LUKA 13

1A lɛn daar, nɩbɛ kãw tɩ wa na wa páw a Yeezu, manɩ a Galile tẽw nɩbɛ bɛl yele kʋ̀ ʋ, a bɛl a Pɩlatɩ na tɩ ƴãw bɛ kʋ́ bawr-maalʋ zu a. 2A Yeezu tɩ sɔw bɛ na yel: «Nyɩ tɩɛrɛ kɛ a Galile nɩbɛ bɛ ŋa ɩ n yel-bier-bɛrɛ dem zuo a Galile tẽw dem bɛl na cɛ a, so a dɔwrʋ ta bɛ bɩɩ? 3Mãa yel nyɩ kɛ lɛ bɛ n'a ɩ. Ɛ cɛ nyɩmɛ bɛ wa lɩɛbɩ a nyɩ ɩb a, nyɩ na kpi n nyɩ za mɛ̃ a bɛl a. 4Ɛ a nɩbɛ pie nɩ anĩ bɛl a Silowe yi-cõcowla na lo dĩ kʋ́ a, nyɩ tɩɛrɛ kɛ a bɛ sãwna zuo nɩ a Zeruzalɛm tẽw dem za sãwna bɩɩ? 5Mãa yel nyɩ kɛ lɛ bɛ n'a ɩ. Ɛ cɛ nyɩmɛ bɛ wa lɩɛbɩ a nyɩ ɩb a, nyɩ na kpi n nyɩ za mɛ̃ a bɛl a.» 6Al pùorí, a Yeezu tɩ lɔb ɩ zʋkpar ŋa kʋ̀ bɛ: «Nɩr kãw tɩ sɛl ɩ kãkã-tɩɛ a ʋ divɛ̃-tɩɩr puo pʋɔ. Ʋ tɩ wa na k'ʋʋ wa pɔr a kãkãmɛ̃, bɛ wa nyɛ̃ a ɩ. 7Lɛ n'a ʋ tɩ yel a divɛ̃-tɩɩr po-kʋɔrɛ: ‹Nyɛ̃! yome ata n'ɩ yuona, ɩ̃ na mɩ́ wa k'ɩ̃ɩ wa pɔr kãkãmɛ̃ a tɩɛ ŋa zu, ɛ bɛ mɩ́ wa nyɛ̃ a a. Cɛ ʋ bɛr, bʋ̃ʋ ƴãw n'a ʋ sãwnɛ a tẽsɔw bɛrɛ?› 8Ɛ cɛ a po-kʋɔrɛ tɩ sɔw na: ‹Zu-sob i, cãa bɛr ʋ a yuon ŋa, ɩ̃ yɔ̀w yɔ̀w a tanɛ a sɩɛ ƴãw ɛ ƴãw pʋɔrʋ. 9A mɩnɛ kãw ʋ nãa wɔ̃ na, alɛ bɛ ɩ lɛ a, fʋ pãa na ƴãw na bɛ cɛ ʋ bɛr.› » 10A Zifʋ mɩnɛ pɩɛnʋ-bibir kãw, a Yeezu tɩ kpɛ n a puoru-dĩ̀o kanɛ nɩ a nɩbɛ. 11Pɔw kãw tɩ be n a be ɩ nɩ-kɔw: yome pie nɩ anĩ tɩ n'ɩ a ŋa, kɔ̃tɔ̃-faa na tɩ nyɔw ʋ ka gur, ʋ kʋ̃ lɛ tʋ̃ɔ dɔl towtow a. 12A Yeezu na wa nyɛ̃ ʋ a, ʋ bʋɔl ʋ na ɛ yel ʋ: «Pɔw ɩ, a fʋ bàalʋ baar a.» 13Ʋ tɩ ír ɩ nuru dɔwlɩ a pɔw zu, a daadaa lɛ a pɔw dɔl ìr, nyɔw a Naaŋmɩn danʋ. 14Ɛ cɛ a puoru-dĩo nɩ-kpɛ̃ɛ tɩ nyɛ̃ nɩ suur, a Yeezu na tɩ sanɩ nɩr a pɩɛnʋ-bibir a ƴãw. A nɩ-kpɛ̃ɛ ŋa tɩ yel ɩ a zu-sɛbla: «Bibie ayʋɔb a be be a tome ƴãw, nyɩ mɩ́ wa a bibie a ŋa pʋɔ wa ƴãw bɛ sanɩ a nyɩ bàalʋ. Nyɩ ta mɩ́ wa a pɩɛnʋ-bibir ɛ.» 15A Sore tɩ sɔw ʋ na: «Nɩsaal-libelibe bɛ ŋa! A nyɩ buor sob ʋ bɛ mɩ́ cɛr a ʋ naab bɩɩ a ʋ bõw cen nɩ tɩ ƴãw a kʋ̃ɔ a pɩɛnʋ-bibir? 16Ɛ cɛ a pɔw ŋa, na ɩ a Abraham bʋʋrɛ pɔwyaa, a Sɩtaana 'lẽ yome pie nɩ anĩ n'ɩ a ŋa a, a bɛ tɩ sɛw k'ɩ̃ɩ cɛr ʋ bɛr a pɩɛnʋ-bibir ɛ?» 17Ʋ na tɩ ƴɛr a a ŋa a, vĩ tɩ nyɔw nɩ a ʋ dɔ̃ dem, ɛ́ nʋ̃ɔ̀ ɩrɛ a zu-sɛbla za, a tõ-vɩɛlɩ za ʋ na tɩ tone a ƴãw. 18A lɛ n'a a Yeezu tɩ yel: «Bʋ̃ʋ n'ʋ a Naaŋmɩn-Naalʋ ŋmɛ̃ taa nɩ? Bʋ̃ʋ n'ʋ ɩ̃ na de ʋ man cɔwr ɩ? 19Ʋ ŋmɛ̃ na taa nɩ tɩɛ kãw bɛ na bʋɔlɛ kɛ seneve a bir, nɩr na bʋ̀r zaardɛ̃ pʋɔ a; ʋ bul a, ɩ tɩɛ, lili wobr cowr a ʋ wuli zu.» 20A Yeezu tɩ yel a ƴãw pʋɔ: «Bʋ̃ʋ n'ʋ ɩ̃ na de a Naaŋmɩn-Naalʋ man cɔwr ɩ? 21Ʋ ŋmɛ̃ na mɛ̃ dãbɩl pɔw na ƴãw peli nɛɛ ata zɔ̃ pʋɔ, ɛ gu a zɔ̃ za ʋ na bu a tɩ ìr a.» 22A Yeezu na tɩ lo a sɔr cere a Zeruzalɛm a, ʋ tɩ tuur a yire a tẽ-bɛrɛ nɩ a tẽli pʋɔ kanɛ nɩ a nɩbɛ. 23Lɛ n'a nɩr kãw tɩ sowr ʋ: «Sore e, nɩbɛ blã lɛ tɛwr nɛ bɛ na nyɛ̃ a faafʋ bɩɩ?» A Yeezu tɩ yel bɛ na: 24«Nyɩ ƴãw fãw tu a dɩ̃dɔ-fɩɩra ƴãw kpɛ, alɛ bɛ ɩ lɛ, mãa n'ʋ yere kʋ̀rɛ nyɩ: nɩ-yaga na bɔbr a kɛ bɛ kpɛ, ɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ.» 25«A yir sob wa ìr pàw a pan baar a, nyɩmɛ wa be a yẽw ɛ kpawrɛ a pan yere nɩ: ‹Sore e, yuo tɩ›, ʋ na sɔw nyɩ na: ‹Ɩ̃ bɛ bãw nyɩ yib zie ɩ.› 26A lɛn daar, nyɩ na yere na: ‹Tɩ dɩ na ɛ nyũ a fʋ niŋé, ɛ́ fʋ kanɩ nɩ tɩ a tɩ tuor-taa ziir.› 27Ʋ na sɔw nyɩ na: ‹Ɩ̃ bɛ bãw nyɩ yib zie ɩ, nyɩ taw zaa a ɩ̃ zie, nyɩɩm na maalɛ yel-faar a.› 28Nyɩ na kone na 'wɔbr ɩ nyɩmɛ, a lɛn daar nyɩ nãa wa nyɛ̃ a Abraham nɩ a Ɩzaakɩ nɩ a Zakɔb nɩ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ za bɛ be a Naaŋmɩn-Naalʋ pʋɔ, ɛ́ bɛ diw a nyɩɩm bɛr yẽw a. 29Nɩbɛ na yi n a tẽw zu ziir za wa pʋɔ a Naaŋmɩn-Naalʋ dɩb pʋɔ. 30Lɛn daar a, bɛ na nyɛ̃ po-pawrbɛ bɛ lɩɛbɩ niwn-dierbɛ ɛ niwn-dierbɛ lɩɛbɩ po-pawrbɛ.» 31A pɛr nɛ pʋɔ, Farizɩ̃ɛ bɛ mɩnɛ tɩ taw na pɩɛl a Yeezu ɛ yel ʋ: «Bɛr a ka, ɛ tɔl cen zi-yũo, Erɔdɩ bɔbr ɩ a fʋ kʋ́b.» 32A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Nyɩ cen tɩ yel a cɩbɛ sob ŋa: ‹Ɩ̃ diwr ɩ kɔ̃tɔmɛ ɛ sanɛ baalbɛ dɩ̃a nɩ bio, ɛ a bibie ata sob a, a na baar a.› 33Ɛ cɛ a fɛr a k'ɩ̃ɩ cãa lo a ɩ̃ sɔr cere dɩ̃a nɩ bio nɩ deyere, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a bɛ sɛw kɛ Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ kpi zi-yũo a bɛ ɩ a Zeruzalɛm ɛ. 34Zeruzalɛm ɩ! Zeruzalɛm ɩ! Fʋ̃ʋ na kʋ́rɛ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ, ɛ lɔbr ɩ kʋsɛbɛ kʋ́rɛ a bɛlɩ dem a Naaŋmɩn na tone a fʋ zie a! Gb'aa a ŋmɩn za n'a ɩ̃ tɩ bɔbr k'ɩ̃ɩ ɓã a fʋ biir taa, mɛ̃ nɔ̃-mã na mɩ́ kʋɔlɩ a ʋ lili-pɩɩlɛ ɓã taa a ʋ bɩgɛ pile a, ɛ́ nyɩ bɛ saw! 35Alɛ so, Naaŋmɩn na zawr ɩ a nyɩ yir bɛr kʋ̀ nyɩ. Ɛ ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, nyɩ kʋ̃ lɛb nyɛ̃ m ɛ tɩ ta a lɛn daar nyɩ nãà wa yel: ‹A Naaŋmɩn, ʋ maalɩ a sob nɛ na waar a Sore yúor ƴãw a!› »


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\