ZÃ 16

1«Ɩ̃ yel ɩ a a ŋa za kʋ̀ nyɩ kɛ́ nyɩ taa faarɛ lore a nyɩ Naaŋmɩn-saw-deb pʋɔ, a lɛn daar bɛ nãá wa dɔwrɛ nyɩ kɛ́ bɛ ɩ nyɩ kaa a ɩ. 2Bɛ na diw nyɩ na bɛr a Zifʋ mɩnɛ puoru-dìrú. Mɔ̃ mɩ̀, bio waar a na vɩɛ, bɛ na mɩ́ nyɔw nyɩ kʋ́ ɛ tɩɛrɛ kɛ bawr ʋ bɛ maalɩ kʋ̀ Naaŋmɩn. 3A ŋa n'a bɛ na ɩrɛ, bɛ na bɛ bãw a Sãà ɛ mɩ̀ bɛ bãw mɛ̃ a ƴãw. 4Ɛ cɛ ɩ̃ yel ɩ a a ŋa kʋ̀ nyɩ, kɛ a daar wa ta a, nyɩɩm lɛ tɩɛrɩ bãwnɩ k'ɩ̃ɩ tɩ yel a na kʋ̀ nyɩ.» « Ɩ̃ bɛ tɩ yel a yel ŋa kʋ̀ nyɩ a pɛr tib daar ɛ, ɩ̃ na tɩ cãa be a nyɩ zie a ƴãw. 5Ɛ cɛ ƴɛrɛ ŋa a, ɩ̃ cere nɩ a sob nɛ na tõ m a zie, ɛ́ nyɩ kãw za bɛ sowre mɛ̃: ‹Nyɩnɛ fʋ cere ɩ?› 6Ɛ cɛ ɩ̃ na yel a a ŋa kʋ̀ nyɩ a n'a so pʋ-sãwna tɛr nyɩ yaga za. 7Ɛ cɛ yel-mɩŋa n'a ɩ̃ yel kʋ̀ nyɩ: a nyɩ vla ƴãw a, a fɛr a k'ɩ̃ɩ cen; mãa bɛ wa cen a, a Gure kʋ̃ wa a nyɩ zie ɩ; ɛ cɛ mãa nɩ̃ɛ wa cen a, ɩ̃ na tɩ tõ ʋ na ʋ wa a nyɩ zie. 8Ɛ ʋlɛ wa wa a, ʋ na wul ɩ a tẽ-daa k'ʋʋ tuli nɩ a yel-bier ƴãw, a yel na tu sɔr a ƴãw, nɩ a ƴɛrʋ-maalʋ ƴãw. 9Ʋ tuli nɩ a yel-bier ƴãw, ʋ na bɛ saw de m a; 10ʋ tuli nɩ a yel na tu sɔr a ƴãw: ɩ̃ cere nɩ a Sãà zie ɛ́ nyɩ kʋ̃ lɛb nyɛ̃ m ɛ; 11ʋ tuli nɩ a ƴɛrʋ-maalʋ ƴãw: bɛ maal ɩ nɩ a tẽ-daa ŋa nãá a ƴɛrʋ baarɩ.» 12«Yel-yaga cãa nɩ be ɩ̃ na yel kʋ̀ nyɩ, ɛ cɛ ƴɛrɛ ŋa a, nyɩ bɛ tɛr fãw a deb ƴãw ɛ. 13A yel-mɩŋa Vʋʋrʋ wa wa a, ʋ na wul nyɩ nɩ a yel-mɩŋa za. Ʋlɛ bɛ n'ʋ na nyɛ̃ ʋ tʋɔra ƴɛrɛ ɩ, alɩ bom nɛ za ʋ na na wõ a, alɛ n'a ʋ na yel, ɛ ʋ na yel ɩ nɩdaar yele kʋ̀ nyɩ. 14Ʋ na ɩ na a ɩ̃ yúor yi, mãa bʋ̃-sora na n'a ʋ na de wa yel kʋ̀ nyɩ a ƴãw. 15A Sãà bʋ̃-sora za ɩ n a ɩ̃ dem, alɛ n'a so ɩ̃ yel: ‹Mãa zie n'a a Vʋʋrʋ na mɩ́ de a yele wa yel kʋ̀ nyɩ.› » 16«Ka nɩ blã nyɩ kʋ̃ lɛb nyɛ̃ m ɛ, ɛ a pùorí, a kʋ̃ cɛlɩ ɛ, ɛ́ nyɩ lɛb nyɛ̃ m.» 17A lɛ n'a a ʋ po-tuurbɛ bɛ mɩnɛ tɩ sowre taa: «Bʋ̃ʋ n'ʋ ʋ bɔbr k'ʋʋ yel kʋ̀ tɩ nɩ a ƴɛr-bir ŋa: ‹Ka nɩ blã nyɩ kʋ̃ lɛb nyɛ̃ m ɛ, ɛ a pùorí, a kʋ̃ cɛlɩ ɛ, ɛ nyɩ lɛb nyɛ̃ m›? Nɩ kɛ: ‹Ɩ̃ cere nɩ a Sãà zie.› » 18Bɛ tɩ yere na: « ‹A ka nɩ blã ŋa› pɛr ɩ bo? Tɩ bɛ bãw ʋlɩ bom nɛ ʋ na bɔbr k'ʋʋ yel a ɩ!» 19A Yeezu na tɩ bãw kɛ bɛ bɔbr a kɛ bɛ sowr ʋ a, ʋ yel bɛ na: «A ɩ̃ ƴɛr-bie a ŋa pɛr ʋ nyɩ bɔbr ɩ? ‹Ka nɩ blã nyɩ kʋ̃ lɛ nyɛ̃ m ɛ, ɛ a pùorí, a kʋ̃ cɛlɩ ɛ, ɛ nyɩ lɛb nyɛ̃ m.› 20Yel-mɩŋa sɩza sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ, nyɩ na tɛr ɩ pʋ-sãwna kone ŋmɩɛr ɩ cɛlsɩ ɛ a tẽ-daa cɩlɛ; nyɩ na tɛr ɩ pʋ-sãwna, ɛ cɛ a nyɩ kpɩɛrʋ na lɩɛb ɩ nʋ̃ɔ̀. 21A pɔw na mɩ́ dɔwr a, ʋ mɩ́ wone nɩ tuo yaga, a ʋ tɛm na ta a ƴãw; ɛ cɛ ʋlɛ wa dɔw baar a, ʋ mɩ́ yiir ɩ a ʋ tuo, nʋ̃ɔ̀ mɩ́ paal ʋ na ʋ na dɔw nɩsaal a ƴãw. 22A ŋa n'a nyɩ mɩ̀ wone tuo a ƴɛrɛ ŋa; ɛ cɛ ɩ̃ na lɛb a nyɛ̃ nyɩ, ɛ a lɛn daar a, nʋ̃ɔ̀ na paalɩ nyɩ na, ɛ́ nɩr za kʋ̃ tʋ̃ɔ faa a nʋ̃ɔ̀ ŋa a nyɩ zie ɩ.» 23«A na ɩ a ŋa a, a ʋlɩ bibir nɛ a, nyɩ kʋ̃ lɛb sowre mɛ̃ bom za ɩ. Yel-mɩŋa sɩza sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ, nyɩmɛ wa zɛlɛ bom a ɩ̃ Sãà zie a ɩ̃ yúor ƴãw a, ʋ na kʋ̀ nyɩ na. 24Wa tɩ tɔ dɩ̃a a, nyɩ bɛ zɛlɩ bom za a ɩ̃ yúor ƴãw ɛ: nyɩ zɛlɩ ɛ nyɩ na páw na, lɛ n'a a nʋ̃ɔ̀ na paalɩ nyɩ bɛ cɛ ɩ.» 25«Ɩ̃ lɔb ɩ zʋkpaɩ yel ɩ a a ŋa za kʋ̀ nyɩ. Ɛ cɛ bio waar a na vɩɛ, ɩ̃ kʋ̃ cãa ƴɛrɛ a a ŋa a nyɩ zie ɩ, ɩ̃ na manɛ nɩ a Sãà yele kʋ̀rɛ nyɩ cãàmɩ́ lɛ. 26A ʋlɩ bibir nɛ, nyɩ na zɛlɛ nɩ a ɩ̃ yúor ƴãw. Ɛ cɛ ɩ̃ bɛ yere kʋ̀rɛ nyɩ k'ɩ̃ɩ na pùor ɩ a Sãà kʋ̀ nyɩ ɛ, 27a Sãà tɔr za nɔnɛ nyɩ na, nyɩ na nɔ̃w mɛ̃ ɛ saw de k'ɩ̃ɩ yi n a Naaŋmɩn zie a ƴãw. 28Ɩ̃ yi n a Sãà zie ɛ wa a tẽ-daa zu; ƴɛrɛ ŋa a, ɩ̃ bɛrɛ nɩ a tẽ-daa ɛ cere a Sãà zie.» 29A ʋ po-tuurbɛ tɩ yel ʋ na: «Ƴɛrɛ ŋa a, fʋ bɛr ɩ a zʋkpaɩ ɛ ƴɛrɛ cãàmɩ́ lɛ; 30ƴɛrɛ ŋa a, tɩ bãw na kɛ fʋ bãw nɩ bom za, ɛ a bɛ fɛrɛ kɛ bɛ sowri fʋ bom ɛ. Alɛ n'a so tɩ saw de kɛ fʋ yi n a Naaŋmɩn zie wa.» 31A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Ƴɛrɛ ŋa n'a nyɩ pãa saw de e? 32Daar waar a na ta, ɛ ʋlɛ n'ɩ ŋa ta baarɩ, bɛ na diw nyɩ yaarɩ, ŋa za mɩ́ cere a ʋ cenu zie, ɛ́ nyɩ bɛr mɛ̃ ɩ̃ ɩ ɩ̃ yõ. Ɛ cɛ ɩ̃ bɛ ɩ ɩ̃ yõ ɩ, mãa nɩ a Sãà nɛ bɛ. 33Ɩ̃ yel ɩ a a ŋa kʋ̀ nyɩ kɛ́ nyɩ lãw nɩ mɛ̃ tɛr a ƴã-ɓaarʋ. Pʋ-sãwna pʋɔ n'a nyɩ be a tẽ-daa ŋa zu, ɛ cɛ nyɩ ƴãw fãw, ɩ̃ zɛb a tʋ̃ɔ a tẽ-daa.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\