LUKA 12

1A lɛn daar, a zu-sɛbla tɩ ɓã n taa a Yeezu zie bɛ dɩ vuo ɩ, bɛ tɩ nɛbr ɩ taa. Ʋ tɩ tĩ na yel a ʋ po-tuurbɛ: «Nyɩ gu nyɩ tʋɔra a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ dãbɩl ƴãw, a pɛr lɛ kɛ a bɛ nɩsaal-libelibe ƴãw. 2Bom bɛ be be sɔwlɩ kʋ̃ʋ wa sãá ɩ, ɛ yel-sɔwla za bɛ be be bɛ kʋ̃ʋ wa bãw ɛ. 3Lɛ so, bom nɛ za nyɩ nãa wa yel lige pʋɔ a, nɩbɛ na wõ ʋ nɩ cãàmɩ́, ɛ bom nɛ za nyɩ nãa waalɩ ƴãw nɩr tòbrí di-lige pʋɔ a, bɛ na hier ʋ na yel gàrʋ́.» 4«Ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, nyɩɩm ɩ̃ barɩ ɩ: nyɩ ta zɔrɛ a bɛlɩ dem na mɩ́ kʋ́ a ƴãgan yõ, ɛ a pùorí bɛ kʋ̃ lɛb tʋ̃ɔ ɩ bom za a ɩ. 5Ɩ̃ na wul nyɩ nɩ sob nɛ a na fɛr kɛ nyɩ zɔrɛ a: nyɩ zɔrɛ a Naaŋmɩn, ʋl na tɛr fãw na lɔb nyɩ ƴãw a tẽ-faa pʋɔ a kũu pùorí a. Ʋ̃ʋ, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, ʋlɛ n'ʋ a fɛr kɛ nyɩ zɔrɛ. 6Bɛ bɛ tʋ̃ɔ mɩ́ kʋɔrɩ davɩmɛ̃ anũu wɛr-bi-ɓɛlɛ ayi ɛ? Ɛ cɛ a Naaŋmɩn bãw nɩ a za been been. 7Mɔ̃ mɩ̀, Naaŋmɩn bãw nɩ a nyɩ zukɔbɛ nʋɔr. Lɛ so, nyɩ ta zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ, nyɩ zuo nɩ a davɩmɛ̃ za!» 8«Ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ: sob nɛ za na saw a nɩbɛ za niŋé k'ʋʋ ɩ n a ɩ̃ po-tuure a, a Nɩsaal Bie mɩ̀ na saw nɩ a Naaŋmɩn malkɩ mɩnɛ niŋé k'ʋʋ só ʋ na. 9Ɛ cɛ sob nɛ za mɩ̀ nãa bɛ wa saw a nɩbɛ za niŋẽ k'ʋʋ ɩ n a ɩ̃ po-tuure a, a Nɩsaal Bie mɩ̀ na yel ɩ a Naaŋmɩn malkɩ mɩnɛ niŋé k'ʋʋ bɛ bãw ʋ ɛ. 10Sob nɛ za na na ƴɛr faa caar ɩ a Nɩsaal Bie a, Naaŋmɩn na dɩ n suur kʋ̀ ʋ. Ɛ cɛ sob nɛ za na na tʋ a Vʋʋrʋ Sõw zʋm a, Naaŋmɩn kʋ̃ dɩ suur kʋ̀ ʋ ɛ. 11Bɛlɛ wa nyɔw nyɩ cere nɩ puoru-diru pʋɔ bɩɩ na-mɩnɛ nɩ niwn-dierbɛ zie ƴɛrʋ-maalʋ ƴãw a, nyɩ ta dɩ tuo bɔbr a lɛ nyɩ na na ɩ, bɩɩ ƴɛr faa nyɩ tʋɔra a ɩ. 12A Vʋʋrʋ Sõw na wul nyɩ nɩ a pɛr nɛ pʋɔ, lɛ a na sɛw kɛ nyɩ ƴɛr a.» 13Nɩr kãw na tɩ be a nɩbɛ sɔgɔ a, tɩ yel ɩ a Yeezu: «Wul-wul-kara a, yel a ɩ̃ yɛb k'ʋʋ ɩ tɩ põ a tɩ gbã-dɩ-bome» 14A Yeezu tɩ sɔw ʋ na: «Ɩ̃ bá a, ãa n'ʋ ƴãw mɛ̃ k'ɩ̃ɩ ɩ a nyɩ ƴɛr-maalɛ bɩɩ a nyɩ bʋ̃-pone?» 15Al pùorí, a Yeezu tɩ yel ɩ a nɩbɛ zie: «Nyɩ gùre nyɩ tʋɔra a libi-nɔ̃w yaga ƴãw. A nɩsaal saa tɛr a zɛ̃ ŋmɩn a, ɛ cɛ a ʋ nyɔ-vʋʋrʋ bɛ yi a naalʋ ʋ na kpɛ a pʋɔ ɩ.» 16Ʋ tɩ lɔb ɩ zʋkpar ŋa kʋ̀ bɛ: «Nɩr kãw tɩ be n be kpɛ naalʋ, ɛ a ʋ bʋ̃-kʋɔrɩ maalɩ vla. 17Ʋ tɩ sowr ɩ ʋ tʋɔra: ‹Ɩ̃ na ɩ n ŋmɩn? Ɩ̃ bɛ bãw be ɩ̃ na na ƴãw a ɩ̃ bʋ̃-dieri a ɩ! › 18Al pùorí, ʋ lɛb a yel ʋ tʋɔra: ‹Nyɛ̃ a ʋlɩ bom nɛ ɩ̃ na na ɩ a: ɩ̃ na ŋmɛ n a ɩ̃ bowe ŋmɛr ɛ lɛb bãw mɛ a bɛrmɛ̃ zuo a dãwdãw dem, ɩ̃ wob a ɩ̃ ci za su, nɩ a ɩ̃ bʋ̃-tɛrɩ al na cɛ a. 19A lɛn daar a, ɩ̃ pãa na yel ɩ̃ tʋɔra: fʋ̃ʋ ʋ, fʋ tɛr ɩ bome yome yaga ƴãw, ɓãa ƴãw pɩ̃ɛnɛ, ɛ dɩrɛ, ɛ nyúur, ɛ wone nʋ̃ɔ̀.› 20Ɛ cɛ a Naaŋmɩn tɩ yel ʋ na: ‹Dãbol ŋa! A dɩ̃a tɩ̃ɩsɔw tɔr za, a fʋ nyɔ-vʋʋrʋ na baar a. A a ŋa fʋ na bɔ gbõ taa a, ãa na so a?› » 21A Yeezu tɩ yel a ƴãw pʋɔ: «A ŋa n'a a mɩ́ ŋmɛ̃ a ʋlɩ sob nɛ zie na bɔbr a naalʋ ʋl yõ ƴãw a, ɛ́ bɛ bɔbr k'ʋʋ kpɛ naalʋ a Naaŋmɩn ƴãw a.» 22Al pùorí, a Yeezu tɩ yel ɩ a ʋ po-tuurbɛ: «Alɛ n'a so ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ: nyɩ ta balɛ nyɩ tʋɔra a bʋ̃-dɩrɩ nɩ a bʋ̃-suuri ƴãw ɛ. 23Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a nyɔ-vʋʋrʋ zuo nɩ a bʋ̃-dɩrɩ, ɛ a ƴãgan zuo a bʋ̃-suuri. 24Nyɩ nyɛ̃ a gbagbarɩ a, a bɛ mɩ́ bʋ̀r ɛ, bɛ mɩ́ cɛ ɩ, a bɛ tɛr dĩo ɛ, bɛ tɛr bowr mɩ́ maal bin a bʋ̃-dɩrɩ ɛ, ɛ cɛ Naaŋmɩn guole a na. Nyɩ zuo nɩ a mʋ̃ɔ pʋɔ lili yaga za. 25A nyɩ buor sob ʋ na tʋ̃ɔ tɩɛrɛ za wa páw nyɔ-vʋʋr-ŋmale dɔwlɩ a ʋ nyɔ-vʋʋrʋ zu? 26Nyɩ na bɛ tɛr fãw a yel-cãpile ŋa tɔ ƴãw a, bʋ̃ʋ n'ʋ so nyɩ zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ a ŋmaarɛ al na cɛ a ƴãw? 27Nyɩ nyɛ̃ a mɔ̃-puuru a, a bɛ tɛbr fomie ɛ, bɛ wobr pɛnɛ ɩ, ɛ cɛ mãa n'ʋ yere kʋ̀rɛ nyɩ, a Salomɔ̃ nɩ a ʋ vɩɛlʋ za bɛ tɩ su ta a been kãw za ɩ. 28A Naaŋmɩn mɩ́ wa ɩ a mɔ̃-puuru a vɩɛl a ŋa a, al na mɩ́ be dɩ̃a ɛ dãw bio bɛ nyɩw a bɛr a, ŋmɩŋmɩn za n'a ʋ kʋ̃ su nyɩ, nyɩ vɩɛl zuo lɛ, nyɩɩm a Naaŋmɩn-sawfʋ na bɛ saalɩ a? 29A na ɩ lɛ a, nyɩ ta balɛ nyɩ tʋɔra bɔbr kʋra lɛ a ʋlɩ bom nɛ nyɩ na na dɩ, nɩ a ʋlɩ bom nɛ nyɩ na na nyũ a ɩ. 30Tɩbɛ dem nɛ bɛ mɩ́ bɔbr a a ŋa za tuotuo. Ɛ cɛ a nyɩɩm n'a, a nyɩ Sãà bãwnɩ a na nyɩ na tɛr a a ŋa za yel-ɩra a. 31Nyɩ nɩ̃ɛ bɔbr a Naaŋmɩn-Naalʋ, ʋʋ na kʋ̀ nyɩ nɩ a a ŋa za dɔwlɩ.» 32«Nyɩ ta zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ, nyɩɩm na ɩ mɛ̃ zaw-pʋrɩ dʋn a, a pɛlɩ nɩ a nyɩ Sãà pʋɔ ʋ kʋ̀ nyɩ a tẽ-vla Naalʋ. 33Nyɩ de a bome nyɩ na tɛr a, da sõw nɩ nɩ-kɔmɛ̃. Nyɩ bɔ wɛ-wʋʋr na bɛ zawr a, nɩ na-bome nyɩ na kʋ̃ bɔ gu a tẽ-vla pʋɔ a, a be nyãnyuge na bɛ pɩɛlɛ a, be gũme na bɛ dɩrɛ a. 34Be a nyɩ na-bome na be a, be n'a a nyɩ tɩɛrʋ mɩ̀ na be.» 35«Nyɩ cɔbrɩ gu a tome, ɛ tɔ̃w a nyɩ fɩ̃tɩlɩ tɛr. 36Nyɩ ɩ mɛ̃ nɩbɛ na gùre a bɛ zu-sob na yi kul-taa cuw zie waar a, kɛ́ ʋlɛ wa ta daadaa kpawrɛ a pan a, bɛ̃ɛ yuo ʋ a. 37Zu-nʋ̃ɔ̀ dem n'ɩ a tõ-tõ-biir bɛl, a bɛ zu sob nãa wa ta nyɛ̃ bɛ bɛr gʋ̃ɔ ɛ zɩ̃ gùre ʋ a! Sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ: ʋl mɩŋa na su n a ʋ tõ-tõ-kparɩ, ɛ ƴãw bɛ zɩ̃, ʋ kʋ̀ bɛ a bʋ̃-dɩrɩ. 38Ʋlɛ wa lɛb wa a zie na bɩ põ a, bɩɩ a nʋra-dãw kon daar wa nyɛ̃ bɛ a a ŋa a, zu-nʋ̃ɔ̀ dem n'ɩ a tõ-tõ-biir bɛl!» 39«Nyɩ bãwnɩ a na: a yir sob mɩ́ tɩ bãw tɛm buor ʋ a nyãnyuge na wa a, ʋ kʋ̃ʋ mɩ́ saw ʋ wa kpɛ a ʋ yir pʋɔ ɩ. 40A nyɩɩm mɩ̀ a, nyɩ cɔbrɩ gùre: a Nɩsaal Bie na na wa a ʋlɩ tɛm nɛ nyɩ na bɛ tɩɛrɛ a ƴãw.» 41Lɛ n'a a Pɩɛr tɩ sowr ʋ: «Sore e, tɩɩm tɛwr a fʋ lɔb a zʋkpar ŋa kʋ̀ bɩɩ a nɩbɛ za nɛ bɛ?» 42A Sore tɩ sɔw na: «Bʋ̃-kaarɛ vla buor sob ʋ, bãw yã, a zu-sob na ƴãw k'ʋ dɩ nɩ-kpɛ̃ɛnʋ a ʋ yir nɩbɛ zu, kɛ́ a daar mɩ́ wa ta a, ʋ̃ʋ manɩ a ci kʋ̀ bɛ? 43Zu-nʋ̃ɔ̀ sob n'ɩ a tõ-tõ-bie ŋa, a ʋ nɩ-kpɛ̃ɛ nãa wa lɛb wa nyɛ̃ ʋ tone a a ŋa a. 44Yel-mɩŋa n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ, ʋ na ƴãw na ʋ kaarɛ a ʋ bʋ̃-tɛrɩ za zie. 45Ɛ cɛ a tõ-tõ-bie ŋa wa tɩɛr ʋ pʋɔ: ‹A ɩ̃ zu-sob cɛlɛ nɩ a waa ƴãw›, ɛ tĩ pɔbr a tõ-tõ-biir, a dɛbr lãw nɩ a pɔwbɛ a, ɛ mɩ́ dɩ kɛ nyũ tɩ kuoli a, 46a tõ-tõ-bie ŋa zu-sob na wa n a ʋlɩ bibir nɛ ʋ na bɛ tɩɛrɛ ʋ a, nɩ a tɛm ʋl ʋ na bɛ bãw a; ʋ na wa diw ʋ na bɛr, ɛ ƴãw ʋ a nɩ-faar pʋɔ. 47A tõ-tõ-bie na bãw a ʋ zu-sob pʋ-tɩɛrʋ ɛ bɛ cɔbrɩ bom za a, ɛ bɛ maalɩ a pʋ-tɩɛrʋ ŋa a, ʋ na nyɛ̃ nɩ ŋmɩɛrʋ yaga. 48Ɛ cɛ a ʋl na bɛ bãw a pʋ-tɩɛrʋ ŋa ɛ ɩ a ɩb a sɛwnɩ ŋmɛb a, bɛ na ŋmɛ ʋ nɩ blã. Ʋlɩ sob Naaŋmɩn nãà wa kʋ̀ yaga a, ʋ na sowr ʋ nɩ yaga; ʋlɩ sob Naaŋmɩn nãa wa kʋ̀ yaga ʋ bin a, ʋ na sowr ɩ yaga a ʋ zie.» 49«Vũu n'a ɩ̃ wa n wa ƴãw a tẽ-daa zu, ɛ bʋ̃ʋ n'ʋ ɩ̃ bɔbr, a bɛ ɩ kɛ a dɩrɛ? 50A fɛr a k'ɩ̃ɩ de suob kãw, ɛ cɛ pʋl-vʋ̃ɔ bɛ n'a tɛr mɛ̃ ɩ, ɛ gu ɩ̃ nãa wa de ʋ baarɩ a! 51Nyɩ tɩɛrɛ kɛ ƴã-ɓaarʋ n'a ɩ̃ wa kʋ̀ a tẽ-daa bɩɩ? Ʋ̃ʋ'hʋ̃! Mãa n'ʋ yere kʋ̀rɛ nyɩ, bʋ́r-taa n'a. 52A na ɩ a lɛ a, yi-been pʋɔ nɩbɛ anũu na kpɩɛr a, bɛ na mɩ́ bʋ́r ɩ taa: nɩbɛ ata zɛbr ɩ nɩbɛ ayi, ɛ nɩbɛ ayi zɛbr ɩ nɩbɛ ata: 53bɛ na bʋ́r a zɛbr taa, sãà nɩ ʋ bi-dɛb, bi-dɛb nɩ ʋ sãà, mã nɩ ʋ pɔwyaa, pɔwyaa nɩ ʋ mã, sɩr-mã nɩ ʋ bie-pɔw, bie-pɔw nɩ ʋ sɩr-mã.» 54A Yeezu tɩ lɛb a yel a zu-sɛbla: «Nyɩmɛ mɩ́ wa nyɛ̃ zũzuwe a ɓanɛ taa a mʋ̃tɔ̃w-kpɛb-zie a, nyɩ mɩ́ yel ɩ daadaa lɛ: ‹Saa na wa na›, ɛ a saa mɩ́ sɩrɩ na wa. 55Ɛ saa-pɛrɩ́-dʋrʋ lowr sɛsɛb wa fure a, nyɩ mɩ́ yel a: ‹A zie na tʋl ɩ kpãkpã›, ɛ a zie mɩ́ sɩrɩ tʋl. 56Nɩsaal-libelibe bɛ ŋa! Nyɩ mɩ́ tʋ̃ɔ na bãw a salom nɩ a tẽsɔw ŋmɛ̃a, ɛ bʋ̃ʋ n'ʋ so nyɩ bɛ bãwnɛ a ƴɛrɛ ŋa zie ŋmɛ̃a?» 57«Bʋ̃ʋ n'ʋ so a nyɩɩm mɩŋa kʋ̃ tʋ̃ɔ bãw a lɛ a na tɛr sɔr kɛ nyɩ ɩ a? 58Fʋ̃ʋ nɩ nɩr wa tɛr ƴɛrʋ a, ɛ́ nyɩ za lãw cere a ƴɛrʋ-maalʋ zie a, ƴãw fãw wõ taa nɩ ʋ a sɔr zu; alɛ bɛ ɩ lɛ, ʋ na fɛr fʋ na cen nɩ a ƴɛr-maalɛ niŋé, a ƴɛr-maalɛ de fʋ ƴãw a polisie mɩnɛ nuru pʋɔ, bɛ lɔb fʋ ƴãw gaso pʋɔ. 59Ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ fʋ: fʋ̃ʋ bɛ wa tɩ ya a wɛ-bi-pɛ-baara a, fʋ bɛ yire ɩ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\