ZÃ 5

1Al pùorí, a Yeezu tɩ do n a Zeruzalɛm a Zifʋ mɩnɛ cuw kãw ƴãw. 2A Zeruzalɛm a, kʋ̃ɔ-puulu zie kãw be n be pɩɛlɩ a Píir-Dɩdɔr. Bɛ bʋɔlɛ nɩ a zie nɛ kɛ Bezata a Zifʋ mɩnɛ kɔkɔr pʋɔ. Bɛ-caar anũu tɩ jil a koli a kʋ̃ɔ-puulu zie ŋa. 3Baalbɛ mɩ́ tɩ gbõ n taa gã a bɛ-caar al pʋɔ: zɔn, wʋbr, gbɛɛ. [Bɛ mɩ́ tɩ gã na gu kɛ a kʋ̃ɔ wa ɓuule a, bɛ̃ɛ siw a kʋ̃ɔ̀mɩ́. 4Tɛm kãw pʋɔ, Sore malkɩ mɩ́ siw na dam a kʋ̃ɔ a ɓuule, ɛ sob nɛ wa de niwn siw a kʋ̃ɔ na ɓuule a pʋɔ a, a ʋ bàalʋ saa ŋmɛ̃ ŋmɩŋmɩn a, a mɩ́ baar a.] 5Nɩr kãw na tɩ ɩ nɩ-kɔw yome lɩzɛr nɩ pie nɩ anĩ n'ɩ a ŋa a, tɩ be n a be. 6A Yeezu na tɩ nyɛ̃ ʋ ʋ gã a, ɛ ʋ wõ kɛ a ŋa n'a ʋ ŋmɛ̃ koro za a, ʋ sowr ʋ na: «Fʋ bɔbr a kɛ fʋ sanɩ bɩɩ?» 7A nɩ-kɔw nɛ tɩ sɔw ʋ na yel: «Sore e, ɩ̃ bɛ tɛr nɩr ʋ na mɩ́ nyɔw mɛ̃ ƴãw a kʋ̃ɔ pʋɔ a lɛn daar a na mɩ́ ɓuule a ɩ, ɛ mãa wa yel kɛ a cenu n'a a, kãw mɩ́ de nɩ niwn siw a ɩ̃ ƴãw.» 8A Yeezu yel ʋ: «Ìr, ɓaw a fʋ bʋ̃-gana cere nɩ.» 9Daadaa lɛ, a nɩr ʋl tɩ sanɩ na, ɛ́ ɓaw a ʋ bʋ̃-gana cere nɩ. Zɩ̃ kɛ a Zifʋ mɩnɛ pɩɛnʋ-bibir tɩ n'a. 10Lɛ so a Zifʋ mɩnɛ tɩ yel a nɩr ʋl na lɛb kpɛ̃w a: «Pɩɛnʋ-bibir ɩ a dɩ̃a, a bɛ tɛr sɔr kɛ fʋ tuo a fʋ bʋ̃-gana ɩ.» 11Ɛ cɛ ʋ tɩ sɔw bɛ na: «A ʋlɩ sob na sanɩ mɛ̃ a, ʋlɛ n'ʋ yel mɛ̃: ‹Ɓaw a fʋ bʋ̃-gana cere nɩ.› » 12Bɛ tɩ sowr ʋ na: «Ãa n'ɩ a nɩr ʋl na yel fʋ: ‹Ɓaw a fʋ: bʋ̃-gana cere nɩ a?› » 13Ɛ cɛ a sob nɛ na tɩ sanɩ a bɛ tɩ bãw ãa n'ʋ ɛ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Yeezu tɩ cen na zãá nɩ a zu-sɛbla na tɩ gbõ taa a be a. 14Al pùorí, a Yeezu tɩ wa tuor ʋ nɩ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ yel ʋ: «Ƴɛrɛ ŋa a, fʋ lɛb a kpɛ̃w, taa lɛ maalɛ yel-bier ɛ, bom na kpɛ faa zuo lɛ a taa wa páwr fʋ ɛ.» 15A nɩr nɛ tɩ cen na tɩ manɩ kʋ̀ a Zifʋ mɩnɛ kɛ Yeezu n'ʋ sanɩ ʋ. 16A lɛ n'a a Zifʋ mɩnɛ tɩ tĩ bɛ bɛrɛ a Yeezu ɛ, ʋ na tɩ ɩ a a ŋa a pɩɛnʋ-bibir a. 17Ɛ cɛ a Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Wa tɩ tɔ a ŋa a, a ɩ̃ Sãà be n a tome zu, ɛ ɩ̃ mɩ̀ be a tome zu.» 18A na tɩ tĩ a lɛ a n'a a Zifʋ mɩnɛ tɩ bɔbr a ʋ kʋ́b tuotuo, ʋ na tone a pɩɛnʋ-bibir sãwnɛ a ciiru a, ɛ́ baa zuo a za ʋ na bʋɔlɛ a Naaŋmɩn ʋ Sãà tɔr za a, a ɩ ʋlɛ nɩ a Naaŋmɩn sɛw taa a. 19A Yeezu tɩ lɛb a yel bɛ: «Yel-mɩŋa sɩza sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ: a Bie kʋ̃ tʋ̃ɔ nyɛ̃ ʋ tʋɔra ɩrɛ bom ɛ; bom nɛ ʋ na nyɛ̃ a Sãà ʋ ɩrɛ a, ʋl yõ n'ʋ ʋ mɩ̀ mɩ́ ɩrɛ. Bom nɛ a Sãà na mɩ́ ɩrɛ a, a Bie mɩ̀ mɩ́ ɩrɛ ʋ nɩ a lɛ tɔr za. 20Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Sãà nɔnɛ nɩ a Bie ɛ wule ʋ bom za ʋ na ɩrɛ a. A Sãà na wul ʋ nɩ tõ-bɛrɛ zuo lɛ, na na ɓãa nyɩ nʋɔr a. 21Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, mɛ̃ a lɛ a Sãà na mɩ́ ɩ a kũuni bɛ lɛ ìr, ɛ ʋ ɩrɛ bɛ vʋʋrɛ a, lɛ n'a a Bie mɩ̀ mɩ́ ɩrɛ sob nɛ ʋ na bɔbr a ʋ vʋʋrɛ. 22A Sãà bɛ maalɛ nɩ nɩr ƴɛrʋ ɛ, ʋ de nɩ a ƴɛrʋ-maalʋ fãw za kʋ̀ a Bie, 23kɛ́ nɩbɛ za ƴãwnɛ a Bie, mɛ̃ a lɛ bɛ na ƴãwnɛ a Sãà a. Nɩr bɛ wa ƴãwnɛ a Bie a, ʋ mɩ̀ bɛ ƴãwnɛ a Sãà na tõ a Bie a ɩ. 24«Yel-mɩŋa sɩza sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ: sob nɛ na bɛrɛ wone a ɩ̃ ƴɛrʋ ɛ saw de a ʋlɩ sob na tõ m a, ʋ páw nɩ a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a; bɛ bɛ maalɛ nɩ ʋ ƴɛrʋ ɛ, ʋ yi n a kũu pʋɔ kpɛ a n yɔ-vʋʋrʋ pʋɔ. 25Yel-mɩŋa sɩza sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ, a daar waar a, ɛ́ ʋlɛ n'ɩ ŋan ta, a kũuni na na wõ a Naaŋmɩn Bie kɔkɔr a, ɛ a bɛlɩ dem na na wõ a ʋ kɔkɔr a, bɛ na vʋʋrɛ na. 26Mɛ̃ a lɛ a Sãà na tɛr a nyɔ-vʋʋrʋ a ʋ pʋɔ a, lɛ n'a ʋ mɩ̀ kʋ̀ a Bie ʋ mɩ̀ tɛr a nyɔ-vʋʋrʋ a ʋ pʋɔ. 27A Sãà kʋ̀ n a Bie a ƴɛrʋ-maalʋ fãw, ʋ na ɩ a Nɩsaal Bie a zũú. 28A a ŋa za, a ta cãa ɩ nɔ-ɓãa-yel a nyɩ zie ɩ. A daar tarɛ na, a bɛlɩ dem za na be a yarʋ pʋɔ a, na na wõ a ʋ kɔkɔr, 29ɛ yi a bɛ yarʋ pʋɔ a. A bɛlɩ dem na tɩ tu a vla pùor a bɛ nyɔ-vʋʋrʋ pʋɔ a, na lɛb a yi páw a nyɔ-vʋʋrʋ; ɛ cɛ a bɛlɩ dem na tu a faa pùor a, na lɛb a yi nyɛ̃ dɔwrʋ. 30Mãa a, ɩ̃ kʋ̃ tʋ̃ɔ nyɛ̃ ɩ̃ tʋɔra ɩ bom kãw za ɩ. Ɩ̃ maalɛ nɩ a ƴɛrʋ mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn na yere kʋ̀rɛ mɛ̃ a, ɛ a ɩ̃ ƴɛrʋ-maalʋ tu n yel-mɩnʋ; ɩ̃ na bɛ bɔbr mãa mɩŋa pʋ-tɩɛrʋ maalʋ, ɛ bɔbr a sob nɛ na tõ m a pʋ-tɩɛrʋ maalʋ a.» 31«Mãa tɩ lɛ ŋmɛlɩ dɩrɛ a ɩ̃ dãsɩɛ a, a ɩ̃ dãsɩɛ kʋ̃ʋ tɛr pɛr ɛ; 32ɛ cɛ nɩ-yũo n'ʋ dɩrɛ a ɩ̃ dãsɩɛ; ɛ ɩ̃ bãwnɩ a na, a ʋ dãsɩɛ tu n yel-mɩŋa. 33Nyɩ tõ n nɩbɛ a Zã zie, ɛ ʋ tɩ dɩ a yel-mɩŋa dãsɩɛ. 34Mãa a, ɩ̃ bɛ tɛr nɩsaal dãsɩɛ yel-ɩra ɩ, ɛ cɛ ɩ̃ ƴɛrɛ nɩ a a ŋa kɛ́ nyɩ tʋ̃ɔ nyɛ̃ a faafʋ. 35A Zã tɩ ɩ na mɛ̃ fɩ̃tɩlɛ bɛ na mɩ́ tɔ̃w ʋ caalɛ a: ɛ́ nyɩ saw a cãa ŋa caalɩ nyɩ blã, ɛ a tɩ ɩ nyɩ nʋ̃ɔ̀. 36Ɛ cɛ ɩ̃ tɛr ɩ dãsɩɛ na zuo a Zã dãsɩɛ a: alɛ n'ɩ a tome a Sãà na kʋ̀ m k'ɩ̃ɩ tõ a; ɩ̃ tone nɩ a tome a ŋa, ɛ alɛ n'a dɩrɛ a ɩ̃ dãsɩɛ kɛ a Sãà tõ m a. 37A Sãà na tõ m a, ʋl mɩŋa n'ʋ dɩ a ɩ̃ dãsɩɛ. Ɛ cɛ nyɩ bɛ dãw wõ a ʋ kɔkɔr ɛ, ɛ bɛ dãw nyɛ̃ a ʋ niwn ɛ, 38ɛ a ʋ ƴɛrʋ bɛ kpɩɛr a nyɩ pʋɔ ɩ, nyɩ na bɛ saw de a ʋlɩ sob nɛ ʋ na tõ a ƴãw. 39Nyɩ ƴãw nɩ fãw vuole a Sɛb-son pʋɔ, nyɩ na tɩɛrɛ kɛ be n'a nyɩ na páw a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a, ɛ alɛ n'a dɩrɛ a ɩ̃ dãsɩɛ. 40Ɛ nyɩ bɛ bɔbr kɛ nyɩ wa a ɩ̃ zie wa páw a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a ɩ. 41«Nɩsaalbɛ zie bɛ n'a ɩ̃ bɔbr a danʋ ɛ. 42Ɛ cɛ ɩ̃ bãw nyɩ na, a Naaŋmɩn nɔ̃wfʋ bɛ be a nyɩ zie ɩ. 43Ɩ̃ wa n a ɩ̃ Sãà yúor ƴãw, ɛ́ nyɩ bɛ wa de m ɛ. Ɛ cɛ nɩ-yũo wa wa ʋ tʋɔra yúor ƴãw a, nyɩ na saw na de ʋ! 44Nyɩ zɛwr ɩ taa yee, ɛ́ bɛ bɔbr a yúor ʋl na yi Naaŋmɩn yõ zie a ɩ, ŋmɩŋmɩn n'a nyɩ na tʋ̃ɔ saw de ʋ? 45Nyɩ taa tɩɛrɛ kɛ mãa n'ʋ na yel a nyɩ sãwna a Sãà niŋé ɩ: Mõyiir ʋ, ʋl ƴãw nyɩ na ƴãw a nyɩ tɩɛrʋ a, ʋlɛ n'ʋ na yel a nyɩ sãwna. 46Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, mãa yele n'a a Mõyiir sɛb, lɛ so, nyɩmɛ tɩ saw de a Mõyiir a, nyɩ mɩ̀ nãá saw na de m. 47Ɛ cɛ nyɩ na bɛ saw de a lɛ a Mõyiir na sɛb a, ŋmɩŋmɩn n'a nyɩ pãa na saw de a ɩ̃ ƴɛrʋ?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\