ZÃ 4

1A Farizɩ̃ɛ mɩnɛ tɩ wõ na kɛ a Yeezu páwr ɩ po-tuurbɛ, ɛ kʋ̀rɛ bɛ a suob zuo a Zã. 2Ɛ cɛ yel-mɩŋa sa ziri, a Yeezu tɔr za bɛ tɩ tɩrɛ suob ɛ, a ʋ po-tuurbɛ nɛ bɛ tɩ tɩrɛ a suob. A Yeezu na tɩ wõ bɛ manɛ a a ŋa a, 3ʋ bɛr ɩ a Zude tẽw ɛ lɛb cen a Galile tẽw lowr. 4A tɩ fɛr a k'ʋʋ tu tɔl a Samaari tẽw pʋɔ. 5Lɛ n'a ʋ tɩ ta Samaari tẽw kãw pʋɔ bɛ na bʋɔlɛ kɛ Sɩkaar a, na pɩɛlɩ a zie ʋl a Zakɔb na kʋ̀ a ʋ bie Zuzɛb a. 6Be n'a a Zakɔb bule mɩ̀ tɩ be. A Yeezu na tɩ cen bal a, ʋ tɩ zɩ̃ n a be, a bule nʋɔr. A tɩ man nɩ nɩ a mʋ̃tɔ̃w na põ zɛ̃ taa a. 7Samaari tẽw pɔw kãw tɩ wa n kʋ̃ɔ 'wɔ̃wfʋ, a Yeezu wa yel ʋ: «Ɩ kʋ̃ɔ kʋ̀ m ɩ̃ nyũ.» 8A ʋ po-tuurbɛ tɩ cen nɩ a tẽw pʋɔ bʋ̃-dɩrɩ dab. 9Ɛ cɛ a pɔw ʋl, a Samaari tẽw pɔw nɛ, tɩ lɛb a yel ʋ: «Ŋmɩŋmɩn za n'a fʋ ɩ Zifʋ, ɛ zɛlɛ kʋ̃ɔ a ɩ̃ zie, mãa na ɩ Samaari tẽw pɔw a?» A Zifʋ mɩnɛ nɩ a Samaari tẽw nɩbɛ bɛ tɩ tuore ɩ. 10A Yeezu tɩ sɔw ʋ na yel: «Fʋ̃ʋ tɩ ɩ mɛ̃ fʋ bãw nɩ a Naaŋmɩn bʋ̃-kʋ̀ra a, nɩ ãa n'ɩ a sob ŋa na yere a fʋ zie: ‹Kʋ̀ m kʋ̃ɔ ɩ̃ nyũ› a, fʋ̃ʋ n'ʋ nãá nɩ̃ɛ zɛlɩ ʋ, ɛ ʋ nãá kʋ̀ b ɩ kʋ̃ɔ na bùle yire a.» 11A pɔw lɛb yel a Yeezu: «Sore e, fʋ bɛ tɛr bʋ̃-'wɔ̃wna ɩ, ɛ a bule zulme, nyɩnɛ n'a fʋ na páw a kʋ̃ɔ na bùle yire a? 12Fʋ nɔ̃w ɩ n kpɛ̃ɛ zuo a tɩ sãakʋm Zakɔb na kʋ̀ tɩ a bule ŋa a, ɛ nyũ a ʋ kʋ̃ɔ, ʋlɛ nɩ a ʋ bibiir nɩ a ʋ dʋn za a?» 13A Yeezu tɩ sɔw ʋ na: «Sob nɛ za na nyuur a kʋ̃ɔ a ŋa a, kʋ̃ɔ-nyuur na lɛb a kpɩɛr ʋ. 14Ɛ cɛ nɩr nãà wa nyũ a kʋ̃ɔ ɩ̃ na na kʋ̀ ʋ a, kʋ̃ɔ-nyuur kʋ̃ lɛ kpɛ ʋ towtow ɛ. Ɛ a kʋ̃ɔ ɩ̃ na na kʋ̀ ʋ a, a na lɩɛb ɩ bul-nʋɔr a ʋ pʋɔ, a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a bùle yire.» 15A pɔw tɩ lɛb a yel a Yeezu: «Sore e, kʋ̀ m a kʋ̃ɔ al bʋʋrɛ, kʋ̃ɔ-nyuur taa lɛb kpɩɛr mɛ̃ ɩ, ɛ ɩ̃ mɩ̀ ta mɩ́ lɛ waar ka kʋ̃ɔ 'wɔ̃wfʋ ɛ.» 16A Yeezu yel ʋ: «Cen tɩ bʋɔlɩ a fʋ sɩr, ɛ lɛb wa a ka.» 17A pɔw tɩ sɔw na: «Ɩ̃ bɛ tɛr sɩr ɛ.» A Yeezu yel ʋ: «Yel-mɩŋa n'a fʋ yel, fʋ na yel kɛ fʋ bɛ tɛr sɩr a; 18sɩrbɛ anũu n'a fʋ kul, ɛ a dɛb ʋl fʋ na lãw kpɩɛr ɩ a ƴɛrɛ ŋa a, bɛ ɩ a fʋ sɩr ɛ. A ka a, fʋ yel ɩ yel-mɩŋa.» 19A pɔw lɛb yel ʋ: «Sore e, ɩ̃ nyɛ̃ na kɛ fʋ ɩ n Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ. 20Tãw ŋa na ar a zu n'a, a tɩ sãakʋm mɩnɛ tɩ dãw puore, ɛ a nyɩɩm Zifʋ mɩnɛ wa yel kɛ Zeruzalɛm n'a a fɛr kɛ a Naaŋmɩn puoru zie be.» 21A Yeezu sɔw yel: «Pɔw ɩ, saw a lɛ ɩ̃ na yere kʋ̀rɛ fʋ a, a daar tarɛ na, nyɩ na kʋ̃ mɩ́ cãa do a tãw ŋa zu, bɩɩ cen a Zeruzalɛm tɩ pùori a Sãà a ɩ. 22A nyɩɩm n'a, nyɩ puore nɩ a Naaŋmɩn ɛ bɛ bãw ʋ ɛ, tɩɩm puore ʋ na ɛ bãw ʋ: Zifʋ mɩnɛ zie n'a a faafʋ yi. 23Ɛ cɛ a daar tarɛ na, ʋ ta na mɔ̃ mɩ̀, a puor-puor-mɩn na puore a Sãà tu n vʋʋrʋ nɩ yel-mɩŋa. A puo-puorbɛ bɛ ŋa taabɛ nɛ bɛ a Sãà bɔbr. 24Naaŋmɩn ɩ n Vʋʋrʋ, ɛ a bɛlɩ dem na puore ʋ a, a fɛr a kɛ bɛ puore ʋ tu n vʋʋrʋ nɩ yel-mɩŋa.» 25A pɔw tɩ lɛb a yel ʋ: «Ɩ̃ bãw na kɛ a Kɩrɩta waar a, a ʋl bɛ na bʋɔlɛ a Kɩrɩta a. Ʋlɛ wa wa a, ʋlɛ n'ʋ na ɩ tɩ bãw bom za.» 26A Yeezu yel ʋ: «Mãa n'ʋ, a mãa na ƴɛrɛ nɩ fʋ a.» 27A lɛ pʋɔ n'a a ʋ po-tuurbɛ tɩ yi a tẽw pʋɔ ta. A Yeezu na tɩ ƴɛrɛ nɩ a pɔw a, a tɩ wur bɛ na, ɛ cɛ bɛ kãw za bɛ tɩ saw sowr ʋ: «Bʋ̃ʋ n'ʋ fʋ bɔbr a ʋ zie?» bɩɩ: «Bʋ̃ʋ so fʋ ƴɛrɛ nɩ ʋ ɛ?» 28A lɛ n'a, a pɔw tɩ bɛr a ʋ yuor a be, ɛ lɛ cen a tẽw pʋɔ tɩ yel a nɩbɛ: 29«Nyɩ wa nyɛ̃ nɩr kãw na yel a alɩ bome nɛ za ɩ̃ na ɩ a kʋ̀ m a, ʋlɛ taa wa n'ɩ a Kɩrɩta ʋ?» 30A nɩbɛ tɩ yi n a tẽw pʋɔ ɛ cen a Yeezu zie. 31Bɛ na bɛ tɩ ta sɛr a, a Yeezu po-tuurbɛ tɩ zɛlɛ ʋ na k'ʋʋ dɩ. Bɛ tɩ yel a: «Wul-wul-kara a, dɩ wɛ!» 32Ɛ cɛ a Yeezu tɩ yel bɛ na: «Ɩ̃ tɛr ɩ bʋ̃-dɩra kãw nyɩ na bɛ bãw a na dɩ.» 33A lɛ n'a, a ʋ po-tuurbɛ tɩ sowre taa: «Nɩr ya wa n nɩ bʋ̃-dɩrɩ wa kʋ̀ ʋ bɩɩ?» 34A Yeezu yel bɛ: «A sob nɛ na tõ m a pʋ-tɩɛrʋ maalʋ nɩ a ʋ tome tob a ɩ a ɩ̃ bʋ̃-dɩrɩ. 35A nyɩɩm tɛɛ za, nyɩ bɛ tʋ̃ɔ mɩ́ yel: ‹Cuwr anaar a cɛ, ɛ a na ɩ a ciri cɛb ɛ?› Ɛ cɛ mãa yere na kʋ̀rɛ nyɩ: nyɩ dʋɔ zu jɩr nyɛ̃: a ci bɩ na baarɩ gu a cɛb. 36A ci-cɩɛrɛ tĩ na páwr a ʋ sã-ya, ʋ dier ɩ a ʋ bome ɓãnɛ taa a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a ƴãw. Lɛ so, a bʋ̀r-bʋ̀rɛ nɩ a ci-cɩɛrɛ lãw na cɩlɛ. 37A zʋkpar ʋl na yel kɛ: ‹Bʋ̀rɛ be na, cɩɛrɛ be› a, tɛr ɩ yel-mɩŋa. 38Ɩ̃ tõ nyɩ na, nyɩ tɩ cɛ ci puo pʋɔ nyɩ na bɛ tõ wõ tuo a, nɩ-yoru nɛ bɛ tõ wõ n tuo ɛ nyɩ íre a bɛ hanʋ tɔnɛ.» 39Samaari tẽw nɩbɛ yaga, a tẽw ʋl pʋɔ, tɩ saw na de a Yeezu yele a pɔw ƴɛrʋ zũú, ʋ na tɩ dɩ a dãsɩɛ ŋa a ƴãw: «Ʋ manɩ nɩ a alɩ bome nɛ za ɩ̃ na ɩ a a kʋ̀ m.» 40Alɛ so bɛ na tɩ wa ta a ʋ zie a, bɛ zɛlɩ ʋ na k'ʋʋ tɛw a bɛ zie. A Yeezu tɩ tɛw na maalɩ bibie ayi a be. 41Nɩ-yaga tɩ lɛb a pʋɔ de a ʋ yele, a ʋl mɩŋa ƴɛrʋ zũú. 42Bɛ tɩ yere nɩ a pɔw zie: «Ƴɛrɛ ŋa a, fʋ̃ʋ na yel a bɛ cãa n'a so tɩ saw ɛ. Tɩ mɩ̀ wõ n a ʋ ƴɛrʋ, ɛ́ tɩ bãw na kɛ ʋlɛ sɩrɩ n'ɩ a tẽ-daa Faarɛ.» 43A Yeezu na tɩ kpɛ a be bibie ayi a, ʋ bɛr ɩ a be ɛ lɛb cen a Galile tẽw. 44Ʋl tɔr za n'ʋ tɩ haa nʋɔr yel kɛ Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ bɛ nyɛrɛ ƴãwfʋ a ʋ tẽ-dɔwra tɔr za pʋɔ ɩ. 45Ɛ cɛ ʋ na wa ta a Galile tẽw a, a be dem tuor a nyɔw ʋ a sãanʋ vla, bɛ mɩ̀ tɩ cen nɩ a Zeruzalɛm a cuw, be n'a bɛ tɩ tʋ̃ɔ nyɛ̃ a alɩ yele nɛ za a Yeezu na maalɩ a. 46Lɛ n'a a Yeezu tɩ lɛb wa a Kana, Galile tẽw, a be ʋ na tɩ ɩ a kʋ̃ɔ a lɩɛbɩ a divɛ̃ a. Nãà tõ-tõ-nɩ-kpɛ̃ɛ kãw tɩ be n be; a ʋ bi-dɛb tɩ ɩ n baal gã a Kafarnawɔm. 47A nɩ-kpɛ̃ɛ ŋa na tɩ wõ kɛ a Yeezu yi n a Zude tẽw wa a Galile tẽw a, ʋ wa na wa páw ʋ zɛlɛ ʋ k'ʋʋ wa cen tɩ sanɩ a ʋ bi-dɛb na ŋmaar vʋʋrʋ a. 48A Yeezu tɩ yel ʋ na: «A ɩ lɛ nyɩmɛ dɛ bɛ nyɛ̃ yele-na-ɩ-bãwfʋ-sãá nɩ yel-bãw-guuri a, nyɩ kʋ̃ saw de ɩ?» 49A nãà tõ-tõ-nɩ-kpɛ̃ɛ yel ʋ: «Sore e, ta a ɩ̃ yir páw a ɩ̃ bie, ɛ ʋ bãw kpi!» 50A Yeezu yel ʋ: «Kule, a fʋ bie vʋʋrɛ na.» A nɩ-kpɛ̃ɛ ŋa tɩ saw na de a Yeezu ƴɛr-bir ŋa ɛ lɩɛb kule. 51Ʋ tɩ cãa nɩ a sɔr zu, ɛ a ʋ tõ-tõ-biir zɔ tuor ʋ yel ʋ: «A fʋ bie vʋʋrɛ na!» 52Ʋ tɩ sowri bɛ na kɛ debor daar a a tɩ tɛr ʋ a saba. Bɛ sɔw yel ʋ: «Zã̀á mʋ̃tɔ̃w gɔ̃wfʋ daar a a ƴã-tʋlʋ bɛr ʋ.» 53A sãà tɩ nyɛ̃ na a ɩ a ʋlɩ tɛm nɛ tɔr za a Yeezu na tɩ yel ʋ a: «A fʋ bie vʋʋrɛ na.» A lɛ n'a ʋlɛ nɩ a ʋ yir dem za tɩ saw de a Yeezu. 54A yele ayi sob, na ɩ bãwfʋ sãá a, n'ɩ a ŋa a Yeezu na maalɩ, a lɛn daar ʋ na yi a Zude tẽw lɛb wa a Galile tẽw a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\