LUKA 1

1Ɩ̃ bá Teofil i, nɩ-yaga ƴãw nɩ fãw sɛb manɩ a yele al na ɩ a tɩ sɔgɔ a. 2Bɛ manɩ nɩ a yele, mɛ̃ a lɛ tɔr za a bɛlɩ dem na nyɛ̃ a a pɛr tib daar ɛ manɩ kʋ̀ tɩ a, ɛ́ bɛ kʋ̀ bɛ a tõ-nʋɔr kɛ bɛ hiere a Naaŋmɩn ƴɛrʋ a. 3Lɛ so a mãa mɩ̀, ɩ̃ mɩ̀ sowri vla vla bãw a yele al za na ɩ a pɛr tib daar a, ɛ nyɛ̃ a vɩɛl k'ɩ̃ɩ sɛb manɩ a lɛ a na tu taa kʋ̀ fʋ, ɩ̃ bá-vla Teofil i. 4Ɩ̃ ɩ n a ŋa kɛ fʋ tʋ̃ɔ nyɛ̃ bãw k'aa wulu, bɛ na wul fʋ a, ɩ n sɩza. 5A lɛn daar a Erɔdɩ na tɩ dɩrɛ naalʋ a Zude tẽw zu a, bawr-maalɛ kãw tɩ be n be a yúor dɩ kɛ Zakari; ʋ tɩ ɩ n Abɩa pal pʋɔ bawr-maalɛ kãw. A ʋ pɔw tɩ ɩ n Aarɔ̃ bʋʋrɛ nɩr, a yúor dɩ kɛ Elizabɛr. 6Bɛ za ayi tɩ ɩ n nɩ-mɩn a Naaŋmɩn niŋé ɛ tɩ sawr a Sore nɛ-ƴãwnɩ za, nɩ a lɛ ʋ na yel a ceretete. 7Ɛ cɛ bɛ bɛ tɩ tɛr bie ɛ, a Elizabɛr na tɩ ɩ pɔw-ãan a ƴãw, ɛ bɛ za ayi mɩ̀ lɛ tɩ kor baar a. 8Bibir kãw, a Zakari tɩ tone nɩ a ʋ bawr-maalɛ tome a Naaŋmɩn niŋé, a ʋ pal pʋɔ nɩbɛ na nɛ bɛ tɩ cɛ na de a tome a ƴãw. 9Mɛ̃ a lɛ a bawr-maalbɛ na mɩ́ ɩrɛ a, bɛ tɩ ŋmɛ n gbãw kaa ir ʋ k'ʋʋ kpɛ tɩ nyɩw a tɩ-suur-zɔ̃ na nyuur vla vla a, a Sore zi-sõw pʋɔ. 10A zu-sɛbla tɩ gbõ n taa ar a yẽw puore a tɩ-suur-zɔ̃ nyɩwfʋ daar. 11Lɛ n'a a Zakari tɩ nyɛ̃ Sore malkɩ, ʋ ar a tɩ-suur-zɔ̃ nyɩwfʋ bawr-maal-kuur dʋrʋ lowr. A malkɩ na cen tɩ páw a Zakari a (1.11). 12A Zakari na wa nyɛ̃ ʋ a, pʋ̀lá vʋ̃ɔ ʋ na ɛ́ dɛ̃bɩ̃ɛ nyɔw ʋ. 13Ɛ cɛ a malkɩ tɩ yel ʋ na: «Ta zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ, Zakari i, Naaŋmɩn saw na de a fʋ puoru. A fʋ pɔw Elizabɛr na dɔw nɩ bi-dɛble kʋ̀ fʋ, fʋ por a yúor kɛ Zã. 14Nʋ̃ɔ̀ na kpɩɛr fʋ nɩ a ʋ ƴãw, fʋ cɩlɛ fʋ za; nɩ-yaga mɩ̀ na cɩlɛ nɩ a ʋ dɔwfʋ ƴãw. 15Ʋ na ɩ n kpɛ̃ɛ a Sore niŋé, ʋ kʋ̃ nyúur divɛ̃ nɩ dã-bɩ̃ɩ kãw za ɩ; ʋ na cãa nɩ a ʋ mã púorí ɛ a Vʋʋrʋ Sõw paalɩ ʋ. 16Ʋ na tɛr ɩ a Ɩsɩrayɛl biir yaga lɛb wa n a Sore bɛ Naaŋmɩn zie; 17ʋ na de nɩ a Naaŋmɩn niwn ɩ a ʋ nɩ-tona, ɛ tɛr a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Eli yã nɩ a ʋ fãw, k'ʋʋ ɩ a sãà mɩnɛ nɩ a bibiir lɛ kpɛ taa, ɛ a bɛ-wonbɛ lɛ tɩɛrɛ mɛ̃ a nɩ-mɩn a, ʋ tʋ̃ɔ cɔbrɩ nɩ-bʋʋrɛ na cɛlɛ a Sore a.» 18A Zakari tɩ sowr ɩ a malkɩ: «Ŋmɩŋmɩn n'a ɩ̃ na ɩ tɩ bãw kɛ a na tu n a a ŋa? Mãa n'ɩ ŋa ɩ dɛ-nyãw ɛ a ɩ̃ pɔw mɩ̀ kor.» 19A malkɩ tɩ sɔw ʋ na: «Mãa n'ɩ a Gabɩyɛl na mɩ́ be a Naaŋmɩn niŋé a; ʋ tõ m a k'ɩ̃ɩ wa ƴɛr sɔw fʋ, ɛ yel a yel-nʋ̃ɔ̀ ŋa kʋ̀ b. 20A na ɩ a ŋa a, fʋ na kpar ɩ nʋɔr, fʋ kʋ̃ lɛ tʋ̃ɔ ƴɛr ɛ, ɛ gu a ʋlɩ bibir nɛ a yele a ŋa za nãa wa maalɩ a, fʋ na bɛ saw de a ɩ̃ ƴɛrʋ a ƴãw, ɛ cɛ a daar wa ta a, a ɩ̃ ƴɛrʋ a ŋa na tu na.» 21A nɩbɛ tɩ ar a cɛlɛ a Zakari, ɛ́ bɛ tɩ bãw ŋmɩŋmɩn za n'a ʋ cɛlɛ a zi-sõw za pʋɔ a lɛ a ɩ. 22Ʋ na wa yi a, ʋ bɛ tʋɔr ƴɛrɛ na ƴɛr sɔw bɛ ɩ, lɛ so bɛ tɩ bãw k'ʋʋ nyɛ̃ nɩ bom a zi-sõw pʋɔ; ʋ tɩ kpar ɩ nʋɔr ɛ kabrɛ manɛ nɩ a nuru wule bɛ. 23A Zakari na wa tõ a ʋ bawr-maalɛ tome baar a, ʋ lɛb a kul a ʋ yir. 24Al pùorí, a ʋ pɔw Elizabɛr wa tɩ tɛr ɩ pʋɔ sɔwlɛ nɩ tɩ ta cuwr anũu. Ʋ tɩ tɩɛrɛ nɩ ʋ pʋɔ: 25«Nyɛ̃ a lɛ a Sore na maalɩ mɛ̃ a, ʋ saw na jɩr mɛ̃ kaa ƴɛrɛ ŋa, k'ʋʋ ír a vĩ bɛr mɛ̃ a nɩsaalbɛ niŋé.» 26A Elizabɛr pʋɔ-tɛrʋ cuwr ayʋɔb sob daar, Naaŋmɩn tɩ tõ n a malkɩ Gabɩyɛl, Galile tẽw, tẽle kãw pʋɔ bɛ na bʋɔlɛ kɛ Nazarɛtɩ a, 27pɔwsɩrale kãw zie na tɩ ƴãw yúor nɩ Daviir yir dɛb kãw bɛ na bʋɔlɛ kɛ Zuzɛb a: a pɔwsɩrale nɛ yúor tɩ dɩ na kɛ Marya. 28A malkɩ tɩ kpɛ n a ʋ zie yel ʋ: «Cɩlɛ, fʋ̃ʋ Naaŋmɩn na maalɩ yaga za a, a Sore be n fʋ zie.» 29A Marya na tɩ wõ a ƴɛr-bie a ŋa a, pʋl-vʋ̃ɔ tɩ tɛr ʋ nɩ yaga, ʋ tɩ sowre ʋ tʋɔra a puoru ŋa pɛr. 30Lɛ n'a a malkɩ yel ʋ: «Ta zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ, Marya a, fʋ nyɛ̃ nɩ maalʋ a Naaŋmɩn zie. 31Nyɛ̃, fʋ na tɛr ɩ pʋɔ dɔw dɛble, por a ʋ yúor kɛ Yeezu. 32Ʋ na ɩ n kpɛ̃ɛ, bɛ na bʋɔlɛ ʋ nɩ Naaŋmɩn-na-do-saa-bɛ-pɩɛl-a Bie. A Sore Naaŋmɩn na de nɩ a ʋ sãà Daviir naalʋ da-kɔw kʋ̀ ʋ; 33ʋ na dɩrɛ nɩ naalʋ kʋra lɛ a Ɩsɩrayɛl bʋʋrɛ zu, ɛ a ʋ naalʋ kʋ̃ tɛr baarʋ daar ɛ.» 34A Marya tɩ yel ɩ a malkɩ: «Ŋmɩŋmɩn n'a a na ɩ tɩ ɩ a lɛ, Ɩ̃ na bɛ bãw dɛb a?» 35A malkɩ tɩ sɔw ʋ na: «Vʋʋrʋ Sõw na siw nɩ a fʋ zu, ɛ a Naaŋmɩn-na-do-saa-bɛ-pɩɛl-a fãw na piw fʋ na nɩ a ʋ ɓaarʋ; lɛ so a bie na na dɔw a, na ɩ sõw, ɛ́ bɛ bʋɔlɛ ʋ Naaŋmɩn Bie. 36A fʋ yɛb Elizabɛr n'ɩ ŋan mɩ̀ tɛr pʋɔ, ʋl na ɩ pɔw nyãw a, a ʋ cuwr ayʋɔb n'ɩ dɩ̃a, ʋl bɛ na tɩ bʋɔlɛ: pɔw-ãan a. 37Naaŋmɩn sɩrɩ kʋ̃ guu yel kãw za ɩ.» 38Lɛ n'a a Marya pãa lɛ yel: «Mãa n'ɩ ŋan, a Sore tõ-tõ-bi-pɔw nɛ m, a ɩ m mɛ̃ a lɛ fʋ na yel a.» A malkɩ tɩ bɛr ʋ na ɛ lɛb cen. 39A lɛn daar, a Marya tɩ ìr a lo a sɔr páw cen a Zude tan pʋɔ tẽw kãw pʋɔ. 40Ʋ tɩ kpɛ n a Zakari yir pùori a Elizabɛr. 41Zɩ̃ kɛ a Elizabɛr na tɩ wõ a Marya puoru a, a bie tɩ dam ɩ a ʋ púorí. Lɛ n'a a Vʋʋrʋ Sõw tɩ paalɩ a Elizabɛr, 42ʋ zɛw kɔkɔr yel kpɛ̃w za: «Naaŋmɩn maalɩ fʋ na gãw a pɔwbɛ za, ɛ mɩ̀ maalɩ a bie fʋ na na dɔw a. 43Mãa mɩ̀ n'ɩ ãnʋ, a ɩ̃ Sore mã tɔr za sʋ̃ɔmɩ ìr wa a ɩ̃ zie? 44Nyɛ̃, a fʋ puoru ƴɛr-bie na wa lo a ɩ̃ tòbrí lɛ pɛ a, a bie dam ɩ nʋ̃ɔ̀ damnʋ a ɩ̃ púorí. 45Zu-nʋ̃ɔ̀ sob nɛ b, fʋ na saw kɛ a lɛ a Sore na tõ bɛ wa yel kʋ̀ b a, na tu n a tub a.» 46Lɛ n'a a Marya tɩ yel: «Ɩ̃ sɩ́ɛ danɛ nɩ a Sore, 47ɛ a ɩ̃ tɩɛrʋ za cɩlɛ a Naaŋmɩn ɩ̃ faarɛ ƴãw. 48Ʋ saw na jɩr a ʋ tõ-tõ-bi-pɔw bãbaalʋ kaa. Sɩza n'a, dɩ̃a na ta a, a nɩbɛ na dɔwr tuur taa a, na bʋɔlɛ mɛ̃ nɩ Zu-nʋ̃ɔ̀ sob, 49a Naaŋmɩn Kpɛnʋ-za-sob na maalɩ nɔ-ɓãa-yele a ɩ̃ ƴãw a. A ʋ yúor ɩ n sõw, 50ʋ tɛr ɩ a ʋ nɔ̃wfʋ kʋra lɛ a bɛlɩ dem na zɔrɛ ʋ a zie. 51Ʋ dɔl ɩ nũu wul a ʋ kpɛ̃nʋ: diw a pɔ̀lʋ dem yaarɩ; 52ʋ cã n a kpɛ̃nʋ dem lɔb a bɛ naalʋ da-kɔwr zuru, ɛ zɛw a bãbaalbɛ. 53Ʋ paal ɩ a kɔ̃ dem nɩ a ʋ maalʋ, ɛ bɛr a na-mɩnɛ bɛ lɛb kul nũ-zawlɛ. 54Ʋ sõw nɩ a Ɩsɩrayɛl bʋʋrɛ, a ʋ tõ-tõ-biir: ʋ na lɛb bãwnɩ a ʋ nɔ̃wfʋ ɩb a, 55a nʋɔr ʋ na ƴãw kʋ̀ a tɩ sãà mɩnɛ, a Abraham nɩ a ʋ bʋʋrɛ maalʋ ƴãw kʋra lɛ a.» 56A Marya tɩ kpɛ n a Elizabɛr zie tɩ ta mɛ̃ cuwr ata a, al pùorí, ʋ tɩ lɛb a kul a ʋ yir. 57A Elizabɛr dɔwfʋ na wa ta a, ʋ dɔw nɩ dɛble. 58A ʋ sɩman pʋɔ dem nɩ a ʋ nɩbɛ tɩ wõ na kɛ a Sore mal ʋ nɩ yaga a ʋ nɔ̃wfʋ pʋɔ, ɛ tɩ lãw nɩ ʋ cɩlɛ. 59A bibie anĩ sob na wa vɩɛ a, bɛ tɩ wa n a bie yʋɔr-ŋmãafʋ, ɛ tɩ bɔbr kɛ bɛ por a ʋ yúor kɛ Zakari mɛ̃ a ʋ sãà a. 60Ɛ cɛ a mã tɩ yel a: «Ʋ̃ʋ'hʋ̃! A ʋ yúor na dɩ na kɛ Zã.» 61Bɛ tɩ yel ʋ na: «A fʋ yir pʋɔ a, nɩr kãw za bɛ dɩ a a ŋa ɩ.» 62Bɛ tɩ kabrɛ na sowre a sãà kɛ ŋmɩŋmɩn n'a ʋ bɔbr kɛ bɛ bʋɔlɛ a bie. 63Ʋ tɩ ƴãw na bɛ de da-pɛwli-sɛbra kʋ̀ ʋ, ʋ sɛb a ƴɛr-bie a ŋa ƴãw: «A ʋ yúor dɩ na kɛ Zã.» A tɩ ɩ n nɔ-ɓãa-yel a bɛ zie. 64A pɛr nɛ pʋɔ, a Zakari tɩ lɛb a tʋɔr ƴɛrɛ, ɛ tɩ ƴɛrɛ danɛ nɩ a Naaŋmɩn. 65Lɛ n'a dɛ̃bɩ̃ɛ tɩ nyɔw a sɩman pʋɔ dem za, ɛ a Zude tan pʋɔ za, bɛ tɩ ƴɛrɛ nɩ a yele a ŋa ƴɛrʋ. 66A bɛlɩ dem za na tɩ wone a yele a ŋa a, tɩ de na ƴãw a bɛ socie pʋɔ, ɛ yere: «Ŋmɩŋmɩn n'a a bie ŋa pãa na wa ŋmɛ̃ a?» A Sore fãw tɩ sɩrɩ na be a ʋ zie. 67Vʋʋrʋ Sõw tɩ siw na paalɩ a ʋ sãà Zakari, ʋ ƴɛr Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ ƴɛrʋ a ŋa: 68«A Sore, a Ɩsɩrayɛl Naaŋmɩn tɛr ɩ puoru, ʋ jɩr ɩ a ʋ nɩ-bʋʋrɛ kaa ɛ faa bɛ, 69ɛ ɩ faafʋ fãw yi a tɩ ƴãw a ʋ tõ-tõ-bie Daviir yir pʋɔ. 70A a ŋa n'a ʋ tɩ ƴãw a ʋ ƴɛr-man-son yel a koro za, 71k'ʋʋ na faa tɩ nɩ a tɩ dɔ̃ dem nuru pʋɔ, nɩ a nɩbɛ na hɩ̃ɛn tɩ a nuru pʋɔ. 72Ʋ wul ɩ a ʋ nɔ̃wfʋ a tɩ sãà mɩnɛ, ɛ cãa lɛ bãwnɩ a ʋ Wõ-ta-sõw, 73a pɔb ʋ na pɔ a tɩ sãakʋm Abraham zie, 74k'ʋʋ na faa tɩ nɩ a tɩ dɔ̃ dem nuru pʋɔ a, nɩ k'ʋʋ na ɩ na tɩ bɛr dɛ̃bɩ̃ɛ ɛ ƴãwnɛ ʋ, 75tʋ̃ɔ ɩ nɩ-son nɩ nɩ-mɩn a ʋ niŋé, a tɩ bibi-vɩɛrɩ za a. 76Ɛ fʋ̃ʋ bɩ-pɩɩla a, bɛ na bʋɔlɛ fʋ na kɛ Naaŋmɩn-na-do-saa-bɛ-pɩɛl-a ƴɛr-manɛ, fʋ na de nɩ a Sore niwn tʋ̃ɔ cɔbrɩ a ʋ sɛɛ, 77ɛ ɩ a ʋ nɩ-bʋʋrɛ bãw a faafʋ a bɛ yel-bebe suur pawfʋ zũú, 78a tɩ Naaŋmɩn nɔ̃wfʋ na bɛ tɛr baarʋ a bãwfʋ n'ɩ a ŋa. A nɔ̃wfʋ ŋa ƴãw n'a, a sa-zu mʋ̃tɔ̃w na pure a ta tɩ. 79Ʋ tɩ pur a, k'ʋʋ caalɩ a bɛl na be a ligẽ pʋɔ nɩ a kũu ɓaárʋ́ a, ɛ tɛr tɩ lo n a ƴã-ɓaarʋ sɔr.» 80A bie ʋl a, ʋ tɩ kɛrɛ na ɛ a ʋ yã bɩrɛ; ʋ tɩ be n wɛja kpalɩ pʋɔ tɩ ta a ʋlɩ bibir ʋ na wul ʋ tʋɔra a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\