ZÃ 19

1Lɛ n'a a Pɩlatɩ tɩ ƴãw bɛ nyɔw a Yeezu cen nɩ tɩ fɔb. 2A sojarɩ tɩ wób ɩ gʋʋr kpa-wʋɔ vɔblɩ ʋ, ɛ de kpar-kpɛ̃ɛ zɩɛ kãw su ʋ. 3Bɛ mɩ́ tɩ taw na pɩɛl ʋ, ɛ yel ʋ: «Yaanɩ, Zifʋ mɩnɛ nãà a!» Ɛ́ mɩ́ ɓa ʋ kɔrɩ́. 4A Pɩlatɩ tɩ lɛb a yi tɩ yel a nɩbɛ: «Nyɩ nyɛ̃, ɩ̃ na tɛr ʋ na yi wa n a yẽw ka, kɛ́ nyɩ tʋ̃ɔ nyɛ̃ bãw k'ɩ̃ɩ bɛ nyɛ̃ sãwna za a nɩr ŋa zie na sɛw kɛ́ bɛ kʋ́ a ɩ.» 5A Yeezu tɩ yi na vɔblɩ a gʋʋr kpa-wʋɔ, ɛ su a kpar-kpɛ̃ɛ zɩɛ. A Pɩlatɩ tɩ yel bɛ na: «Nyɩ nyɛ̃ a nɩr!» 6Ɛ cɛ a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a bɛ nɩbɛ na wa nyɛrɛ ʋ lɛ pɛ a, bɛ ŋmɩɛr ɩ cɛlsɩ yere nɩ: «Kpa ʋ da-gara zu! Kpa ʋ da-gara zu!» A Pɩlatɩ lɛb yel bɛ: «Nyɩ mɩ̀ de ʋ kpa a da-gara zu, mãa ƴãw a, ɩ̃ bɛ nyɛ̃ sãwna za a ʋ zie ɩ.» 7A Zifʋ mɩnɛ lɛb yel ʋ: «Tɩ tɛr ɩ Naaŋmɩn-Wulu, ɛ a wulu ŋa tub ƴãw a, a fɛr a k'ʋʋ kpi: ʋ na bʋɔlɛ ʋ tʋɔra Naaŋmɩn Bie a ƴãw!» 8A Pɩlatɩ na wa wõ a ƴɛr-bie a ŋa a, dɛ̃bɩ̃ɛ lɛb a bãw kpɛ ʋ yaga za. 9Ʋ tɩ lɛb a kpɛ a dĩ̀ó tɩ sowri a Yeezu: «Nyɩnɛ fʋ yi?» Ɛ cɛ a Yeezu bɛ tɩ haa nʋɔr sɔw ʋ ɛ. 10Lɛ n'a a Pɩlatɩ lɛb yel ʋ: «Fʋ bɛ ƴɛrɛ ƴɛrʋ sɔwr mɛ̃ ɩ? Fʋ bɛ bãw k'ɩ̃ɩ tɛr ɩ fãw na tʋ̃ɔ kpa b a da-gara zu, bɩɩ lɛb bɛr fʋ ɛ?» 11Ɛ cɛ a Yeezu tɩ sɔw ʋ na: «Naaŋmɩn bɛ tɩ kʋ̀ b a fãw a, fʋ kʋ̃ʋ tɩ tɛr fãw kãw za a ɩ̃ zu ɛ. Alɛ so, a nɩr ʋl na mɩl mɛ̃ nyɔw ƴãw a fʋ nuru pʋɔ a tɛr ɩ sãwna zuo fʋ.» 12A lɛ n'a a Pɩlatɩ tɩ bɔbr a Yeezu lɛb-bɛrʋ. Ɛ cɛ a Zifʋ mɩnɛ tɩ ŋmɩɛr ɩ cɛlsɩ yere nɩ: «Fʋ̃ʋ wa lɛb bɛr a nɩr ŋa a, fʋ bɛ ɩ a Sezaar bá ɩ! Nɩr za na bʋɔlɛ ʋ tʋɔra nãà a ɩ n a Sezaar dɔ̃-sob.» 13A Pɩlatɩ na wa wõ a lɛ a, ʋ ƴãw na bɛ tɛr a Yeezu yi wa n; ʋ do zɩ̃ a ƴɛrʋ-dɩb da-kɔw zu, a zie nɛ bɛ na bʋɔlɛ kɛ Kʋsɛ-pamɛ-davʋra a, ɛ Ebire bʋɔlɛ Gabata a. 14A Tɔlʋ cuw zãa daarɩ tɩ n'a, man a mʋ̃tɔ̃w na põ zɛ̃ taa a. A Pɩlatɩ tɩ yel ɩ a Zifʋ mɩnɛ: «Nyɩ nyɛ̃ a nyɩ nãà!» 15Ɛ cɛ bɛ tɩ ŋmɩɛr ɩ cɛlsɩ: «Ʋ kpi! Ʋ kpi! Kpa ʋ da-gara zu!» A Pɩlatɩ lɛb yel bɛ: «Ɩ̃ kpa a nyɩ nãà a da-gara zu bɩɩ?» A bawr-maal-nɩ-bɛrɛ sɔw: «Sezaar yõ n'ɩ tɩ nãà.» 16Lɛ n'a ʋ tɩ bɛr a Yeezu kʋ̀ bɛ kɛ́ bɛ tɩ kpa ʋ a da-gara zu. A lɛ n'a bɛ tɩ nyɔw a Yeezu yi n. 17A Yeezu tɩ tuo nɩ a ʋ da-gara ʋ mɩŋa yi n a tẽw pʋɔ, cen nɩ a zie kãw na dɩ kɛ Zu-ŋman-zie, ɛ́ bɛ bʋɔlɛ Gɔlgɔta a Ebire ƴɛrʋ pʋɔ a. 18Be n'a bɛ tɩ kpa ʋ a da-gara zu nɩ nɩbɛ ayi a ʋ lõbowe ƴãw, ɛ a Yeezu be a sɔgɔ. 19A Pɩlatɩ tɩ ƴãw na bɛ sɛb a sɛbrʋ ŋa mɛr a da-gara zu: «A Yeezu na yi Nazarɛtɩ a, Zifʋ mɩnɛ nãà.» 20A Zifʋ mɩnɛ yaga tɩ kanɩ nɩ a sɛbrʋ ŋa. A zie nɛ bɛ na tɩ kpa a Yeezu a da-gara zu a na bɛ tɩ zãá nɩ a tẽw pʋɔ a ƴãw, ɛ a sɛbrʋ tɩ sɛb ɩ Ebire nɩ Latɛ̃ nɩ Gɩrɛkɩ ƴɛrʋ a. 21A Zifʋ mɩnɛ bawr-maal-nɩ-bɛrɛ tɩ yel ɩ a Pɩlatɩ: «Ta sɛb kɛ: ‹Zifʋ mɩnɛ nãà ɩ›, ɛ cɛ sɛb kɛ: ‹A nɩr ŋa yel a: ɩ̃ ɩ n a Zifʋ mɩnɛ nãà.› » 22A Pɩlatɩ sɔwl bɛ: «A lɛ ɩ̃ na sɛb a, sɛb na.» 23A sojarɩ na wa kpa a Yeezu a da-gara zu baar a, bɛ de nɩ a ʋ kparɩ põ ziir anaar, kɛ́ ŋa za tʋ̃ɔ páw. Ɛ pãa tɩ cɛ a kpar-kpɛ̃ɛ: ʋ bɛ tɩ tɛr sɩɛrʋ ɛ, wobru n'a bɛ tɩ tĩ a zu ɛ wob ʋ za ɓil tɩ baarɩ. 24A sojarɩ tɩ yere na kʋ̀rɛ taa: «Tɩ ta cɩɛrɩ a kparʋ ŋa põ ɩ, tɩ ŋmɛ gbãw de.» A yele a ŋa za ɩ na, kɛ a Sɛb-sõw ƴɛr-bie tʋ̃ɔ tu vla: «Bɛ põ nɩ a ɩ̃ fɔbr za, ɛ de a ɩ̃ kpar-kpɛ̃ɛ dɩ n gbãw.» A lɛ tɔr za n'a a sojarɩ tɩ ɩ. 25A Yeezu mã nɩ a ʋ mã yɛb Marya, Kilofaar pɔw, nɩ Madala tẽw Marya tɩ ar a pɩɛlɩ a Yeezu da-gara. 26A Yeezu na wa nyɛ̃ a ʋ mã nɩ a ʋ po-tuur-nɔna na ar pɩɛl ʋ a, ʋ yel ɩ a ʋ mã: «Pɔw ɩ, nyɛ̃ a fʋ bie.» 27Ɛ lɛb yel a po-tuure nɛ mɩ̀: «Nyɛ̃ a fʋ mã.» Ɛ a na dɛ tɩ tĩ a ʋlɩ daar nɛ a, a po-tuure tɛr ʋ na kul ɩ a ʋ yir. 28Al pùorí, a Yeezu na tɩ bãw kɛ a yele za nʋɔr kʋ́ na a, ʋ yel ɩ a ŋa, k'aa Sɛb-sõw tʋ̃ɔ tu tɩ ɓɩɩlɩ: «Kʋ̃ɔ-nyuur kpɩɛr mɛ̃ na.» 29Duwle kãw tɩ be n be paalɩ dã-miiru. Bɛ tɩ de nɩ sapɔ̃ tõ a dã-miiru nɛ pʋɔ ɛ cɔr ba ɩzɔpɩ dale ƴãw tur ʋ a nʋ́ɔrɩ́. 30A Yeezu tɩ nyũ n a dã-miiru, al pùorí ʋ yel: «A yele za nʋɔr kʋ́ na!» Ɛ pãa gʋɔ a zu, ɛ ŋmãa vʋʋrʋ. 31A cuw zãa daarɩ tɩ n'a. A Zifʋ mɩnɛ bɛ tɩ bɔbr k'aa kũuni cãa yawlɩ a da-garɩ zu a pɩɛnʋ-bibir ɛ, a ʋlɩ pɩɛnʋ-bibir na baa tɩ ɩ bibi-kpɛ̃ɛ a ƴãw. Bɛ tɩ cen na tɩ zɛlɩ a Pɩlatɩ k'ʋʋ ƴãw bɛ kar a kũuni gbɛɛ, ɛ yaw bɛ a da-garɩ zu. 32Lɛ n'a a sojarɩ tɩ wa wa kar a nɩbɛ ayi bɛl gbɛɛ, bɛ na tɩ lãw kpa n a Yeezu a da-garɩ zu a. 33Bɛ na wa ta a Yeezu zie a, bɛ nyɛ̃ ʋ na ʋ kpi baarɩ; alɛ so bɛ bɛ kar a ʋ gbɛɛ ɩ. 34Ɛ cɛ a soja kãw tɩ cɔr ɩ a ʋ lõbowr puo nɩ kafin. Daadaa lɛ zɩ̃ɩ nɩ kʋ̃ɔ lãw pili taa yi. 35A sob nɛ na nyɛ̃ a dɩ n a dãsɩɛ, ɛ a dãsɩɛ ʋ na dɩ a ɩ n yel-mɩŋa. A Sob ŋa bãw k'ʋʋ yere nɩ yel-mɩŋa kɛ́ nyɩ mɩ̀ saw de. 36A yele a ŋa za ɩ na kɛ a Sɛb-sõw ƴɛr-bie a ŋa tu vla: «Bɛ kʋ̃ ka a ʋ kɔbr been kãw za ɩ.» 37Zie kãw, a Sɛb-sõw lɛb a yel: «Bɛ na jɩrɛ nɩ a ʋlɩ sob nɛ bɛ na cɔr col a.» 38A al pùorí, Zuzɛb na yi Arimate tẽw a, na tɩ ɩ a Yeezu po-tuure kãw ɛ sɔwlɛ bɛrɛ a Zifʋ mɩnɛ dɛ̃bɩ̃ɛ ƴãw a, tɩ zɛlɩ nɩ a Pɩlatɩ k'ʋʋ saw ʋ de a Yeezu ƴãgan. A Pɩlatɩ tɩ kʋ̀ ʋ a sɔr, ʋ cen tɩ de a Yeezu ƴãgan. 39Nikodem mɩ̀ tɩ wa na, ʋlɛ nɩ a Yeezu na tɩ nyɛ̃ taa tɩ̃ɩsɔw kãw a. Ʋ tɩ tɛr ɩ kãa-nyũu bɛ na dʋw nɩ alowɛsɩ vaar a, ta mɛ̃ kilo lɩzɛr ɩ pie a, wa n. 40Bɛ tɩ de nɩ a kãa a ŋa zɛ a Yeezu ƴãgan, ɛ de pɛnɛ vili nɩ ʋ mɛ̃ a lɛ a Zifʋ mɩnɛ na mɩ́ cɔbrɩ a bɛ kũuni a. 41Zaardɛ̃ kãw tɩ pɩɛl ɩ a zie nɛ bɛ na kpa a Yeezu a da-gara zu a. Ɛ a zaardɛ̃ nɛ pʋɔ, bɔw-paala tɩ be n be, bɛ bɛ ũù nɩr za a ʋ pʋɔ sɛr ɛ. 42A na tɩ ɩ a Zifʋ mɩnɛ cuw zãa daarɩ a, ɛ a bɔw nɛ tɩ pɩɛl a, be n'a bɛ ũù a Yeezu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\