LUKA 11

1Bibir kãw, a Yeezu tɩ be n zie kãw puore. Ʋ na wa pùori baar a, a ʋ po-tuurbɛ ƴẽn sob tɩ zɛlɩ ʋ na yel: «Sore e, zànɩ nɩ tɩ a puoru mɛ̃ a lɛ a Zã-Bati na zãnɩ nɩ a ʋ po-tuurbɛ a.» 2A Yeezu tɩ sɔw bɛ na yel: «Nyɩmɛ mɩ́ wa puore a, nyɩɩm yel: ‹Tɩ Sãà a, a nɩbɛ za bɛ bãw kɛ fʋ̃ʋ n'ɩ a Naaŋmɩn na ɩ sõw a, a fʋ naalʋ, ʋ wa. 3Kʋ̀ tɩ a bibi-vɩɛrɩ za dɩb tɩ na bɔbr a. 4Dɩ a tɩ yel-bebe suur kʋ̀ tɩ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a tɩɩm tɛɛ za mɩ̀ mɩ́ dɩ n suur kʋ̀ a bɛlɩ dem za na sãw tɩ a. Ta saw a bɛlʋ ta tɩ ɛ.› » 5A Yeezu tɩ cãa na yel kʋ̀ bɛ: «A nyɩ ƴẽn sob kãw wa ɩ mɛ̃ ʋ tɛr ɩ bá, ɛ ìr tɩ páw ʋ tɩ̃ɩsɔw-bɩ̃ɩn zɛlɛ ʋ: ‹Ɩ̃ bá a, pɛ̃w mɛ̃ dipɛ̃ ata ka, 6a ɩ̃ bá kãw yi n sɔr pʋɔ wa ta, ɛ ɩ̃ bɛ tɛr bom na kʋ̀ ʋ ɛ.› 7A ŋa sob wa be a dĩ̀ó ɛ yel ʋ: ‹Ta balɛ mɛ̃ ɩ! A pan pàw na baarɩ, mãa nɩ a ɩ̃ bibiir gã na, ɩ̃ kʋ̃ tʋ̃ɔ ìr kʋ̀ b dipɛ̃ ɩ.› 8Mãa n'ʋ yere kʋ̀rɛ nyɩ: ʋlɛ saa bɛ wa ìr kʋ̀ ʋ a báalʋ zũú a, ʋ na ìr a, a niwn a ʋ bá na sɔbr ʋ a ƴãw, ɛ ʋ na kʋ̀ ʋ nɩ a alɩ bome nɛ za ʋ na bɔbr a. 9Lɛ so, mãa n'ʋ yere kʋ̀rɛ nyɩ: nyɩ zɛlɛ, bɛ na kʋ̀ nyɩ na; nyɩ bɔbr, nyɩ na páw na; nyɩ kpawrɛ a pan, bɛ na yuo nyɩ na. 10Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, sob nɛ za na zɛlɛ a, ʋ mɩ́ páw na, sob nɛ za na bɔbr a, ʋ mɩ́ nyɛ̃ na, sob nɛ za na kpawrɛ a pan a, bɛ mɩ́ yuo ʋ na. 11A nyɩ pʋɔ a, sãà buor ʋ a bie na zɛlɛ zʋ́m, ʋ nyɔw waab kʋ̀ ʋ? 12Bɩɩ ʋ na zɛlɛ nɔ-jɛl, ʋ kʋ̀ ʋ nãw? 13A lɛ pʋɔ, nyɩɩm na ɩ nɩ-faar a, nyɩmɛ wa bãw bʋ̃-vɩɛlɩ mɩ́ kʋ̀ a nyɩ bibiir a, ŋmɩŋmɩn za n'a a nyɩ Sãà na be a tẽ-vla pʋɔ a, kʋ̃ kʋ̀ a Vʋʋrʋ Sõw a bɛlɩ dem na zɛlɛ ʋ a?» 14Bibir kãw, a Yeezu tɩ diwr ɩ kɔ̃tɔn nɩr kãw zie. A kɔ̃tɔn tɩ ɩ n a nɩr ʋl ʋ ɩ wõw-gbil, kʋ̃ tʋ̃ɔ ƴɛr ɛ. A kɔ̃tɔn na wa yi baar a, a sob nɛ tɩ ƴɛrɛ na, a tɩ ɩ nɔ-ɓãa-yel a zu-sɛbla zie. 15Ɛ cɛ a nɩbɛ pʋɔ a, bɛ mɩnɛ tɩ yere na: «A kɔ̃tɔmɛ nãà, bɛ na bʋɔlɛ Bɛlɩzebul a, fãw n'a ʋ diwr ɩ a kɔ̃tɔmɛ!» 16Bɛ mɩnɛ na tɩ bɔbr kɛ bɛ ɩ ʋ kaa a, tɩ yel ʋ na k'ʋʋ maalɩ yel na ɩ bãwfʋ sãá a, wul kɛ Naaŋmɩn zie n'a ʋ yi wa. 17A Yeezu na tɩ bãw a bɛ tɩɛrʋ a ŋa a, ʋ yel bɛ na: «Tẽw kãw nãà nɩbɛ wa bʋ́r zɛbr taa a, a ʋlɩ tẽw nɛ wɩɛr ɩ sãwfʋ, ɛ a yie lore dɔwlɛ taa. 18A Sɩtaana mɩ̀ wa bʋ́r lɛ ŋmɛlɩ zɛbr ɩ ʋ tʋɔra a, ŋmɩŋmɩn n'a a ʋ naalʋ tẽw na ar? Nyɩ na yel kɛ Bɛlɩzebul fãw n'a ɩ̃ diwr ɩ a kɔ̃tɔmɛ a. 19Ɛ alɛ wa ɩ Bɛlɩzebul n'ʋ kʋ̀ m a fãw ɩ̃ diwr ɩ a kɔ̃tɔmɛ a, a nyɩ po-tuurbɛ, ãa n'ʋ kʋ̀ bɛ a fãw bɛ mɩ̀ diwr ɩ a kɔ̃tɔmɛ? Lɛ so, bɛl tɛɛ za nɛ bɛ na dɩ n nyɩ a ƴɛrʋ yel a nyɩ sãwna. 20Alɛ ɩrɛ mɛ̃ bom ʋ a, Naaŋmɩn fãw n'a ɩ̃ diwr ɩ a kɔ̃tɔmɛ, a wul kɛ a Naaŋmɩn-Naalʋ ta nyɩ na. 21Nɩr na kpɛmɛ tɛr zɛbr bome gu n a ʋ yir a, bom bɛ ɩrɛ a ʋ bʋ̃-tɛrɩ ɛ. 22Ɛ cɛ nɩr na kpɛmɛ zuo ʋ a, wa zɛb tʋ̃ɔ ʋ a, ʋ mɩ́ faa nɩ a ʋ zɛbr bome na mɩ́ tɩ ɩ ʋ bɛr yã a, ɛ põ a ʋ bʋ̃-tɛrɩ za. 23Sob nɛ na bɛ lãw nɩ mɛ̃ a, ɩ n ɩ̃ dɔ̃ sob ; ɛ sob nɛ na bɛ lãw nɩ mɛ̃ kʋɔlɛ ɓanɛ taa a, ʋ ŋmɩɛr a yaarɛ.» 24«A kɔ̃tɔ̃-faa wa yi kɛ bɛr nɩr a, a kɔ̃tɔn ʋl mɩ́ zɔrɛ na viire gʋɔr a wɛja-kpalɛ pʋɔ bɔbr pɩɛnʋ zie. Ʋ na mɩ́ wa bɔ gu a, ʋ mɩ́ yel ɩ ʋ tʋɔra: ‹Ɩ̃ na lɛb a cen a ɩ̃ yir pʋɔ, a be ɩ̃ na tɩ be wa yi a.› 25Ʋ mɩ́ lɛb a cen tɩ nyɛ̃ a nɩr, ʋ ɩ mɛ̃ dĩo bɛ na pɩɩrɩ ɛ cɔbrɩ vla bɛr a. 26A lɛ n'a ʋ mɩ́ cen tɩ tɛr kɔ̃tɔ̃-faar ayopõi, na kpɛ faa zuo ʋ a, bɛ wa kpɛ a be so a zie. Lɛ n'a a nɩr ŋa yele mɩ́ lɛb bãw kpɛ faa zuo a dãwdãw.» 27A Yeezu na tɩ ƴɛrɛ a a ŋa a, pɔw kãw tɩ zɛw nɩ kɔkɔr a nɩbɛ sɔgɔ yel ʋ: «Zu-nʋ̃ɔ̀ sob n'ɩ a pɔw ŋa púorí fʋ na gã wa yi, ɛ ƴɛnɩ a bɩ̀r a!» 28Ɛ cɛ a Yeezu ʋl tɩ sɔw ʋ na: «Zu-nʋ̃ɔ̀ dem nɩ̃ɛ n'ɩ a bɛlɩ dem na mɩ́ wõ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ, ɛ de tɛr a!» 29A zu-sɛbla na tɩ gbone taa a Yeezu zie a, ʋ yel a kʋ̀ bɛ: «Nɩ-faar n'ɩ a dɩ̃a nɩbɛ bɛ ŋa! Bɛ bɔbr a kɛ bɛ nyɛ̃ bãwfʋ na wul a Naaŋmɩn tome a, ɛ cɛ bɛ bɛ be za na nyɛ̃ bãwfʋ, a bɛ ɩ a Zonasɩ bãwfʋ ɛ. 30Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, mɛ̃ a lɛ a Zonasɩ na tɩ ɩ a Naaŋmɩn bãwfʋ a Nɩnɩvʋ tẽw nɩbɛ zie a, lɛ n'a a Nɩsaal Bie mɩ̀ na ɩ a Naaŋmɩn bãwfʋ a dɩ̃a nɩbɛ bɛ ŋa zie. 31A ƴɛrʋ-maalʋ bibir a, a Saa-pɛrɩ́-dʋrʋ-lowr pɔw-nãà na ìr a ar tori a dɩ̃a nɩbɛ bɛ ŋa, ɛ yel a bɛ sãwna. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ʋ yi n zi-zãana ɛ wa bɛr wõ a Salomɔ̃ yã-bãwfʋ ƴɛrʋ. Ɛ cɛ nɩr be n a ka zuo a Salomɔ̃. 32A ƴɛrʋ-maalʋ bibir a, a Nɩnɩvʋ tẽw dem na ìr a ar tori a dɩ̃a nɩbɛ bɛ ŋa, ɛ yel a bɛ sãwna. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Nɩnɩvʋ tẽw dem na tɩ wõ a Zonasɩ kanʋ a, bɛ lɩɛb ɩ a bɛ ɩb. Ɛ cɛ nɩr be n a ka zuo a Zonasɩ.» 33«Bɛ bɛ dãw tɔ̃w fɩ̃tɩlɛ sɔwlɩ bɩɩ de gara vɔblɩ pàw ɛ. Bɛ mɩ́ dɔwlɩ ʋ nɩ a ʋ bʋ̃-dɔwla zu, ʋ caalɛ a bɛlɩ dem na kpɩɛr a. 34A fʋ mimie n'a ɩ a fʋ ƴãgan fɩ̃tɩlɛ: a fʋ mimie wa ɩ mimi-kpɛn a, a fʋ ƴãgan za mɩ́ be n cãa pʋɔ. Ɛ cɛ a fʋ mimie wa ɩ mimi-sãwnɩ a, a fʋ ƴãgan za mɩ́ be n lige pʋɔ. 35A na ɩ a ŋa a, maal bɛl vla, a cãa na be a fʋ pʋɔ a, taa wa ɩ lige ɩ. 36Lɛ so a fʋ ƴãgan za wa be a cãa pʋɔ a, ɛ a ʋ zie kãw za bɛ be lige pʋɔ a, ʋ za na be n a cãa pʋɔ mɛ̃ a lɛ a fɩ̃tɩlɛ cãa na mɩ́ caalɩ fʋ nɩ a ʋ cãa na nyɩwrɛ a.» 37A Yeezu na tɩ ƴɛr baar a, Farizɩ̃ɛ kãw tɩ bʋɔl ʋ nɩ a ʋ yir, dɩb ƴãw. Ʋ tɩ kpɛ n a Farizɩ̃ɛ ʋl yir zɩ̃ a dɩb ƴãw. 38A Yeezu na bɛ tɩ pɛw a nuru mɛ̃ a lɛ a Zifʋ mɩnɛ na mɩ́ ɩ a, a tɩ ɩ n nɔ-ɓãan a Farizɩ̃ɛ nɛ zie. 39Lɛ n'a a Sore tɩ yel ʋ na: «A nyɩɩm Farizɩ̃ɛ mɩnɛ a, a ŋa n'a nyɩ ŋmɛ̃: nyɩ mɩ́ pɛw nɩ a koli-nyuura nɩ a laa zikur a vɩɛl, ɛ cɛ a nyɩ pʋɔ nɩ̃ɛ paalɩ nyãnyu-tɩɛrʋ nɩ poto-ɩb. 40Dãbole bɛ ŋa! A sob nɛ na ír a bome na mɩ́ sãá bɛ nyɛ̃ a, ʋlɛ bɛ n'ʋ mɩ̀ ír a nɩsaal pʋɔ ɩ? 41Nyɩ nɩ̃ɛ de a nyɩ koli-nyuura pʋɔ bome nɩ a nyɩ laar pʋɔ bome sõw nɩ nɩ-kɔmɛ̃, ɛ bom za na ɩ n bʋ̃-vla a nyɩ zie. 42Baw-bio dem n'ɩ nyɩ Farizɩ̃ɛ mɩnɛ ɛ! A zɛ-va-foli al na mɩ́ bul a tʋɔra, bɛ bʋɔlɛ mãtɩ nɩ uru a, lãw nɩ zɛ-va-nyuure nɩ zɛ-va-bʋʋrɛ za nyɩ na mɩ́ kɔ a, nyɩ mɩ́ põ a nɩ ziir pie ír a zi-been sob kʋ̀ a Naaŋmɩn, ɛ nɩ̃ɛ bɛ mɩ́ cɛlɛ a yel-mɩnʋ nɩ a Naaŋmɩn nɔ̃wfʋ zie ɩ. Ɛ cɛ al pùor a a mɩ́ fɛr kɛ nyɩ tu, ɛ ta bɛr a ŋmãa a ŋa ɩ. 43Baw-bio dem n'ɩ nyɩ Farizɩ̃ɛ mɩnɛ ɛ! Nyɩ nɔnɛ nɩ a nɩ-bɛrɛ da-kɔwr zu zɩ̃ma a puoru-dìrú, ɛ nɔnɛ kɛ a nɩbɛ puore nyɩ a nɩ-yaga tuor-taa ziir. 44Baw-bio dem n'ɩ nyɩ! Nyɩ ŋmɛ̃ na mɛ̃ yarʋ na bɛ mɩ́ sãá, fʋ bɛ bãwnɩ a ɛ do nɛb tɔl a!» 45A lɛ n'a Naaŋmɩn-Wulu bãw-bãw-kara kãw tɩ yel a Yeezu: «Wul-wul-kara a, fʋ̃ʋ wa ƴɛrɛ a ŋa a, tɩɩm n'a fʋ mɩ̀ tʋʋr ƴãw pʋɔ!» 46A Yeezu tɩ sɔw na: «A nyɩɩm Naaŋmɩn-Wulu bãw-bãw-karɩ, baw-bio dem n'ɩ nyɩ: nyɩ mɩ́ 'lẽ nɩ tuor bɛ dɩ vuo ɩ, tuo a nɩbɛ bɛ ìre nɩ guur, ɛ́ nyɩ kʋ̃ saw ír nobir tɔ n a kaa ɩ. 47Baw-bio dem n'ɩ nyɩ! Nyɩ mɩ́ mɛ n a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ yarʋ a vɩɛl, zɩ̃ kɛ a nyɩ sãakʋm mɩnɛ nɛ bɛ kʋ́ bɛ. 48A ŋa n'a nyɩ mɩ́ wul kɛ nyɩ saw na de a nyɩ sãakʋm mɩnɛ ɩ-ɩrɩ. Bɛl kʋ́ n a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ, ɛ nyɩɩm pãa maalɛ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ yarʋ. 49Alɛ n'a so, a Naaŋmɩn na bãw bom za a, tɩ yel a nyɩ ƴãw: ‹Ɩ̃ na tõ n a ɩ̃ ƴɛr-manbɛ nɩ a ɩ̃ nɩ-toni a bɛ zie; bɛ na kʋ́ n bɛ mɩnɛ, ɛ dɔwrɩ bɛ mɩnɛ.› 50A ŋa n'a a tu, kɛ́ Naaŋmɩn tʋ̃ɔ kʋ̀ dɔwrʋ a dɩ̃a nɩbɛ bɛ ŋa, a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ bɛl za a bɛ sãakʋm mɩnɛ na kʋ́ a tẽw pɛr tib daar wa tɔ a dɩ̃a a ƴãw, 51a na tĩ a Abɛl tɩ ta n a Zakari bɛ na kʋ́ a bawr-maal-kuur nɩ a zi-sõw cárá a. Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, a dɩ̃a nɩbɛ bɛ ŋa na nyɛ̃ nɩ dɔwrʋ a yele a ŋa ƴãw. 52Baw-bio dem n'ɩ nyɩ, Naaŋmɩn-Wulu bãw-bãw-karɩ ɩ! Nyɩ sɔwl ɩ a Naaŋmɩn yele bãwfʋ dɩ̃dɔr pĩi. A nyɩɩm tɛɛ za bɛ kpɩɛr ɛ, ɛ mɩ̀ bɛ lɛ sawr a bɛlɩ dem na bɔbr kpɛb a, ɛ bɛ kpɛ ɩ.» 53Ʋ na wa yi a be a, a Naaŋmɩn-Wulu bãw-bãw-karɩ nɩ a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ tɩ ar ɩ ʋ nɩ ʋ gbɛɛ, ɛ sowre ʋ sowru yel-pɛ-bʋʋrɛ za ƴãw. 54Bɛ tɩ jɩnɛ ʋ na bɔbr k'ʋʋ ɩrɛ wa ƴɛr tuli bɛ nyɔw ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\