ZÃ 7

1Al pùorí, a Yeezu tɩ cɔlɛ nɩ a Galile. Ʋ bɛ tɩ saw cɔlɛ a Zude tẽw ɛ, a Zifʋ mɩnɛ na tɩ bɔbr ʋ kʋ́b a ƴãw. 2A Zifʋ mɩnɛ Sɛwr cuw tɩ pɩɛl a. 3A Yeezu yɛbr tɩ yel ʋ na: «Yi a ka ɛ cen a Zude tẽw, a fʋ po-tuurbɛ mɩ̀ tɩ tʋ̃ɔ nyɛ̃ a tome fʋ na tone a. 4Nɩr wa bɔbr kɛ bɛ bãw ʋ a, ʋ bɛ mɩ́ sɔwlɛ maalɛ a yele ɩ. Fʋ na faa maalɛ yele sɛw a ŋa a, ɩ a tẽ-daa bãw fʋ!» 5A ʋ yɛbr tɛɛ za bɛ tɩ saw de ʋ ɛ. 6A lɛ n'a a Yeezu tɩ yel bɛ: «A ɩ̃ daar bɛ ta sɛr ɛ, a nyɩɩm daar mɩ́ n'ʋ kʋra lɛ. 7A tẽ-daa kʋ̃ tʋ̃ɔ hɩ̃ɛn nyɩ ɛ, ɛ cɛ mãa a, ʋ hɩ̃ɛn mɛ̃ na, ɩ̃ na dɩrɛ a ʋ ɩ-faar dãsɩɛ a ƴãw. 8A nyɩɩm a, nyɩ do a cuw ŋa, mãa bɛ duor ɛ, a ɩ̃ daar na bɛ ta sɛr a ƴãw.» 9A Yeezu na wa ƴɛr a ŋa baar a, ʋ zɩ̃ n a Galile. 10Ɛ cɛ a ʋ yɛbr na wa cen a cuw baar a, a Yeezu mɩ̀ tɩ ìr a lo a sɔr, ɛ cɛ ʋ tɩ sɔwl a bɛ saw nɩr na nyɛ̃ ʋ ɛ. 11A cuw zie, a Zifʋ mɩnɛ tɩ bɔbr ʋ na sowre nɩ: «Nyɩnɛ n'a ʋ pãa be a?» 12A zu-sɛbla pʋɔ a, nɩbɛ tɩ ŋmɩɛr ɩ nɔkpɛn a ʋ ƴãw; bɛ mɩnɛ tɩ yere na: «Nɩ-vla n'ʋ.» Ɛ́ bɛ mɩnɛ yere: «Ʋ̃ʋ'hʋ̃. Nɩbɛ n'a ʋ bɛlɛ.» 13Ɛ cɛ, nɩr za bɛ tɩ saw ƴɛrɛ a ʋ ƴɛrʋ cãàmɩ́ ɛ, bɛ na tɩ zɔrɛ a Zifʋ mɩnɛ dɛ̃bɩ̃ɛ a ƴãw. 14A cuw na wa dɩ kpɛ sɔw a, a Yeezu do n a Zeruzalɛm tɩ kpɛ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ kanɛ nɩ a nɩbɛ. 15A Zifʋ mɩnɛ tɩ nyɔw nɩ nʋɔr yere nɩ: «Ŋmɩŋmɩn n'a ʋ bɛ zànɩ sɛbɛ ɩ, ɛ bãw a sɛw a ŋa?» 16A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «A ɩ̃ kanʋ bɛ yi mãa zie ɩ, a sob nɛ na tõ m a zie n'a a yi. 17Nɩr wa bɔbr k'ʋʋ maalɛ a Naaŋmɩn pʋ-tɩɛrʋ a, ʋ na bãw nɩ a ɩ̃ kanʋ yib zie: a yi n Naaŋmɩn zie bɩɩ, mãa n'ʋ nyɛ̃ ɩ̃ tʋɔra ƴɛrɛ. 18Nɩr na nyɛ̃ ʋ tʋɔra ƴɛrɛ a, ʋ bɔbr ɩ ʋ tʋɔra yúor-vɩɛlʋ-danʋ; ɛ cɛ ʋlɩ sob nɛ na bɔbr a sob nɛ na tõ ʋ a yúor-vɩɛlʋ-danʋ a, sob nɛ yõ n'ʋ yere yel-mɩŋa, ʋ bɛ bãw ziri ɛ. 19Mõyiir bɛ tʋ̃ɔ n'ʋ kʋ̀ nyɩ a Naaŋmɩn-Wulu ɛ? Ɛ cɛ nyɩ been kãw za bɛ tuur a Naaŋmɩn-Wulu ɛ, bʋ̃ʋ n'ʋ so nyɩ bɔbr a ɩ̃ kʋ́b?» 20A zu-sɛbla tɩ sɔw na: «Kɔ̃tɔ̃-ire nɛ b! Ãa n'ʋ bɔbr fʋ kʋ́b?» 21A Yeezu tɩ de nɩ a ƴɛrʋ yel bɛ: «Tõ-been yõ n'ʋ ɩ̃ tõ, ɛ ʋ ɓãa nyɩ nʋɔr. 22Mõyiir ƴãw nɩ nʋɔr kʋ̀ nyɩ kɛ́ nyɩ mɩ́ ŋma a nyɩ bi-dɛbli yɛɛ - a yel ŋa mɔ̃ mɩ̀ bɛ yi Mõyiir zie ɩ, a sãakʋm mɩnɛ zie n'a ʋ yi - ɛ cɛ nyɩ mɩ́ tõ n a ton ŋa a pɩɛnʋ-bibir. 23Bɛlɛ mɩ́ wa tʋ̃ɔ ŋmãa a yʋɔr a pɩɛnʋ-bibir, ɛ́ bɛ sãw a Mõyiir-Wulu a, bʋ̃ʋ n'ʋ so nyɩ nyɛ̃ nɩ mɛ̃ suur ɩ̃ na sanɩ nɩ-ɓil a pɩɛnʋ-bibir a? 24Nyɩ ta mɩ́ maalɩ a ƴɛrʋ mɛ̃ a lɛ nyɩ na nyɛ̃ a, nyɩ mɩ́ maalɩ a ƴɛrʋ a tu a yel-mɩnʋ.» 25Zeruzalɛm tẽw nɩbɛ bɛ mɩnɛ tɩ yere na: «A sob ŋa bɛ tʋ̃ɔ n'ʋ bɛ bɔbr a kʋ́b ɛ? 26Ɛ cɛ ʋlɛ n'ɩ ŋa ƴɛrɛ cãàmɩ́ a nɩ-yaga pʋɔ, ɛ́ bɛ bɛ ƴɛrɛ ƴɛrʋ za ʋ zie ɩ! A tɩ nɩ-bɛrɛ taa wa ɩrɛ wa sɩrɩ nyɛ̃ kɛ ʋlɛ n'ɩ a Kɩrɩta ʋ? 27Ɛ cɛ a sob ŋa a, tɩ bãw nɩ be ʋ na yi a. Ɛ a Kɩrɩta wa wa a, nɩr za kʋ̃ bãw be ʋ na yi a ɩ.» 28A lɛ n'a a Yeezu, na tɩ kanɛ nɩ a nɩbɛ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ a, tɩ zɛw kɔkɔr yel: «A ɩ lɛ nyɩ bãw mɛ̃, ɛ bãw a ɩ̃ yib zie u! Ɛ cɛ mãa bɛ n'ʋ nyɛ̃ ɩ̃ tʋɔra wa ɩ. A sob nɛ na tõ m a ɩ n yel-mɩŋa sob. A ʋl a, nyɩ bɛ bãw ʋ ɛ. 29Mãa bãw ʋ na: a ʋ zie n'a ɩ̃ yi wa, ɛ ʋlɛ n'ʋ tõ m.» 30A lɛ n'a bɛ tɩ bɔbr kɛ bɛ nyɔw ʋ; ɛ cɛ kãw za bɛ tɩ saw zɛw nũu tɔ n ʋ ɛ, a ʋ daar na bɛ tɩ ta sɛr a ƴãw. 31A zu-sɛbla pʋɔ a, nɩ-yaga tɩ saw na de ʋ ɛ yere: «A Naaŋmɩn Nɩ-kabra wa wa a, ʋ na tʋ̃ɔ na maalɩ yele-na-ɩ-bãwfʋ-sãá a zuo a a ŋa a sob ŋa na maalɩ a bɩɩ?» 32A Yeezu ƴɛrʋ, a nɩbɛ na tɩ waalɛ ƴɛrɛ a zu-sɛbla pʋɔ a, tɩ lo n a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ tobe pʋɔ. A lɛ n'a a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ tɩ tõ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ gurbɛ, kɛ́ bɛ cen tɩ nyɔw a Yeezu. 33A Yeezu tɩ yel a: «Ɩ̃ kʋ̃ cãa be a nyɩ zie kɔwrɩ ɛ, ɩ̃ cere nɩ a sob nɛ na tõ m a zie. 34Nyɩ na bɔ m a, ɛ nyɩ kʋ̃ nyɛ̃ m ɛ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a be ɩ̃ na be a, nyɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ wa a be ɩ.» 35A Zifʋ mɩnɛ tɩ sowre nɩ taa: «Nyɩnɛ n'a ʋ pãa na cen ɛ̀ tɩ bɔ ʋ gu a? Ʋ na cen na tɩ páw a Zifʋ mɩnɛ bɛl na zɔ yaarɩ be a Gɩrɛkɩ bʋʋrɛ pʋɔ a bɩɩ? Ʋ na cen na tɩ wule a Gɩrɛkɩ mɩnɛ bɩɩ? 36A ƴɛrʋ ŋa ʋ na ƴɛr a pɛr ɩ bo: ‹Nyɩ na bɔ m a, ɛ kʋ̃ nyɛ̃ m ɛ›? Nɩ: ‹Nyɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ wa a be ɩ̃ na be a ɩ?› » 37A cuw bibi-pɛ-baara, na ɩ a bibi-kpɛ̃ɛ za a, a Yeezu tɩ ar a yere kpɛ̃w za: «Kʋ̃ɔ-nyuur wa kpɩɛr nɩr a, ʋ wa a ɩ̃ zie wa nyũ, 38‹A ʋlɩ sob na saw de m a, mamɛ na zɔrɛ nɩ kʋ̃ɔ yire a ʋ pʋ̃ɔmɩ́›, mɛ̃ a lɛ a Sɛb-sõw na yel a.» 39A Naaŋmɩn Vʋʋrʋ, a bɛlɩ dem na saw de ʋ a, na waar nãá páw a, ʋlɛ n'ʋ ʋ tɩ yere a lɛ. Bɛ bɛ tɩ tɩr a Naaŋmɩn Vʋʋrʋ sɛr ɛ, a Yeezu na bɛ tɩ nyɛ̃ yúor-vɩɛlʋ-danʋ sɛr a ƴãw. 40A nɩbɛ na tɩ wõ a ƴɛrʋ a ŋa a zu-sɛbla pʋɔ a, bɛ mɩnɛ tɩ yere na: «A nɩr ŋa sɩrɩ n'ɩ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ!» 41Ɛ bɛ mɩnɛ yere: «Ʋlɛ n'ɩ a Naaŋmɩn Nɩ-kabra!» Ɛ cɛ bɛ mɩnɛ kãw tɩ yere na: «A Naaŋmɩn Nɩ-kabra na tʋ̃ɔ na yi Galile bɩɩ? 42A Sɛb-sõw ƴɛr-bie bɛ tʋ̃ɔ yel k'ʋʋ na ɩ n Daviir bʋʋrɛ nɩr ɛ, ɛ yi Bɛtɩlɛm na ɩ a Daviir tẽ-dɔwra a ɩ?» 43A ŋa n'a a zu-sɛbla tɩ bʋ́r taa a Yeezu ƴãw. 44A bɛ pʋɔ a, bɛ mɩnɛ tɩ bɔbr ɩ a ʋ nyɔwfʋ, ɛ cɛ kãw za bɛ tɩ saw zɛw nũu tɔ n ʋ ɛ. 45A Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ gurbɛ na tɩ lɛb cen a, a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ nɩ a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ tɩ sowri bɛ na: «Bʋ̃ʋ n'ʋ so nyɩ bɛ nyɔw a Yeezu wa n?» 46A Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ gurbɛ tɩ sɔw na: «Nɩsaalɛ za bɛ dãw ƴɛr mɛ̃ a nɩr ŋa a ɩ!» 47A Farizɩ̃ɛ mɩnɛ tɩ yel bɛ na: «A nyɩɩm mɩ̀, nyɩ mɩ̀ bɛr a ʋ bɛlɩ nyɔw nyɩ ɩ? 48Nyɩ jieli nyɛ̃, a nɩ-bɛrɛ pʋɔ nɩ a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ pʋɔ a, nɩ-been yõ saw na de a ʋ yele e? 49A zu-sɛbla ŋa na bɛ bãw bom za na caarɩ a Wulu a Mõyiir na kʋ̀ tɩ a, bɛl tɛwr nɛ bɛ saw de ʋ. Baw-bio dem nɛ bɛ!» 50A Nikodem, a ʋl na tɩ sɔwrɩ kãw cen tɩ páw a Yeezu a, mɩ̀ tɩ ɩ n Farizɩ̃ɛ. Ʋ tɩ sowr a: 51«A tɩ Naaŋmɩn-Wulu tɩ na tuur a, tɩ na tʋ̃ɔ na ƴãw bɛ kʋ́ nɩr, ɛ́ bɛ dãw de niwn wõ a ʋ sob ƴɛrʋ, bãw ʋlɩ bom nɛ ʋ na ɩ a bɩɩ?» 52Bɛ tɩ sɔw ʋ na: «A fʋ̃ʋ mɩ̀, fʋ mɩ́ yi n a Galile bɩɩ? Jɛl a Sɛb-son kaa, ɛ́ fʋ na nyɛ̃ na kɛ Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ kãw za bɛ dãw yi Galile ɩ.» [ 53Al pùorí, ŋa za tɩ lɛb a kul a ʋ yir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\