ZÃ 6

1A yele a ŋa pùorí, a Yeezu tɩ gãw nɩ a Galile kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ gãwn ŋa lowr, bɛ mɩ̀ na bʋɔlɛ kɛ Tɩberiyadɩ kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ a. 2Nɩ-yaga yaga tɩ tuur ʋ na, bɛ na tɩ nyɛ̃ a yele-na-ɩ-bãwfʋ-sãá ʋ na maalɛ sanɛ nɩ a baalbɛ a ƴãw. 3A Yeezu tɩ do n tãw zu tɩ zɩ̃, ʋlɛ nɩ a ʋ po-tuurbɛ. 4A Tɔlʋ cuw, na ɩ a Zifʋ mɩnɛ cuw a, tɩ pɩɛl a. 5A Yeezu tɩ dʋɔ nɩ zu, ɛ nyɛ̃ kɛ́ nɩ-yaga yaga tɩ waar ɩ a ʋ zie. Ʋ tɩ yel ɩ a Filib: «Nyɩnɛ n'a tɩ na da dipɛ̃ a sɛw a nɩbɛ bɛ ŋa za dɩb?» 6A Yeezu tɩ yel ɩ a lɛ k'ʋʋ ɩ a Filib kaa: ʋl mɩŋa tɩ bãw nɩ a lɛ ʋ na na ɩ a. 7A Filib tɩ sɔw ʋ na yel: «Bibie kɔbr ayi sã-ya libie dipɛ̃ kʋ̃ tʋ̃ɔ sɛw, kɛ̀ ŋa za mɩ́ páw dipɛ̃ ŋmale blã i.» 8A Yeezu po-tuure ƴẽn sob kãw, Ãdere, Sɩmʋ̃ Pɩɛr yɛb tɩ yel ʋ na: 9«Dɛble kãw be n ka, tɛr ɔɔzʋ dipɛ̃ anũu nɩ zʋ́mɛ ayi, ɛ cɛ bʋ̃ʋ n'ɩ a a ŋa, a nɩbɛ na sɛw a ŋa za a ƴãw?» Dipɛ̃ anũu nɩ zʋ́mɛ ayi (6.9). 10A Yeezu tɩ yel a: «Nyɩ ƴãw bɛ zɩ̃.» Mʋ̃ɔ tɩ be n a ʋlɩ zie nɛ yaga. Bɛ tɩ zɩ̃ na vɩrɩ na ta tur anũu. 11A Yeezu tɩ de nɩ a dipɛ̃, ɛ ʋ na wa pùori a Naaŋmɩn yaanɩ baarɩ a, ʋ põ bɛ na. Ʋ mɩ̀ tɩ kʋ̀ bɛ nɩ a zʋ́mɛ sɛw lɛn za bɛ na bɔbr a. 12A nɩbɛ na tɩ dɩ tɩw a, a Yeezu yel ɩ a ʋ po-tuurbɛ: «Nyɩ wob a bʋ̃-ŋmaarɛ na cɛ a, kɛ̀ bom za taa wa wɛrɛ ɩ.» 13Bɛ tɩ wob ɩ a bʋ̃-ŋmaarɛ ɓã taa a paalɩ peli pie nɩ ayi. A ɔɔzʋ dipɛ̃ anũu al, nɩ a zʋ́mɛ ayi al bɛ na tɩ dɩ ɛ a guu a n'a. 14A nɩbɛ na tɩ nyɛ̃ a yel ŋa na ɩ bãwfʋ saá a Yeezu na maalɩ a, bɛ tɩ yere na: «A Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ tɔr za n'ɩ a ŋa, a ʋl na waar a tẽ-daa zu a.» 15Ɛ cɛ a Yeezu na tɩ bãwnɩ a, bɛ na na wa nyɔw ʋ ƴãw ʋ ɩ a bɛ nãà a, ʋ lɛb a do a tãw zu tɩ be be ʋ yõ. 16A zaanʋɔra na wa ta a, a Yeezu po-tuurbɛ tɩ siw nɩ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nʋɔr 17tɩ kpɛ a gbor tu Kafarnawɔm sɔr gãwnɛ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ. A zie tɩ sɔb a baarɩ, ɛ́ a Yeezu cãa bɛ wa páw bɛ ɩ. 18Sɛsɛb tɩ fure na nɩ fãw, a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ dãdawlɛ. 19Bɛ tɩ duwri na cen ta mɛ̃ kilo anũu a, ɛ wa nyɛ̃ a Yeezu ʋ cere a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ zu tarɛ pɩɛlɛ a gbor. A lɛ n'a dɛ̃bɩ̃ɛ tɩ nyɔw bɛ. 20Ɛ cɛ a Yeezu tɩ yel bɛ na: «Nyɩ ta zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ, mãa n'ʋ!» 21Bɛ na tɩ bɔbr kɛ bɛ de ʋ a gbor pʋɔ a, a gbor tɩ tɔ n a tẽw daadaa lɛ, a ʋlɩ zie nɛ bɛ na tɩ cere a. 22A bio daarɩ, a zu-sɛbla na tɩ cãa be a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ gãwn a, tɩ nyɛ̃ na kɛ gbor been n'ʋ tɩ be a be, ɛ k'aa Yeezu bɛ tɩ bɩɛlɩ a ʋ po-tuurbɛ a bɛ gbor pʋɔ ɩ; bɛl tɛwr nɛ bɛ tɩ tɔl cen. 23Ɛ cɛ gbee a mɩnɛ tɩ yi n a Tɩberiyadɩ wa ta pɩɛlɩ a be a Sore na tɩ pùori a Naaŋmɩn yaanɩ a dipɛ̃ ƴãw baarɩ, ɛ́ bɛ 'wɔb a. 24A zu-sɛbla na tɩ nyɛ̃ k'aa Yeezu nɩ a ʋ po-tuurbɛ bɛ be a be a, bɛ kpɛ n a gbee bɔbr ʋ cere nɩ a Kafarnawɔm. 25Bɛ na tɩ nyɛ̃ a Yeezu a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ gãwn a, bɛ sowr ʋ na: «Wul-wul-kara a, debor a fʋ ta a ka?» 26A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Yel-mɩŋa sɩza sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ, yel-na-ɩ-bãwfʋ-sãá nyɩ nyɛ̃ a ƴãw bɛ n'a nyɩ bɔbr mɛ̃ ɩ, dipɛ̃ nyɩ na páw 'wɔb sɛw a ƴãw n'a. 27Nyɩ ta tone bɔbr ɩ dɩb na na tʋ̃ɔ wɛ a ɩ, nyɩ ƴãw fãw tone bɔbr ɩ dɩb na be be a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a ƴãw a, a dɩb ŋa n'ʋ a Nɩsaal Bie na kʋ̀ nyɩ, ʋl a Sãà, na ɩ Naaŋmɩn a, na ƴãw a ʋ bãwfʋ a.» 28A lɛ n'a bɛ tɩ lɛb sowr ʋ: «Bʋ̃ʋ n'ʋ tɩ na ɩrɛ a ɩ a Naaŋmɩn tome tɩ tone?» 29A Yeezu yel bɛ: «A Naaŋmɩn tome n'ɩ kɛ́ nyɩ saw de a sob nɛ ʋ na tõ a.» 30Ɛ̀ bɛ lɛb sowr ʋ: «Yel-na-ɩ-bãwfʋ-sãá-a, buor sob ʋ fʋ na maalɩ kɛ̀ tɩ tʋ̃ɔ nyɛ̃, ɛ saw de a fʋ yele? Tõ-buor ʋ fʋ na tõ? 31Tɩ sãà mɩnɛ dɩ n mãan a wɛja-kpalɛ pʋɔ, a tu mɛ̃ a lɛ a Sɛb-sõw ƴɛr-bie na yel a: ‹Ʋ kʋ̀ bɛ nɩ dipɛ̃ na yi salom zu siw a.› » 32A Yeezu tɩ yel bɛ na: «Yel-mɩŋa sɩza sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ: Mõyiir bɛ n'ʋ kʋ̀ nyɩ a salom zu dipɛ̃ ɩ, ɩ̃ Sãà n'ʋ kʋ̀rɛ nyɩ a dipɛ̃ sɩza na yi a salom zu a. 33Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a dipɛ̃ a Naaŋmɩn na tɩrɛ a, ʋlɛ n'ɩ a ʋl na yi a salom zu siwr ɛ kʋ̀rɛ a nyɔ-vʋʋrʋ a tẽ-daa a.» 34A lɛ n'a a nɩbɛ tɩ yel ʋ: «Sore e, kʋ̀rɛ tɩ a dipɛ̃ ŋa tɔ kʋra lɛ!» 35A Yeezu yel bɛ: «Mãa n'ɩ a nyɔ-vʋʋrʋ dipɛ̃. Ʋlɩ sob na waar a ɩ̃ zie a, kɔ̃ kʋ̃ kpɛ ʋ towtow ɛ, ɛ ʋlɩ sob na saw de m a, kʋ̃ɔ-nyuur kʋ̃ kpɛ ʋ towtow ɛ. 36Ɛ cɛ ɩ̃ yel a kʋ̀ nyɩ: nyɩ nyɛ̃ na, ɛ́ nyɩ bɛ saw de ɩ. 37Bɛlɩ dem za a Sãà na kʋ̀ m a, bɛ za na wa n a ɩ̃ zie; ɛ́ sob nɛ za na waar a ɩ̃ zie a, ɩ̃ kʋ̃ diw ʋ bɛr ɛ. 38Bʋ̃ʋ n'ʋ so, ɩ̃ bɛ yi a tẽ-vla pʋɔ siw wa k'ɩ̃ɩ wa maalɛ a ɩ̃ mɩŋa pʋ-tɩɛrʋ ɛ, ɩ̃ wa na k'ɩ̃ɩ wa ɩrɛ a ʋlɩ sob na tõ m a yã-nɔn ɩb za. 39Ɛ cɛ a ʋlɩ sob na tõ m a, bɔbr a kɛ a bɛlɩ dem za ʋ na kʋ̀ m a, a bɛ been za taa wa bɔrɛ ɩ, k'ɩ̃ɩ ɩ bɛ lɛb yi a kũu pʋɔ a bibi-pɛ-baara wa vɩɛ a. 40A ɩ̃ Sãà pʋ-tɩɛrʋ sɩrɩ n'ɩ ŋa: kɛ́ sob ŋa za na nyɛrɛ a Bie ɛ sawr dier ʋ a, ʋ tɛr a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a, ɛ a mãa a, ɩ̃ na ɩ na ʋ lɛb yi a kũu pʋɔ a bibi-pɛ-baara wa vɩɛ a.» 41A Yeezu na tɩ yel: «Mãa n'ɩ a dipɛ̃ na yi a salom zu siw a», alɛ n'a a Zifʋ mɩnɛ tɩ zɛbr ɩ ʋ. 42Bɛ tɩ yere na: «A Yeezu bɛ tʋ̃ɔ n'ɩ a ŋa ɩ, a Zuzɛb bi-dɛb ɛ? Tɩ bãw nɩ a ʋ sãà nɩ a ʋ mã vla. Ɛ ŋmɩŋmɩn n'a ʋ na tʋ̃ɔ ƴɛrɛ a ŋa: ‹Ɩ̃ yi n salom zu siw wa?› » 43A Yeezu tɩ sɔw na yel bɛ: «Nyɩ ta zɛbr a nyɩ cara pʋɔ be ɩ. 44Nɩr za kʋ̃ tʋ̃ɔ wa a ɩ̃ zie, ɛ a bɛ ɩ a Sãà na tõ m a n'ʋ taw ʋ wa n ɛ, ɛ a mãa a, ɩ̃ na ɩ na ʋ lɛb yi a kũu pʋɔ a bibi-pɛ-baara wa vɩɛ a. 45Bɛ sɛb ɩ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ sɛbɛ pʋɔ kɛ: ‹A Naaŋmɩn mɩŋa n'ʋ na ɩ a bɛ za wule.› Nɩr za na bɛrɛ wone a Sãà ƴɛrʋ ɛ dier a ʋ wulu a, ʋ waar ɩ a ɩ̃ zie. 46Nɩr za bɛ nyɛ̃ a Sãà ɩ, alɛ bɛ ɩ a sob ŋa na yi a Naaŋmɩn zie wa a ɩ: a sob ŋa yõ n'ʋ nyɛ̃ a Sãà. 47Yel-mɩŋa sɩza sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ: ʋlɩ sob na saw de a, ʋ tɛr ɩ a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a. 48A mãa a, mãa n'ɩ a nyɔ-vʋʋrʋ dipɛ̃. 49A nyɩ sãakʋm mɩnɛ dɩ n mãan a wɛja-kpalɛ pʋɔ, ɛ kpi. 50Ɛ cɛ a dipɛ̃, na yi a salom zu siwr a, ŋmɛ̃a ŋmɛ̃ lɛ, kɛ́ sob nɛ na 'wɔbr ʋ a kʋ̃ kpi ɛ. 51Mãa n'ɩ a dipɛ̃ na vʋʋrɛ a, na yi a salom zu siw wa a. Nɩr wa 'wɔbr a dipɛ̃ ŋa a, ʋ na vʋʋrɛ nɩ kʋra lɛ, ɛ a dipɛ̃ ɩ̃ na na tɩr a, ʋlɛ n'ɩ a ɩ̃ ƴãgã-nɛn a tẽ-daa nyɔ-vʋʋrʋ pawfʋ ƴãw.» 52A lɛ n'a a Zifʋ mɩnɛ tɩ ŋmɩɛr nɔkpɛn yaga yaga a bɛ cara pʋɔ yere nɩ: «Ŋmɩŋmɩn n'a a nɩr ŋa na tʋ̃ɔ kʋ̀ tɩ a ʋ ƴãgã-nɛn tɩ 'wɔb?» 53A Yeezu tɩ yel bɛ na: «Yel-mɩŋa sɩza sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ: nyɩmɛ bɛ wa 'wɔbr a Nɩsaal Bie ƴãgã-nɛn, ɛ nyúur a ʋ zɩ̃ɩ a, a nyɔ-vʋʋrʋ kʋ̃ be a nyɩ zie ɩ. 54Ʋlɩ sob na 'wɔbr a ɩ̃ ƴãgan-nɛn ɛ nyúur a ɩ̃ zɩ̃ɩ a, ʋ tɛr ɩ a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a, ɛ a mãa a, ɩ̃ na ɩ na ʋ lɛb yi a kũu pʋɔ a bibi-pɛ-baara wa vɩɛ a. 55A ɩ̃ ƴãgã-nɛn sɩrɩ na ɩ bʋ̃-dɩ-sɩza, ɛ a ɩ̃ zɩ̃ɩ ɩ bʋ̃-nyúura sɩza. 56Ʋlɩ sob na 'wɔbr a ɩ̃ ƴãgã-nɛn ɛ nyúur a ɩ̃ zɩ̃ɩ a, ʋ lãw nɩ mɛ̃ na, ɛ ɩ̃ mɩ̀ lãw nɩ ʋ. 57Mɛ̃ a lɛ a Sãà na vʋʋrɛ a, na tõ m ɛ so k'ɩ̃ɩ vʋʋrɛ a, lɛ mɩ̀ n'a, sob nɛ nãá wa 'wɔbr mɛ̃ a, mãa n'ʋ mɩ̀ na so k'ʋ vʋʋrɛ. 58A dipɛ̃ na yi a salom zu siwr a n'ɩ a ŋa. Ʋ bɛ ŋmɛ̃ mɛ̃ a ʋl a nyɩ sãakʋm mɩnɛ na tɩ 'wɔb a ɩ, a bɛl a, bɛ kpi na. Ʋlɩ sob na 'wɔbr a dipɛ̃ ŋa a, ʋ na vʋʋrɛ nɩ kʋra lɛ.» 59A kanʋ a ŋa n'a a Yeezu tɩ kanɩ nɩ a nɩbɛ a Zifʋ mɩnɛ puoru-dĩ̀ó a Kafarnawɔm tẽw. 60Nɩbɛ yaga, a ʋ po-tuurbɛ pʋɔ, na tɩ wõ a ʋ ƴɛrʋ a, tɩ yere na: «A ƴɛrʋ ŋa kpɛ̃w tɔ, ãa n'ʋ na tʋ̃ɔ bɛrɛ wone ʋ?» 61A Yeezu na tɩ bãwnɩ a, ɛ nɩr za bɛ yel kʋ̀ ʋ, a ʋ po-tuurbɛ na zɛbr a, ʋ yel bɛ na: «A yel ŋa sãw nɩ a nyɩ suur ɩ? 62Ɛ nyɩmɛ pãa wa nyɛ̃ a Nɩsaal Bie ʋ duor a be ʋ na tɩ dãw be a? 63A Naaŋmɩn Vʋʋrʋ n'ʋ tɩrɛ a nyɔ-vʋʋrʋ, nɩsaal yõ kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ ɩb kãw za ɩ. A ƴɛr-bie ɩ̃ na ƴɛr kʋ̀ nyɩ a, a ɩ n Vʋʋrʋ nɩ nyɔ-vʋʋrʋ. 64Ɛ cɛ nɩbɛ be n a nyɩ pʋɔ bɛ sawr dier ɛ.» A pɛr tib daar za sɩrɩ n'a, a Yeezu tɩ bãw a bɛlɩ dem na bɛ sawr dier a, nɩ a ʋlɩ sob nɛ na na mɩl ʋ nyɔw tɩr a. 65Ʋ tɩ yel a ƴãw pʋɔ: «Alɛ n'a so, ɩ̃ tɩ yel kʋ̀ nyɩ kɛ́ nɩr za kʋ̃ tʋ̃ɔ wa a ɩ̃ zie, a Sãà bɛ wa kʋ̀ ʋ a lɛ a ɩ.» 66A ʋlɩ daar nɛ n'a nɩbɛ yaga, a ʋ po-tuurbɛ pʋɔ, tɩ zawr ʋ bɛr bɛ cãa tuur ʋ ɛ. 67Lɛ n'a a Yeezu tɩ sowri a Pie- nɩ-ayi: «Ɛ a nyɩɩm, nyɩ mɩ̀ bɛ bɔbr kɛ nyɩ bɛr mɛ̃ ɛ cen ɛ?» 68Sɩmʋ̃ Pɩɛr tɩ sɔw ʋ na yel: «Sore e, ãa zie n'a tɩ na cen? Fʋ tɛr ɩ a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a ƴɛr-bie. 69Tɩɩm tɛwr ƴãw a, tɩ saw na, ɛ tɩ bãw na kɛ fʋ̃ʋ n'ɩ a Naaŋmɩn Nɩ-sõw.» 70A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Mãa bɛ n'ʋ kaa ir a nyɩɩm Pie-nɩ-ayi ɛ? Ɛ cɛ a nyɩ ƴẽn sob ɩ n gɛgɛra.» 71Sɩmʋ̃ Ɩsɩkarɩɔtɩ bi-dɛb Zuda n'ʋ a Yeezu tɩ ƴɛrɛ jɩɛrɛ nɩ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ʋ na saa tɩ pʋɔ a Pie-nɩ-ayi pʋɔ a, ʋlɛ n'ʋ na mɩl a Yeezu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\