ZÃ 8

1A Yeezu tɩ tɔl a do a Olivʋ-tɩɩr tãw zu. 2A biɓaar-pipi, ʋ tɩ lɛb wa a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ, ɛ a nɩbɛ za na tɩ zɔrɛ waar a ʋ zie a, ʋ tɩ zɩ̃ na ɛ nyɔw nɩ bɛ a kanʋ. 3A Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ nɩ a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ tɩ tɛr ɩ pɔw kãw, bɛ na nyɔw pɔw-gaa yel-bier maalʋ zu a, wa n a ʋ zie. Bɛ tɩ ƴãw ʋ nɩ sɔwlɩsɔw 4ɛ yel a Yeezu: «Wul-wul-kara a, bɛ ur a nyɔw a pɔw ŋa pɔw-gaa yel-bier maalʋ zu. 5Ɛ cɛ a Naaŋmɩn-Wulu sɛbɛ pʋɔ a, a Mõyiir ƴãw nɩ nʋɔr kʋ̀ tɩ kɛ tɩ mɩ́ lɔb a pɔwbɛ bɛ ŋa taabɛ nɩ kʋsɛbɛ kʋ́. Fʋ̃ʋ a, fʋ yel kɛ bʋnʋ?» 6Bɛ tɩ ƴɛrɛ nɩ a ŋa kɛ́ bɛ ŋmãa ʋ pùor tɛr ɩ ʋ ƴɛrʋ. Ɛ cɛ a Yeezu tɩ gũu na, ɛ sɛbr ɩ a ʋ nobir a tẽsɔw. 7Bɛ na tɩ cãa sowre ʋ a, ʋ wa dʋɔ nɩ zu ɛ yel: «Sob nɛ na bɛ dãw maalɩ yel-bier a nyɩ pʋɔ a, ʋ de niwn lɔb ɩ ʋ a kʋsɩɛr.» 8Ʋ tɩ lɛb a gũu, lɛ sɛbr a tẽsɔw. 9Bɛ na tɩ wõ a ʋ sɔwfʋ ŋa a, bɛ tĩ nɩ a nɩ-kore pʋɔ ɛ fore tawr yire pùor. A Yeezu wa tɩ cɛ nɩ ʋ yõ, nɩ a pɔw na ar a ʋ niŋé a. 10Ʋ tɩ dʋɔ nɩ a zu ɛ sowri a pɔw: «Pɔw ɩ, bɛ wa? Nɩr za bɛ ƴãw fʋ kũu dɔwrʋ ɛ?» 11Ʋ sɔw: «Nɩr za bɛ ƴãw mɛ̃ kũu dɔwrʋ ɛ, Sore e.» A Yeezu lɛb yel ʋ: «Mãa mɩ̀, ɩ̃ bɛ ƴãwnɛ fʋ kũu dɔwrʋ ɛ. Cen, ɛ dɩ̃a na ta a, taa lɛ maalɛ yel-bier ɛ.»] 12A Yeezu tɩ lɛb a ƴɛr a zu-sɛbla zie yel: «Mãa n'ɩ a tẽ-daa cãa, sob nɛ na tuur mɛ̃ a kʋ̃ cere lige pʋɔ ɩ, ʋ na páw nɩ a cãa na tɩrɛ a nyɔ-vʋʋrʋ a.» 13A lɛ n'a a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ tɩ yel ʋ: «Fʋ̃ʋ tɔr za n'ʋ lɛ ŋmɛlɩ dɩrɛ fʋ tʋɔra dãsɩɛ, a fʋ dãsɩɛ bɛ ɩ sɩza ɩ!» 14A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Sɩza n'a, ɩ̃ lɛb a ŋmɛlɩ dɩrɛ a ɩ̃ tʋɔra dãsɩɛ, ɛ cɛ a ɩ̃ dãsɩɛ ɩ n sɩza; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ɩ̃ bãw nɩ be ɩ̃ na yi wa a, nɩ be ɩ̃ na cere a; ɛ cɛ a nyɩɩm a, nyɩ bɛ bãw be ɩ̃ na yi wa nɩ be ɩ̃ na cere a ɩ. 15A nyɩɩm a, nyɩ mɩ́ maal ɩ a ƴɛrʋ tu n nɩsaalʋ tɛwr. Mãa a, ɩ̃ bɛ maalɛ nɩ nɩr ƴɛrʋ ɛ. 16Ɛ mãa saa wa maalɛ a ƴɛrʋ a, a mɩ́ tu n yel-mɩŋa, ɩ̃ na bɛ ɩ ɩ̃ yõ a ƴãw: a sob nɛ na tõ m a, pʋɔ nɩ a ɩ̃ ƴãw. 17A nyɩ Naaŋmɩn-Wulu sɛbɛ tɔr za pʋɔ a, bɛ sɛb a kɛ nɩbɛ ayi wa dɩ yel dãsɩɛ a, a bɛ dãsɩɛ ɩ n yel-mɩŋa. 18Ɩ̃ dɩrɛ nɩ a ɩ̃ tʋɔra dãsɩɛ, ɛ a ɩ̃ Sãà na tõ m a, mɩ̀ dɩrɛ a ɩ̃ dãsɩɛ.» 19A lɛ n'a bɛ lɛb sowr ʋ: «A fʋ Sãà wa?» A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Nyɩ bɛ bãw mɛ̃ ɩ, ɛ mɩ̀ bɛ bãw a ɩ̃ Sãà ɩ. Nyɩmɛ tɩ bãw mɛ̃ a, nyɩ mɩ̀ nãá bãw nɩ a ɩ̃ Sãà.» 20A Yeezu na tɩ kanɛ nɩ a nɩbɛ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ a n'a, ʋ tɩ ƴɛr a ƴɛr-bie a ŋa, a be bɛ na bin a dawr a nɩbɛ ƴãwnɛ a libie a. Nɩr za bɛ tɩ saw zɛw nũu tɔ n ʋ ɛ, a ʋ daar na bɛ tɩ ta sɛr a ƴãw. 21A Yeezu tɩ cãa na lɛ yel bɛ: «Ɩ̃ cere na, ɛ́ nyɩ na bɔ m a; ɛ cɛ nyɩ na kpi n nɩ a nyɩ yel-bier. A be ɩ̃ na cere a, nyɩ kʋ̃ tʋɔ cen ɛ.» 22A lɛ n'a a Zifʋ mɩnɛ tɩ sowre: «Ʋ taa bɔbr ʋ tʋɔra kʋ́b ʋ? Ʋ na lɛ yel a ŋa a: ‹A be ɩ̃ na cere a, nyɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ cen ɛ.› » 23A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Pile ka nɩbɛ n'ɩ nyɩ, ɛ mãa ɩ saa zu nɩr; nyɩ ɩ n a tẽ-daa ŋa zu nɩbɛ, ɛ mãa bɛ ɩ a tẽ-daa ŋa zu nɩr ɛ. 24Lɛ so ɩ̃ yel kʋ̀ nyɩ kɛ́ nyɩ na kpi n nɩ a nyɩ yel-bebe. Nyɩmɛ bɛ wa sɩrɩ saw k'ɩ̃ɩ ‹ɩ n a sob nɛ ɩ̃ na ɩ a›, nyɩ na kpi n nɩ a nyɩ yel-bebe.» 25A lɛ n'a bɛ tɩ sowr ʋ: «Ãa nɛ b?» A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Mãa n'ɩ a sob nɛ ɩ̃ na yere kʋ̀rɛ nyɩ a pɛr tib daar za a. 26Ɩ̃ cãa na tɛr yel-yaga na caarɩ nyɩ a na yel, ɛ maal ɩ nyɩ ƴɛrʋ; ɛ cɛ a sob nɛ na tõ m a ɩ n yel-mɩŋa sob, ɛ́ bom nɛ ɩ̃ na wõ a ʋ zie a, ɩ̃ yere ʋ na kʋ̀rɛ a tẽ-daa.» 27Bɛ bɛ tɩ bãw kɛ a Sãà ƴɛrʋ n'a ʋ tɩ ƴɛrɛ a bɛ zie ɩ. 28A lɛ n'a a Yeezu tɩ yel bɛ: «A lɛn daar nyɩ nãá wa ba a Nɩsaal Bie ʋ zɛw a, nyɩ na bãw na k'ɩ̃ɩ ‹ɩ n a sob nɛ ɩ̃ na ɩ a›, nɩ k'ɩ̃ɩ bɛ nyɛrɛ ɩ̃ tʋɔra ɩrɛ bom ɛ: bom nɛ a Sãà na wul mɛ̃ a n'ʋ ɩ̃ mɩ́ yel. 29A sob nɛ na tõ m a be n a ɩ̃ zie: ʋ bɛ bɛr mɛ̃ ɩ̃ ɩ ɩ̃ yõ ɩ, ɩ̃ na mɩ́ ɩrɛ a pɛlɩ a ʋ pʋɔ kʋra lɛ a ƴãw.» 30A Yeezu na tɩ ƴɛrɛ a a ŋa a, nɩ-yaga tɩ saw na de ʋ. 31A lɛ n'a a Yeezu tɩ yel a Zifʋ mɩnɛ bɛl na saw de ʋ a: «Nyɩmɛ wa de a ɩ̃ ƴɛrʋ bɛ lɛbr pùor a, nyɩ sɩrɩ na ɩ a ɩ̃ po-tuurbɛ, 32nyɩ na bãw nɩ a yel-mɩŋa, ɛ a yel-mɩŋa na ɩ na nyɩ so nyɩ tʋɔra.» 33Bɛ tɩ sɔw ʋ na yel: «Abraham bʋʋrɛ n'ɩ tɩ, ɛ́ bɛ dãw ɩ nɩr za gbãgbaar ɛ: ŋmɩŋmɩn n'a fʋ yere kɛ tɩ na ɩ n nɩbɛ na so bɛ tʋɔra a?» 34A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Yel-mɩŋa sɩza sɩza n'a ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, sob nɛ na maalɛ yel-bier a, ɩ n a yel-bier gbãgbaa. 35A gbãgbaa bɛ mɩ́ kpɩɛr a yir pʋɔ kʋra lɛ ɩ; a yir bie ʋl mɩ́ kpɩɛr ɩ a yir pʋɔ kʋra lɛ. 36A na ɩ a ŋa a, alɛ wa ɩ a Bie n'ʋ íre nyɩ bɛrɛ a gbãgbaalʋ pʋɔ a, nyɩ na sɩrɩ na so nyɩ tʋɔra. 37Ɩ̃ bãwnɩ a na nyɩ na ɩ a Abraham bʋʋrɛ a: ɛ cɛ nyɩ na bɛ dier a ɩ̃ ƴɛrʋ a n'a so nyɩ bɔbr a ɩ̃ kʋ́b. 38Mãa a, bom nɛ ɩ̃ na nyɛ̃ a ɩ̃ Sãà zie a n'ʋ ɩ̃ yere, ɛ a nyɩɩm a, bom nɛ nyɩ na wõ a nyɩ sãà zie a n'ʋ nyɩ ɩrɛ.» 39Bɛ tɩ lɛb a yel ʋ: «Abraham ʋ ɩ a tɩ sãà.» A Yeezu yel bɛ: «Nyɩmɛ wa sɩrɩ ɩ a Abraham bibiir a, nyɩɩm tone a tome a Abraham na tõ a. 40Ɩ̃ yel ɩ a yel-mɩŋa ɩ̃ na wõ a Naaŋmɩn zie a kʋ̀ nyɩ, ɛ̀ nyɩ bɔbr a ɩ̃ kʋ́b a ƴɛrɛ ŋa. Abraham bɛ ɩ a a ŋa ɩ. 41Nyɩɩm a, a nyɩ sãà ɩ-ɩrɩ n'a nyɩ ɩrɛ.» Bɛ tɩ sɔw ʋ na yel: «Tɩ bɛ ɩ sɛ̃sɛ̃-biir ɛ! Sãa been yõ n'ʋ tɩ tɛr, ʋlɛ n'ɩ a Naaŋmɩn!» 42A Yeezu lɛb yel bɛ: «A Naaŋmɩn tɩ ɩ a nyɩ sãà a, nyɩ nãá nɔnɛ mɛ̃ na, ɩ̃ na yi a Naaŋmɩn zie wa a ƴãw; ɩ̃ bɛ nyɛ̃ ɩ̃ tʋɔra wa ɩ, ʋlɛ n'ʋ tõ m. 43Bʋ̃ʋ n'ʋ so nyɩ bɛ bãwnɛ a ɩ̃ ƴɛrʋ pɛr? Nyɩ na kʋ̃ tʋ̃ɔ bɛr wõ a ɩ̃ ƴɛrʋ a n'a so. 44Gɛgɛra n'ɩ a nyɩ sãà, ɛ́ nyɩ bɔbr a nyɩ sãà pʋ-tɩɛrʋ maalʋ. A pɛr tib daar za n'a ʋ ɩ nɩ-kʋ́rɛ: ʋ bɛ dãw be yel-mɩŋa pʋɔ ɩ, yel-mɩŋa bɛ ka a ʋ pʋɔ ɩ. Ʋlɛ wa ŋmarɛ a ziri a, a ʋ dem mɩ́ n'a, ʋ na ɩ zir-ŋmarɛ nɩ a ziri sãà a ƴãw. 45A mãa a, ɩ̃ na yere a yel-mɩŋa a n'a so nyɩ bɛ sawr dier mɛ̃ ɩ. 46A nyɩ buor sob ʋ na tʋ̃ɔ wul k'ɩ̃ɩ maal ɩ yel-bier? Ɛ́ mãa wa yere yel-mɩŋa a, bʋ̃ʋ n'ʋ so nyɩ bɛ sawr dier mɛ̃? 47Sob nɛ na yi a Naaŋmɩn zie a bɛrɛ na wone a Naaŋmɩn ƴɛrʋ ; nyɩ na bɛ yi a Naaŋmɩn zie a n'a so nyɩ bɛ bɛrɛ wone a ɩ̃ ƴɛrʋ ɛ.» 48A Zifʋ mɩnɛ tɩ sɔw na yel a Yeezu: «Tɩ na yel kɛ fʋ ɩ n Samaari tẽw nɩr, nɩ kɛ fʋ ɩ n kɔ̃tɔ̃-ire a, ziri n'a a?» 49A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Ɩ̃ bɛ ìre kɔ̃tɔmɛ ɩ, ɩ̃ Sãà n'ʋ ɩ̃ ƴãwnɛ, ɛ́ nyɩɩm bɛ ƴãwnɛ mɛ̃ ɩ! 50Ɩ̃ mɩ̀ bɛ bɔbr ɩ̃ tʋɔra yúor-vɩɛlʋ-danʋ ɛ. Nɩr be n be bɔbr a ɩ̃ yúor-vɩɛlʋ-danʋ ɛ maalɛ a ƴɛrʋ. 51Yel-mɩŋa sɩza sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ: nɩr wa dier a ɩ̃ ƴɛrʋ a, ʋ bɛ be za na kpi ɛ.» 52A lɛ n'a a Zifʋ mɩnɛ tɩ yel ʋ: «Tɩ pãa bãwnɩ a na, fʋ ìre nɩ kɔ̃tɔmɛ! Abraham kpi na, a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ mɩ̀ kpi, ɛ fʋ̃ʋ wa yel: ‹Sob nɛ na dier a ɩ̃ ƴɛrʋ a kʋ̃ kpi towtow ɛ›. 53Fʋ zuo nɩ a tɩ sãà Abraham mɔ̃ bɩɩ? Ʋ kpi na. A Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ mɩ̀ kpi! Fʋ de nɩ fʋ tʋɔra bʋɔlɛ ãnʋ?» 54A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Mãa tɩ bɔbr ɩ̃ tʋɔra yúor-vɩɛlʋ-danʋ a, a ɩ̃ yúor kʋ̃ʋ tɛr pɛr ɛ. A ɩ̃ Sãà n'ʋ zɛwr a ɩ̃ yúor, ʋl nyɩ na yel k'ʋʋ ɩ n a nyɩ Naaŋmɩn a. 55Nyɩ bɛ bãw ʋ ɛ, ɛ mãa bãw ʋ. Mãa tɩ yere k'ɩ̃ɩ bɛ bãw ʋ a, ɩ̃ nãa ɩ n zir-ŋmarɛ mɛ̃ a nyɩɩm a, ɛ cɛ ɩ̃ bãw ʋ na, ɛ dier a ʋ ƴɛrʋ. 56A nyɩ sãà Abraham tɩ cɩlɩ na, ʋ na tɩ tɩɛr k'ʋʋ na nyɛ̃ nɩ a ɩ̃ waa bibir a: ʋ nyɛ̃ ʋ na, ɛ́ nʋ̃ɔ̀ kpɛ̃ ʋ bɛ dɩ vuo ɩ.» 57A Zifʋ mɩnɛ tɩ sɔw ʋ na: «Fʋ bɛ tɛr yome lɩz'a ayi nɩ pie sɛr ɛ, ɛ nyɛ̃ a Abraham ɩ?» 58A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Yel-mɩŋa sɩza sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, a Abraham na bɛ tɩ be sɛr a, ɩ̃ be na.» 59A ka n'a bɛ tɩ wob kʋsɛbɛ kɛ bɛ lɔb ɩ ʋ. Ɛ cɛ ʋ tɩ sɔwl a yi a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\