LUKA 10

1A a ŋa pùorí, a Sore tɩ kaa na ír nɩbɛ lɩz'ata nɩ pie nɩ ayi a ʋ po-tuurbɛ pʋɔ, ɛ tõ bɛ ayiri yiri a ʋ nidaa, a ten al za pʋɔ, nɩ a ziir al za ʋl mɩŋa na tɩ cere a. 2Ʋ tɩ yel bɛ na: «A ci na sɛw cɛb a, yãwmɛ̃ nɩ sɩza, ɛ a tõ-tõ-biir bɛ zɛ̃ bom ɛ. Nyɩ zɛlɩ a púo sob ʋ ƴãw tõ-tõ-biir bɛ cen tɩ cɛ a ci. 3Nyɩ cen! Ɩ̃ tone nyɩ na mɛ̃ peli wɛ-baar sɔgɔ a. 4Nyɩ ta de libie ɛ, nyɩ ta de kɔr nɩ nafawr ɛ, ɛ ta nɩ̃ɩnɛ a sɔr zu puore nɩbɛ ɩ. 5Yir nɛ za pʋɔ nyɩ nãa wa kpɩɛr a, nyɩ de niwn yel: ‹A yir ŋa, ʋ tɛr ƴã-ɓaarʋ!› 6Nɩr wa be be nɔnɛ a ƴã-ɓaarʋ a, a nyɩ ƴã-ɓaarʋ na cen nɩ a ʋ zie, alɛ bɛ ɩ lɛ a, ʋ na lɛb a wa a nyɩ zie. 7Nyɩ be a yir nɛ pʋɔ, dɩrɛ ɛ nyuur a alɩ bome nɛ bɛ nãa wa kʋ̀rɛ nyɩ a: a tõ-tõne sɛwnɩ nɩ a ʋ sã-ya. Nyɩ ta cɔlɛ a yie ɩ. 8Tẽw nɛ za pʋɔ nyɩ nãa wa kpɛ ɛ̀ bɛ de nyɩ sãanʋ a, nyɩ dɩrɛ a alɩ bome nɛ bɛ nãa wa kʋ̀rɛ nyɩ a. 9Nyɩ sanɛ a baalbɛ a be, ɛ yere kʋ̀rɛ a tẽw dem: ‹A Naaŋmɩn-Naalʋ ta nyɩ na.› 10Ɛ cɛ tẽw nɛ za pʋɔ nyɩ nãa wa kpɛ bɛ bɛ de nyɩ a, nyɩ yi a laɩ pʋɔ tɩ yel: 11‹A nyɩ tẽw uuru tɛɛ za na pàw a tɩ gbɛɛ a, tɩ tɛbr a na bɛrɛ kʋ̀rɛ nyɩ. Ɛ cɛ nyɩ bãwnɩ a, a Naaŋmɩn-Naalʋ ta na.› 12Mãa n'ʋ yere kʋ̀rɛ nyɩ, a ƴɛrʋ-maalʋ bibir wa vɩɛ a, a Sodɔm tẽw dem dɔwrʋ na siwr a gãw a tẽw nɛ dem.» 13«We ãi, Korazin i! We ãi, Bɛtɩsayida a! A nɔ-ɓãa-yele a ŋa na maalɩ a nyɩ pʋɔ a, alɛ tɩ ɩ mɛ̃ a maal ɩ a Tɩ́ɩ̀r nɩ Sɩdɔ̃ ten pʋɔ a, a ten a ŋa nɩbɛ nãa lɩɛb ɩ a bɛ ɩb koro za, su vʋɔrɩ pɛnɛ ɛ ŋmɛ tãpɛlʋ. 14Alɛ so, a ƴɛrʋ-maalʋ bibir, a Tɩ́ɩ̀r nɩ a Sɩdɔ̃ ten dem kʋ̃ nyɛ̃ dɔwrʋ sɛw a nyɩɩm ɛ. 15Ɛ fʋ̃ʋ, Kafarnawɔm ɩ! Fʋ tɩɛr kɛ fʋ na zɛw nɩ fʋ tʋɔra do tɩ tɔ salom bɩɩ? Fʋ na siw na, siw tɩ ta kpɩmɛ tẽw.» 16A Yeezu tɩ cãa na lɛb yel a ʋ po-tuurbɛ: «Sob nɛ na bɛrɛ wone a nyɩ ƴɛrʋ a, a ɩ̃ ƴɛrʋ n'a ʋ bɛrɛ wone; ɛ sob nɛ na zawrɩ nyɩ bɛr a, mãa n'ʋ ʋ zawrɩ bɛr. Ɛ cɛ sob nɛ na zawrɩ mɛ̃ bɛr a, a sob nɛ na tõ m a n'ʋ ʋ zawrɩ bɛr.» 17A po-tuurbɛ lɩz'a ata nɩ pie nɩ ayi tɩ lɛb a wa, ɛ cɩlɛ bɛ za. Bɛ tɩ yere na: «Sore e, a kɔ̃tɔmɛ tɛɛ za sawr ɩ a tɩ nʋɔr a fʋ yúor ƴãw.» 18A Yeezu tɩ yel bɛ na: «Ɩ̃ mɩ́ tɩ nyɛ̃ nɩ a Sɩtaana ʋ yi a salom zu wa lo mɛ̃ saa na nyɩwrɩ a. 19Nyɩ nyɛ̃, nyɩɩm n'a, ɩ̃ kʋ̀ nyɩ nɩ fãw kɛ nyɩ mɩ́ nɛb a wɩɩr nɩ a nãn ŋmɛr, ɛ kʋ̀ nyɩ fãw kɛ nyɩ tʋ̃ɔ a dɔ̃ sob kpɛnʋ bʋʋrɛ za, ɛ bom za kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ nyɩ faa ɛ. 20Ɛ cɛ nyɩ ta cɩlɛ nyɩ na dɩrɛ naalʋ kɔ̃tɔ̃-faar zu a ɩ, nyɩ cɩlɛ bɛ na sɛb a nyɩ yée ƴãw a tẽ-vla pʋɔ a.» 21A pɛr nɛ pʋɔ, a Vʋʋrʋ Sõw tɩ ɩ na nʋ̃ɔ̀ ɩrɛ a Yeezu yaga za ʋ yel: «Ɩ̃ danɛ fʋ na, ɩ̃ Sãà a, salom nɩ tẽw za Sore e, fʋ na sɔwlɩ a yele a ŋa a bɛlɩ dem na tɛr yã a zie, nɩ a bɛlɩ dem na zànɩ bãw a zie, ɛ wul a a bibi-pʋrmɛ̃ a. Ʋ̃ʋ, ɩ̃ Sãà a, fʋ na nɔnɛ a n'a fʋ ɩ a ŋa.» 22«A ɩ̃ Sãà de nɩ bom za ƴãw a ɩ̃ nũú, ɛ́ nɩr za bɛ bãw ãa n'ɩ a Bie a bɛ ɩ a Sãà n'ʋ ɛ, mɛ̃ nɩr za na bɛ bãw ãa n'ɩ a Sãà a bɛ ɩ a Bie n'ʋ a, nɩ sob nɛ a Bie na saw wul a.» 23A Yeezu tɩ lɩɛb a yel kʋ̀ a ʋ po-tuurbɛ tɛwr: «Zu-nʋ̃ɔ̀ dem n'ɩ a bɛlɩ dem mimie na nyɛrɛ a yele a ŋa nyɩ na nyɛrɛ a. 24Ɩ̃ sɩrɩ na yere kʋ̀rɛ nyɩ, Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ yaga nɩ na-mɩnɛ yaga tɩ bɔbr a kɛ bɛ nãa nyɛ̃ a nɔ-ɓãa-yele a ŋa nyɩ na nyɛrɛ a, ɛ bɛ nyɛ̃ a ɩ, bɛ tɩ bɔbr a kɛ bɛ wõ a nɔ-ɓãa-yele a ŋa nyɩ na wone a, ɛ bɛ wõ a ɩ.» 25Lɛ n'a Naaŋmɩn-Wulu bãw-bãw-kara kãw tɩ ìr ŋmãa a Yeezu pùor sowr ʋ: «Wul-wul-kara a, bʋ̃ʋ n'ʋ ɩ̃ na ɩrɛ páw a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a?» 26A Yeezu yel ʋ: «Bʋ̃ʋ n'ʋ bɛ sɛb a Naaŋmɩn-Wulu sɛbɛ pʋɔ? Bʋ̃ʋ n'ʋ fʋ mɩ́ kanɩ a ʋ pʋɔ?» 27A sob nɛ tɩ sɔw na: « ‹Fʋ na nɔnɛ nɩ a Sore fʋ Naaŋmɩn nɩ a fʋ socir za, nɩ a fʋ sɩ́ɛ za, nɩ a fʋ fãw za nɩ a fʋ tɩɛrʋ za›, ɛ ‹nɔnɛ a fʋ tɔ sob mɛ̃ a fʋ mɩŋa a.› » 28A lɛ n'a a Yeezu yel ʋ: «Fʋ sɔw nɩ vla! Ɩrɛ a lɛ ɛ fʋ na tɛr ɩ a nyɔ-vʋʋrʋ.» 29Ɛ cɛ a Naaŋmɩn-Wulu bãw-bãw-kara nɛ na tɩ bɔbr k'ʋʋ wul a ʋ yel-mɩŋa a, ʋ tɩ lɛb a sowri a Yeezu: «Ãa n'ɩ a ɩ̃ tɔ sob?» 30A Yeezu tɩ sɔw na: «Nɩr kãw tɩ yi n Zeruzalɛm ɛ siwr Zeriko, tɩ lo sɔr zu nyãnyu-nɩ-kʋ́rbɛ zu, bɛ fa a ʋ bome za ɛ nyɔw a ʋ tɔr za pɔb tɩ ƴãw a baafʋ nɩ a kũu cara pʋɔ bɛr, ɛ tɔl cen. 31Zɩ̃ kɛ Naaŋmɩn bawr-maalɛ kãw mɩ̀ tɩ lo n a sɔr siwr, tɩ nyɛ̃ ʋ, ɛ dɛ tɔl zi-yũo ɛ bɛr ʋ. 32Levitɩ kãw mɩ̀ lɛ cere tɩ ta a be, nyɛ̃ ʋ, mɩ̀ lɛ bɩɛ zi-yũo tɔl ɛ bɛr ʋ. 33Ɛ cɛ Samaari tẽw dɛb kãw na tɩ cere ʋ yɔb zie a, wa ta na nyɛ̃ nɩr na gã a, ɛ̀ nɩbaalʋ kpɛ ʋ. 34Ʋ tɩ taw na ta de divɛ̃ pɛw nɩ a ʋ natɩɛ, ɩ kãa sɔ sɔ, ɛ 'lẽ pàw, ɛ ɓaw a baal dɔwlɩ a ʋl mɩŋa bʋ̃-zɔmna zu cen nɩ sãanbɛ yir tɩ kaa ʋ zie. 35A bio daarɩ, ʋ tɩ ír ɩ salmɛ̃ libi-mɛlɛ ayi kʋ̀ a yir sob ɛ yel: ‹De kaarɛ nɩ a baal zie, ɛ fʋ̃ʋ wa ír libie dɔwlɩ a, mãa n'ʋ na ya a za a ɩ̃ lɛ-waa daar.› 36«Fʋ̃ʋ na nyɛ̃ a, a nɩbɛ ata bɛ ŋa pʋɔ a, buor sob ʋ ɩ a tɔ ɩb a nɩr ŋa na lo a nyãnyuwr nuru pʋɔ a zie?» 37A Naaŋmɩn-Wulu bãw-bãw-kara tɩ sɔw na: «A sob ŋa na zɔ a ʋ nɩbaalʋ a n'ʋ.» A Yeezu tɩ yel ʋ na: «Cen, ɛ mɩ̀ tɩ ɩrɛ a lɛ.» 38A Yeezu nɩ a ʋ po-tuurbɛ na tɩ lo a sɔr cere a, ʋ tɩ kpɛ n tẽw kãw pʋɔ. Pɔw kãw bɛ na bʋɔlɛ Marta a, tɩ de ʋ nɩ a sãanʋ a ʋ yir. 39A Marta tɩ tɛr ɩ yɛb a yúor dɩ kɛ Marya. A Marya tɩ zɩ̃ n a Sore pile bɛrɛ wone a ʋ ƴɛrʋ. 40A Marta ʋl tɩ páwr a viire gʋɔr a sãan kaafʋ ƴãw. Ʋ wa taw na ta yel a Yeezu: «Sore e, a bɛ ɩrɛ fʋ yel za kɛ a ɩ̃ yɛb zɩ̃ ɛ bɛr mɛ̃ ɩ̃ cɔbrɛ a dɩb ɩ̃ yõ ɩ? Pãa ƴãw ʋ sõw mɛ̃ wɛ!» 41A Sore tɩ sɔw ʋ na yel: «Marta a, Marta a, fʋ balɛ nɩ fʋ tʋɔra yel-yaga ƴãw, 42ɛ cɛ bʋ̃-been yõ n'ʋ fɛrɛ. A Marya n'ʋ kaa ir a vla zie, ɛ nɩr kʋ̃ faa ʋ a ʋ zie ɩ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\