƴɛr-bie ɛ tu a Yeezu pùor a. 41A ʋ yɛb Sɩmʋ̃ n'ʋ a Ãdere tɩ de niwn páw, yel ʋ: «Tɩ nyɛ̃ nɩ a Naaŋmɩn Nɩ-kabra», a pɛr lɛ kɛ: Kɩrɩta. 42Ɛ ʋ tɩ tɛr ɩ a Pɩɛr cen nɩ a Yeezu zie. A Yeezu tɩ jɩr ɩ a Pɩɛr gbẽgbẽ ɛ yel: «Fʋ̃ʋ n'ɩ a Sɩmʋ̃, Zã bi-dɛb, bɛ na bʋɔlɛ fʋ nɩ Sefasɩ», a pɛr lɛ kɛ: Kʋsɩɛr. 43A dãw-bio daarɩ, a Yeezu tɩ yel a k'ʋʋ na cen nɩ a Galile tẽw lowr. Ʋ tɩ tuor ɩ Filib yel ʋ: «Tuur mɛ̃!» 44Zɩ̃ kɛ a Filib tɩ yi n Bɛtɩsayida, a Ãdere nɩ a Pɩɛr mɩnɛ tẽw. 45Ʋ tɩ tuor ɩ Natanayɛl yel ʋ: «A nɩr ʋl yele a Mõyiir na manɛ a Naaŋmɩn-Wulu sɛbɛ pʋɔ a, ɛ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ mɩ̀ ƴɛr a ʋ ƴɛrʋ a, tɩ nyɛ̃ ʋ na, a Zuzɛb bi-dɛb Yeezu na yi Nazarɛtɩ tẽw a n'ʋ.» 46A Natanayɛl tɩ sɔw ʋ na: «Bʋ̃ʋ bʋ̃-vla n'ʋ mɩ́ pãa na tʋ̃ɔ yi Nazarɛtɩ tẽw?» A Filib tɩ yel ʋ na: «Wa, wa nyɛ̃.» 47A Yeezu tɩ jɩr ɩ a Natanayɛl na waar a ʋ zie a, ɛ yel a ʋ ƴãw: «Ɩsɩrayɛl bie tɔr za n'ɩ ŋa, ʋ bɛ bãw ziri ɛ.» 48A Natanayɛl tɩ sowr ʋ na: «Nyɩnɛ fʋ páw mɛ̃ bãw?» A Yeezu tɩ sɔw na: «A Filib bɛ tɩ bʋɔlɩ fʋ sɛr mɩ̀ ɛ, ɛ ɩ̃ tɩ nyɛ̃ b fʋ be a kãkãw pile!» 49A Natanayɛl tɩ lɛb a yel: «Wul-wul-kara a, fʋ̃ʋ n'ɩ a Naaŋmɩn Bie, fʋ̃ʋ n'ɩ a Ɩsɩrayɛl Nãà!» 50A Yeezu tɩ lɛb a sɔw: «Ɩ̃ na yel k'ɩ̃ɩ tɩ nyɛ̃ b ɩ a kãkãw pile a n'a so fʋ saw de e? Fʋ na nyɛ̃ nɩ yel-bɛrɛ zuo a ŋa!» 51A Yeezu tɩ cãa na yel ƴãw pʋɔ: «Yel-mɩŋa sɩza sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ, nyɩ na nyɛ̃ nɩ a salom ʋ yuo, ɛ a Naaŋmɩn malkɩ mɩnɛ be a Nɩsaal Bie zu-sɔw siwr ɛ duor.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\