ZÃ 21

1A Yeezu tɩ lɛb a wul ʋ tʋɔra a ʋ po-tuurbɛ a Tɩberiyadɩ kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nʋɔr. Nyɩ nyɛ̃ a lɛ a na tɩ tu a. 2Sɩmʋ̃ Pɩɛr nɩ Toma, bɛ na bʋɔlɛ Didim a, nɩ Natanayɛl na yi Kana a Galile tẽw a, a Zebede bibiir nɩ a Yeezu po-tuurbɛ ayi kãw tɩ nɛ bɛ. 3A Sɩmʋ̃ Pɩɛr tɩ yel ɩ a bɛ zie: «Mãa cere nɩ zʋ́mɛ nyɔwfʋ.» Bɛ yel ʋ: «Tɩ mɩ̀ na páw fʋ na cen.» Bɛ tɩ yi na kpɛ a gbor, ɛ cɛ a ʋlɩ tɩ̃ɩsɔw nɛ bɛ bɛ tɩ nyɔw bom za ɩ. 4A zie na wa vɩɛrɛ a, a Yeezu tɩ ar ɩ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nʋɔr, ɛ cɛ a ʋ po-tuurbɛ bɛ tɩ bãw kɛ ʋlɛ n'ʋ ɛ. 5A Yeezu tɩ yel bɛ na: «Bibiir i, nyɩ tɛr ɩ zʋ́mɛ ɛ?» Bɛ sɔw: «Ʋ̃ʋ'hʋ̃.» 6Ʋ yel bɛ: «Nyɩ lɔb a mɩ̃ɛ a gbor dʋrʋ lowr, ɛ́ nyɩ na páw na.» Lɛ n'a bɛ tɩ lɔb a mɩ̃ɛ, ɛ́ bɛ lɛb tʋɔr ʋ tawr yire nɩ ɛ: ʋ tɩ paal ɩ a zʋ́mɛ zuo. 7A po-tuure nɛ a Yeezu na tɩ nɔnɛ a tɩ yel ɩ a Pɩɛr: «A Sore n'ʋ!» A Sɩmʋ̃ Pɩɛr na wa wõ kɛ a Sore n'ʋ a, ʋ su n a ʋ kparʋ - ʋ tɩ ɩ n ƴãgã-zawla - ƴaw lo n a kʋ̃ɔ̀mɩ́. 8A ʋ po-tuur-taabɛ tɩ waar ɩ nɩ a gbor, lãw tawr ɩ a mɩ̃ɛ na paalɩ a zʋ́mɛ: bɛ bɛ tɩ zãá nɩ a kõkowr ɛ, a tɩ ta na mɛ̃ mɛtɩr kʋba a. 9Bɛ na tɩ siw a, bɛ nyɛ̃ nɩ zʋ́mɛ vũu-bie zu nɩ dipɛ̃. 10A Yeezu tɩ yel bɛ na: «Nyɩ ír a zʋ́mɛ nyɩ na nyɔw a ƴɛrɛ ŋa a wa n.» 11A Sɩmʋ̃ Pɩɛr tɩ lɛb a do a gbor pʋɔ, ɛ taw a mɩ̃ɛ yi n a kʋ̃ɔ nʋɔr, a mɩ̃ɛ tɩ paal ɩ zʋ́m-bɛrɛ lɩz'a ayopõi nɩ pie dɔwlɩ zʋ́mɛ ata. Ɛ a zʋ́mɛ na saa tɩ yãwmɛ̃ zɛ̃ a ŋa a, a mɩ̃ɛ bɛ tɩ cɩɛrɩ ɛ. 12A Yeezu tɩ yel bɛ na: «Nyɩ wa dɩ.» A po-tuurbɛ been kãw za bɛ tɩ saw sowre ʋ ɛ: «Ãa nɛ b?» Bɛ tɩ bãwnɩ a na a Sore na n'ʋ a. 13A Yeezu tɩ taw na ta de a dipɛ̃ kʋ̀ bɛ, ɛ mɩ̀ lɛ ɩ a lɛ nɩ a zʋ́mɛ. 14A gb'a ata sob tɩ n'ɩ a lɛ a Yeezu na tɩ wul ʋ tʋɔra a ʋ po-tuurbɛ a ʋ kũuni-pʋɔ-lɛ-yib pùorí a. 15Bɛ na wa dɩ baar a, a Yeezu yel ɩ a Sɩmʋ̃ Pɩɛr: «Sɩmʋ̃, Zã bi-dɛb ɩ, fʋ nɔnɛ mɛ̃ na zuo a bɛ ŋa bɩɩ?» Ʋ sɔw: «Ʋ̃ʋ, Sore e, fʋ bãwnɩ a na ɩ̃ na nɔnɛ fʋ a.» A Yeezu yel ʋ: «Cɩ̃ɩnɛ a ɩ̃ peli.» 16A Yeezu tɩ lɛb a sowr ʋ a gb'a ayi sob ƴãw: «Sɩmʋ̃, Zã bi-dɛb ɩ, fʋ nɔnɛ mɛ̃ na a?» Ʋ sɔw: «Ʋ̃ʋ, Sore, fʋ bãwnɩ a na ɩ̃ na nɔnɛ fʋ a.» A Yeezu yel ʋ: «Ɩ a ɩ̃ pi-cɩ̃ɩnɛ.» 17Ʋ tɩ lɛb a yel a gb'a ata sob ƴãw: «Sɩmʋ̃, Zã bi-dɛb ɩ, fʋ nɔnɛ mɛ̃ na a?» Pʋ-sãwna tɩ tɛr ɩ a Pɩɛr, a Yeezu na tɩ sowr ʋ a gb'a ata sob ƴãw a: «Fʋ nɔnɛ mɛ̃ na a?» Ɛ ʋ tɩ sɔw na: «Sore e, fʋ bãw nɩ bom za, fʋ bãwnɩ a na ɩ̃ na nɔnɛ fʋ a.» A Yeezu yel ʋ: «Cɩ̃ɩnɛ a ɩ̃ píir. 18Yel-mɩŋa sɩza sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ fʋ: fʋ na tɩ ɩ pɔlbile a lɛn daar a, fʋ mɩ́ tɩ sɛ n a fʋ kpawr fʋ tʋɔra cere nɩ be fʋ na bɔbr a; fʋ̃ʋ wa kor a, fʋ na mɩ́ zɛw nɩ a kpãkpãmɛ ɛ nɩ-yũo sɛ b a kpawr, ɛ tɛr fʋ cere nɩ ʋlɩ zie nɛ fʋ na bɛ bɔbr a.» 19A Yeezu tɩ yel ɩ a a ŋa, k'ʋʋ wul a kũu nɛ bʋʋrɛ a Pɩɛr nãá wa kpi ɩ kɛ̀ Naaŋmɩn nyɛ̃ yúor-vɩɛlʋ-danʋ a. A Yeezu na tɩ yel a ŋa baar a, ʋ yel ɩ a Pɩɛr: «Tuur mɛ̃!» 20A Pɩɛr na tɩ ŋmɛlɩ kaa a pùorí a, ʋ nyɛ̃ nɩ a po-tuure ʋl a Yeezu na nɔnɛ a, a ʋl na tɩ cɩɩlɩ cen a Yeezu nyãa ƴãw a dɩb daar sowr ʋ: «Sore e, ãa n'ɩ a sob nɛ na na mɩl fʋ nyɔw tɩr a?» 21A Pɩɛr na tɩ nyɛ̃ ʋ a, ʋ sowr ɩ a Yeezu: «Ɛ a ŋa sob, Sore e, bʋ̃ʋ n'ʋ na ɩ ʋ?» 22A Yeezu tɩ sɔw ʋ na: «Mãa wa bɔbr k'ʋʋ be be ɛ gùre ɩ̃ tɩ lɛb wa a, a jɩrɛ fʋ na bɩɩ? A fʋ̃ʋ a, tuur mɛ̃!» 23A lɛ n'a bɛ tɩ ŋmɛ yaarɩ a yɛbr sɔgɔ kɛ a po-tuure ŋa kʋ̃ kpi ɛ. Ɛ cɛ a Yeezu bɛ tɩ yel ʋ k'ʋʋ kʋ̃ kpi ɛ. Ʋ tɩ yel a: «Mãa wa bɔbr k'ʋʋ be be ɛ gùre ɩ̃ tɩ lɛb wa a, a jɩrɛ fʋ na bɩɩ?» 24A po-tuure ŋa n'ʋ dɩrɛ a yele a ŋa dãsɩɛ, ɛ ʋlɛ n'ʋ sɛb a, ɛ tɩ bãwnɩ a na, a ʋ dãsɩɛ tu n yel-mɩŋa. 25A Yeezu cãa na lɛ maalɩ yel-yaga yaga: bɛlɛ tɩ sɛbr a za been been a, ɩ̃ tɩɛrɛ k'aa tẽ-daa za kʋ̃ʋ tʋ̃ɔ de a sɛbr bɛ nãá sɛb a ɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\