ZÃ 12

1A Tɔlʋ cuw na tɩ cɛ bibie ayʋɔb a, a Yeezu tɩ ta n a Betani. Be n'a a Lazaar, ʋ na tɩ ɩ ʋ lɛb ìr a kũuni pʋɔ a, tɩ kpɩɛr. 2Bɛ tɩ ɩ n bʋ̃-dɩrɩ a ʋ ƴãw: Marta tɩ dier ɩ a bʋ̃-dɩrɛ tɩrɛ, ɛ a Lazaar tɩ pʋɔ a nɩbɛ pʋɔ zɩ̃ a dɩb ƴãw. 3A Marya tɩ de nɩ litɩr ŋmãa kãa-nyũu kãw bɛ na maal ɩ náàr mɩŋa a, ɛ a daarʋ bɛ vʋʋr a, cir ƴãw a Yeezu gbɛɛ ƴãw ɛ fɩɛlɩ a nɩ a ʋ zukɔbɛ. A nyũu tɩ ìr a paalɩ a yir za. 4A lɛ n'a a po-tuurbɛ ƴẽn sob, a Zuda Ɩsɩkarɩɔtɩ, a ʋl na na mɩl a Yeezu nyɔw tɩr a, tɩ yel: 5«Bʋ̃ʋ pãa ɩ bɛ bɛ kʋɔrɩ a kãa-nyũu a ŋa, bibie kɔbr ata sã-ya libie kʋ̀ a nan dem a!» 6Nan dem sõwfʋ tɩɛrʋ bɛ n'a ʋ tɩ tɛr ƴɛr ɩ a a ŋa ɩ. Nyãnyuge tɩ n'ʋ. Ʋlɛ n'ʋ mɩ́ tɩ tɛr a bɛ wɛr-wʋɔ zure íre a libie bɛ na mɩ́ ƴãwnɛ a. 7A lɛ n'a a Yeezu tɩ yel: «Bɛr ʋ! Ʋ tu n a a ŋa a ɩ̃ ũufʋ ƴãw. 8Nan dem be n a nyɩ zie kʋra lɛ, ɛ cɛ a mãa a, ɩ̃ bɛ be a nyɩ zie kʋra lɛ ɩ.» 9A Zifʋ mɩnɛ yaga yaga tɩ wõ na kɛ a Yeezu be n a Betani. Bɛ tɩ zɔrɛ na waar kɛ́ bɛ wa nyɛ̃ ʋ, ɛ mɩ̀ nyɛ̃ a Lazaar ʋ na tɩ ɩ ʋ lɛb ìr a kũuni pʋɔ a. 10A lɛ n'a a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ tɩ yel kɛ bɛ mɩ̀ na kʋ́ n a Lazaar, 11ʋlɛ na n'ʋ so a Zifʋ mɩnɛ yaga saw de a Yeezu ɛ zawrɩ bɛ bɛr a. 12A dãw-bio daarɩ, a zu-sɛbla na bɛ dɩ vuo na tɩ wa a cuw ƴãw a, tɩ wõ na kɛ a Yeezu tarɛ nɩ a Zeruzalɛm. 13Bɛ tɩ kar ɩ kpãkparmɛ̃ wuli yi tuore nɩ ʋ, caarɛ nɩ yere nɩ: «Ozaana! A Naaŋmɩn, ʋ maalɩ a sob nɛ na waar a Sore yúor ƴãw a! A Naaŋmɩn, ʋ maalɩ a Ɩsɩrayɛl nãà! » 14A Yeezu tɩ nyɛ̃ nɩ bõw bile do zɩ̃ a ʋ zu, a tu a Sɛb-sõw ƴɛr-bie a ŋa: 15« Sɩyɔ̃ tẽw i, ta zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ. A fʋ nãà n'ɩ ŋan waar, zɔm bõw-nyãw bile!» 16A Yeezu po-tuurbɛ bɛ tɩ bãw a yel ŋa pɛr a daadaa lɛ ɩ. Ɛ cɛ a Yeezu na wa lɛb yi a kũu pʋɔ baarɩ nyɛ̃ yúor-vɩɛlʋ-danʋ a, bɛ lɛb a tɩɛrɩ bãw kɛ a Sɛb-sõw tɩ yel ɩ a a ŋa a ʋ ƴãw, nɩ kɛ a yel ŋa n'ʋ a nɩbɛ tɩ tu a ʋ ƴãw. 17A zu-sɛbla na tɩ be be a ʋlɩ bibir a Yeezu na bʋɔlɩ a Lazaar ʋ yi a yaa pʋɔ a, ɛ ʋ ɩ ʋ lɛb vʋʋrɛ a, bɛ tɩ dɩrɛ nɩ a ʋ dãsɩɛ. 18Bɛ na tɩ wõ k'ʋʋ maal ɩ a yel ŋa na ɩ bãwfʋ sãá a, alɛ n'a so bɛ tɩ zɔ tuor ʋ. 19A lɛ n'a a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ tɩ yere kʋ̀rɛ taa: «Nyɩ nyɛ̃ a na: nyɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ bom za ɩ: a tẽ-daa nɩbɛ za n'ɩ bɛ ŋa tuur ʋ!» 20Gɩrɛkɩ bʋʋrɛ bɛ mɩnɛ kãw mɩ̀ tɩ pʋɔ na wa a Zeruzalɛm a cuw daar, kɛ́ bɛ wa pùori a Naaŋmɩn nɩ bɛ tʋɔra siwru. 21Bɛ tɩ taw na ta a Filib zie na yi Bɛtɩsayida a, Galile tẽw a, yel ʋ: «Sore e, tɩ bɔbr a kɛ tɩ nãá nyɛ̃ a Yeezu.» 22A Filib tɩ cen na tɩ yel kʋ̀ Ãdere, a Ãdere nɩ a Filib za cen tɩ yel kʋ̀ a Yeezu. 23A Yeezu tɩ sɔw bɛ nɩ a ŋa: «A daar ʋl a Nɩsaal Bie na na nyɛ̃ a yúor-vɩɛlʋ-danʋ a pãa ta na. 24Yel-mɩŋa sɩza sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ: a ka-bir wa lo a tẽw bɛ wɛ a, ʋ mɩ́ gã nɩ ʋ yõ. Ɛ cɛ ʋlɛ wa wɛ a, ʋ mɩ́ wɔ̃ n wɔ̃mɛ yaga. 25Ʋlɩ sob na nɔnɛ a ʋ nyɔ-vʋʋrʋ a, ʋ bɔrɛ ʋ na bɛrɛ, ɛ ʋlɩ sob na hɩ̃ɛn a ʋ nyɔ-vʋʋrʋ a tẽ-daa ŋa zu a, ʋ na maal a tɛr ʋ a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a ƴãw. 26Nɩr wa bɔbr k'ʋʋ tone a ɩ̃ tome a, ʋ tuur mɛ̃; ɛ zie nɛ za ɩ̃ na be a, be n'a a ɩ̃ tõ-tone mɩ̀ na be. Nɩr wa tone a ɩ̃ tome a, a ɩ̃ Sãà na ƴãwnɛ ʋ na.» 27«Ɛ cɛ a ƴɛrɛ ŋa a, a ɩ̃ tɩɛrʋ dam a. Ɩ̃ yel kɛ bo? Kɛ́ a ɩ̃ Sãà faa mɛ̃ a daar ŋa yel-kpɩɛrɩ pʋɔ bɩɩ? Ɛ cɛ a yel-kpɩɛrɩ daar ŋa tɔr za ƴãw n'a ɩ̃ wa. 28Ɩ̃ Sãà a, ɩ a fʋ yúor nyɛ̃ vɩɛlʋ danʋ.» Kɔkɔr kãw tɩ ƴɛr a yi a salom zu yel: «Ɩ̃ ɩ na ʋ nyɛ̃ a vɩɛlʋ danʋ, ɛ na lɛ ɩ ʋ nyɛ̃ ʋ.» 29A zu-sɛbla na tɩ ar a be ɛ wõ a a, tɩ yel a kɛ saa n'ʋ tanɩ. Bɛ mɩnɛ tɩ yel a kɛ malkɩ n'ʋ ƴɛr a ʋ zie. 30A Yeezu tɩ lɛb a yel: «Mãa ƴãw bɛ n'a a kɔkɔr ŋa ƴɛr nyɩ wõ ɩ, nyɩɩm ƴãw n'a. 31A ƴɛrɛ ŋa n'a bɛ na maal ɩ a tẽ-daa ŋa a ƴɛrʋ; ƴɛrɛ ŋa n'a bɛ na diw a tẽ-daa ŋa nãà bɛr. 32Ɛ a mãa a, bɛlɛ wa ba m a tẽsɔw k'ɩ̃ zɛw do a, ɩ̃ na taw nɩ a nɩsaalbɛ za wa n a ɩ̃ zie.» 33Ʋ tɩ ƴɛr ɩ a a ŋa wul a kũu nɛ bʋʋrɛ ʋ nãà kpi a. 34A zu-sɛbla tɩ sɔw ʋ na: «A tɩ Naaŋmɩn-Wulu sɛbɛ pʋɔ, tɩ wõ na kɛ a Kɩrɩta na be n kʋra lɛ. Ŋmɩŋmɩn n'a fʋ na tʋ̃ɔ yel kɛ a fɛr a bɛ ba a Nɩsaal Bie ʋ zɛw do? Ãa n'ɩ a Nɩsaal Bie ŋa?» 35A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «A cãa na cãa nɩ a nyɩ sɔgɔ blã lɛ ƴãw. Nyɩ na tɛr a cãa a, nyɩ cere, kɛ̀ lige taa pile pàwr nyɩ ɛ; sob nɛ na cere lige pʋɔ a bɛ bãw be ʋ na cere a ɩ. 36Nyɩ na tɛr a cãa a, nyɩ saw de a cãa, tʋ̃ɔ lɩɛbɩ cãa bibiir.» A Yeezu na tɩ ƴɛr a a ŋa baar a, ʋ tɔl a cen tɩ sɔwlɩ zãá nɩ bɛ. 37A Yeezu na saa tɩ maalɩ a yele-na-ɩ-bãwfʋ-sãá sɛw a ŋa za a bɛ niŋé a, bɛ bɛ tɩ saw de ʋ ɛ. 38Lɛ n'a a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Ɩzayi ƴɛr-bie a ŋa tɩ tu: «Sore e, ãa n'ʋ saw de a tɩ ƴɛrʋ? Ãa n'ʋ a Sore wul a ʋ kpɛnʋ?» 39A Ɩzayi been nɛ n'ʋ tɩ yel a ʋlɩ bom nɛ na n'ʋ so bɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ saw de a. 40«Naaŋmɩn ɩ na bɛ zɔ̃w, ɛ ʋ ɩ a bɛ socie kpawlɩ, kɛ́ bɛ ta tʋ̃ɔ nyɛ̃ nɩ a bɛ mimie ɩ, kɛ́ bɛ ta tʋ̃ɔ bãw a pɛr ɛ, kɛ́ bɛ ta tʋ̃ɔ lɩɛbɩ a bɛ ɩb ɛ, ɛ ɩ̃ nãá sanɩ bɛ na.» 41A Ɩzayi na tɩ de niwn nyɛ̃ a Yeezu yúor-vɩɛlʋ-danʋ, ɛ ƴɛr a ʋ ƴɛrʋ a n'a so ʋ ƴɛr a a ŋa. 42Ɛ cɛ a Zifʋ mɩnɛ nɩ-bɛrɛ pʋɔ a, nɩ-yaga tɩ saw na de a Yeezu. Ɛ cɛ bɛ tɩ zɔrɛ nɩ a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ, lɛ so bɛ bɛ mɩ́ tɩ saw ƴɛr a yi ɛ, kɛ́ bɛ taa wa diw bɛ bɛr a puoru-dĩ̀ó ɛ. 43Bɛ tɩ nɔnɛ nɩ a yúor a nɩsaalbɛ zie zuo a yúor ʋl na yi a Naaŋmɩn zie a. 44A Yeezu tɩ zɛw nɩ kɔkɔr yel: «Sob nɛ na saw de m a, mãa bɛ n'ʋ ʋ saw de ɩ, a sob nɛ na tõ m a n'ʋ ʋ saw de. 45Sob nɛ na nyɛ̃ m a, mɩ̀ nyɛ̃ nɩ a sob nɛ na tõ m a. 46A mãa na ɩ a cãa a, ɩ̃ wa n a tẽ-daa zu kɛ sob nɛ za na saw de m a, ta be lige pʋɔ ɩ. 47Nɩr wa wõ a ɩ̃ ƴɛrʋ ɛ bɛ dier a, mãa bɛ n'ʋ maalɛ nɩ a ʋ sob a ƴɛrʋ ɛ: ɩ̃ bɛ wa k'ɩ̃ɩ wa maal ɩ a tẽ-daa ƴɛrʋ ɛ, ɩ̃ wa na k'ɩ̃ɩ wa faa a tẽ-daa. 48Sob nɛ na zawrɩ mɛ̃ bɛr ɛ bɛ dier a ɩ̃ ƴɛrʋ a, tɛr ɩ a ʋ ƴɛr-maalɛ: a ƴɛrʋ ɩ̃ na ƴɛr a, na yel ɩ a ʋ sãwna a bibi-pɛ-baara wa vɩɛ a. 49Ɩ̃ bɛ nyɛ̃ ɩ̃ tʋɔra ƴɛr ɛ, ɛ cɛ a Sãà na tõ m a n'ʋ wul mɛ̃ a lɛ ɩ̃ na na ƴɛr a, nɩ bom nɛ a na sɛw k'ɩ̃ɩ wul a. 50Ɛ ɩ̃ bãw na kɛ a ʋ wulu tɩrɛ nɩ nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a: bom nɛ za ɩ̃ na yere a, ɩ̃ yere na mɛ̃ a lɛ a Sãà na yel kʋ̀ m a.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\