ZÃ 13

1A Tɔlʋ cuw zãa daarɩ tɩ n'a. A Yeezu na tɩ bãw kɛ a daar ʋl, ʋ na na yi a tẽ-daa ŋa zu lɛ cen a ʋ Sãà zie a, ta na a, ʋ na tɩ nɔ̃w a ʋ nɩbɛ na be a tẽ-daa zu a, ʋ nɔ̃w bɛ na tɩ ɓɩɩlɩ. 2A zaanʋɔra dɩb daar, a Gɛgɛra na tɩ ƴãw a Sɩmʋ̃ bi-dɛb Zuda Ɩsɩkarɩɔtɩ a tɩɛrʋ k'ʋʋ mɩl a Yeezu nyɔw tɩr a, 3ɛ a Yeezu mɩ̀ tɩ bãw kɛ a Sãà de nɩ bom za ƴãw a ʋ nuru pʋɔ a, k'ʋʋ yi n a Naaŋmɩn zie wa ɛ lɛb cere a Naaŋmɩn zie a, 4ʋ tɩ ìr ɩ a dɩb zie, yaa a ʋ kpar-kpɛ̃ɛ bin, ɛ de pɛn sɛ a ʋ sɩ̃ɛmɩ́. 5Al pùorí, ʋ de nɩ kʋ̃ɔ cir ƴãw ku-laa pʋɔ, ɛ nyɔw a ʋ po-tuurbɛ gbɛɛ pɛwfʋ, ɛ tɩ fɩɛlɛ nɩ a pɛn ʋ na sɛ a sɩ̃ɛmɩ́ a. 6Ʋ na wa ta a Sɩmʋ̃ Pɩɛr zie a, a Sɩmʋ̃ Pɩɛr yel ʋ na: «Sore e, fʋ̃ʋ na pɛw mãa gbɛɛ ɛ?» 7A Yeezu tɩ sɔw ʋ na: «A a ŋa ɩ̃ na ɩrɛ a, fʋ bɛ bãw a pɛr sɛr ɛ, a pùorí fʋ na bãw na.» 8A Pɩɛr lɛb yel ʋ: «Towtow, fʋ bɛ be na pɛw a ɩ̃ gbɛɛ ɩ!» A Yeezu yel ʋ: «Mãa bɛ wa pɛw a fʋ gbɛɛ a, fʋ kʋ̃ lãw nɩ mɛ̃ ɩ.» 9A Sɩmʋ̃ Pɩɛr yel ʋ: «Alɛ wa ŋmɛ̃ lɛ a, Sore e, ta pɛw a ɩ̃ gbɛɛ tɛwr ɛ, pɛw lãw nɩ a ɩ̃ nuru nɩ a ɩ̃ zu za!» 10A Yeezu yel kʋ̀ ʋ: «Nɩr na so kʋ̃ɔ yi a, gbɛɛ pɛwfʋ tɛwr a cɛ ʋ, ʋ vɩɛl ɩ ʋ za baarɩ. A nyɩɩm a, nyɩ vɩɛl a, ɛ cɛ nyɩ za bɛ n'a ɩ.» 11Ʋ tɩ bãw nɩ a ʋlɩ sob nɛ na na mɩl ʋ a, alɛ so ʋ tɩ yel: «Nyɩ za bɛ nɛ bɛ vɩɛl ɛ.» 12Ʋ na wa pɛw bɛ a gbɛɛ baar a, ʋ de nɩ a ʋ kpar-kpɛ̃ɛ su, lɛb zɩ̃ nɩ a dɩb zie, ɛ yel bɛ: «A a ŋa ɩ̃ na ɩ a nyɩ zie a, nyɩ bãw nɩ a pɛr bɩɩ? 13Mɛ̃ nyɩ taa bʋɔlɛ mɛ̃ Wul-wul-kara nɩ Sore: yel-mɩŋa n'a nyɩ mɩ́ yel: ɩ̃ ɩ ʋ nɩ sɩza. 14A na ɩ lɛ a, a mãa na ɩ a nyɩ Wul-wul-kara nɩ a nyɩ Sore, ɛ wa pɛw a nyɩ gbɛɛ a, a nyɩɩm mɩ̀, a fɛr nyɩ na kɛ́ nyɩ mɩ̀ pɛwr taa gbɛɛ. 15Ɩ̃ ɩ na wul nyɩ, kɛ́ nyɩ mɩ̀ tʋ̃ɔ ɩrɛ mɛ̃ a lɛ ɩ̃ na ɩ a nyɩ zie a. 16Yel-mɩŋa sɩza sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ: tõ-tõ-bie bɛ zuore a ʋ nɩ-kpɛ̃ɛ ɩ, ɛ nɩr bɛ na tõ a, bɛ zuore a ʋlɩ sob nɛ na tõ ʋ a ɩ. 17Nyɩ na bãw a a ŋa a, zu-nʋ̃ɔ̀ dem n'ɩ nyɩ nyɩmɛ wa tuur a. 18Nyɩ za ƴãw bɛ n'a ɩ̃ ƴɛrɛ ɩ; ɩ̃ bãw nɩ a bɛlɩ dem ɩ̃ na kaa ir a. Ɛ cɛ a fɛr a kɛ a Sɛb-sõw ƴɛr-bie a ŋa tu: ‹A sob nɛ na tɩ lãw nɩ mɛ̃ dɩrɛ a, lɩɛb ɩ a ɩ̃ dɔ̃-sob.› 19Ɩ̃ de nɩ niwn yere a yel ŋa kʋ̀rɛ nyɩ a ƴɛrɛ ŋa ɛ ʋ bɛ ta sɛr ɛ, kɛ a lɛn daar ʋ nãá wa ta a, nyɩɩm saw de k'ɩ̃ɩ ‹ɩ n a sob nɛ ɩ̃ na ɩ a.› 20Yel-mɩŋa sɩza sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ, nɩr na sawr dier a sob nɛ ɩ̃ na tõ a, mãa tɔr za n'ʋ ʋ sawr dier, ɛ nɩr na dier mɛ̃ a, ʋ mɩ̀ saw na dier a sob nɛ na tõ m a.» 21A Yeezu na wa ƴɛr a a ŋa baar a, a ʋ tɩɛrʋ dam ʋ nɩ yaga za, ʋ ƴɛr a ʋ pʋɔ ƴɛrʋ a ŋa: «Yel-mɩŋa sɩza sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, a nyɩ ƴẽn sob na mɩl mɛ̃ na nyɔw tɩr.» 22A po-tuurbɛ na bɛ tɩ bãw sob nɛ a Yeezu na yere a, bɛ tɩ jɩrɛ nɩ taa. 23A po-tuure ƴẽn sob, a ʋl a Yeezu na tɩ nɔnɛ a, tɩ zɩ̃ na kɔw a Yeezu. 24Sɩmʋ̃ Pɩɛr tɩ kabr a yel ʋ: «Sowri kaa a sob nɛ ʋ na yere a.» 25Lɛ n'a a po-tuure ʋl tɩ cɩɩlɩ cen a Yeezu nyãa ƴãw ɛ sowr ʋ: «Sore e, ãa n'ʋ?» 26A Yeezu tɩ sɔw na: «A sob nɛ ɩ̃ na na tõ a dipɛ̃ a laa pʋɔ ɛ ír kʋ̀ a, ʋlɛ n'ʋ.» Ʋ tɩ de nɩ a dipɛ̃ ʋ na tõ a laa pʋɔ a kʋ̀ a Sɩmʋ̃ bi-dɛb Zuda Ɩsɩkarɩɔtɩ. 27A pɛr nɛ pʋɔ a Yeezu na kʋ̀ ʋ a dipɛ̃ a n'a a Sɩtaana kpɛ a Zuda pʋɔ. A lɛ n'a a Yeezu tɩ yel ʋ: «A ton ʋl a na fɛr kɛ fʋ tõ a, tõ ʋ fɔ̃w.» 28A bɛlɩ dem za na tɩ be a be a, been kãw za bɛ tɩ bãw bʋ̃ʋ ƴãw n'a a Yeezu yel a lɛ a ɩ. 29A Zuda na n'ʋ tɩ tɛr a wɛr-wʋɔ a, bɛ mɩnɛ tɩ manɛ kɛ a Yeezu yel ʋ na k'ʋʋ da a bome al za na sɛw a cuw ƴãw a, bɩɩ k'ʋʋ kʋ̀ bom kãw a nan dem. 30A Zuda na tɩ de a dipɛ̃ 'wɔb a, ʋ tɩ ìr a yi daadaa lɛ: zie tɩ sɔb a. 31A Zuda na wa yi baar a, a Yeezu yel a: «Ƴɛrɛ ŋa a, a Nɩsaal Bie pãa nyɛ̃ nɩ yúor-vɩɛlʋ-danʋ, ɛ Naaŋmɩn nyɛ̃ yúor-vɩɛlʋ-danʋ a ʋ pʋɔ. 32[Ɛ a Naaŋmɩn yúor-vɩɛlʋ-danʋ wa sãá a ʋ zie a], a Naaŋmɩn na kʋ̀ ʋ nɩ a ʋl mɩŋa yúor-vɩɛlʋ-danʋ, ɛ ʋ kʋ̃ yaa kɛ kʋ̀ ʋ ɛ. 33Ɩ̃ bibiir i, ɩ̃ cãa na be a nyɩ zie, ɛ cɛ blã lɛ tɛwr ƴãw n'a. Nyɩ na bɔ m a, ɛ cɛ mɛ̃ a lɛ ɩ̃ na yel kʋ̀ a Zifʋ mɩnɛ a, ɩ̃ mɩ̀ yere na kʋ̀rɛ nyɩ a ƴɛrɛ ŋa: a be ɩ̃ na cere a, nyɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ wa ɩ. 34Ɩ̃ ƴãwnɛ nɩ nɔ-paala kʋ̀rɛ nyɩ: nyɩ nɔnɛ taa. Mɛ̃ a lɛ ɩ̃ na nɔ̃w nyɩ a, a nyɩɩm mɩ̀, nyɩ nɔnɛ taa. 35Ʋlɩ bom nɛ na na wul a nɩbɛ za kɛ nyɩ ɩ n a ɩ̃ po-tuurbɛ a, ʋlɛ n'ɩ a nɔ̃wfʋ nyɩ na na nɔ̃nɛ taa a.» 36Sɩmʋ̃ Pɩɛr tɩ sowr ʋ na: «Sore e, nyɩnɛ n'a fʋ cere?» A Yeezu tɩ sɔw na: «Fʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ tu m a ƴɛrɛ ŋa cen a be ɩ̃ na cere a ɩ. Ɛ cɛ a pùorí a, fʋ na tu mɛ̃ na.» 37A Pɩɛr tɩ sowr ʋ na: «Sore e, bʋ̃ʋ n'ʋ so ɩ̃ kʋ̃ tʋ̃ɔ tu fʋ a ƴɛrɛ ŋa? Ɩ̃ na de nɩ a ɩ̃ nyɔ-vʋʋrʋ tɩr a fʋ ƴãw!» 38A Yeezu tɩ yel ʋ na: «Fʋ na de nɩ a fʋ nyɔ-vʋʋrʋ tɩr a ɩ̃ ƴãw yaa? Yel-mɩŋa sɩza sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ fʋ, nʋra kʋ̃ kõ sɛr ɛ, ɛ́ fʋ na ciiri gb'a ata kɛ fʋ bɛ bãw mɛ̃ ɩ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\