ZÃ 3

1Nɩr kãw tɩ be n be, pʋɔ a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ lãw pʋɔ, a yúor dɩ kɛ Nikodem; ʋ tɩ ɩ n a Zifʋ mɩnɛ nɩ-kpɛ̃ɛ kãw. 2Ʋ tɩ wa n tɩ̃ɩsɔw kãw wa páw a Yeezu yel ʋ: «Wul-wul-kara a, tɩ bãw na kɛ fʋ ɩ n wul-wule na yi Naaŋmɩn zie wa a; alɛ bɛ ɩ lɛ, nɩsaalɛ za kʋ̃ tʋ̃ɔ maalɩ a yele-na-ɩ-bãwfʋ-sãá fʋ na maalɛ, Naaŋmɩn bɛ wa be a ʋ sob zie a ɩ.» 3A Yeezu tɩ sɔw ʋ na: «Yel-mɩŋa sɩza sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ fʋ: nɩr bɛ wa lɛb dɔw a, ʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ nyɛ̃ a Naaŋmɩn-Naalʋ ɛ.» 4A Nikodem tɩ sowr ʋ na: «Nɩr na kor a, ŋmɩŋmɩn n'a bɛ na ɩ lɛb dɔw ʋ? Ʋ na tʋ̃ɔ na lɛb kpɛ a ʋ mã púorí wa yi bɩɩ?» 5A Yeezu tɩ sɔw na: «Yel-mɩŋa sɩza sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ fʋ: sob nɛ za na bɛ lɛb dɔw kʋ̃ɔ nɩ Vʋʋrʋ Sõw pʋɔ dɔwfʋ a, ʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ kpɛ a Naaŋmɩn-Naalʋ pʋɔ ɩ. 6A nɩsaal bʋ̃-dɔwra mɩ́ ɩ n nɩsaal, ɛ a Vʋʋrʋ Sõw bʋ̃-dɔwra ɩ vʋʋrʋ. 7Ta ɩ nɔ-ɓãa nyɔw fʋ, ɩ̃ na yel kʋ̀ b kɛ́ a fɛr kɛ nyɩ lɛb dɔw a ɩ. 8A sɛsɛb mɩ́ fure nɩ be za ʋ na bɔbr a, fʋ mɩ́ wone nɩ a ʋ damnʋ, ɛ cɛ fʋ bɛ mɩ́ bãw be ʋ na yi waar nɩ be ʋ na cere a ɩ. A sob nɛ na lɛb dɔw a Vʋʋrʋ Sõw pʋɔ a, a ŋa n'a a mɩ́ ŋmɛ̃ a ʋ zie.» 9A Nikodem tɩ lɛb a sowr ʋ: «Ŋmɩŋmɩn n'a a na tʋ̃ɔ ɩ a a ŋa?» 10A Yeezu sɔw ʋ: «Fʋ ɩ n wul-wule a Ɩsɩrayɛl biir pʋɔ ɛ bɛ bãw a yele a ŋa ɩ? 11Yel-mɩŋa sɩza sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ fʋ: bom tɩ na bãw a ƴɛrʋ n'a tɩ ƴɛrɛ, bom tɩ na nyɛ̃ a dãsɩɛ n'a tɩ dɩrɛ, ɛ nyɩ bɛ saw dier a tɩ dãsɩɛ ɩ. 12Mãa mɩ́ wa manɛ a tẽw zu yele kʋ̀rɛ nyɩ ɛ́ nyɩ bɛ saw dier a, ŋmɩŋmɩn n'a nyɩ na saw de a tẽ-vla pʋɔ yele ɩ̃ nãà wa yere kʋ̀rɛ nyɩ a? 13Nɩr za bɛ do a tẽ-vla pʋɔ ɩ, a bɛ ɩ a ʋlɩ nɩr nɛ yõ na yi a tẽ-vla pʋɔ siw wa a, a Nɩsaal Bie. 14Mɛ̃ a lɛ a Mõyiir na tɩ bà a dàa a wɛja-kpalɛ pʋɔ yawlɩ a kuré waab, ʋ zɛw a, lɛ n'a a fɛr kɛ bɛ mɩ́ ba a Nɩsaal Bie k'ʋ zɛw, 15kɛ́ nɩr za na saw de a ʋ yele a, ʋ páw a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a. 16Naaŋmɩn sɩrɩ na nɔ̃w a tẽ-daa yaga za, tɩ de a ʋ Bie, ʋ Bi-been kʋ̀ ʋ, kɛ́ nɩr za na saw de ʋ a, ta kpi ɛ, ɛ páw a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a. 17A Naaŋmɩn bɛ tõ a ʋ bie a tẽ-daa zu k'ʋʋ wa maal ɩ a tẽ-daa ƴɛrʋ ɛ, ʋ tõ ʋ na kɛ a tẽ-daa wa tʋ̃ɔ nyɛ̃ a faafʋ a ʋ ƴãw. 18Ʋlɩ sob na saw de a ʋ yele a, ʋ yi na zaa ƴɛrʋ-maalʋ pʋɔ; ʋlɩ sob na bɛ saw de a, ʋ ɩ n sãwna sob baarɩ, a ʋ na bɛ saw de a Naaŋmɩn Bi-been yõ a ƴãw. 19A ƴɛrʋ bɛ na na maalɩ a n'ɩ ŋa: a cãa wa n a tẽ-daa zu, ɛ a nɩsaalbɛ wa nɔ̃w a lige gãw a cãa, a bɛ ɩ-ɩrɩ na bɛ vɩɛl a zũú. 20Yel-mɩŋa n'a, sob nɛ za na ɩrɛ faa a, ʋ bɛ nɔ̃nɛ a cãa ɩ, ɛ bɛ yire cãa pʋɔ ɩ, kɛ́ a ʋ ɩ-ɩrɩ taa wa mab sãá ɩ. 21Ɛ cɛ ʋlɩ sob ɩb na tu a yel-mɩŋa a, ʋ mɩ́ yire nɩ cãa pʋɔ, kɛ́ bɛ tʋ̃ɔ mɩ́ nyɛ̃ a sãá kɛ a ʋ ɩ-ɩrɩ tu n a lɛ a Naaŋmɩn na bɔbr a.» 22A yele a ŋa pùorí, a Yeezu nɩ a ʋ po-tuurbɛ tɩ cen nɩ a Zude tẽw tɩ be a be, ɛ a Yeezu tɩrɛ a suob. 23A Zã-Bati tɩ be n a Ayɩnɔn pɩɛlɩ a Salim tẽw, a kʋ̃ɔnɩ na tɩ ʋr a, mɩ̀ tɩrɛ a suob. A nɩbɛ tɩ waar ɩ a ʋ zie wa dier a suob. 24Bɛ bɛ tɩ nyɔw a Zã ƴãw a gaso pʋɔ sɛr ɛ. 25Lɛ n'a a Zã po-tuurbɛ bɛ mɩnɛ, nɩ Zifʋ nɩr kãw tɩ ŋmɩɛr nɔkpɛn a dɛwr-so-bɛrʋ yele ƴãw. 26Bɛ tɩ cen na tɩ páw a Zã yel ʋ: «Wul-wul-kara a, a nɩr nɛ na tɩ be a fʋ zie a Zurdɛ̃ man gãwn a, a ʋl dãsɩɛ fʋ na dɩ a, ʋlɛ n'ɩ ŋan mɩ̀ tɩrɛ a suob, ɛ́ a nɩbɛ za cere a ʋ zie.» 27A Zã tɩ sɔw bɛ na: «Nɩr kʋ̃ tʋ̃ɔ yel k'ʋʋ so nɩ bom Naaŋmɩn bɛ wa n'ʋ kʋ̀ ʋ a ɩ. 28A nyɩɩm tɛɛ za, nyɩ dɩ n a ɩ̃ dãsɩɛ k'ɩ̃ɩ yel a: ‹Mãa bɛ n'ɩ a Kɩrɩta ɩ. Ɩ̃ ɩ n a sob nɛ bɛ na tõ k'ʋʋ de ʋ niwn a.› 29Ʋlɩ sob na so a pɔw-sãan a, ʋlɛ n'ɩ a dɛb-sãan. Ɛ a dɛb-sãan bá a, ʋ mɩ́ ar a kɔw ʋ, bɛrɛ wone a ʋ ƴɛrʋ, ɛ́ a dɛb-sãan kɔkɔr ɩrɛ ʋ nʋ̃ɔ̀ yaga. A ɩ̃ nʋ̃ɔ̀ n'ɩ a ŋa, ʋ vɩɛl a bɛ cɛ ɩ. 30A fɛr a kɛ a ʋ yúor yire, ɛ a mãa yúor baarɛ.» 31«Sob nɛ na yi a saa zu waar a do na gãw bɛ za. Sob nɛ na yi tẽw zu a ɩ n tẽw zu nɩr, ɛ́ mɩ́ ƴɛrɛ mɛ̃ tẽw zu nɩr a. Sob nɛ na yi a salom zu waar a [do na gãw bɛ za]: 32ʋ dɩrɛ nɩ a bom nɛ ʋ na nyɛ̃ ɛ wõ a dãsɩɛ, ɛ́ nɩr za bɛ sawr dier a ʋ dãsɩɛ ɩ. 33Nɩr na saw de a ʋ dãsɩɛ a, wul a kɛ Naaŋmɩn ɩ n yel-mɩŋa sob. 34Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, sob nɛ a Naaŋmɩn na tõ a yere nɩ a Naaŋmɩn ƴɛr-bie, a Naaŋmɩn kʋ̀rɛ ʋ nɩ a ʋ Vʋʋrʋ bɛ tɛr manʋ ɛ. 35A Sãà nɔ̃nɛ nɩ a Bie, ɛ de bom za ƴãw a ʋ nuru pʋɔ. 36Sob nɛ na saw de a Bie a páw nɩ a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a; ɛ cɛ sob nɛ bɛ wa saw de a Bie a, ʋ kʋ̃ páw a nyɔ-vʋʋrʋ ŋa ɩ, ɛ a Naaŋmɩn suur be n a ʋ sob ƴãw.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\