ZÃ 10

1«Yel-mɩŋa sɩza sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ, ʋlɩ sob na bɛ tuur a zaw dɩ̃dɔr ƴãw kpɩɛr a píir zaw pʋɔ a, ɛ mɩ́ tu zi-yoru do kpɛ a, ʋ ɩ n nyãnyuge, nyãnyu-nɩ-kʋ́rɛ. 2Ɛ cɛ ʋlɩ sob na mɩ́ tu a dɩ̃dɔr ƴãw kpɛ a, ʋlɛ n'ɩ a pi-cɩ̃ɩnɛ. 3A dɩ̃dɔr-gùre mɩ́ yuo ʋ nɩ a dɩ̃dɔr, ɛ a píir bɛrɛ wone a ʋ kɔkɔr. Ʋ mɩ́ bʋɔl ɩ a ʋ píir yee been been, ɛ kpa a yi n. 4Ɛ́ ʋlɛ wa kpa a za yi n baar a, ʋ mɩ́ de a nɩ niwn, ɛ a tuur ʋ, a na bãw a ʋ kɔkɔr a ƴãw. 5A bɛ be za na tu nɩ-sãan ɛ, a na nɩ̃ɛ na mɩ́ zɔ, a na bɛ bãw a nɩ-sãanbɛ kɔkɔr a ƴãw.» 6A zʋkpar ŋa n'ʋ a Yeezu tɩ lɔb kʋ̀ bɛ, ɛ cɛ bɛ bɛ tɩ bãw bʋ̃ʋ n'ʋ ʋ bɔbr k'ʋʋ yel kʋ̀ bɛ a ɩ. 7A Yeezu tɩ lɛb a yel bɛ: «Yel-mɩŋa sɩza sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ: mãa n'ɩ a píir zaw dɩ̃dɔr. 8A bɛlɩ dem za na de niwn wa a ɩ̃ ƴãw a, bɛ ɩ n nyãnyuwr, nyãnyu-nɩ-kʋ́rbɛ, ɛ cɛ a píir bɛ bɛr wõ a bɛ ƴɛrʋ ɛ. 9Mãa n'ɩ a dɩ̃dɔr. Nɩr wa tuur a ɩ̃ zie kpɩɛr a, ʋ na nyɛ̃ nɩ faafʋ. Ʋ na mɩ́ kpɛ na ɛ yi, ɛ ʋ na nyɛ̃ nɩ bʋ̃-dɩrɩ. 10Nyãnyuge bɛ waar, a bɛ ɩ zub nɩ kʋ́b nɩ sãw-bɛrʋ tɛwr ƴãw ɛ. Mãa wa na kɛ a nɩsaalbɛ wa tʋ̃ɔ páw a nyɔ-vʋʋrʋ, ɛ páw ʋ gʋr bɛr. 11Mãa n'ɩ a pi-cɩ̃ɩn-vla. A pi-cɩ̃ɩn-vla mɩ́ de nɩ a ʋ nyɔ-vʋʋrʋ tɩr a ʋ píir ƴãw. 12A libi-bɔbrɛ, na bɛ ɩ a pi-cɩ̃ɩnɛ tɔr za a, ɛ mɩ̀ bɛ so a píir a, mɩ́ wa nyɛ̃ a wɛ-baa ʋ waar a, ʋ mɩ́ zɔ na ɛ bɛr a píir, a wɛ-baa nyɔw a, ɛ diw a yaarɩ bɛr. 13Libi-bɔbrɛ n'ʋ, ɛ ʋ mãko bɛ ka a píir ƴãw ɛ. 14Mãa n'ɩ a pi-cɩ̃ɩn-vla. Ɩ̃ bãw nɩ a ɩ̃ píir ɛ a ɩ̃ píir bãw mɛ̃, 15mɛ̃ a lɛ a ɩ̃ Sãà na bãw mɛ̃ ɛ ɩ̃ bãw a ɩ̃ Sãà a, ɛ ɩ̃ dier ɩ a ɩ̃ nyɔ-vʋʋrʋ tɩrɛ a ɩ̃ píir ƴãw. 16Ɩ̃ cãa na tɛr píir a-mɩnɛ na bɛ ɩ a zaw ŋa píir a; a fɛr a k'ɩ̃ɩ mɩ̀ cɩ̃ɩnɛ a; a na bɛrɛ na wone a ɩ̃ ƴɛrʋ, lɛ n'a zaw been yõ nɩ pi-cɩ̃ɩn-been yõ na be be.» A pi-cɩ̃ɩnɛ nɩ a ʋ píir (10.16). 17«A Sãà nɔnɛ mɛ̃ na, ɩ̃ na dier a ɩ̃ nyɔ-vʋʋrʋ tɩrɛ k'ɩ̃ɩ tʋ̃ɔ lɛb páw ʋ a pùorí a ƴãw. 18Nɩr za bɛ n'ʋ íre a ɩ̃ nyɔ-vʋʋrʋ ɛ, mãa mɩŋa n'ʋ dier a ɩ̃ nyɔ-vʋʋrʋ tɩrɛ. Ɩ̃ tɛr ɩ fãw na tʋ̃ɔ de a ɩ̃ nyɔ-vʋʋrʋ tɩr, ɛ tɛr fãw na tʋ̃ɔ lɛb páw ʋ: a nʋɔr ɩ a ŋa a ɩ̃ Sãà na ƴãw kʋ̀ m a.» 19A ƴɛr-bie a ŋa tɩ lɛb a maal ƴãw bʋ́r-taa a Zifʋ mɩnɛ cara pʋɔ. 20A bɛ pʋɔ a, yaga tɩ yere na: «Ʋ ìre nɩ kɔ̃tɔmɛ! Ʋ yarɛ na! Bʋ̃ʋ n'ʋ so nyɩ bɛrɛ wone a ʋ ƴɛrʋ?» 21Ɛ cɛ bɛ mɩnɛ tɩ yere na: «Kɔ̃tɔ̃-ìre ƴɛrʋ bɛ n'ɩ a a ŋa ɩ; kɔ̃tɔ̃-faa na tʋ̃ɔ na yuo zɔn mimie e?» 22A lɛn daar, bɛ tɩ maalɛ nɩ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ maalʋ cuw a Zeruzalɛm. Ũo-yi-paala tɩ n'a. 23A Yeezu tɩ be n a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ cɔlɛ viire a Salomɔ̃ bɛ-caar pʋɔ. 24A Zifʋ mɩnɛ tɩ ŋmãa na viiri koli ʋ ɛ sowr ʋ: «Fʋ bɔbr a kɛ tɩ bʋnɛ a ŋa a fʋ ƴãw ɛ gu debor? Fʋ̃ʋ wa n'ɩ a Kɩrɩta a, fʋ̃ʋ yel kʋ̀ tɩ daadaa!» 25A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Ɩ̃ yel a kʋ̀ nyɩ, ɛ́ nyɩ bɛ saw de ɩ. A tome ɩ̃ na tone a ɩ̃ Sãà yúor ƴãw a, alɛ n'a dɩrɛ a ɩ̃ dãsɩɛ. 26Ɛ cɛ nyɩ bɛ saw de m ɛ, nyɩ na bɛ pʋɔ a ɩ̃ píir pʋɔ a ƴãw. 27A ɩ̃ píir bɛrɛ na wone a ɩ̃ ƴɛrʋ, ɩ̃ bãw a na ɛ a tuur mɛ̃. 28Ɩ̃ kʋ̀rɛ nɩ a ɩ̃ píir a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a: a kʋ̃ kpi towtow ɛ, ɛ nɩr kʋ̃ tʋ̃ɔ faa a a ɩ̃ nũú ɛ. 29A ɩ̃ Sãà na kʋ̀ m a píir a ɩ n kpɛ̃ɛ zuo bom za, ɛ́ nɩr za kʋ̃ tʋ̃ɔ faa bom a Sãà nũú ɛ: 30mãa nɩ a Sãà za ɩ n been.» 31A Zifʋ mɩnɛ tɩ lɛb a maal wob kʋsɛbɛ kɛ́ bɛ lɔb ɩ ʋ. 32Ɛ cɛ a Yeezu tɩ lɛb a yel bɛ: «Ɩ̃ wul nyɩ nɩ tõ-vɩɛlɩ yaga na yi a Sãà zie a. A tõ-vɩɛlɩ a ŋa buor sob ƴãw n'a nyɩ bɔbr kɛ nyɩ lɔb ɩ mɛ̃ a kʋsɛbɛ?» 33A Zifʋ mɩnɛ tɩ sɔw ʋ na: «Tõ-vla ƴãw bɛ n'a tɩ bɔbr kɛ tɩ lɔb ɩ fʋ a kʋsɛbɛ ɩ. Fʋ na tʋ a Naaŋmɩn a n'a so: fʋ̃ʋ na ɩ nɩsaal a, fʋ de nɩ fʋ tʋɔra bʋɔlɛ Naaŋmɩn.» 34A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «A nyɩ Naaŋmɩn-Wulu sɛbɛ pʋɔ bɛ bɛ tʋ̃ɔ sɛb: ‹Ɩ̃ yel a: nyɩ ɩ n naaŋmɩmɛ› ɩ? 35A na ɩ a ŋa a, a bɛlɩ dem na bɛrɛ wone a Naaŋmɩn-ƴɛrʋ a, a Naaŋmɩn-Wulu mɩ́ tʋ̃ɔ na bʋɔlɛ bɛ naaŋmɩmɛ. Ɛ cɛ nɩr kʋ̃ tʋ̃ɔ lɩɛbɩ a Sɛb-sõw ƴɛrʋ bɛr ɛ. 36Ɛ a sob nɛ a Sãà na maalɩ ʋ ɩ sõw, ɛ ʋ tõ ʋ a tẽ-daa zu a, nyɩ yel ʋ na: ‹Fʋ tʋʋr ɩ Naaŋmɩn›, ɩ̃ na haa nʋɔr yel k'ɩ̃ɩ ɩ n Naaŋmɩn Bie a ƴãw. 37Mãa bɛ wa tone a ɩ̃ Sãà tome a, nyɩɩm ta saw de m ɛ! 38Ɛ cɛ mãa wa tone a a, nyɩmɛ saa bɛ saw de m a, nyɩɩm saw de a tome a ŋa, kɛ́ nyɩ tʋ̃ɔ bãw ɛ saw kɛ a Sãà sɩrɩ na lãw nɩ mɛ̃, mɛ̃ a lɛ ɩ̃ na lãw nɩ a Sãà a.» 39A lɛ n'a bɛ lɛb tɩ maal bɔbr a ʋ nyɔwfʋ, ɛ cɛ bɛ bɛ tɩ páw ʋ nyɔw ɛ. 40A Yeezu tɩ lɛb a cen a Zurdɛ̃ man gãwn, tɩ be a be a Zã na tɩ tĩ tɩrɛ a suob a. 41Nɩ-yaga tɩ cen nɩ a ʋ zie, ɛ tɩ yere: «Sɩza n'a, a Zã bɛ maalɩ yel kãw za na ɩ bãwfʋ sãá a ɩ, ɛ cɛ a yele al za, ʋ na tɩ yel a nɩr ŋa ƴãw a, ɩ n sɩza.» 42Nɩ-yaga tɩ saw na de ʋ a be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\